Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

521

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 24. stavka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11 i 133/12), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i gradnju, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KABELSKU KANALIZACIJU

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (»Narodne novine«, broj 114/10) riječ: »izgradnja« mijenja se riječju »gradnja« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kabelska kanalizacija se može planirati i graditi neovisno o elektroničkim komunikacijskim mrežama koje će ju koristiti.«

Članak 3.

U članku 3. u stavcima 1. i 2. riječi: »povezane opreme« zamjenjuju se riječima: »druge povezane opreme«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Razvoj, planiranje i gradnja kabelske kanalizacije mora biti u skladu s propisima kojima je uređeno prostorno uređenje i gradnja.«

Stavak 4. se briše, a stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 5. stavku 3. riječ »kapacitete« zamjenjuje se riječju »trase«.

Stavak 6. se mijenja i glasi:

»Ukoliko kabelsku kanalizaciju planira graditi infrastrukturni operator koji je ujedno i operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže, a za predmetno područje nije donesen urbanistički plan uređenja ili se ne mogu utvrditi potrebe u skladu sa stavkom 4. ovog članka, planirana i/ili projektirana kabelska kanalizacija mora biti 30% većeg kapaciteta, nego li to zahtijevaju potrebe toga operatora elektroničke komunikacijske mreže«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 5. se mijenja i glasi:

»Plastični zdenci imaju istu funkciju kao i betonski zdenci. Mogu se upotrebljavati u svim slučajevima, a naročito u slučajevima kada je potreban zdenac posebnih dimenzija ili kada je predviđena lokacija zdenca na nepristupačnom mjestu, do kojeg je otežana ili onemogućena doprema i montaža betonskog zdenca. U pravilu treba koristiti plastične zdence izrađene u skladu s važećim normama okruglog oblika minimalnog promjera 60 cm ili osmerokutnog, pravokutnog, a po potrebi i nekog drugog profila, dimenzija:

a. širina – 60 – 110 cm

b. dužina – 60 – 170 cm

Minimalna dubina plastičnih zdenaca iznosi 60 cm.«

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. se mijenja i glasi:

»Cijevi malog promjera se prilikom gradnje kabelske kanalizacije predviđaju za izravno polaganje u zemlju ili za uvlačenje u cijevi velikog promjera. Radni pritisak cijevi malog promjera iznosi najmanje 1000 kPas (10 bara).«

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. iza postojećeg teksta dodaje se rečenica: »Radni pritisak cijevi promjera 50 mm iznosi najmanje 1000 kPas (10 bara).«

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. rečenice:

»Najveći dio troškova izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža predstavljaju građevinski radovi na iskopima za polaganje elektroničkih komunikacijskih kabela u zemlju ili izgradnju sustava kabelske kanalizacije i zatrpavanje i popravak oštećenih površina, te se teži smanjenju ovih troškova primjenom što manjih dimenzija rovova za polaganje cijevi kabelske kanalizacije. S druge strane, planiranje i građenje kabelske kanalizacije mora tehnološki zadovoljiti minimalne uvjete koji osiguravaju sigurnost elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža koje ju koriste. Zbog toga se je prilikom izgradnje kabelske kanalizacije potrebno pridržavati sljedećih minimalnih uvjeta: »zamjenjuju se rečenicom: »Prilikom gradnje kabelske kanalizacije potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko se kod gradnje kabelske kanalizacije koristi tehnika minirovova cijevi malog promjera ili mikrocijevi moraju se polagati u skladu sa preporukom ITU-T L.48 i posebnim uvjetima koje utvrdi osoba nadležna za upravljanje i održavanje određene prometnice i/ili javno prometne površine.«

Stavak 2. postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Infrastrukturni operator može u prometnici i/ili javnoj prometnoj površini graditi elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i tehnologijom mikrorovova prema preporuci ITU-T L.49 u skladu sa posebnim uvjetima koje utvrdi osoba nadležna za upravljanje i održavanje određene prometnice i/ili javno prometne površine. Prilikom odluke o primjeni ove tehnologije potrebno je voditi računa o sigurnosti mreže. Iz ovog razloga primjena mikrorova se prvenstveno preporučuje za polaganje privodnih kabela za povezivanje korisnika na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu, odnosno za povezivanje do postojeće kabelske kanalizacije.«

U postojećem stavku 4. riječi:

»ili odgovarajuća mikrocijevna struktura« se brišu, te se iza postojećeg teksta dodaje rečenica: »U svim navedenim slučajevima može se umjesto jedne polietilenske cijevi položiti mikrocijevna struktura.«

Iza postojećeg stavka 6. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Ukoliko se kod korištenja postojeće kabelske kanalizacije ne može osigurati potreban prostor u postojećem kabelskom zdencu isti se, u cilju osiguranja potrebnog prostora, može proširiti ugradnjom dodatnog zdenca ili postavljanjem uličnog kabelskog ormara uz postojeći kabelski zdenac.«

Stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7., a stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 9., 10., 11. i 12.

Članak 10.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prilikom gradnje kabelske kanalizacije u sklopu integrirane infrastrukture ne moraju se osigurati minimalni razmaci u odnosu na druge instalacije određene važećim pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine, osim onih koji se odnose na zaštitu života i zdravlje ljudi, te onih koji su propisani zbog štetnih utjecaja drugih infrastruktura na elektroničko komunikacijsku infrastrukturu. Udaljenosti između pojedinih infrastruktura koje se grade u sklopu integrirane infrastrukture određuju se dogovorno između investitora pojedinih infrastruktura.«

Stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 11.

U članku 16. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Radi osiguranja sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga infrastrukturni operator je obvezan kabelsku kanalizaciju održavati.«

U postojećim stavcima 1., 3. i 4. riječi: »vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije« zamjenjuju se riječima: »infrastrukturni operator«.

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/02
Urbroj: 376-10/VŽ-13-9
Zagreb, 26. veljače 2013.

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Dražen Lučić, v. r.