Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

NN 27/2013 (4.3.2013.), Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

459

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 14. stavka 4. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj 144/2012.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta i prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, sadržaj obrasca izjave koju daje podnositelj zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, te način vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Članak 2.

Sadržaj obrasca prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta i prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske propisan je na prednjici Obrasca 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Sadržaj obrasca izjave koju daje podnositelj zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta o tome da se u mjestu i na adresi prebivališta ili boravišta nastanio propisan je na poleđini Obrasca 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Podnositelj zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, izjavu iz stavka 2. ovoga članka daje pred službenom osobom.

Članak 3.

Stanodavac koji je dao suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta osobe kojoj daje stan na korištenje pred službenom osobom koja evidentira prijavu prebivališta ili boravišta, nije dužan policijskoj upravi ili postaji dostaviti podatke iz članka 10. stavka 4. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj 144/2012.).

Članak 4.

O prijavi i odjavi prebivališta te prijavi boravišta izdaje se potvrda koja sadrži sljedeće podatke: naziv tijela koje izdaje potvrdu, datum izdavanja, ime i prezime, ime roditelja, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, mjesto i adresa na kojoj je osoba prijavila prebivalište ili boravište i datum prijave, mjesto i adresa s koje je osoba odjavila prebivalište te potpis službene osobe.

Članak 5.

Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu vodi se na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Osobi se evidentira prebivalište u mjestu i na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište s danom prijave, a odjavljuje s danom odjave prebivališta.

Ako osoba u istoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji Ministarstva istodobno obavlja odjavu prethodnog prebivališta i prijavu novog prebivališta, prijava novog prebivališta evidentira se na dan odjave prethodnog prebivališta.

Ako osoba odjavi prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji Ministarstva na čijem je području imala prijavljeno prebivalište i u roku od 15 dana prijavi prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji Ministarstva na čijem području ima novo prebivalište, prijava novog prebivališta evidentirat će se s narednim danom koji slijedi iza dana odjave prethodnog prebivališta.

Ako osoba prijavi novo prebivalište nakon proteka 15 dana od dana odjave prethodnog prebivališta, novo prebivalište će joj se evidentirati s danom prijave.

Osobi kojoj se po službenoj dužnosti odjavi prebivalište u skladu s odredbom članka 12. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj 144/2012), kao datum odjave evidentira se dan dostave rješenja o odjavi, a u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu se kao razlog odjave prebivališta upisuje: »članak 12. ZP«.

Članak 6.

Osobi se evidentira boravište u mjestu i na adresi na kojoj prijavljuje boravište s danom prijave, a kao dan prestanka boravišta evidentira se dan koji je osoba prilikom prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta.

Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta, kao dan prestanka boravišta evidentira se dan na koji će proteći godinu dana od dana prijave boravišta.

Ako osoba koja je u mjestu i na adresi prijavljenog boravišta ostala i nakon godinu dana od dana prijave boravišta, u narednih 15 dana produži prijavu boravišta, kao dan nove prijave evidentirat će se dan proteka godine dana od prve prijave boravišta u tom mjestu i na toj adresi, a kao dan prestanka boravišta evidentira se dan koji je osoba prilikom produženja prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta ili dan proteka dvije godine od prve prijave boravišta, ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta.

Osoba koja ostaje u mjestu i na adresi prijavljenog boravišta duže od dvije godine u skladu s odredbom članka 4. stavka 4. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj: 144/2012), prijavu boravišta mora produžavati nakon svakog proteka godinu dana, a kao dan prestanka boravišta evidentira se dan koji je u dokumentaciji kojom opravdava privremeni boravak koji traje duže od dvije godine naveden kao datum do kojeg traje obrazovanje, zaposlenje koje nije trajnog karaktera, smještaj u ustanovama i druge okolnosti koje uvjetuju duže boravljenje u mjestu i na adresi boravišta.

Članak 7.

Prilikom evidentiranja prijave prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu se evidentiraju sljedeći podaci: datum prijave, osobni identifikacijski broj i/ili matični broj građana, ime i prezime, rođeno prezime, ime roditelja, datum i mjesto rođenja, a za osobe rođene izvan Republike Hrvatske i država rođenja, državljanstvo, ukoliko osoba uz hrvatsko državljanstvo ima i državljanstvo neke druge države, nacionalna pripadnost, ukoliko se osoba želi izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti, zanimanje, školska ili stručna sprema, mjesto i adresa na koju se prijavljuje, broj članova kućanstva na čiju se adresu osoba prijavljuje te kat, površinu i broj stana na koji se prijavljuje, ime i prezime ili naziv i sjedište stanodavca te osobni identifikacijski broj i/ili matični broj stanodavca.

Za beskućnike kojima se prebivalište utvrđuje na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj: 144/2012), u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu se u rubriku u koju se evidentira mjesto i adresa prebivališta unosi i oznaka: »članak 6. stavak 1. ZP«.

Prijava adrese za kontakt beskućnika iz članka 6. stavka 3. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj: 144/2012), evidentira se u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu u posebnu podevidenciju: »Adrese za kontakt beskućnika članak 6. stavak 3. ZP«.

Prilikom evidentiranja adrese za kontakt beskućnika iz stavka 3. ovoga članka evidentira se: datum prijave, osobni identifikacijski broj i/ili matični broj građana, ime i prezime, rođeno prezime, ime roditelja, datum i mjesto rođenja, a za rođene izvan Republike Hrvatske i država rođenja, državljanstvo, ukoliko beskućnik uz hrvatsko državljanstvo ima i državljanstvo neke druge države, nacionalna pripadnost, ukoliko se želi izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti, zanimanje, školska ili stručna sprema beskućnika, mjesto i adresa koju prijavljuje za kontakt, ime i prezime ili naziv i sjedište te osobni identifikacijski broj i/ili matični broj osobe koja je dala suglasnost beskućniku da njenu adresu prijavi za kontakt.

Članak 8.

Obavijest osobe koja je dala stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca iz članka 10. stavka 4. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj: 144/2012) evidentira se u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu u posebnu rubriku: »obavijest stanodavca članak 10. stavak 4. ZP« uz osobu kojoj je stan dan na korištenje, ako ta osoba ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ako osoba kojoj je stanodavac dao stan na korištenje nije ranije imala prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske, a nije prijavila prebivalište niti u mjestu i na adresi na kojoj se nalazi stan koji joj je stanodavac dao na korištenje, obavijest stanodavca iz članka 10. stavka 4. Zakona o prebivalištu evidentira se u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu u posebnu podevidenciju: »Obavijesti stanodavaca članak 10. stavak 4. ZP«.

Prilikom evidentiranja obavijesti osobe koja je dala stan na korištenje iz stavka 1. ovoga članka evidentira se: datum obavijesti, ime i prezime te osobni identifikacijski broj i/ili matični broj osobe koja je dala stan na korištenje te mjesto i adresa na kojoj se stan nalazi.

Prilikom evidentiranja obavijesti osobe koja je dala stan na korištenje iz stavka 2. ovoga članka evidentira se: datum obavijesti, ime i prezime te osobni identifikacijski broj i/ili matični broj osobe koja je dala stan na korištenje i ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i/ili matični broj osobe kojoj je stan dan na korištenje te mjesto i adresa na kojoj se stan nalazi.

Članak 9.

Prijava osobe koja privremeno napušta prebivalište radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 5. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj: 144/2012) evidentira se u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu u posebnu rubriku: »privremeni odlazak izvan RH članak 3. stavak 5. ZP«, uz osobu koja prijavljuje privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske.

U rubriku: »privremeni odlazak izvan RH članak 3. stavak 5. ZP« upisuje se: datum prijave, država i mjesto u koje osoba privremeno odlazi i razlog odlaska kao privremeni rad, školovanje, liječenje, humanitarni/misionarski rad i ostalo te očekivano vrijeme odlaska.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka se u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu u posebnu rubriku: »prijava povratka u RH« upisuje dan prijave povratka u Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja prijavu boravišta osoba kojima pružaju usluge smještaja duže od tri mjeseca mogu izvršiti elektroničkim putem prema definiranoj strukturi propisanih podataka za prijavu boravišta. Zahtjev za registraciju pružatelja usluge smještaja za prijavu boravišta elektroničkim putem podnosi se u policijskoj upravi ili policijskoj postaji Ministarstva na čijem području se nalazi objekt smještaja, a navedene ustrojstvene jedinice Ministarstva dat će sve potrebne upute i informacije u vezi elektroničke prijave.

Ustanove iz članka 7. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine« broj 144/2012) mogu izvršiti prijavu boravišta osoba smještenih u tim ustanovama na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

Članak 11.

Obrazac 1 te dokumentacija o terenskim provjerama u vezi predmeta prijave prebivališta i boravišta kao i dokumentacija o postupku odjave prebivališta po službenoj dužnosti čuva se 5 godina od dana evidentirane prijave prebivališta ili boravišta ili dostave rješenja o odbijanju prigovora zbog neevidentiranja prijave ili dostave rješenja o odjavi po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana (»Narodne novine« broj: 54/91, 67/96, 149/02, 155/08 i 26/09).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-8553/3-2013.

Zagreb, 27. veljače 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

OBRAZAC 1


27 04.03.2013 Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu 27 04.03.2013 Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu