Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

799

Na temelju članka 23. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11) u članku 3. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravo na upis u Upisnik imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, osobe koje imaju prebivalište na istoj adresi mogu u Upisnik upisati zasebno poljoprivredno gospodarstvo ukoliko nisu članovi istog kućanstva. Činjenicu da nisu članovi istog kućanstva s nositeljem već registriranog OPG-a na istoj adresi dokazuju Izjavom, ovjerenom kod javnog bilježnika, koja se nalazi na listu 8. obrasca Upisnika iz DODATKA I, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 7. stavku 6. iza riječi »posjeda« riječi: « i korištenja« brišu se.

Članak 5.

U članku 10. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka je dostava preslike obrasca upisa u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 6.

Iza članka 10. dodaju se članci 10.a i 10.b koji glase:

»Članak 10.a.

Prijenos gospodarstva u cijelosti može se izvršiti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela na stjecatelja fizičku ili pravnu osobu uz zadržavanje MIBPG-a gospodarstva koje se prenosi.

Članak 10.b

Promjena organizacijskog oblika gospodarstva može se izvršiti na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, s time da gospodarstvo koje mijenja organizacijski oblik zadržava isti MIBPG.«

Članak 7.

U članku 12. stavku 6. točki 1. alineji 1. riječi »ribarstva i ruralnog razvoja,« brišu se.

Stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 8.

DODATAK I i DODATAK III Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11) zamjenjuju se novim DODATKOM I i DODATKOM III, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

U DODATKU II Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, u Pregledu obvezne dokumentacije po tipovima poljoprivrednih gospodarstava, u tablici A/Popis obvezne dokumentacije za upis u Upisnik i prijavu promjena, u retku pod naslovom »Tvrtka« i stupcu pod naslovom »Trgovačko društvo, zadruga« dodaje se tekst: »preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku (ostaje za arhivu)«.

U istoj tablici, u retku pod naslovom »Račun« i stupcu pod naslovom »Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo« riječi: »preslika kartice žiro-računa nositelja (ostaje za arhivu)« zamjenjuju se riječima: »preslika ugovora o žiro-računu nositelja (ostaje za arhivu)«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 4. stavka 4., koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/58

Urbroj: 525-07/0217-13-1

Zagreb, 11. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I

List 7: OBRAZAC IZJAVE ČLANOVA GOSPODARSTVA O ODABIRU NOSITELJA GOSPODARSTVA

List 8: IZJAVA


DODATAK III


42 10.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava