Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

NN 69/2013 (10.6.2013.), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1366

Na temelju članka 41. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U ODREĐENIM BOJAMA I LAKOVIMA KOJI SE KORISTE U GRADITELJSTVU I PROIZVODIMA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila koji se smiju stavljati na tržište, način utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, način dokazivanja sukladnosti, naziv i označivanje proizvoda, način i rok dostave izvješća o kvaliteti proizvoda Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) i način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe sljedećih direktiva Europske unije:

– Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u nekim bojama i lakovima i proizvodima za doradu automobila, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 1999/13/EZ (SL L 143, 30. 4. 2004.),

– Direktive Komisije 2010/79/EU od 19. studenoga 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga III. Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva (SL L 304/18, 20. 11. 2010.).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. tvari su bilo koji kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom obliku ili industrijski proizvedeni, u krutom, tekućem ili plinovitom stanju,

2. pripravak je smjesa ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari,

3. organski spoj je spoj koji u sebi sadrži najmanje ugljik i jedan ili više sljedećih elemenata: vodik, kisik, sumpor, fosfor, silicij, dušik ili halogen, izuzimajući ugljikove okside, anorganske karbonate i bikarbonate,

4. hlapivi organski spoj (HOS) je svaki organski spoj čija je početna točka vrelišta niža ili jednaka 250 °C, izmjerena pri standardnom tlaku od 101,3 kPa,

5. sadržaj hlapivih organskih spojeva je masa hlapivih organskih spojeva, izražena u gramima po litri (g/l), u proizvodu koji je spreman za uporabu. Masa hlapivih organskih spojeva u danom proizvodu koji kemijski reagira tijekom sušenja stvarajući dio premaza ne smatra se dijelom sadržaja hlapivog organskog spoja,

6. organsko otapalo je bilo koji hlapivi organski spoj koji se sam ili u kombinaciji s drugim agensima upotrebljava za otapanje sirovina, proizvoda ili otpadnih materijala, ili se upotrebljava kao sredstvo za čišćenje koje otapa onečišćujuće tvari, ili kao disperzivno sredstvo, ili kao sredstvo za podešavanje viskoziteta ili površinske napetosti, kao plastifikator ili kao konzervans,

7. boje i lakovi su premazi, isključujući aerosole, a uključujući sva organska otapala ili pripravke koji sadrže organska otapala potrebna za njegovu pravilnu primjenu, koji se koriste u graditeljstvu za dobivanje filma koji ima dekorativni, zaštitni ili drugi funkcionalni učinak na površinu zgrada, njihove ukrase i armature i na uz njih vezane konstrukcije, u dekorativne, funkcionalne i zaštitne svrhe,

8. proizvodi za završnu obradu vozila su proizvodi namijenjeni za postizanje estetskog efekta kada se nanose na posebno pripremljene, prethodno obojene supstrate ili temeljne premaze i naknadno se, tijekom sušenja, obrađuju različitim alatima; namijenjeni su za zaštitno bojenje cestovnih vozila sukladno Pravilniku o homologaciji, ili za dio njih, u sklopu popravka, konzerviranja ili dekoracije vozila izvan proizvodnih pogona,

9. premaz je svaki pripravak, uključujući sva organska otapala ili pripravke koji sadrže organska otapala potrebna za njegovu pravilnu primjenu, koji se koristi za dobivanje filma koji ima dekorativni, zaštitni ili drugi funkcionalni učinak na površinu,

10. film je neprekidni sloj koji nastaje nanošenjem jednog ili više slojeva premaza na podlogu,

11. vodeni premazi (u daljnjem tekstu: VP) su premazi čija se viskoznost podešava pomoću vode,

12. premazi na bazi otapala (u daljnjem tekstu: OP) su premazi čija se viskoznost podešava pomoću organskog otapala,

13. proizvođač je pravna ili fizička osoba koja proizvodi boje i lakove ili proizvode za završnu obradu vozila u Republici Hrvatskoj i stavlja ih na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom,

14. uvoznik je pravna ili fizička osoba koja uvozi boje i lakove ili proizvode za završnu obradu vozila i stavlja ih na tržište Republike Hrvatske,

15. stavljanje na tržište je stavljanje na raspolaganje trećim stranama boje i lakove i proizvode za završnu obradu vozila na tržištu Republike Hrvatske,

16. trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovini,

17. trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima sukladno Zakonu o trgovini.

(2) Uvoz boja i lakova te proizvoda za završnu obradu vozila iz treće države na carinsko područje Europske unije na području Republike Hrvatske smatra se stavljanjem na tržište u smislu stavka 1. točke 15. ovoga članka.

(3) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

Članak 4.

Boje i lakovi koji se primjenjuju u graditeljstvu, odnosno koji se nanose na zgrade, njihove ukrase i armature i na uz njih vezane konstrukcije, u dekorativne, funkcionalne i zaštitne svrhe razvrstavaju se u sljedeće potkategorije:

(a) mat premazi za unutarnje zidove i stropove su premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja < 25@60°;

(b) sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove su premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja > 25@60°;

(c) premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata su premazi namijenjeni za nanošenje na zidane, ciglene i ožbukane zidove;

(d) boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i premazivanje drveta, metala ili plastike su premazi namijenjeni za nanošenje u svrhu ukrašavanja i oblaganja, koji stvaraju neprozirni film. Ti su premazi namijenjeni za drvene, metalne ili plastične podloge i uključuju temeljne premaze i međupremaze;

(e) lakovi i lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje su premazi namijenjeni za uređivanje, koji stvaraju prozirni ili poluprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta, metala i plastike te uključuju i neprozirne boje za drvo. Pokrivne boje za drvo su premazi koji stvaraju neprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta od propadanja zbog vremenskih utjecaja, definirani u normi HRN EN 927-1 u okviru kategorije polustabilnih proizvoda;

(f) tankoslojne lazure za drvo su boje koje stvaraju jako/vrlo tanki film čija je srednja debljina, u skladu s normom HRN EN 927-1, manja od 5 µm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme HRN ISO 2808;

(g) temeljni premazi su premazi s impregnirajućim ili izolirajućim svojstvima namijenjeni za nanošenje na drvo, zidove i stropove;

(h) vezujući temeljni premazi su premazi koji su namijenjeni za učvršćivanje labavo vezanih čestica podloge ili da bi je učinili nepropusnim i/ili za zaštitu drveta od gljivica;

(i) jednokomponentni funkcionalni premazi su funkcionalni premazi na bazi materijala koji stvaraju film. Namijenjeni su za uporabu u slučajevima gdje se zahtijevaju posebna funkcionalna svojstva, kao temeljni i završni premazi za plastiku, temeljni premazi za željezne podloge, temeljni premazi za reaktivne metale kao što su cink i aluminij, antikorozivni završni premazi, podni premazi koji uključuju premaze za drvene i cementne podove, kao i premazi koji su otporni na pisanje grafita, koji inhibiraju gorenje i koji su u skladu s higijenskim normama koje se primjenjuju u industriji hrane i pića ili u zdravstvu;

(j) dvokomponentni funkcionalni premazi su premazi iste namjene kao i jednokomponentni funkcionalni premazi, ali s drugom komponentom (npr. tercijarnim aminima) koja se dodaje prije upotrebe;

(k) višebojni premazi su premazi namijenjeni za stvaranje dvobojnog ili višebojnog učinka već nakon prvog nanošenja;

(l) dekorativni premazi su premazi koji su namijenjeni za postizanje posebnog estetskog učinka kad se nanesu na posebno pripremljene, prethodno obojene podloge ili temeljne premaze i naknadno se, tijekom sušenja, obrađuju različitim alatima.

Članak 5.

Proizvodi za završnu obradu vozila razvrstavaju se u sljedeće potkategorije:

(a) proizvodi za pripremu i čišćenje su proizvodi namijenjeni za skidanje starih premaza i hrđe, mehanički ili kemijski, ili za pripremu nanošenja novih premaza;

(i) proizvodi za pripremu uključuju sredstva za pranje (proizvode namijenjene za pranje pištolja za raspršivanje i druge opreme), za skidanje boje, odmašćivače (uključujući antistatične vrste za plastiku) i za skidanje silikona;

(ii) sredstva za pretpranje su proizvodi za pranje koji su namijenjeni za skidanje onečišćenja s površine tijekom pripreme za nanošenje slojeva materijala i neposredno prije njihovoga nanošenja;

(b) grubi kit/zapunjač je gusta smjesa namijenjena za ispunjavanje dubokih neravnina na površini, prije nanošenja završne podloge/finog kita;

(c) temelj je premaz koji je namijenjen za izravno nanošenje na goli/nezaštićeni metal ili na postojeću završnu prevlaku kao antikorozivna zaštita prije nanošenja kita:

(i) fini kit/zapunjač je premaz koji se nanosi neposredno prije završnog sloja, koji osigurava otpornost na hrđu, prianjanje završnog sloja i ispunjavajući sitne površinske neravnine, omogućuje stvaranje glatke površine završnog sloja;

(ii) opći temelj za metal znači premaze koji se nanose kao temeljni premazi, kao što su premazi za poboljšanje prianjanja, nepropusni premazi, fini kitovi/zapunjači, podloge, plastični temeljni premazi, kitovi koji se nanose mokro–na mokro, kitovi bez pijeska i kitovi za raspršivanje;

(iii) reaktivni temelji su sredstva koja sadrže najmanje 0,5% masenog udjela fosforne kiseline, koji se izravno nanose na gole metalne površine i osiguravaju otpornost na hrđu i prianjanje sljedećeg sloja; sredstva koja se koriste kao podloga za zavarivanje; i otopine za izjedanje za galvanizirane i pocinčane površine;

(d) završni premaz je svaki pigmentirani premaz koji se nanosi kao jednoslojna ili višeslojna baza koja osigurava sjaj i izdržljivost. Ovaj pojam uključuje sve proizvode koji se koriste kao osnovni premazi i prozirni premazi:

(i) osnovni sloj je pigmentirani premaz koji daje boju i proizvodi bilo kakav optički učinak, ali ne i sjaj ili površinsku otpornost višeslojnog sustava;

(ii) prozirni sloj je prozirni premaz koji osigurava konačni sjaj i otpornost višeslojnog sustava;

(e) specijalni završni proizvodi su premazi koji se nanose u jednom sloju kao završni premazi kad se traže posebna svojstva kao što je metalni ili biserni sjaj, kao visoko-funkcionalni obojeni i prozirni premazi (na primjer premazi otporni na grebanje i fluorirani prozirni premazi), zrcalni osnovni premazi, teksturni završni premazi (na pr. koji proizvode učinak udarca čekićem), protuklizni premazi, nepropusni premazi za dno karoserije, premazi otporni na udarac, unutarnji završni premazi i aerosoli.

Članak 6.

(1) Granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u bojama i lakovima iz članka 4. ove Uredbe koji se stavljaju na tržište propisane su u Prilogu 1. dijelu A ove Uredbe.

(2) Granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima za završnu obradu vozila iz članka 5. ove Uredbe koji se stavljaju na tržište propisane su u Prilogu 1. dijelu B ove Uredbe.

(3) Za proizvode iz članaka 4. i 5. ove Uredbe kojima se moraju dodavati otapala/razrjeđivači kako bi bili spremni za uporabu, propisane granične vrijednosti iz Priloga 1. ove Uredbe primjenjuju se na sadržaj hlapivih organskih spojeva kad je proizvod spreman za uporabu.

(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na proizvode za isključivu upotrebu u postrojenjima i radnim površinama gdje se obavljaju aktivnosti u kojima se koriste hlapivi organski spojevi u skladu s posebnim propisom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora.

Članak 7.

(1) Proizvodi koji se koriste za aktivnosti iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe mogu se kupovati isključivo u trgovinama na veliko uz izdavanje R-1 računa na kojem mora biti upisana tvrtka operatera.

(2) Proizvodi koji su u skladu s propisanim graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva iz Priloga 1. ove Uredbe mogu se prodavati u trgovinama na veliko i trgovinama na malo.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 6. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe, u svrhu održavanja i/ili obnove građevine i starodobnog vozila (oldtimer) koja su zaštićena kulturna dobra, pravna i fizička osoba koja je vlasnik ili nositelj prava nad takvom građevinom i vlasnik takvog vozila, odnosno njihov opunomoćenik, može kupiti i koristiti proizvode iz članaka 4. i 5. ove Uredbe koji odstupaju od graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisanih u Prilogu 1. ove Uredbe, ako ishodi odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vrsta i količina proizvoda iz članaka 4. ili 5. ove Uredbe koju podnositelj zahtjeva može kupiti i koristiti za potrebe održavanja i/ili obnovu građevina i starodobnog vozila koja su zaštićena kulturna dobra.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o vrsti i količini proizvoda iz članaka 4. ili 5. ove Uredbe uz koji se prilaže dokaz o vlasništvu, odnosno pravu na korištenje građevina i starodobnog vozila.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se uz prethodno pribavljeno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine i/ili središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet.

(5) Proizvodi koji se koriste sukladno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka mogu se kupovati isključivo u trgovinama na veliko.

Članak 9.

Operateri koji obavljaju premazivanje cestovnih vozila, ili nekog njihovog dijela, koje se obavlja u okviru popravka, zaštite ili ukrašavanja vozila izvan industrijske proizvodnje vozila, dužni su koristiti proizvode za završnu obradu vozila iz članka 5. ove Uredbe kao mjeru za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Članak 10.

(1) Proizvođač i uvoznik dužni su osigurati da su proizvodi iz članaka 4. i 5. ove Uredbe prilikom stavljanja na tržište označeni oznakom na hrvatskom jeziku.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– propisane granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u g/l za potkategoriju proizvoda iz Priloga 1. ove Uredbe kao i oznaku potkategorije te,

– maksimalni sadržaj hlapivih organskih spojeva u g/l proizvoda pripremljenoga za uporabu.

(3) Prikaz oznake iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu 2. ove Uredbe.

(4) Veličina oznake iz stavka 1. ovoga članka ovisi o veličini ambalaže proizvoda na koji se stavlja i mora biti čitljiv.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvodi koji se koriste za aktivnosti iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe moraju sadržavati oznaku »samo za profesionalnu uporabu«.

Članak 11.

(1) Utvrđivanje kvalitete proizvoda iz članaka 4. i 5. ove Uredbe obavlja proizvođač primjenom metoda koje su propisane u Prilogu 3. ove Uredbe.

(2) Za provjeru sukladnosti proizvoda s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva iz Priloga 1. ove Uredbe i ispitivanja sadržaja hlapivih organskih spojeva za nove proizvode koji do sada nisu bili ispitani koriste se metode koje su propisane u Prilogu 3. ove Uredbe.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, za proizvode koji se koriste za aktivnosti iz članka 6. stavka 4. i članka 8. ove Uredbe ne provodi se utvrđivanje kvalitete.

Članak 12.

(1) Na temelju rezultata utvrđivanja kvalitete proizvoda iz članka 11. ove Uredbe proizvođač je dužan izraditi izvješće o sukladnosti proizvoda s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva iz Priloga 1. ove Uredbe za koje odgovara.

(2) Ako dođe do promjene procesa proizvodnje proizvoda iz članaka 4. i 5. ove Uredbe, odnosno do promjene recepture proizvoda, a koja može utjecati na propisane granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodu mora se obaviti novi postupak utvrđivanja kvalitete proizvoda.

(3) Uvoznik proizvoda iz članaka 4. i 5. ove Uredbe osigurava izvješće o sukladnosti ili druge odgovarajuće isprave izdane u inozemstvu kojima dokazuje sukladnost proizvoda s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva iz Priloga 1. ove Uredbe za koje odgovara.

Članak 13.

(1) Proizvođač i uvoznik vode očevidnik u koji unose podatke, za svaki proizvod posebno, o datumu ispitivanja kvalitete proizvoda i sadržaju hlapivih organskih spojeva u ispitivanom proizvodu. Očevidnik se čuva tri godine.

(2) Proizvođač i uvoznik u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka unose i podatke o godišnjoj količini proizvedenih/uvezenih proizvoda iz članaka 4. i 5. ove Uredbe stavljenih na tržište i njihovom odredištu.

(3) Izvješće o sukladnosti iz članka 12. ove Uredbe sastavni je dio očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Proizvođač i uvoznik u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka unose podatke i o količini i vrsti boja i lakova, odnosno proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište s podacima o prodanim količinama i vrsti proizvoda sukladno odobrenju iz članka 8. ove Uredbe.

Članak 14.

(1) Proizvođač i uvoznik dužni su podatke iz očevidnika iz članka 13. ove Uredbe dostaviti Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu BLV-1 i/ili BLV-2.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač i uvoznik dostavljaju Agenciji podatke iz očevidnika iz članka 13. ove Uredbe o prodanim količinama proizvoda sukladno odobrenju iz članka 8. ove Uredbe do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu BLV-3.

(3) Za dostavu podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koristi se elektronička programska oprema (web aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka. Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup web aplikaciji.

(4) Agencija dostavlja Ministarstvu zbirne podatke dobivene iz BLV-1, BLV-2 i BLV-3 obrazaca do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(5) Obrasci BLV-1, BLV-2 i BLV-3 propisani su u Prilogu 4. ove Uredbe.

Članak 15.

(1) Državni inspektorat donosi godišnji program nadzora praćenja proizvoda iz članaka 4. i 5. ove Uredbe kada se stavljaju na tržište Republike Hrvatske u svrhu provjere sukladnosti proizvoda s Uredbom.

(2) Izvješće o rezultatima provedenog nadzora sukladno godišnjem programu iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat dostavlja Agenciji i Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Ministarstvo na temelju podataka dobivenih od Agencije iz članka 14. stavka 4. ove Uredbe i Državnog inspektorata iz stavka 2. ovoga članka izrađuje i dostavlja izvješće Europskoj komisiji sukladno propisu Europske unije kojim se uređuje način izvješćivanja o provedbi Direktive 2004/42/EZ.

Članak 16.

U slučaju sumnje da proizvodi iz članaka 4. i 5. ove Uredbe koji se stavljaju na tržište ne odgovaraju graničnim vrijednostima propisanim ovom Uredbom gospodarski inspektor Državnog inspektorata može odrediti ponovno ispitivanje sukladno članku 11. stavku 2. ove Uredbe.

Članak 17.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. s propisanim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 18.

(1) Proizvodi iz članaka 4. i 5. ove Uredbe koji su stavljeni na tržište do 1. siječnja 2011. godine, odnosno do 31. ožujka 2009. godine, a ne udovoljavaju graničnim vrijednostima sadržaja HOS-eva iz Priloga 1. ove Uredbe mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja ili do isteka zaliha.

(2) Agencija je dužna uspostaviti sustav elektroničke dostave podataka iz članka 14. ove Uredbe do 31. prosinca 2014. godine.

(3) Do uspostave sustava elektroničke dostave podataka iz članka 14. ove Uredbe podaci na obrascima BLV-1, BLV-2 i/ili BLV-3 dostavljaju se Agenciji u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

Članak 19.

(1) Pokrenuti postupci po odredbama Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (Narodne novine, broj 94/2007) do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (Narodne novine, broj 94/2007).

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. stavka 2. i članka 15. stavka 3. ove Uredbe koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/49

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 6. lipnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA

Dio A: Kategorija: boje i lakovi

 

Potkategorija proizvoda

Vrsta
premaza

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l (*)

a)

Mat premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj < 25@60°)

VP

OP

30

30

b)

Sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj > 25@60°)

VP

OP

100

100

c)

Premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata

VP

OP

40

430

d)

Boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i premazivanje drveta, metala ili plastike

VP

OP

130

300

e)

Lakovi i lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje

VP

OP

130

400

f)

Tankoslojne lazure za drvo

VP

OP

130

700

g)

Temeljni premazi

VP

OP

30

350

h)

Vezujući temeljni premazi

VP

OP

30

750

i)

Jednokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

500

j)

Dvokomponentni funkcionalni premazi

VP

OP

140

500

k)

Višebojni premazi

VP

OP

100

100

l)

Dekorativni premazi

VP

OP

200

200

(*) g/l proizvoda spremnog za uporabu.

