Pravilnik o proračunskom nadzoru

NN 71/2013 (14.6.2013.), Pravilnik o proračunskom nadzoru

MINISTARSTVO FINANCIJA

1414

Na temelju članka 115. stavak 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju ciljevi, djelokrug i sadržaj proračunskog nadzora, način i uvjeti obavljanja proračunskog nadzora, ovlaštene osobe proračunskog nadzora i mjere proračunskog nadzora.

Članak 2.

Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

Članak 3.

(1) Proračunski nadzor obavlja se po predstavkama građana i zahtjevima središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba, iz kojih proizlazi sumnja na nepravilnost ili prijevaru, te po nalogu ministra financija.

(2) Proračunski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po utvrđenim prioritetima, ekonomičnosti i javnom interesu za obavljanje nadzora.

Članak 4.

(1) Proračunski nadzor obavlja se kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika kao i pravnih osoba kojima su dana jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: subjekti nadzora).

(2) Proračunski nadzor pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća inspekcijski nadzor trgovačkih društava, pravnih osoba osnovanih po posebnim propisima, neprofitnih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika.

Članak 5.

(1) Proračunski nadzor obuhvaća:

– pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora,

– nadzor potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama,

– nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika te kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika postupak je nadziranja zakonitosti korištenja proračunskih sredstava.

(3) U odnosu na izravno ili neizravno doznačena sredstva iz državnog proračuna, proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

II. CILJEVI PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 6.

Ciljevi proračunskog nadzora jesu:

1. utvrđivanje koriste li se proračunska sredstva zakonito, svrhovito i pravodobno,

2. utvrđivanje da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode i primitke iz svoje nadležnosti,

3. poduzimanje korektivnih mjera radi zaustavljanja nepravilnosti i prijevara kao što su zlouporaba proračunskih sredstava, pogrešno upravljanje, te određivanje mjera za popravak štete koja je već nastala u proračunu,

4. provjera pridržavanja i primjene zakona te na temelju zakona donesenih propisa i akata koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama,

5. prikupljanje pouzdanih i vjerodostojnih financijskih i drugih podataka te njihovo pravodobno dostavljanje nadležnim tijelima.

III. DJELOKRUG I SADRŽAJ PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 7.

(1) Proračunski nadzor obavlja se radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunski korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

(2) Provjerom pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, u smislu stavka l. ovoga članka, smatra se provjera korištenja proračunskih sredstava u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom, odnosno proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Provjerom potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se utvrđivanje da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poduzimaju propisane mjere za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

(4) Provjerom pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa, u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se provjera pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

Članak 8.

Proračunski nadzor obavlja se za tekuću fiskalnu godinu, a po potrebi te u određenim okolnostima obavlja se i za protekla razdoblja.

Članak 9.

(1) Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– naziv subjekta nadzora,

– predmet nadzora,

– razdoblje obuhvaćeno nadzorom,

– ime i prezime inspektora proračunskog nadzora,

– početak obavljanja nadzora,

– vrijeme trajanja izravnog nadzora.

(3) Kada je u odluci za obavljanje proračunskog nadzora navedeno više inspektora, nositelj naloga je inspektor koji je prvi naveden.

IV. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 10.

(1) Inspektor proračunskog nadzora dostavlja subjektu nadzora pisanu obavijest o početku obavljanja nadzora te o predmetu i razdoblju obuhvaćenom nadzorom.

(2) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su nakon primljene obavijesti o nadzoru pripremiti svu potrebnu dokumentaciju radi što djelotvornijeg i bržeg obavljanja nadzora.

Članak 11.

(1) Prije početka proračunskog nadzora, inspektor proračunskog nadzora dužan je javiti se odgovornoj osobi subjekta nadzora radi obavljanja nadzora.

(2) Inspektor proračunskog nadzora može obavljati nadzor, ako to okolnosti zahtijevaju i bez prethodne obavijesti iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika, ako tako odluči ministar financija.

(3) Pri provedbi postupka nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka inspektor proračunskog nadzora obvezan je:

l. pokazati službenu iskaznicu,

2. izložiti predmet nadzora,

3. predočiti okvirni vremenski plan nadzora.

(4) Inspektor proračunskog nadzora ovlašten je u tijeku postupka nadzora proširiti predmet nadzora i razdoblje obuhvaćeno nadzorom.

(5) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru proračunskog nadzora dati na uvid svu potrebnu računovodstvenu i financijsku dokumentaciju, evidencije, odluke i druge akte temeljem kojih subjekt nadzora posluje.

(6) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru proračunskog nadzora dati na uvid izvješće unutarnje revizije, izvješće Državnog ureda za reviziju, izvješće osobe zadužene za nepravilnosti i izvješća drugih tijela koja se odnose na predmet nadzora.

Članak 12.

(1) O obavljenom proračunskom nadzoru sastavlja se zapisnik. U zapisnik se unose sve važne radnje poduzete u postupku nadzora i nadzorom utvrđeno činjenično stanje te se prilaže dokumentacija koja služi kao dokaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se u tri (3) primjerka. Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se odgovornoj osobi subjekta nadzora i Državnom uredu za reviziju, a jedan primjerak zapisnika ostaje ustrojstvenoj jedinici za proračunski nadzor.

(3) Nakon dostavljanja zapisnika, odgovorna osoba subjekta nadzora može uložiti primjedbe u pisanom obliku u roku od petnaest dana od dana primitka zapisnika.

(4) Inspektor proračunskog nadzora koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(5) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora ne uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovog članka, ili ako su primjedbe uložene a nisu prihvaćene, zapisnik se smatra završenim.

(6) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka, primjedbe koje su u cijelosti ili djelomično prihvaćene, postaju sastavni dio zapisnika i zapisnik se smatra završenim.

(7) Po zaključenju zapisnika, inspektor proračunskog nadzora obvezan je sastaviti sažetak zapisnika koji dostavlja ministru financija i pomoćniku ministra nadležnom za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

Članak 13.

(1) Inspektor proračunskog nadzora obvezan je voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i pratiti postupanje subjekta nadzora po naloženim mjerama.

(2) Očevidnik o obavljenim nadzorima sadrži podatke o subjektu nadzora, predmetu i razdoblju obuhvaćenom nadzorom, utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, te mjerama naloženim za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Članak 14.

(1) U slučaju utvrđenih nepravilnosti kod subjekta nadzora koji je po organizacijskoj klasifikaciji proračuna u sastavu razdjela, zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavlja se nadležnom razdjelu.

(2) U slučaju utvrđenih nepravilnosti u proračunskom nadzoru jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, zapisnik se dostavlja nadležnom predstavničkom tijelu.

(3) U slučaju utvrđenih nepravilnosti u proračunskom nadzoru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavlja se nadzornom odboru odnosno upravnom vijeću.

V. MJERE PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 15.

(1) Ako inspektor proračunskog nadzora u postupku nadzora utvrdi radnje za koje postoji osnovana sumnja o učinjenom kaznenom djelu, podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

(2) Ako inspektor proračunskog nadzora u postupku nadzora utvrdi radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

(3) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, inspektor proračunskog nadzora rješenjem nalaže povrat sredstava u proračun.

(4) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da proračunska sredstva, za koje je posebnim propisom utvrđena obveza uplate u državni proračun, nisu uplaćena u državni proračun ili su uplaćena u manjem iznosu od propisanog, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje kojim se nalaže njihova uplata u državni proračun.

(5) Ako su proračunskim nadzorom utvrđene nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, inspektor proračunskog nadzora nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.

VI. OVLAŠTENE OSOBE PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 16.

(1) Ovlaštene osobe za obavljanje proračunskog nadzora su inspektori proračunskog nadzora Ministarstva financija.

(2) Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju službene iskaznice koje izdaje ministar financija.

VII. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 17.

(1) Čelnik ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor u Ministarstvu financija, na osnovi pojedinačnih izvješća inspektora proračunskog nadzora, sastavlja godišnje izvješće o radu proračunskog nadzora.

(2) Izvješće o radu sadržava:

– naziv subjekta nadzora,

– predmet nadzora,

– razdoblje koje je obuhvaćeno nadzorom,

– vrijeme koje je potrebno za obavljanje nadzora,

– rezultate nadzora – utvrđene nepravilnosti,

– broj inspektora koji su obavili nadzor,

– broj i vrstu nadzora koje je obavio svaki inspektor pojedinačno,

– ostale informacije o aktivnostima ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka čelnik ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor dostavlja u roku od 30 dana po isteku razdoblja na koje se izvješće odnosi ministru financija i pomoćniku ministra nadležnom za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom nadzoru (»Narodne novine« broj 20/09).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/262

Urbroj: 513-08-04-13-1

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.