Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

NN 145/2012 (27.12.2012.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3099

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 61/2006), u Programu općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita, u glavi IX., u točki 1. dodaje se podtočka 1.40 koja glasi:

»1.40. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/2012) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona«.

Članak 2.

U glavi XXII. mijenja se tekst do dijela teksta koji glasi: »Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredno zemljište« tako da glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Predmet Biljna proizvodnja obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.2. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i svi propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.3. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.4. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/2003 i 40/2007), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.5. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99 i 22/2002), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1.6. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011), kao i svi propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.7. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/2003 i 40/2007), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.8. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99 i 22/2002), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.9. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu rada poljoprivrednog inspektora,

1.10. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 25/2009), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/2008, 25/2009, 153/2009, 21/2010, 124/2010, 39/2011 i 63/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.12. Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, broj 139/2010), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona, – samo inspektori koji polažu za poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju,

1.13. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.14. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

1.15. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu poljoprivrednog inspektora,

1.16. Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (»Narodne novine«, br. 79/2009 i 124/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu poljoprivrednog inspektora.

2. Predmet Vinogradarstvo i vinarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

2.1. Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 25/2009 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

2.2. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

Osoba koje polaže državni stručni ispit za vinarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

2.3. Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 25/2009 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

2.4. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu vinarskog inspektora.

3. Predmet Biljno zdravstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

3.1. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori,« broj 9/99),

3.2. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori,« broj 16/98),

3.3. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.4. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 25/2009), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

Osoba koje polaže državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.5. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori,« broj 9/99),

3.6. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 16/98),

3.7. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.8. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.9. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine« br. 113/2003 i 33/2005), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.10. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/2009 i 61/2011), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.11. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 25/2009), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

3.12. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu fitosanitarnog inspektora.

4. Predmet Stočarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

4.1. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

4.2. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

4.3. Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, br. 96/2010 i 106/2012),

4.4. Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/2006), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

Osoba koje polaže državni stručni ispit za stočarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

4.5. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

4.6. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu stočarskog inspektora,

4.7. Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, br. 96/2010 i 106/2012),

4.8. Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/2006), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

4.9. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu stočarskog inspektora.

5. Predmet Kakvoća hrane obuhvaća sljedeće pravne izvore:

5.1. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

5.2. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 50/2012) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona,

5.3. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za inspektora za kakvoću hrane, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

5.4. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu inspektora za kakvoću hrane,

5.5. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 50/2012) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu inspektora za kakvoću hrane,

5.6. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona u djelokrugu inspektora za kakvoću hrane.

Poljoprivredni, stočarski, vinarski, fitosanitarni inspektori i inspektori za kakvoću hrane pored navedenih propisa moraju poznavati odredbe Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, broj 107/2007), Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 121/2011 – pročišćeni tekst i 91/2012), Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/2011), Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/2003 – pročišćeni tekst, 68/2007 i 79/2007) i Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 152/2011 – pročišćeni tekst i 111/2012) koje se odnose na postupanje inspekcija.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/12-01/01

Urbroj: 50301-09/09-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.