Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor

NN 28/2013 (6.3.2013.), Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor

28 06.03.2013 Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

477

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI GOSPODARSKO-SOCIJALNI ODBOR

I.

Ovom Odlukom, u skladu s odredbama članka 23. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbama Aneksa II. Obavijesti o propisanoj proceduri imenovanja, klase: 018-04/12-01/02, urbroja: 521-EU/02-06-12-280, od 11. rujna 2012. godine, koju je Glavno tajništvo Vijeća Europske unije uputilo Misiji Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, uređuje se postupak imenovanja devet članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor (u daljnjem tekstu: EGSO), savjetodavno tijelo Europske unije koje uključuje predstavnike socijalnih i gospodarskih skupina.

Članovi iz Republike Hrvatske djeluju u radu EGSO-a u skladu s odredbama glave III. članka 300. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Mandat članova, u skladu s odredbama Aneksa II. Obavijesti o propisanoj proceduri imenovanja, traje od datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji do isteka mandata trenutnog saziva EGSO-a u 2015. godini ili do stupanja na snagu članka 301. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Mandat članova može prestati i prije isteka roka na koji su imenovani u slučajevima propisanim odredbom članka 70. Poslovnika o radu EGSO-a. Mandat članova može se obnoviti.

II.

Kandidate za članove EGSO-a predlažu organizacije socijalnih partnera, krovne organizacije poduzetnika te druge organizacije civilnoga društva, na poziv Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koje je odgovorno za koordinaciju cijelog procesa predlaganja i imenovanja.

Prilikom odabira organizacija iz stavka 1. ove točke koje će biti pozvane, Ministarstvo se može, po potrebi, konzultirati s drugim tijelima državne uprave te drugim organizacijama i institucijama.

Organizacije iz stavka 1. ove točke predlažu svoje kandidate neovisno i samostalno, prema sljedećim kriterijima: iskustvo u području djelokruga EGSO-a, profesionalno iskustvo, osobna motivacija, poznavanje stranog jezika i komunikacijske vještine, raspoloživost za sudjelovanje na sastancima, poznavanje institucija Europske unije i načina odlučivanja u Europskoj uniji, vodeći pritom brigu o načelu rodne ravnopravnosti.

Prilikom predlaganja kandidata organizacije iz stavka 1. ove točke pozvane da predlože svoje kandidate, moraju voditi računa da predloženi kandidati ispunjavaju uvjete propisane odredbama glave III. članka 300. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

III.

Organizacije iz točke II. stavka 1. ove Odluke dostavljaju Ministarstvu prijedloge svojih kandidata u propisanom formatu, sa zatraženom dokumentacijom i u vremenskom roku utvrđenom u pozivu za predlaganje iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

Nakon dostavljenih prijedloga kandidata za članove EGSO-a iz stavka 1. ove točke, odnosno nakon isteka roka utvrđenog u pozivu za predlaganje kandidata, Ministarstvo će Vladi Republike Hrvatske dostaviti objedinjenu listu svih predloženih kandidata i pripadajuću dokumentaciju, s prijedlogom za imenovanje devet predstavnika iz Republike Hrvatske u EGSO.

IV.

U slučaju potrebe ponovnog imenovanja pojedinog člana iz Republike Hrvatske tijekom trajanja mandata iz točke I. stavka 3. ove Odluke, izbor novog člana izvršit će se po postupku iz točaka II. i III. ove Odluke.

Ministarstvo pisanim putem obavještava Glavnog tajnika Vijeća Europske unije o razlozima prestanka mandata pojedinog člana iz Republike Hrvatske te dostavlja podatke o novom članu.

V.

Odluku o imenovanju članova iz Republike Hrvatske u EGSO, Ministarstvo dostavlja Ministarstvu vanjskih i europskih poslova radi notifikacije pri nadležnim tijelima Vijeća Europske unije.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/62

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.