Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

NN 43/2013 (12.4.2013.), Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

823

Na temelju članka 24., stavka 6. i članka 25., stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH SVINJA ČISTIH PASMINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti odobravanja za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 90/118/EEZ od 5. ožujka 1990. godine o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (SL 71, 17. 3. 1990.).

Članak 3.

U Republici Hrvatskoj, ne dovodeći u pitanje propise koji se odnose na zdravlje životinja, ne smije se zabranjivati, sprečavati ili ometati:

– odobravanje uzgojno valjanih čistokrvnih krmača i nazimica za uzgoj,

– odobravanje uzgojno valjanih čistokrvnih nerasta za prirodni pripust,

– upotrebu jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih čistokrvnih krmača i nazimica.

Članak 4.

(1) Ne smije se zabraniti, sprečavati ili ometati:

– odobravanje za umjetno osjemenjivanje čistokrvnih uzgojno valjanih nerasta ili korištenje njihovog sjemena kada su nerasti odobreni za umjetno osjemenjivanje u državama članicama Europske unije na temelju testiranja provedenih sukladno Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine« br. 134/05 i 64/08).

– odobravanje za službena testiranja čistokrvnih uzgojno valjanih nerasta ili korištenje njihovog sjemena u količini koja je dostatna za praćenje njihovog rezultata i procjeni njihove uzgojne vrijednosti sukladno Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine« br. 134/05 i 64/08).

(2) Ako pri provedbi odredbi iz stavka 1. ovoga članka dođe do neslaganja, i to naročito u pogledu rezultata testiranja, može se zatražiti drugo stručno mišljenje.

Članak 5.

U Republici Hrvatskoj, ne dovodeći u pitanje propise koji se odnose na zdravlje životinja, u prodaju se mogu staviti sjeme, jajne stanice i zametci koji su sakupljeni, obrađeni i skladišteni od strane službeno odobrenog centra ili službeno odobrenog osoblja sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/54

Urbroj: 525-07/0564-13-2

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.