Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 145/2012 (27.12.2012.), Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3102

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06, 18/11 i 144/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obračuna, objave i primjene najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:

– benzine,

– dizelska goriva,

– plinska ulja.

Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka.

Kakvoća i označavanje naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva.

Članak 3.

Najviša cijena naftnih derivata iz članka 2. ovoga Pravilnika, bez trošarina i poreza, formira se za 14-dnevno obračunsko razdoblje prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

Cmax – najviša cijena u kn/l (zaokruživanje na tri decimalna mjesta);

CIF Med – srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u »Platt’s European Marketscan«, sukladno članku 4. ovoga Pravilnika (zaokruživanje na tri decimalna mjesta);

T – srednji dnevni tečaj u kn/USD koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med) (šest decimalnih mjesta);

i – dnevni podaci: i = 1, 2, 3,..., n;

n – broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med) unutar obračunskog razdoblja;

ρ – gustoća naftnog derivata (za motorne benzine ρ = 0,755 kg/l, za dizelska goriva i plinska ulja ρ = 0,845 kg/l);

P – premija energetskog subjekta u kn/l, sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Za utvrđivanje prosječne srednje cijene naftnih derivata CIF Med iz formule iz članka 3. ovoga Pravilnika koriste se prosječne srednje vrijednosti kotacija »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt’s European Marketscana« objavljene u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novoga obračuna, i to za:

Motorni benzin – EUROSUPER BS 95

Prem Unl 10ppm

Motorni benzin – EUROSUPER BS 98

1,06 x Prem Unl 10ppm

Motorni benzin – EUROSUPER BS 100

1,10 x Prem Unl 10ppm

Dizelsko gorivo – EURODIZEL BS

10ppm ULSD

Dizelsko gorivo – PLAVI DIZEL EURO

0,96 x 10ppm ULSD

Plinsko ulje – EURO (loživo ulje ekstra lako)

Gasoil 0.1%

Dizelsko gorivo – PLAVI DIZEL

0,96 x Gasoil 0.1%

U slučaju da energetski subjekt stavi u potrošnju benzin koji ima istraživački oktanski broj veći od 95, a nije naveden u gornjoj tablici, priznaje mu se premija u iznosu od 2% cijene Prem Unl 10ppm za svaki cijeli istraživački oktanski broj iznad 95.

Članak 5.

Visina premije energetskog subjekta (P) utvrđuje se za motorne benzine i dizelsko gorivo eurodizel BS u iznosu od 0,76 kn/l, za plinsko ulje u iznosu od 0,58 kn/l, a za dizelsko gorivo plavi dizel u iznosu od 0,50 kn/l.

Visina premije energetskog subjekta (P) za sve naftne derivate koji se prodaju na benzinskim postajama koje se nalaze na autocestama i za naftne derivate kojima se opskrbljuju plovila na benzinskim postajama koje se nalaze na morskoj obali i imaju mogućnost direktne opskrbe plovila gorivom utvrđuje se slobodno, osim za dizelsko gorivo plavi dizel.

Definicija izraza »autocesta« je određena odredbom iz članka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 6.

Najviša maloprodajna cijena dobije se tako da se najviša cijena iz članka 3. ovoga Pravilnika uveća za trošarinu i poreze po posebnim propisima. Maloprodajna cijena se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

Na izračunatu maloprodajnu cijenu iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovim Pravilnikom ili drugim posebnim propisima.

Korigirana najviša cijena iz članka 3. ovoga Pravilnika dobiva se obrnutim izračunom, nakon odbijanja poreza i trošarine od najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata. Korigirana najviša cijena se zaokružuje na tri decimalna mjesta.

Članak 7.

Maloprodajne cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih 14 dana. Dan primjene novih maloprodajnih cijena naftnih derivata je utorak u 0,01 sati. Maloprodajne cijene naftnih derivata obračunavaju se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene (dan obračuna).

Članak 8.

Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata na dan obračuna iznosi 3% na više, a 6% na niže u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu, bez obzira na primjenu ostalih odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Jedan radni dan prije primjene novih cijena, Ministarstvo utvrđuje i objavljuje na svojoj internetskoj stranici (http://www.mingo.hr/) iznos najviše maloprodajne cijene pojedinih naftnih derivata za predstojeće obračunsko razdoblje.

Tijekom obračunskog razdoblja, energetski subjekt je dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene koju je objavilo Ministarstvo.

Energetski subjekti ovlašteni su primjenjivati različite maloprodajne cijene na državnom području Republike Hrvatske za isti naftni derivat i mijenjati ih tijekom obračunskog razdoblja, s tim da se stalno poštuje uvjet iz stavka 2. ovoga članka.

Stavak 2. ovoga članka ne odnosi se na naftne derivate koji se prodaju na benzinskim postajama koje se nalaze na autocestama i na naftne derivate kojima se opskrbljuju plovila na benzinskim postajama koje se nalaze na morskoj obali i imaju mogućnost direktne opskrbe plovila gorivom.

Članak 10.

Energetski subjekti dužni su prvoga dana obračunskog razdoblja do 12:00 sati, dostaviti Ministarstvu podatke o maloprodajnim cijenama koje primjenjuju na početku obračunskog razdoblja.

Energetski subjekti dužni su pismeno obavjestiti Ministarstvo o svakoj promjeni cijene tijekom obračunskog razdoblja do 12:00 sati sljedećeg radnog dana.

Energetski subjekti dužni su na svojim internetskim stranicama stalno imati objavljene aktualne maloprodajne cijene i ažurirati ih istovremeno sa slanjem obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Energetski subjekti su dužni pismeno obavjestiti Ministarstvo o svojoj namjeri stavljanja u potrošnju motornoga benzina koji nije naveden u tablici u članku 4. ovoga Pravilnika, i to najmanje 15 dana prije početka stavljanja novoga motornoga benzina u potrošnju.

Članak 12.

Energetski subjekt koji primijeni maloprodajne cijene naftnih derivata više od onih koje je, sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, objavilo Ministarstvo, ili koji ne dostavlja podatke o maloprodajnim cijenama sukladno ovome Pravilniku, bit će kažnjen sukladno odredbama članka 23. i 24. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.

Članak 13.

Korekcija obračuna najviših razina maloprodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika će se napraviti 31. prosinca 2012., a tako izračunate najviše razine maloprodajnih cijena naftnih derivata će se primijeniti od 1. siječnja 2013. godine. Najviše razine maloprodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika prvi će se put redovno obračunati 7. siječnja 2013. godine.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 37/11).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/69

Urbroj: 526-03-02-01/1-12-22

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

145 27.12.2012 Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata 145 27.12.2012 Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata