Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

NN 31/2013 (13.3.2013.), Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

552

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/12 i 144/2012) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNU

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, broj 101/2012) u točki VIII. u Tablici III.1. MREŽA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj XIII PRIMORSKO-GORANSKA mijenja se i glasi:

XIII

PRIMORSKO-
GORANSKA


1


Klinički bolnički centar Rijeka

2

 

Klinika za ortopediju Lovran

3

 

Thalassotherapia – Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije

4

 

Thalassotherapia – Opatija, Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila

5

 

Lječilište Veli Lošinj

6

 

Psihijatrijska bolnica Rab

7


Psihijatrijska bolnica Lopača

8


Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij »MARIJA KRUCIFIKSA KOZULIĆ«

II.

U Tablici III.3. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI točka III.3.3. mijenja se i glasi:

III.3.3.

Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael« Strmac

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

Dugotrajno liječenje

30

 

Palijativna skrb

17


Kronične duševne bolesti

 

93

Ukupno

47

93

III.

U Tablici III.14. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI iza točke III.14.7. dodaje se točka III.14.8. koja glasi:

Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij »MARIJA KRUCIFIKSA KOZULIĆ«

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Palijativna skrb

14

Ukupno

14

IV.

Ove Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-01/17

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 6. ožujka 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

31 13.03.2013 Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe