Zakon o dadiljama

NN 37/2013 (28.3.2013.), Zakon o dadiljama

HRVATSKI SABOR

668

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DADILJAMA

Proglašavam Zakon o dadiljama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 20. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O DADILJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje.

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća, od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006.).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način se primjenjuju i na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili joj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

b) Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u imenik pomoćnih dadilja.

c) Stambeni prostor je prostor u kojem obrtnik stanuje, a koji koristi za obavljanje djelatnosti dadilje te za koji ima dokaz o korištenju i za koji je nadležno tijelo utvrdilo da ispunjava uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 14. ovoga Zakona.

d) Stambeni prostor roditelja je stambeni prostor roditelja djeteta u kojem se obavlja djelatnost dadilje.

e) Poslovni prostor je prostor koji koristi obrtnik za obavljanje djelatnosti dadilje te za koji ima dokaz o korištenju i za koji je nadležno tijelo utvrdilo da ispunjava uvjete, sukladno odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 14. ovoga Zakona.

f) Nadležni obiteljski centar je obiteljski centar nadležan za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na kojem obrt ima registrirano sjedište, odnosno na kojem dadilja ima prebivalište ili odobren boravak.

g) Članovi kućanstva za potrebe ovoga Zakona su osobe koje žive u stambenom prostoru u kojem se obavlja djelatnost dadilje.

h) Osigurateljna godina je razdoblje važenja police osiguranja od datuma početka do datuma završetka osiguranja u trajanju od 12 mjeseci.

Članak 6.

(1) Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: obrtnik).

(3) Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje, odnosno poslova dadilje u okviru registrirane djelatnosti sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost dadilje, odnosno poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti, na način propisan ovim Zakonom, nakon što se upiše u imenik dadilja sukladno odredbama članka 33. ovoga Zakona, te nakon što nadležnom obiteljskom centru dostavi dokaz da ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona, osim u slučaju iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova dadilje sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a ne obavlja ih u okviru registrirane djelatnosti sukladno tim propisima, može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti kao obrtnik sukladno uvjetima iz ovoga Zakona ili kao zaposlenik obrta koji obavlja djelatnost dadilje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(6) Na osobe iz stavka 4. ovoga Zakona u obavljanju djelatnosti dadilje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe koje se odnose na obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I POSLOVA DADILJE

Članak 7.

(1) Obrtnik može obavljati djelatnost dadilje ako:

– je upisan u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje,

– je upisan u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona,

– ima poslovni ili stambeni prostor te opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje.

(2) Uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ne mora biti ispunjen ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru roditelja.

Članak 8.

(1) Dadilja može biti osoba koja:

– je poslovno sposobna,

– ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,

– ima opću zdravstvenu sposobnost za rad, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi,

– nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv časti i ugleda, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv zdravlja ljudi i kaznena djela protiv imovine iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.),

– nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno koja nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu,

– nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji,

– poznaje hrvatski jezik i latinično pismo,

– ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

– je stručno osposobljena, sukladno odredbama ovoga Zakona,

– je upisana u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma dokazuje se svjedodžbom, odnosno diplomom o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne obrazovne ustanove.

(3) Uvjeti iz stavka 1. podstavaka 2. i 7. ovoga članka ne odnose se na dadilje državljane država članica Europske unije i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 9.

(1) Pomoćna dadilja može biti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 1. podstavaka 1. do 8. ovoga Zakona i koja je upisana u imenik pomoćnih dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Uvjeti iz članka 8. stavka 1. podstavaka 2. i 7. ovoga članka ne odnose se na pomoćne dadilje državljane država članica Europske unije i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 10.

Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, uvjeti iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona moraju biti ispunjeni i u odnosu na članove kućanstva obrtnika.

Članak 11.

(1) Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom prostoru u kojem bi, zbog bolesti člana kućanstva ili potrebe za skrbi člana obitelji, bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi djeteta.

(2) Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom prostoru, ako su odnosi članova kućanstva koji žive u tom stambenom prostoru poremećeni.

(3) Uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje po službenoj dužnosti nadležni obiteljski centar u postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

Članak 12.

Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem se pružaju usluge obiteljskog doma ili udomiteljstva, sukladno posebnim propisima.

Članak 13.

(1) Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu, koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost) za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje.

(2) U smislu ovoga Zakona osiguranik je dadilja, odnosno pomoćna dadilja, sukladno definicijama iz članka 5. ovoga Zakona.

(3) Za štetu koju bi obrtnik mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje najniža osigurana svota ne može biti manja od 100.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 300.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osigurateljnoj godini.

(4) Za vrijeme obavljanja djelatnosti dadilje obrtnik je dužan obnavljati ugovor o osiguranju od odgovornosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Uvjete prostora, opremljenost prostora odgovarajućom opremom i ostale uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, a osobito veličinu prostora koji je potrebno osigurati po djetetu, pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu politiku.

III. NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI I POSLOVA DADILJE

Članak 15.

(1) U obavljanju djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o najviše šestero djece u dobi do navršenih 14 godina, osim u slučajevima propisanim odredbama ovoga Zakona.

(2) U obavljanju djelatnosti dadilje u stambenom prostoru roditelja može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o jednom djetetu ili više djece toga roditelja.

(3) Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, u ukupan broj djece iz stavka 1. ovoga članka uračunavaju se i djeca obrtnika do navršenih deset godina života.

(4) Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, ukupan broj djece iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za jedno dijete ako obrtnik ima jedno ili dvoje svoje djece školske dobi do navršenih deset godina života, odnosno za dvoje djece ako obrtnik ima troje ili više svoje djece školske dobi do navršenih deset godina života.

(5) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se čuvati, brinuti se i skrbiti o najviše jednom djetetu mlađem od godinu dana, te se u tom slučaju ukupan broj djece iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za jedno.

(6) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se čuvati, brinuti se i skrbiti o najviše jednom djetetu s teškoćama u razvoju, te se u tom slučaju ukupan broj djece iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za jedno.

(7) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se čuvati, brinuti se i skrbiti o najviše jednom djetetu mlađem od godinu dana koje ima teškoće u razvoju, te se u tom slučaju ukupan broj djece iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za dvoje.

(8) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ne može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o djetetu mlađem od godinu dana i o djetetu s teškoćama u razvoju.

(9) Odredbe stavaka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka odnose se na jednak način i na vlastitu djecu obrtnika.

(10) Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, djeca koja se u stambenom prostoru nalaze u posjetu u vremenu u kojem se obavlja djelatnost dadilje moraju biti u pratnji punoljetne osobe.

Članak 16.

(1) Obrtnik može zaposliti jednu ili više dadilja ili pomoćnih dadilja, sukladno propisima kojima se uređuju radni odnosi, kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom ili poslovnom prostoru.

(2) Ako obrtnik zaposli jednu ili više pomoćnih dadilja, ukupan broj djece iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona povećava se za dvoje, na način i pod uvjetima propisanim člankom 15. ovoga Zakona.

(3) Ako obrtnik zaposli jednu ili više dadilja, ukupan broj djece iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona povećava se za šestero, na način i pod uvjetima propisanim člankom 15. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, zaposlena pomoćna dadilja ili najmanje jedna od više zaposlenih pomoćnih dadilja mora biti prisutna u stambenom ili poslovnom prostoru istodobno s obrtnikom, u vremenu u kojem se u obavljanju djelatnosti dadilje ukupan broj djece iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona povećava na način propisan stavkom 2. ovoga članka.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, zaposlena dadilja ili najmanje jedna od više zaposlenih dadilja mora biti prisutna u stambenom ili poslovnom prostoru istodobno s obrtnikom, u vremenu u kojem se u obavljanju djelatnosti dadilje ukupan broj djece iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona povećava na način propisan stavkom 3. ovoga članka.

(6) U obavljanju djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o najviše dvanaestero djece sukladno odredbama članaka 15. i 16. ovoga Zakona.

Članak 17.

Poslove dadilje koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti u stambenom prostoru roditelja može obavljati samo obrtnik, samostalno osobnim radom, bez rada i pomoći druge osobe.

Članak 18.

(1) U obavljanju poslova koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, dadilja je obvezna primjenjivati znanja i vještine iz svoje djelatnosti, poštujući prava djeteta, djetetov najbolji interes te etička i stručna načela čija je svrha zaštita djeteta.

(2) U obavljanju poslova koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, ovisno o dobi i potrebama djeteta, dadilja je obvezna osobito:

– voditi brigu o zdravlju i sigurnosti djeteta,

– voditi brigu o uravnoteženoj, raznovrsnoj i zdravoj prehrani i o higijeni djeteta, kao i pomagati pri kupanju, odijevanju i hranjenju djeteta,

– brinuti se o dnevnom odmoru, igri i zabavi djeteta i o školskim obvezama djeteta, kao i o slobodnim aktivnostima djeteta, te sve navedeno nadzirati i ovisno o mogućnosti i načinu obavljanja djelatnosti, odnosno poslova pratiti dijete u školu, iz škole ili na rekreacijske aktivnosti,

– voditi brigu o uvjetima u kojima se dijete neposredno nalazi (vremenskim, sigurnosnim i higijenskim),

– poučavati dijete životnim i socijalnim vještinama,

– postupati prema uputama roditelja, osim ako su upute roditelja u suprotnosti s dobrobiti djeteta,

– redovito komunicirati s roditeljima djeteta o potrebama i stanju djeteta,

– prema potrebi izvještavati roditelja o zdravstvenom stanju djeteta, a prema potrebi i uz prethodno odobrenje roditelja izvijestiti nadležnog liječnika djeteta o zdravstvenom stanju djeteta, te prema potrebi voditi zapis o promjenama u zdravstvenom stanju djeteta, kao i o propisanoj terapiji lijekovima, te posebnoj prehrani djeteta,

– bez odgode obavijestiti roditelja djeteta ako dijete pokazuje znakove bolesti,

– voditi brigu o emocionalnom, fizičkom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta,

– prilagoditi aktivnosti kojima se dijete bavi individualnom razvoju djeteta.

(3) U obavljanju poslova koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, ovisno o dobi i potrebama djeteta, pomoćna dadilja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u obavljanju manje složenih poslova iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Dadilja mora biti prisutna u prostoru u kojem obavlja djelatnost za vrijeme njezina obavljanja, te mora osigurati da su djeca koju čuva i o kojoj se brine i skrbi pod njezinim nadzorom cijelo vrijeme.

(2) U slučaju privremene spriječenosti obrtnika u obavljanju poslova dadilje koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, poslovi dadilje mogu se obavljati ako obrtnik ima zaposlenu dadilju ili zaposli dadilju koja će obavljati poslove dadilje za vrijeme privremene spriječenosti obrtnika, na način i pod uvjetima propisanim člankom 15. ovoga Zakona, s tim da u tom razdoblju ukupan broj djece u okviru obavljanja djelatnosti ne može biti veći od ukupnog broja djece propisanog člankom 15. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) U slučaju privremene spriječenosti iz stavka 2. ovoga članka obrtnik je obvezan bez odgode obavijestiti o tome roditelja djeteta i nadležni obiteljski centar, s naznakom kako će se sukladno stavku 2. ovoga članka, poslovi dadilje obavljati.

Članak 20.

(1) Između obrtnika i roditelja djeteta sklapa se pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz čuvanje, brigu i skrb o djetetu, a koji obvezno mora sadržavati podatke o obrtniku, roditelju djeteta i djetetu, podatke o posebnoj zdravstvenoj zaštiti za dijete ako je potrebna, kao i podatke o prostoru i vremenskom razdoblju u kojem se čuva, brine i skrbi o djetetu.

(2) Obrtnik mora voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Obrtnik mora imati adresar djece koju čuva i o njima se brine i skrbi, a koji mora sadržavati podatke koji obuhvaćaju ime i prezime djeteta, adresu stanovanja djeteta i roditelja djeteta, telefonski broj roditelja djeteta, te ime, prezime i telefonski broj liječnika djeteta.

(2) Podaci sadržani u adresaru djece iz stavka 1. ovoga članka smatraju se profesionalnom tajnom.

(3) Adresar iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupan u svako doba osobama koje obavljaju inspekcijski i stručni nadzor sukladno odredbama ovoga Zakona, te se mora po potrebi mijenjati i redovito dopunjavati potrebnim podacima.

(4) Za svako dijete koje dadilja čuva i o kojemu se brine i skrbi, u okviru obavljanja djelatnosti dadilje, mora se izraditi informacijska kartica za hitne slučajeve, koja sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka, te podatke koji se odnose na osnovne informacije o zdravstvenim teškoćama ili posebnim potrebama, ako ih dijete ima te, po prijedlogu roditelja i ime, prezime, adresu stanovanja i telefonski broj druge punoljetne osobe koju je potrebno kontaktirati u slučaju nužne potrebe.

IV. STRUČNA OSPOSOBLJENOST I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 22.

(1) Dadilja stječe stručnu osposobljenost završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje, koji donosi ministar nadležan za obrazovanje odraslih uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalnu politiku, sukladno odredbama Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07.) i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(2) Programom osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka određuje se naziv programa, obrazovni sektor, razina složenosti poslova, trajanje programa, opravdanost donošenja programa, uvjeti upisa u program, način izvođenja programa, način provedbe vježbi i praktične nastave, materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa te ostale odrednice u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(3) Program osposobljavanja za poslove dadilje mogu provoditi ustanove za obrazovanje odraslih koje su kod ministarstva nadležnog za obrazovanje odraslih ishodile rješenje o odobrenju izvođenja programa osposobljavanja za poslove dadilje.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stručnu osposobljenost za dadilje imaju osobe koje imaju završen studij predškolskog odgoja, bez obveze pohađanja programa stručnog osposobljavanja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stručnu osposobljenost za dadilje imaju i osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva, uz uvjet pohađanja dijela programa osposobljavanja za poslove dadilje, koji se odnosi na pedagoške predmete u dijelu u kojem pedagoški predmeti nisu bili obuhvaćeni studijem, te druge stručne sadržaje predviđene programom osposobljavanja koji nisu bili obuhvaćeni predmetnim studijem.

(6) Odluku o dijelu programa iz stavka 1. ovoga članka koji su osobe iz stavka 5. ovoga članka dužne pohađati donosi ministar nadležan za obrazovanje odraslih.

Članak 23.

(1) Dadilje se mogu stručno usavršavati u svrhu upotpunjavanja i usavršavanja svojih znanja i vještina.

(2) Stručno usavršavanje provodi se sudjelovanjem na stručnim seminarima, tečajevima i stručnim skupovima iz područja djelatnosti dadilja ili drugog srodnog područja.

(3) Stručno usavršavanje dadilja provode strukovne organizacije, obrazovne ustanove, odnosno učilišta te obiteljski centri.

(4) Nositelj stručnog usavršavanja iz stavka 3. ovoga članka obvezan je za program stručnog usavršavanja dobiti suglasnost ministarstva nadležnog za socijalnu politiku koje suglasnost izdaje uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za obrazovanje odraslih.

V. IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 24.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje podnosi se nadležnom obiteljskom centru.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi obrtnik koji namjerava obavljati djelatnost dadilje mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:

– akt o upisu obrta u obrtni registar,

– rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,

– rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona,

– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje, sklopljen sukladno odredbama ovoga Zakona,

– dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje namjerava obavljati.

(3) Ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pisanu izjavu obrtnika o sastavu kućanstva, a nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona, u odnosu na članove kućanstva obrtnika.

(4) Ako će se djelatnost dadilje obavljati jedino u stambenom prostoru roditelja, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne mora sadržavati dokaz iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka.

(5) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 11. stavaka 1. i 2., obiteljski centar će pribaviti izvješće o obiteljskim prilikama od nadležnog centra za socijalnu skrb te potvrdu o zdravstvenom stanju članova obitelji od nadležnog liječnika obiteljske medicine.

(6) Obiteljski centar će u postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje po službenoj dužnosti provjeriti postojanje okolnosti iz članka 12. ovoga Zakona.

(7) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka nadležni obiteljski centar odlučuje rješenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 25.

(1) Nadležni obiteljski centar će bez odgađanja dostaviti pravomoćno rješenje, kojim je usvojen zahtjev iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelju zahtjeva za obavljanje djelatnosti dadilje te ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku.

(2) Obrtnik može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje kojim je usvojen zahtjev iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

(3) Najkasnije 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja kojim je usvojen zahtjev iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, nadležni obiteljski centar dužan je po službenoj dužnosti izvršiti upis obrtnika u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, a koji se vodi prema odredbama ovoga Zakona.

(4) Nadležni obiteljski centar donijet će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog obrtnika, rješenje kojim će u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz članka 7. ovoga Zakona ili nekog od uvjeta iz članka 10., članka 11. stavaka 1. i 2. i članaka 12. i 13. ovoga Zakona ukinuti rješenje iz članka 24. stavka 7. ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja o ukidanju rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 26.

(1) Ispunjavanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno prema mjestu gdje se stambeni ili poslovni prostor nalazi, na temelju zahtjeva obrtnika koji namjerava obavljati djelatnost dadilje.

(2) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka, donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani pravilnikom iz članka 14. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 27.

(1) Ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju, sukladno članku 9. Zakona, utvrđuje nadležni obiteljski centar, na temelju zahtjeva osobe koja namjerava obavljati poslove pomoćne dadilje.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 7. i 8. ovoga Zakona, dok će dokaze iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. po službenoj dužnosti pribaviti nadležni obiteljski centar.

(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležni obiteljski centar donosi rješenje, protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

VI. REGISTAR I IMENICI

Članak 28.

(1) Nadležni obiteljski centar vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje (u daljnjem tekstu: Registar) za područje svoje nadležnosti.

(2) Nadležni obiteljski centar, po pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, dostavlja ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku zbirne podatke iz Registra za područje svoje nadležnosti.

Članak 29.

(1) Nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti brisati obrtnika iz Registra po izvršnosti rješenja iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Nadležni obiteljski centar donijet će rješenje o brisanju obrtnika iz Registra ako obrtniku bude izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, dok ta mjera traje, te ako obrtnik bude brisan iz obrtnog registra, odnosno ako obrtnik obavijesti nadležni obiteljski centar o prestanku obavljanja djelatnosti.

(3) Nadležni obiteljski centar dostavit će obrtniku, nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, ministarstvu nadležnom za financije te ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku rješenje o brisanju obrtnika iz Registra.

(4) Rješenje o brisanju obrta iz Registra ne dostavlja se uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, na način kako je propisano u stavku 3. ovoga članka, u slučaju kada je obrtnik već brisan iz sudskog registra, odnosno obrtnog registra.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(6) Nadležni obiteljski centar dužan je izvršiti upis brisanja osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra.

Članak 30.

Obrtnik je dužan svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru, prijaviti nadležnom obiteljskom centru u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene u Registar.

Članak 31.

(1) Registar je javan.

(2) Dostupnost podataka upisanih u Registar osigurat će se preko mrežne stranice nadležnog obiteljskog centra.

Članak 32.

(1) Nadležni obiteljski centar vodi imenik dadilja i imenik pomoćnih dadilja za područje svoje nadležnosti.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra, sadržaj podataka koji se upisuju u Registar te oblik, sadržaj i način vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja propisuje ministar nadležan za socijalnu politiku pravilnikom.

Članak 33.

(1) Dadilja podnosi zahtjev za upis u imenik dadilja nadležnom obiteljskom centru.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dadilja je dužna priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 7., 8. i 9. ovoga Zakona, dok će dokaze iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. po službenoj dužnosti pribaviti nadležni obiteljski centar.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dadilja koja ima državljanstvo države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može umjesto dokaza iz članka 8. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona dostaviti dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje poslova dadilje sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

(4) Nadležni obiteljski centar donosi rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja i vrši upis dadilje u imenik dadilja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Pomoćna dadilja podnosi zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja nadležnom obiteljskom centru.

(6) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka pomoćna dadilja je dužna priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 7. i 8. ovoga Zakona, dok će dokaze iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. po službenoj dužnosti pribaviti nadležni obiteljski centar.

(7) Nadležni obiteljski centar donosi rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja i vrši upis pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 4. i 7. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 34.

(1) Nadležni obiteljski centar donijet će rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja kada utvrdi da dadilja, odnosno pomoćna dadilja više ne ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, kada to dadilja, odnosno pomoćna dadilja sama zatraži te zbog smrti dadilje, odnosno pomoćne dadilje.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka, kojim nadležni obiteljski centar rješava o brisanju dadilje iz imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja, kada utvrdi da dadilja, odnosno pomoćna dadilja više ne ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(3) Nadležni obiteljski centar dužan je izvršiti brisanje dadilje iz imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju dadilje iz imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja.

Članak 35.

Svaku promjenu podataka koji se upisuju u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja, dadilja, odnosno pomoćna dadilja dužna je prijaviti nadležnom obiteljskom centru u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u imenik dadilja, odnosno imenik pomoćnih dadilja.

Članak 36.

(1) Imenik dadilja i imenik pomoćnih dadilja su javni.

(2) Dostupnost podataka upisanih u imenik dadilja i imenik pomoćnih dadilja osigurat će se preko mrežne stranice nadležnog obiteljskog centra.

VII. SUBVENCIONIRANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI DADILJE

Članak 37.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje, na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sufinanciranju obavljanje djelatnosti dadilje dostavljaju do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku godišnje obavijesti o provedbi mjera usmjerenih potporama obavljanju djelatnosti dadilje.

VIII. NADZOR

Članak 38.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za socijalnu politiku, putem svojih inspektora.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi i Državni inspektorat te druge inspekcije, sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim propisima, putem svojih inspektora.

Članak 39.

(1) Osim inspektora iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona stručni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu provoditi i obiteljski centri.

(2) Poslove stručnog nadzora iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici nadležnih obiteljskih centara ovlašteni za provedbu stručnog nadzora od strane ravnatelja nadležnih obiteljskih centara (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).

(3) Dadilje i pomoćne dadilje podliježu zdravstvenom nadzoru kao posebnoj mjeri za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, sukladno posebnom propisu.

(4) Način provođenja nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu politiku.

Članak 40.

(1) Inspektori i ovlaštene osobe u obavljanju poslova nadzora ovlašteni su:

– provjeravati i utvrđivati identitet osoba koje obavljaju djelatnost i poslove dadilje i aktivnosti vezane uz tu djelatnost,

– provoditi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, zbirke podataka, poslovnu dokumentaciju, poslovne prostorije, opremu i uređaje koji omogućuju uvid u poslovanje osobe koja obavlja djelatnost dadilje,

– provoditi izravan uvid u uvjete i način rada osobe koja obavlja djelatnost dadilje,

– kontrolirati stanje opreme, objekata, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnost i kvalitetu sredstava, uređaja i opreme koja je u funkciji obavljanja djelatnosti dadilje,

– poduzimati mjere i obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(2) Obrtnik, dadilja i pomoćna dadilja nad kojima se provodi nadzor dužni su inspektorima i ovlaštenim osobama omogućiti obavljanje nadzora te im dati na uvid traženu dokumentaciju i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Ako se u obavljanju nadzora utvrdi da obrtnik obavlja djelatnost dadilje protivno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, odnosno da dadilja obavlja poslove dadilje protivno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, inspektor ili ovlaštena osoba koja utvrdi takve nepravilnosti rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku, koji ne može biti duži od 60 dana.

(4) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka ne budu otklonjeni u određenom roku, inspektor ili ovlaštena osoba koja je utvrdila te nedostatke i nepravilnosti rješenjem će zabraniti obavljanje djelatnosti dadilje, odnosno rad dadilje dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka ugrožavaju zdravlje i život djece i zaposlenog osoblja, inspektor ili ovlaštena osoba će bez odgode rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti dadilje dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

Članak 41.

Stručni nadzor obuhvaća i neposrednu kontrolu obavljanja poslova dadilje koja se odnosi na praćenje kvalitete obavljanja poslova te provjeru da li se pri obavljanju poslova dadilja pridržava uvjeta i mjerila utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik ako:

– obavlja djelatnost dadilje protivno odredbama članaka 15., 16. i 17. ovoga Zakona,

– obavlja djelatnost dadilje bez sklopljenog pisanog ugovora s roditeljem djeteta (članak 20.),

– ne vodi propisane zbirke podataka (članak 21.),

– obavlja djelatnost dadilje bez rješenja nadležnog tijela (članak 24. stavak 7.),

– obavlja djelatnost dadilje u prostoru koji ne udovoljava prostornim uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 14. ovoga Zakona (članak 26.),

– o prestanku obavljanja djelatnosti dadilje ne izvijesti nadležni obiteljski centar koji je izdao rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje (članak 30.),

– o promjeni podataka koji se upisuju u Registar ne obavijesti nadležni obiteljski centar (članak 30.),

– osobi koja nije upisana u imenik dadilja ili imenik pomoćnih dadilja dopušta obavljanje poslova dadilje (članak 33.),

– onemogući ili ometa provođenje nadzora propisanog ovim Zakonom (članak 40. stavak 2.).

Članak 43.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dadilja, odnosno pomoćna dadilja zaposlena kod obrtnika te obrtnik u obavljanju poslova koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti dadilje ako:

– ne obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Zakona (članci 18. i 19.),

– o promjeni podataka koji se upisuju u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja, ne obavijesti nadležni obiteljski centar (članak 35.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba zaposlena kod obrtnika ako:

– obavlja poslove dadilje bez upisa u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja (članak 33.),

– onemogući ili ometa provođenje nadzora propisanog ovim Zakonom (članak 40. stavak 2.).

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona završile stručno osposobljavanje za dadilju prema programu koji je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje, mogu obavljati djelatnost odnosno poslove dadilje bez obveze pohađanja programa stručnog osposobljavanja iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz ovoga Zakona.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nadležni obiteljski centar u postupku rješavanja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, odnosno u postupku rješavanja o upisu u imenik dadilja.

(3) Osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona obavljale djelatnost i poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti na drugi način, dužne su uskladiti obavljanje djelatnosti s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

Ministar nadležan za socijalnu politiku će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti pravilnik iz članka 14. ovoga Zakona, a u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnike iz članka 32. stavka 2. i članka 39. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 46.

Program stručnog osposobljavanja iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za obrazovanje odraslih u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 47.

Odluku o dijelu programa stručnog osposobljavanja iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za obrazovanje odraslih u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 6. stavaka 4., 5. i 6., članka 8. stavka 3., članka 9. stavka 2. i članka 33. stavka 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 552-01/12-01/02

Zagreb, 15. ožujka 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.