Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

NN 8/2013 (21.1.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

139

Na temelju članka 145. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009 i 84/2011), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane i ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA

Članak 1.

U Pravilniku o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (»Narodne novine«, broj 52/2012), u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Gusto naseljeno područje (»Congested area«): Svako područje unutar grada, mjesta ili naselja koje se koristi za stanovanje, poslovne ili rekreacijske svrhe;«

Članak 2.

U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a ne smije se obavljati unutar gusto naseljenih područja i na udaljenosti manjoj od 150 m (500 ft) od gusto naseljenog područja.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5. ovog članka u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti ili oduzeti izdano odobrenje, privremeno oduzeti izdano odobrenje ili odrediti korektivnu akciju ako utvrdi da operator ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Uzlijetanje i slijetanje s NHLS-a smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 3 uzlijetanja i slijetanja u posljednjih 90 dana.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/8

Urbroj: 530-6-1-1-13-14

Zagreb, 10. siječnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.