Dio B: Kategorija: proizvodi za završnu obradu vozila

 

Potkategorija proizvoda

Premazi

Granična vrijednost sadržaja HOS-eva, g/l (*)

a)

Proizvodi za pripremu i čišćenje

Proizvodi za pripremu

850

Sredstva za pretpranje

200

b)

Grubi kit/zapunjač

Sve vrste

250

c)

Temelj

Fini kit/zapunjač i opći temelj za metal

540

Reaktivni temelji

780

d)

Završni premaz

Sve vrste

420

e)

Specijalni završni proizvodi

Sve vrste

840

(*) g/l proizvoda spremnog za upotrebu. Izuzimajući potkategoriju (a) svaki sadržaj vode u proizvodu spremnom za upotrebu mora se odbiti.

PRILOG 2.

PRIKAZ OZNAKE PROIZVODA

1. Prikaz oznake za kategoriju proizvoda: boje i lakovi

HOS: A(d), 300 g/l; maks. 295 g/l

2. Prikaz oznake za kategoriju: proizvodi za završnu obradu vozila

HOS: B(d), 420 g/l; maks. 395 g/l

Napomena: »A« se odnosi na kategoriju boja i lakova, a »d« na potkategoriju boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i premazivanje drveta, metala ili plastike iz članka 4. ove Uredbe.

»B« se odnosi na kategoriju proizvoda za završnu obradu vozila, a »d« na potkategoriju završni premaz iz članka 5. ove Uredbe.

PRILOG 3.

METODE ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA

(a) Metoda dopuštena za proizvode sa sadržajem HOS-eva manjim od 15 % masenog udjela kod kojih nisu prisutna reaktivna otapala:

– sadržaj hlapivih organskih spojeva (g/l) – HRN EN ISO 11890-2

(b) Metode dopuštene za proizvode sa sadržajem HOS-eva jednakim ili većim od 15 % masenog udjela kod kojih nisu prisutna reaktivna otapala:

– sadržaj hlapivih organskih spojeva (g/l) – HRN EN ISO 11890-1

– sadržaj hlapivih organskih spojeva (g/l) – HRN EN ISO 11890-2

(c) Metode dopuštene za proizvode sa sadržajem HOS-eva kod kojih su prisutna reaktivna otapala:

– sadržaj hlapivih organskih spojeva ako su prisutni reaktivni razrjeđivači (g/l) – ASTMD 2369.

PRILOG 4.

PODACI IZ OČEVIDNIKA O KOLIČINI I VRSTI BOJA I LAKOVA KOJE SE KORISTE U GRADITELJSTVU, ODNOSNO PROIZVODA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE

OBRAZAC BLV-1

Naziv proizvođača:

                                   

Sjedište proizvođača:


Ulica i broj:


Mjesto:


Matični broj proizvođača/OIB:


Telefon:


Telefaks:


E-mail:


Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi:


Godišnja količina proizvedenih boja i lakova koji su stavljeni
na tržište, ukupno*:


Godišnja količina proizvedenih proizvoda za završnu obradu
vozila koji su stavljeni na tržište, ukupno*:


Popis trgovaca na veliko/trgovaca na malo (tablica 3):


Godina za koju se daju podaci:


OBRAZAC BLV-2

Naziv uvoznika:

                                

Sjedište uvoznika:


Ulica i broj:

 

Mjesto:

 

Matični broj uvoznika/OIB:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

E-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi:

 

Godišnja količina uvezenih boja i lakova koji su stavljeni na
tržište, ukupno*:


Godišnja količina uvezenih proizvoda za završnu obradu vozila
koji su stavljeni na tržište, ukupno*:


Popis trgovaca na veliko/trgovaca na malo (tablica 3):


Godina za koju se daju podaci:

 

* Godišnja količina uvezenih i proizvedenih boja i lakova i proizvoda za završnu obradu vozila iz podataka o količini boja i lakova koje se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište Republike Hrvatske po kategorijama u tablicama 1 i 2:

Tablica 1: KATEGORIJA PROIZVODA: BOJE I LAKOVI

Potkategorija
proizvoda: boje i lakovi

Vrsta premaza
(VP/OP)

Maksimalni sadržaj HOS-eva, g/l

Granična vrijednost
sadržaja HOS-eva, g/l

Ukupna količina proizvoda
stavljenih na tržište1)

izraženo u
kilogramima (kg)

izraženo u
litrama(1)

(a)

 

 

 

 


(b)

 

 

 

 


(c)

 

 

 

 


(d)

 

 

 

 


(e)

 

 

 

 


(f)

 

 

 

 


(g)

 

 

 

 


(h)

 

 

 

 


(i)

 

 

 

 


(j)

 

 

 

 


(k)

 

 

 

 


(l)

 

 

 

 


Tablica 2: KATEGORIJA PROIZVODA: PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

Potkategorija
proizvoda: proizvodi
za završnu obradu vozila

Vrsta premaza

Maksimalni
sadržaj HOS-eva, g/l

Granična vrijednost
sadržaja HOS-eva, g/l

Ukupna količina proizvoda
stavljenih na tržište1)

izraženo
u kilogramima (kg)

izraženo
u litrama (l)

(a)

 

 

 

 


(b)

 

 

 

 


(c)

 

 

 

 


(d)

 

 

 

 


(e)

 

 

 

 


1)Podaci o količinama iskazuju se u kg ili l, ali je potrebno obavezno navesti u kojim jedinicama (preferiraju se kg ukoliko nema podataka potrebnih za izračun tada može i u litrama).

Tablica 3:POPIS TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

Naziv trgovine na
malo/trgovine na veliko

Adresa:

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

U ___________________

                                                          Odgovorna osoba:
                                                    ______________________
                                                                  (potpis)

                            M.P


OBRAZAC BLV-3

Naziv prodajnog mjesta:

 

Ulica i broj:

 

Mjesto:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

E-mail:

                                  

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi:

 

Broj odobrenja:


Godišnja količina proizvoda koja je prodana za obnovu/održavanje/restauraciju
(starodobna vozila, građevine) u skladu s odobrenjem iz članka 8. ove Uredbe (izraženo u kg ili l):


Nositelj odobrenja:


Godina za koju se daju podaci:

 

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACA
BLV-1, BLV-2 i BLV-3

1. Upisuju se osnovni podaci o nazivu, sjedištu, matičnom broju/OIB i kontaktnim podacima (telefon, telefaks, e-mail) proizvođača i/ili uvoznika boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila.

2. Upisuje se ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi za podatke.

3. Obrazac BLV-1 ispunjava proizvođač i upisuje ukupnu godišnju količinu proizvedenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište te prilaže popis trgovina na veliko i/ili trgovina na malo.

4. Obrazac BLV-2 ispunjava uvoznik i upisuje ukupnu godišnju količinu uvezenih boja, lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište te prilaže i popis trgovina na veliko i/ili trgovina na malo.

Ukoliko je proizvođač ujedno i uvoznik tada ispunjava i BLV-1 i BLV-2 obrasce svaki zasebno.

5. Upisuje se godina za koju se daju podaci i popunjava obrazac.

6. Prilaže se popis trgovina na malo i/ili trgovina na veliko u Republici Hrvatskoj (označiti sa X trgovinu na malo i/ili trgovinu na veliko, ukoliko posjeduje te podatke).

7. Ukoliko proizvođač i/ili uvoznik nije prodavao proizvode sukladno odobrenju iz članka 8. ove Uredbe tada nije potrebno ispunjavati odnosno dostavljati Agenciji BLV-3 Obrazac.

Upisuju se prodane količine sukladno odobrenju iz članka 8. ove Uredbe.

Prilikom kupnje potrebno je priložiti kopiju odobrenja.

69 10.06.2013 Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila 69 10.06.2013 Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila 69 10.06.2013 Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila 69 10.06.2013 Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila