Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama

NN 76/2013 (21.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama

HRVATSKI SABOR

1525

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/139

Urbroj: 71 -05-03/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 20172

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Poslove osobnih stanja građana obavlja ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koji je voditelj zbirki osobnih podataka sukladno s propisima o zaštiti osobnih podataka. Državne matice neposredno vode državni službenici-matičari.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»O osobnim stanjima građana vode se državne matice: matica rođenih, matica vjenčanih i matica umrlih.

Državne matice vode se u elektroničkom obliku. Na obradu podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Sastavni dio državnih matica su temeljni spisi na osnovi kojih se upisuju podaci u državne matice.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, matica vjenčanih se osim u elektroničkom obliku vodi i na propisanom obrascu i ispisuje trajnom tintom. Obrazac će biti propisan posebnim pravilnikom.

Način rada u vođenju državnih matica propisat će se posebnim propisom.«.

Članak 3.

Članak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 5.

Članak 8. briše se.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»U maticu rođenih upisuju se:

a) kod temeljnog upisa:

1. podaci o rođenju: osobno ime i spol djeteta; dan, mjesec, godina, sat i mjesto rođenja; nacionalnost i državljanstvo;

2. podaci o roditeljima djeteta: osobni identifikacijski broj, osobno ime (i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja;

b) kao naknadni upisi i bilješke:

1. matični broj građana i osobni identifikacijski broj,

2. priznanje i utvrđivanje očinstva i majčinstva,

3. osporavanje očinstva i majčinstva,

4. skrbništvo nad maloljetnom osobom i osobom kojoj je oduzeta poslovna sposobnost, prestanak skrbništva, vraćanje poslovne sposobnosti,

5. posvojenje i zabrana izdavanja isprava iz tog upisa,

6. lišenje i vraćanje roditeljske skrbi, roditeljska skrb nakon punoljetnosti i prestanak roditeljske skrbi nakon punoljetnosti,

7. sklapanje i prestanak braka,

8. promjena osobnog imena, imena ili prezimena,

9. promjena osobnog imena, imena ili prezimena roditelja i skrbnika

10. promjena spola,

11. promjena državljanstva,

12. smrt i proglašenje umrlim,

13. naknadni ispravci grešaka i druge promjene podataka koje se upisuju u državnu maticu rođenih.«.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Promjena spola kao izmjena podataka u temeljnom upisu upisuje se u maticu rođenih na temelju rješenja nadležnog ureda. Rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih donosi se na temelju mišljenja nadležnog tijela o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog liječnika ili zdravstvene ustanove.

Način prikupljanja medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka te utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, propisat će se posebnim propisom.«.

Članak 8.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Osobe iz stavka 2. koje prijavljuju rođenje djeteta izvan zdravstvene ustanove prilikom prijave matičaru predočuju medicinsku dokumentaciju o porodu ili dokaz o majčinstvu.«.

Članak 9.

U članku 12. stavak 3. briše se.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »30 dana«.

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »dužne su« zamjenjuju se riječju: »mogu«.

Članak 11.

U članku 14. stavku 2. riječi: »tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva« zamjenjuju se riječima: »nadležnog centra za socijalnu skrb«.

U stavku 3. riječi: »Tijelo državne uprave nadležno za poslove skrbništva« zamjenjuju se riječima: »Nadležni centar za socijalnu skrb«.

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Kad matičar primi odluku nadležnog centra za socijalnu skrb da je dijete posvojeno, u maticu rođenih djeteta upisat će bilješku o zasnovanom posvojenju, uz napomenu da se na temelju tog upisa više ne izdaju isprave.

Nakon što je upisana bilješka iz stavka 1. ovoga članka u maticu rođenih djeteta, matičar će izvršiti novi temeljni upis činjenice rođenja.

Ako je zasnivanjem posvojenja došlo do promjene osobnih podataka posvojenika, u temeljni upis upisuju se novi podaci o djetetu i roditeljima djeteta, sukladno izreci rješenja o posvojenju.«.

Članak 13.

U članku 16. točki a) podtočki 1. iza riječi: »nevjesti:« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj,«.

U podtočki 2. riječi: »ime i prezime službene osobe pred kojom je brak zaključen« brišu se.

Podtočka 3. briše se.

Dosadašnja podtočka 4. postaje podtočka 3.

Članak 14.

U članku 17. riječi: »u roku od 15 dana od nastupa pravnih posljedica pravomoćne presude« brišu se.

Članak 15.

U članku 18. točki a) potočkama 1. i 2. ispred riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj,«.

U podtočki 3. riječ: »vanparničnom« zamjenjuje se riječju: »izvanparničnom«.

Članak 16.

U članku 21. stavku 2. riječi: »ili organizaciji« i riječi: »ili organizacija« brišu se.

Članak 17.

Članak 23. briše se.

Članak 18.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »točni« dodaju se riječi: »ili na netočnost ukazuju podaci iz drugih službenih evidencija«.

Članak 19.

Članak 26. briše se.

Članak 20.

U članku 28. stavku 1. riječi: »u roku od tri dana od dana izvršenja upisa dostaviti izvadak iz državne matice o izvršenom upisu« zamjenjuju se riječima: »odmah o tome dostaviti obavijest«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvu vanjskih poslova« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za vanjske poslove«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»O upisu rođenja, sklapanja braka ili smrti te o promjeni podataka koji se sukladno propisima upisuju u druge službene evidencije koje se vode o građanima, matičar je dužan odmah od dana izvršenog upisa izvijestiti nadležna državna tijela koja vode te evidencije.«.

Članak 21.

U članku 29. stavku 1. riječ: »smije« zamjenjuje se riječju: »će«.

Stavak 2. briše se.

Članak 22.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je ispravke potrebno izvršiti i u drugim državnim maticama ili u drugim službenim evidencijama koje se vode o građanima, matičar će o tome odmah izvijestiti nadležna državna tijela koja vode te evidencije.«.

Članak 23.

U članku 34. stavku 3. riječ: »negativnosti« zamjenjuje se riječima: »nezakonitosti ili nepravilnosti«, a iza riječi: »radu« dodaju se riječi: »ili postupanju«.

Članak 24.

U članku 36. riječi: »županijskog, odnosno gradskog« brišu se.

Članak 25.

U članku 39. stavku 2. riječ: »tijela« zamjenjuje se riječju: »ureda«.

Članak 26.

U članku 40. stavku 2. riječi: »županijskog, odnosno gradskog« i riječi: »županijski, odnosno gradski« brišu se.

Članak 27.

U članku 42. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi: »U pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti ispravu koja ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u državnim maticama.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticama do dana izdavanja potvrda, koji se iskazuju u pripadajućim rubrikama potvrde.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»Za osobe za koje je u državnim maticama upisana promjena spola, na izvatku se ne iskazuju podaci o promjeni spola i promjeni osobnog imena, odnosno za osobe koje su promijenile osobno ime prije promjene spola ne iskazuje se podatak o promjeni osobnog imena.

Izvatke i potvrde iz državnih matica izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u državne matice.«.

Članak 28.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose ili članovima uže obitelji ili posvojitelju odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes.

Uvid u spise i rješenja na temelju kojih je izvršen upis u državne matice dopustit će se samo onim osobama koje imaju za to neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes.

Pravo uvida u maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se punoljetnom posvojeniku, posvojitelju i roditelju koji je dao pristanak da dijete posvoji njegov bračni drug.

Pravo uvida u maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se maloljetnom posvojeniku, nakon što matičar pribavi suglasnost centra za socijalnu skrb koji treba utvrditi da je uvid u maticu rođenih u njegovu interesu.«.

Članak 29.

U članku 45. stavku 1. riječi: »toga Zakona« zamjenjuju se riječju: »ovog«.

Stavak 2. briše se.

Članak 30.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi: »IV. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Tko u propisanom roku ne prijavi rođenje djeteta ili ne prijavi ime i prezime djeteta ili ne prijavi smrt kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna a odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kuna.

Protiv počinitelja prekršaja iz stavka 1. ovog članka neće se voditi postupak ako je prijavljivanje pravodobno izvršila druga osoba.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se osoba koja u pravnom prometu koristi ispravu koja ne sadrži posljednje podatke upisane u državne matice.«.

Članak 31.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se matičar i drugi državni službenik na upravnim poslovima osobnih stanja građana koji:

– u propisanim rokovima na izvršava upravne radnje utvrđene ovim Zakonom,

– državne matice ne vodi ispravno i uredno,

– povrijedi zaštitu podataka upisanih u državne matice dozvolom uvida ili izdavanjem isprava iz državnih matica neovlaštenim osobama.«.

Članak 32.

Članak 48. briše se.

Članak 33.

U svim odredbama Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93.) riječi: »ime i prezime« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »osobno ime«, u određenom broju i padežu, riječi: »zaključenje braka« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »sklapanja braka« u određenom broju i padežu, riječi: »županijski, odnosno gradski ured« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležni ured« u određenom broju i padežu, a riječ: »narodnost« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju: »nacionalnost« u određenom broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Matice vjenčanih u koje su upisani brakovi sklopljeni u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a iz kojih diplomatske misije ili konzularni uredi ne izdaju isprave, predaju se nadležnom uredu Grada Zagreba.

Uz matice vjenčanih predaju se i temeljni spisi koji se odnose na izvršene upise u te državne matice.

Nadležni ured iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je izdavati izvatke i potvrde iz matica vjenčanih koje su preuzete od diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske.

Članak 35.

Ministar nadležan za vanjske poslove u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona predat će prikupljene matice vjenčanih i temeljne spise koje su vodile diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu nadležnom uredu Grada Zagreba.

Članak 36.

Ministar nadležan za poslove uprave donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona propis o načinu rada u vođenju i čuvanju državnih matica, o pravu uvida u državne matice i načinu izdavanja isprava na temelju državnih matica te će propisati obrazac matice vjenčanih i obrasce isprava i potvrda koji se izdaju na temelju državnih matica.

Ministar nadležan za poslove zdravlja donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona poseban propis o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu.

Članak 37.

Do donošenja propisa iz članka 36. ovog Zakona ostaje na snazi Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine«, br. 26/08.) i Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, br. 202/03. i 138/08.).

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/12-01/01

Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.