Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

MINISTARSTVO FINANCIJA

1553

Na temelju članka 33. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/2013), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju detaljnija pravila načina korištenja i popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije, sustav šifriranja pri popunjavanju jedinstvenih carinskih deklaracija i njezinih dodatnih listova, sustav uporabe i način popunjavanja polja, te sustav šifarskih oznaka pri popunjavanju jedinstvenih carinskih deklaracija.

II. PODNOŠENJE JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Članak 2.

(1) Jedinstvena carinska deklaracija se podnosi elektroničkom razmjenom podataka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka jedinstvena carinska deklaracija se podnosi u pisanom obliku ako istu nije moguće podnijeti elektroničkom razmjenom podataka.

(3) Jedinstvena carinska deklaracija iz stavka 2. ovoga članka se podnosi uz odobrenje nadležnog carinskog ureda.

III. SADRŽAJ JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Jedinstvena carinska deklaracija koja se podnosi elektroničkom razmjenom podataka

Članak 3.

(1) Jedinstvena carinska deklaracija iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika se podnosi u skladu sa strukturom podataka i podacima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Izraz »tip/duljina« označava zahtjeve za tip podataka i duljinu podataka određenog polja jedinstvene carinske deklaracije. Šifre za tipove podataka su sljedeće:

a      slovna

n      brojčana

an    slovnobrojčana

(2) Broj nakon šifre određuje dopuštenu duljinu podatka koji se upisuje. Dvije točke prije oznake duljine određuje da unos podataka nije određene duljine, ali može određivati da broj korištenih znakova ne smije premašiti navedeni broj. Npr. oznaka n2 označuje dvije brojčane oznake, dok an..6 označuje do šest slovnobrojčane oznake, n..7,2 označuje do sedam brojčane oznake uključujući maksimalno dvije decimalne.

Priložene isprave

Članak 4.

Pri podnošenju jedinstvenih carinskih deklaracija iz članka 3. ovoga Pravilnika smatra se u skladu s člankom 77. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. godine o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Carinski zakonik) da je carinski ured odobrio da se priložene isprave čuvaju od strane sudionika u carinskom postupku te da ih ne treba podnositi carinskom uredu, osim ako carinski ured ne odluči drugačije ili ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Primjeri obrasca pisane jedinstvene carinske deklaracije

Članak 5.

(1) U okviru uobičajenog postupka, kao službeni obrazac za pisanu carinsku deklaraciju u smislu stavljanja robe u carinski postupak ili ponovni izvoz robe te za dokazivanje carinskog statusa robe upotrebljava se jedinstvena carinska deklaracija koja mora imati značajke iz članka 215. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. godine o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) broj 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice).

(2) Na službenom obrascu iz stavka 1. ovoga članka mora biti otisnut naziv tiskare ili druga oznaka koja omogućuje njezinu (njegovu) identifikaciju.

(3) Obrazac pisane jedinstvene carinske deklaracije i dodatni list obuhvaća primjerke koje je potrebno popuniti ovisno o jednom ili više carinskih postupaka, koji su sastavljeni iz kompleta od osam primjeraka:

1. primjerak 1 zadržava carinski ured u kojem se obavlja izvoz (otprema) ili provozne formalnosti Zajednice,

2. primjerak 2 zadržava carinski ured za statističke svrhe,

3. primjerak 3 se vraća izvozniku nakon potvrđivanja od strane carinskog ureda,

4. primjerak 4 zadržava odredišni carinski ured po završetku provoznog postupka Zajednice ili kao dokaz o statusu robe Zajednice,

5. primjerak 5 je povratni primjerak za postupak provoza Zajednice,

6. primjerak 6 zadržava carinski ured u kojem se obavljaju uvozne formalnosti,

7. primjerak 7 zadržava carinski ured za statističke svrhe,

8. primjerak 8 se vraća primatelju.

(4) Ako jedinstvenu carinsku deklaraciju podnosi deklarant u pisanom obliku, na obrascu jedinstvene carinske deklaracije ne smije se ništa brisati ili prepisivati (pisanja preko riječi). Svaka promjena se obavlja na način da se precrta netočan podatak i doda ispravan. Svaku promjenu mora potpisati osoba koja ih je napravila i ista mora biti potvrđena od carinske službe. Ako je potrebno, carinski ured može zahtijevati podnošenje nove deklaracije.

(5) Brojčana polja u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji popunjava deklarant odnosno njegov zastupnik. Ostala polja, označena velikim slovima, popunjava carinski ured.

IV. POPUNJAVANJE POLJA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Polja jedinstvene carinske deklaracije popunjavaju se ovisno o zahtijevanom postupku ili postupcima.

(2) Bez obzira na uporabu pojednostavnjenih postupaka, polja jedinstve carinske deklaracije se popunjavaju za svaki postupak sukladno tablici iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Način popunjavanja i šifre koje se koriste za popunjavanje jedinstvene carinske deklaracije navedene su u Prilogu 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Status naveden u tablici nema utjecaja na činjenicu da se određeni podaci zahtijevaju samo kada to okolnosti propisuju, kao npr. posebna jedinica mjere u polju 41 (oznaka: »A«), popunjava se samo kada to zahtijeva TARIC.

V. POPUNJAVANJE SLOVNIH POLJA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Članak 7.

Slovna polja jedinstvene carinske deklaracije carinski ured popunjava prema Prilogu 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

VI. SLUŽBENI JEZIK

Članak 8.

(1) Ako se jedinstvena carinska deklaracija podnosi u Republici Hrvatskoj, mora biti popunjena na hrvatskom jeziku.

(2) Ako je Republika Hrvatska odredišna država članica, carinski ured može od deklaranta ili njegovog zastupnika zahtijevati prijevod jedinstvene carinske deklaracije na hrvatski jezik. Prijevod zamjenjuje odgovarajuće podatke u predmetnoj deklaraciji.

(3) Iznimno od članka 1. ovoga Pravilnika carinska deklaracija se sastavlja na jednom od službenih jezika Europske unije koji je prihvatljiv za Ministarstvo financija, Carinsku upravu (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) u svim slučajevima kada je carinska deklaracija izdana na drugim primjercima od onih koji su prvotno podneseni carinskom uredu države članice otpreme.

VII. ELEKTRONIČKA RAZMJENA PODATAKA

Članak 9.

(1) Elektronička razmjena podataka s Carinskom upravom odvija se na temelju utvrđenih tehničkih uvjeta i pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), koje Carinska uprava objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(2) Popis vrsta elektroničkih poruka s uvjetima njihove uporabe propisuje Carinska uprava i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

(3) Sve carinske i ostale deklaracije podnesene ili zaprimljene u sustavu elektroničke razmjene podataka, sudionici moraju čuvati u skladu s rokovima iz članka 16. Carinskog zakonika.

VIII. OBRAZAC ZA OBRAČUN UVOZNIH DAVANJA U PUTNIČKOM I POŠTANSKOM PROMETU

Članak 10.

U slučaju puštanja robe u slobodan promet u putničkom i poštanskom prometu u skladu s carinskim propisima Europske unije, ako je potrebno obračunati uvozna davanja carinski ured iste obračunava na obrascu iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/44

Urbroj: 513-02-1220/1-13-1

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

TABLICA – POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE DEKLARACIJE

Polje br.

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

A


A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A


A

A

A

A

1(3)


A

2

A

A

A

A

A

A

A

A2 (No)

A

A

A

A

A

A

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4


A [4]

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

A


A

A

A

A [4]

A

A7

C

C

C

C

C

A [5]

C

C

C

C

8

A

A

A

A

A

A [6]

A

A

A

A

8 (No)A

A

A

A

14

A

A

A

A

A


A

A

A

A

14 (No)

A

A

A

A

A


A

A

A

A

15


A [2]

15a

A

A

A

A

A

A [5]

A

A

A

A

17


A [2]

17a

A

A

A

A

A

A [5]

A

A17b18/1 (identitet)

A [7][50]


A [7][50]


A [7][50]

A [7][24]

A [7]

A [7]18/2 (nacion.)


A [8][24]

19

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20

A


A


A


A

A


A

21/1 (identitet)

A [1]

A [8] [51]

21/2 (nacion.)

A [8]


A [8]


A [8]

A [8]

A [8]

A [8]22 (valuta)

A


A


A


A

A


A

22 (iznos)

A


A


A


C

C


C

23

A [11]


A [11]


A [11]


A [11]

A [11]24

A


A


A


A

A25

A


A

A

A

A

A

A

A

A

26

A [12]


A [12]

A [12]

A [12]

A [12]

A [13]

A [13]

A [13]

A [13]

27


A

29

A


A

A

A


A

A

A

A

30

A

A

A

A

A

A [14]

A

A

A

A

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A

A

A

A

A

A [3]

A[3]

A [3]

A [3]

A [3]

33(1)

A

A

A

A [15]

A

A [16]

A

A


A

33(2)A

A


A

33(3)

A

A

A

A


A

33(4)

A

A

A

A


A

33(5)

A

A

A

A [15]

A


A

A


A

34a

C [1]

A

C

C

C


A

A

A

A

34b35

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

36A

A [17]37(1)

A

A

A

A

A


A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A


A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A

A

A

A

39A
40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A


A

A

A

A

42A

A


A

43A [52]

A


A [52]

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

46

A

A

A


A


A

A


A

47 (vrsta)

A [53]


A [53]


A [53]


47 (obrač. osnovica)

A [53]

A [20] [53]

A [53]


A [53]


47 (stopa)

A [53]


A [53]


A [53]


47 (iznos)

A [53]


A [53]


A [53]


47 (ukupno)

A [53]


A [53]


A [53]


47 (NP)

A [53]


A [53]


A [53]


A [18]
48A
49

A [23]

A

A [23]

A

A [23]


A [23]

A [23]

A

A

50

C


C


C

A

51


A [4]

52


A

53


A

54

A

A

A

A

A


A

A

A

A

55


A

56


A

Legenda

Oznaka stupca

Šifre koje se koriste u polju 37, prvo potpolje

A: Izvoz/Otprema

10, 11, 23

B: Postupak carinskog skladištenja u svrhu ostvarenja isplate posebnih izvoznih naknada prije izvoza ili preradbe pod carinskim nadzorom i prije carinske kontrole koja prethodi izvozu i isplati izvoznih naknada

76, 77

C: Ponovni izvoz nakon carinskog postupka s gospodarskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja proizvodnja, privremeni uvoz, preradba pod carinskim nadzorom)

31

D: Ponovni izvoz nakon carinskog skladištenja

31

E: Vanjska proizvodnja

21, 22

F: Provoz


G: Status robe zajednice


H: Puštanje robe u slobodni promet

01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I: Stavljanje u carinski postupak s gospodarskim učinkom, osim postupka vanjske proizvodnje i carinskog skladištenja (unutarnja proizvodnja (sustav odgode), privremeni uvoz, preradba pod carinskim nadzorom)

51, 53, 54, 91, 92

J: Smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F (1)

71, 78

K: Smještaj u carinsko skladište tipa D (2) (3)

71, 78

(1) Stupac J pokriva također i unošenje robe u slobodne zone vrste II.

(2) Ovaj je stupac mjerodavan i u slučajevima navedenim u članku 525. stavku 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

(3) Stupac K pokriva također i unošenje robe u slobodne zone vrste II.


Simboli u poljima tablice

A: Podaci koji su obvezni.

C: Podaci koji su izborni za gospodarskog subjekta (deklaranta): podaci koje gospodarski subjekt (deklarant) može odlučiti navesti, ali koji se ne mogu zahtijevati.

Napomene:

[1] Ovo je polje obvezno za poljoprivredne proizvode s izvoznim naknadama.

[2] Popunjava se samo u pisanoj deklaraciji.

[3] Kada deklaracija obuhvaća samo jednu stavku, ovo polje se ne popunjava, a broj »1« unosi se u polje 5.

[4] Ovo je polje obvezno za NCTS na način kako je to propisano ovim Pravilnikom.

[5] Ovaj podatak je obavezan za NCTS.

[6] Ovo polje se ne popunjavanja kada primatelj nije iz Zajednice niti iz ETFA-e.

[7] Ne koristi se u slučaju poštanskih pošiljaka niti prijenosa nepokretnom prijevoznom instalacijom.

[8] Ne koristi se u slučaju poštanskih pošiljaka niti prijenosa nepokretnom prijevoznom instalacijom.

[11] Ovo polje se ne popunjava kada se mjesečno utvrđuje tečaj sukladno glavi V Poglavlju 6 Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

[12] Ovo polje ne mora biti popunjeno u slučaju kada se izvozne formalnosti obavljaju na mjestu istupa robe iz Zajednice.

[13] Ovo polje ne mora biti popunjeno u slučaju kada se uvozne formalnosti obavljaju na mjestu ulaza robe u Zajednicu.

[14] Ovo se polje može koristiti u NCTS-u na način kako je definirano aneksom 37a Uredbe.

[15] Ovo se polje obvezno popunjava u slučaju ponovnog izvoza nakon postupka smještaja u skladište tipa D.

[16] Ovo potpolje mora biti popunjeno ako:

– je provozna deklaracija podnesena od strane iste osobe i u isto vrijeme, ili neposredno nakon, sa carinskom deklaracijom koja sadrži šifru robe, ili

– provozna deklaracija uključuje robu navedene u Prilogu 44c Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, ili

– to zahtijevaju propisi Zajednice.

[17] Popunjava se samo ako to zahtijevaju propisi Zajednice.

[18] Nije potrebno popuniti kod oslobođenja od plaćanja svih uvoznih davanja.

[23] Ovo polje se popunjava ako se deklaracija za puštanje robe u carinski postupak koristi za razduživanje postupka carinskog skladištenja.

[24] Ako se robu prevozi u kontejnerima koji će biti transportirani cestovnim prijevoznim sredstvima, carinska služba može glavnom obvezniku dopustiti da ovo polje ne popunjava, kada okolnosti u vezi s prijevozom i otpremom robe na mjestu polaska onemogućavaju utvrđivanje identiteta i nacionalnosti prijevoznog sredstva u trenutku podnošenja provozne deklaracije i ako carinska služba može osigurati da će se potrebni podaci o prijevoznom sredstvu naknadno unijeti u polje 55.

[50] U slučaju zbirnih pošiljaka kada nije poznato prijevozno sredstvo, unosi se tekst »ZBIRNO«.

[51] Ovo polje se popunjava kada je identitet prijevoznog sredstva na granici različit od podatka iz polja 18.

[52] Ovo polje se ne popunjava u slučaju kada je u drugom podpolju polja 37 naveden postupak E01 ili E02.

[53] Ovo polje se popunjava samo u slučaju primjene izvozne carine.

PRILOG 2

NAČIN POPUNJAVANJA I ŠIFRE KOJE SE KORISTE PRI POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Polje 1 – Deklaracija                               

Podaci u polju 1 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


1/1 DEKLARACIJA (1.1.)

a2


1/2 DEKLARACIJA (1.2.)

a1

Zajedničke odredbe:

PRVO PODPOLJE

Tip/duljina: a2

Šifre koje se koriste za ovo podpolje

U prvo podpolje unose se sljedeće šifre (a2):

EX

Za trgovinu sa zemljama i područjima izvan carinskog područja Zajednice, osim EFTA zemljama.

Za stavljanje robe u carinski postupak iz stupaca A i E Tablice iz Priloga 1.

Odobravanje robi carinski dopušteno postupanje ili uporaba iz stupaca C i D Tablice iz Priloga 1.

Za otpremu robe koja nema status robe Zajednice u okviru trgovine među zemljama članicama.

IM

Za trgovinu sa zemljama i područjima izvan carinskog područja Zajednice, osim EFTA zemljama.

Za stavljanje robe u carinski postupak iz stupaca H do K Tablice navedene u Prilogu 1.

Za stavljanje robe koja nema status robe Zajednice u carinski postupak u okviru trgovine među zemljama članicama.

Primjer: Švedska tvrtka uvozi robu iz SAD-a i stavlja je u postupak carinskog skladištenja u Švedskoj. Roba je prodana u Dansku i upućena je tamo u postupku vanjskog provoza Zajednice. U Danskoj je roba puštena u slobodan promet, i šifra IM je unesena u carinskoj deklaraciji za taj postupak.

EU

U okviru trgovine sa zemljama EFTA-e.

Za stavljanje robe u carinski postupak iz stupaca H do K Tablice navedene u Prilogu 1.

CO

Za robu Zajednice koja je predmet posebnih mjera tijekom prijelaznoga razdoblja nakon pristupanja novih zemalja članica.

Za stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja kako bi se steklo pravo na plaćanje posebnih izvoznih naknada prije izvoza ili preradbu pod carinskim nadzorom i kontrolom prije izvoza i plaćanja izvoznih naknada.


U vezi sa robom Zajednice u okviru trgovine između dijelova carinskog područja Zajednice na koje se odredbe Direktive 2006/112/EC primjenjuju i dijelova tih područja na koje se te odredbe ne primjenjuju, ili u okviru trgovine između dijelova tog područja gdje se te odredbe ne primjenjuju.

Primjer: Šifra CO se također koristi u slučaju trgovine robom Zajednice:

a) između dijelova carinskog teritorija Zajednice, gdje je dio unutar a dio izvan fiskalnog područja (područja PDV-a), kao npr. u slučaju trgovine robom Zajednice između Švedske i otoka Aland

b) između dijelova carinskog teritorija Zajednice kada su ta područja izvan fiskalnog sustava, kao npr. u slučaju trgovine robom Zajednice između otoka Aland i Canary Islands.

DRUGO PODPOLJE

Tip/duljina: a1

Šifre koje se koriste za ovo podpolje

U drugo podpolje unosi se vrsta deklaracije koristeći šifru (a1):

A

za redovitu deklaraciju (redoviti postupak sukladno članku 62. Carinskog zakonika)

B

za nepotpunu deklaraciju (pojednostavnjeni postupak sukladno članku 76. (1)(a) Carinskog zakonika)

C

za pojednostavnjenu deklaraciju (pojednostavnjeni postupak sukladno članku 76. (1)(b) Carinskog zakonika)

D

za podnošenje redovite deklaracije (kako je navedeno pod šifrom A) prije nego je deklarant u poziciji da podnese robu

E

za podnošenje nepotpune deklaracije (kako je navedeno pod šifrom B) prije nego je deklarant u poziciji da podnese robu

F

za podnošenje pojednostavnjene deklaracije (kako je navedeno pod šifrom C) prije nego je deklarant u poziciji da podnese robu

X

za dopunsku deklaraciju koja se odnosi na pojednostavnjeni postupak obuhvaćen šifrom B i E

Y

za dopunsku deklaraciju koja se odnosi na pojednostavnjeni postupak obuhvaćen šifrom C i F

Z

za dopunsku deklaraciju koja se odnosi na pojednostavnjeni postupak iz članka 76. (1) (c) Carinskog zakonika (knjigovodstveni zapisi)

O

Obračunska deklaracija

Šifre D, E i F ne popunjavaju se u uvoznim carinskim postupcima

U slučaju kada se podnosi obračunska deklaracija kojom se obračunava carinski dug (npr. Annex E Istanbulske konvencije ili članka 216. Carinskog zakonika) potrebno je u polje 1.2 staviti oznaku O.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Šifre koje se koriste za ovo podpolje

TREĆE PODPOLJE

Tip/duljina: an..5

U treće podpolje unosi se odgovarajuća šifra (an..5):

T1

za robu koja se prevozi u okviru vanjskog provoznog postupka Zajednice

T2

za robu koja se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice sukladno članku 163. – 165. Carinskog zakonika, osim ako se primjenjuje članak 340c(2) Uredbe

T2F

za robu koja se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice sukladno članku 340c(1) Uredbe

T2SM

za robu stavljenu u postupak unutarnjeg provoza Zajednice zbog uporabe članka 2 Odluke 4/92 Odbora za suradnju EEC i San Marina od 22. prosinca 1992.

T

zbirna pošiljka određena člankom 351. Uredbe, u kojem slučaju se prostor nakon oznake »T« mora precrtati

T2L

obrazac koji se koristi za dokazivanje statusa robe Zajednice

T2LF

obrazac kojim se dokazuje status robe Zajednice poslan u, ili iz, dijela carinskog područja Zajednice gdje se ne primjenjuju odredbe Direktive 77/388/EEC

T2LSM

obrazac kojim se dokazuje status robe namijenjene za San Marino u svrhu primjene članka 2 Odluke 4/92 Odbora za suradnju EEC i San Marina od 22. prosinca 1992.

TIR

Karnet TIR

Polje 2 – Pošiljatelj/Izvoznik

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 2 unose se ili na razini glave deklaracije (ako je jedan pošiljatelj) ili na razini stavke deklaracije (kada je više pošiljatelja)

Tip/duljina:


EORI broj pošiljatelja/izvoznika:

an..17


naziv/ime:

an..70


ulica i broj:

an..70


poštanski broj:

an..9


grad:

an..35


zemlja:

a2


indikator AEO:

n1

Unosi se ime i naziv te adresa zadnjeg prodavatelja robe prije njezinog uvoza na područje Zajednice.

Ako pošiljatelj/izvoznik posjeduje EORI broj, isti se unosi u ovo polje, te u tom slučaju nije potrebno navoditi ostale podatke za izvoznika/pošiljatelja (naziv/ime, ulica i broj, poštanski broj, grad i zemlja).

U slučaju ako postoji više izvoznika/pošiljatelja, podaci o izvoznicima/pošiljateljima unose se za svaku stavku deklaracije. U tom slučaju i ako se podnosi pisana carinska deklaracija, uz deklaraciju je potrebno podnijeti popis pošiljatelja/izvoznika.

U slučaju kada je više od dvije osoba uključenu u uvoznu operaciju, u ovo polje unosi se posljednji prodavatelj robe prije dolaska u područje Zajednice. Posljednji prodavatelj je osoba koja je posljednja prodala robu prije unosa na carinsko područje Zajednice, bez obzira je li se posljednja trgovina obavila unutar ili izvan Zajednice.

Primjer: Tvrtka iz Velike Britanije kupuje robu u Kini, te je potom prodaje tvrtki u Sloveniji. Roba je izravno otpremljena iz Kine u Sloveniju, gdje se pušta u slobodan promet. Tvrtka iz Velike Britanije je posljednji prodavatelj robe prije nego je ista unesena u područje Zajednice i stoga se unosi u Polje 2.

»Posljednja prodaja« može podrazumijevati prodaju zaključenu sa robom koja se već nalazi u EU (npr. u carinskom skladištu). U slučaju carinskog skladišta, posljednji prodavatelj je osoba koja je posljednja prodala robu prije puštanja iste u slobodan promet u EU.

Indikator AEO

Ako izvoznik/pošiljatelj posjeduje AEO status, pod indikator AEO unosi oznaku: »1«, a ako nema unosi oznaku »0«,

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 2 unose se ili na razini glave deklaracije (ako je jedan pošiljatelj) ili na razini stavke deklaracije (kada je više pošiljatelja)

Tip/duljina:


EORI broj pošiljatelja/izvoznika:

an..17


naziv/ime:

an..35


ulica i broj:

an..35


poštanski broj:

an..9


grad:

an..35


zemlja:

a2
U ovo polje unosi se EORI broj pošiljatelja/izvoznika, te u tom slučaju nije potrebno navoditi ostale podatke za pošiljatelja/izvoznika (naziv/ime, ulica i broj, poštanski broj, grad i zemlju).

Kada se podnosi pisana carinska deklaracija, pored EORI broja potrebno je unijeti podatke o nazivu/imenu pošiljatelja/izvoznika, te ulici i broju, poštanskom broju, gradu i zemlji.

Kada pošiljatelj/izvoznik nema EORI broj, carinska služba mu može dodijeliti ad hoc broj za određenu deklaraciju.

Za potrebe ovoga Pravilnika, definicija »izvoznika« je dana u carinskim propisima Zajednice. U ovom kontekstu izraz »pošiljatelj« se odnosi na osobu koja nastupa kao izvoznik u slučajevima iz članka 206. stavka 3. Uredbe.

Pojam »izvoznik« se koristi u slučajevima trgovine sa zemljama i područjima izvan carinskog područja Zajednice.

Sukladno članku 788. stavku 1. Uredbe, izvoznik je osoba za račun koje je izvozna deklaracija podnesena, i tko je vlasnik robe ili ima pravo raspolaganja robom u trenutku prihvaćanja izvozne deklaracije. Pojam »imati pravo raspolaganja« može se npr. pojaviti u slučaju postupka unutarnje proizvodnje.

Primjer: Francuska tvrtka (tvrtka A) se pojavljuje kao prodavač ili proizvođač prodavane robe drugoj tvrtki (tvrtki B) koja je registrirana drugdje unutar ili izvan područja Zajednice. Roba se izravno upućuje u treću zemlju, koja je različita od vlasnika (tvrtke B). Francuska tvrtka se pojavljuje u Polju 2 kao izvoznik, jer je vlasnik (tvrtka B) izričito dao pravo raspolaganja nad tom robom.

»Pošiljatelj« podrazumijeva osobu koja djeluje kao izvoznik u slučajevima iz članka 206. stavak 3. Uredbe. To znači da je pošiljatelj pojam koji se koristi u slučajevima trgovine robom Zajednice:

a) između dijelova carinskog teritorija Zajednice, gdje je dio unutar a dio izvan fiskalnog područja (područja PDV-a), kao npr. u slučaju trgovine robom Zajednice između Švedske i otoka Aland

b) između dijelova carinskog teritorija Zajednice kada su ta područja izvan fiskalnog sustava, kao npr. u slučaju trgovine robom Zajednice između otoka Aland i Canary Islands.

Šifre koje se koriste za ovo polje

EORI broj

Kada se zahtijeva identifikacijska oznaka, koristi se EORI broj, koji imaju sljedeću strukturu:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Format

Primjeri

1

Oznaka zemlje članice koja
određuje broj (šifra zemlje
ISO alpha 2)

Slovno 2

a2

PL

2

Jedinstvena oznaka u
zemlji članici

Slovnobrojča-
no 15

an..15

1234567890ABCDE

Primjer: »PL1234567890ABCDE« za izvoznike iz Poljske (šifra zemlje: PL) čiji jedinstveni je nacionalni EORI broj »1234567890ABCDE«.

Šifra zemlje: Šifre zemalja i područja su ISO alpha šifre (a2) u onoj mjeri u kojoj su usklađene sa šiframa zemalja sukladno članku 5(2) Uredbe (EC) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6 svibnja 2009 u vezi Statistike Zajednice vezane uz vanjsku trgovinu sa zemljama ne članicama EU i ukinute Uredbe Vijeća (EC) br. 1172/95.

Polje 3 – Obrasci

Ovo polje popunjava se samo u pisanoj deklaraciji.

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

U ovo polje unosi se broj podseta u odnosu na ukupan broj podsetova i dopunskih setova. Npr. ako se upotrebljava jedan obrazac IM i dva obrasca IM/c, upisuje se 1/3 na obrazac IM, 2/3 na prvi obrazac IM/c i 3/3 na drugi obrazac IM/c.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

U ovo polje unosi se broj podseta u odnosu na ukupan broj podsetova i dopunskih setova. Npr. ako se upotrebljava jedan obrazac EX i dva obrasca EX/c, upisuje se 1/3 na obrazac EX (tj. u prvo podpolje 1, u drugo podpolje 3), 2/3 na prvi obrazac EX/c i 3/3 na drugi obrazac EX/c.

Kada je carinska deklaracija umjesto od jednog seta od osam primjeraka sastavljena od dva seta od četiri primjerka, u svrhu utvrđivanja broja obrazaca, dva seta se smatraju jednim

Polje 4 – Tovarni listovi

Podaci u polju 4 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

n..5

Zajedničke odredbe

U ovo polje unosi se brojevima broj priloženih tovarnih listova ili komercijalnih opisnih popisa odobrenih od strane carinske službe.

Polje 5 – Stavke

Podaci u polju 5 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

n..5

Zajedničke odredbe

Unosi se ukupan broj stavaka, koje je određena osoba deklarirala u svim uporabljenim obrascima i dopunskim obrascima (ili na tovarnim listovima ili na komercijalnim opisnim popisima). Broj stavaka mora odgovarati broju polja 31, koji se popunjava.

Polje 6 – Broj koleta

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 6 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

n..8

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 6 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

n..7

Zajedničke odredbe

Unosi se ukupan broj koleta koji čine predmetnu pošiljku.

Ako se radi o rasutom teretu, u ovo polje se unosi oznaka: »1«.

Polje 7 – Referentni broj

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 7 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

an..35

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 7 unose se ili na razini glave ili na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:

an..70

Zajedničke odredbe

U ovo polje unosi se komercijalni referentni broj koje je određena osoba dodijelila odnosnoj pošiljci. Može biti u obliku jedinstvenog referentnog broja pošiljke (UCR).[1]

Polje 8 – Primatelj

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 8 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


- EORI broj pošiljatelja/izvoznika:

an..17


- naziv/ime:

an..70


- ulica i broj:

an..70


- poštanski broj:

an..9


- grad:

an..35


- zemlja:

a2


- indikator AEO:

n1

Unosi se EORI broj primatelja, te u tom slučaju nije potrebno navoditi ostale podatke za primatelja (naziv/ime, ulica i broj, poštanski broj, grad i zemlju). Kada primatelj nema EORI broj, u ovo polje unosi se ad hoc broj za određenu deklaraciju, koji može biti:

– HR + 1111111 = fizičke osobe iz trećih zemalja,

– HR + 2222222 = fizičke osobe iz drugih država članica

– HR + 3333333 = pravne osobe iz trećih zemalja

– HR + 4444444 = ostalo

Kada se podnosi pisana carinska deklaracija, pored EORI broja potrebno je unijeti podatke o nazivu/imenu primatelja, te ulici i broju, poštanskom broju, gradu i zemlji.

U slučaju stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja u privatno carinsko skladište (tipa C, D ili E) unosi se EORI broj korisnika u slučaju kada isti nije deklarant.

Indikator AEO

Ako primatelj posjeduje AEO status, pod indikator AEO unosi oznaku: »1«, a ako nema taj status unosi oznaku »0«,

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 8 unose se ili na razini glave deklaracije (ako je isti primatelj deklariran za sve stavke) ili na razini stavke deklaracije (kada je više primatelja)

Tip/duljina:


- EORI broj primatelja:

an..17


- naziv/ime:

an..35


- ulica i broj:

an..35


- poštanski broj:

an..9


- grad:

an..35


- zemlja:

a2

Unosi se puno ime i naziv te adresa osobe ili osoba kojima treba isporučiti robu.

Ako primatelj posjeduje EORI broj isti se unosi u ovo polje te u tom slučaju nije potrebno navoditi ostale podatke za primatelja (naziv/ime, ulica i broj, poštanski broj, grad i zemlja).

U slučaju zbirnih pošiljaka, zemlja članica može dozvoliti upisivanje riječi »RAZNO« u ovo polje, a deklaraciji se prilaže popis primatelja.

Polje 14 – Deklarant/Zastupnik

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 14 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


EORI broj deklaranta/zastupnika:

an..17


šifra načina zastupanja

n1


naziv/ime:

an..70


ulica i broj:

an..70


poštanski broj:

an..9


grad:

an..35


zemlja:

a2


indikator AEO:

n1

Indikator AEO

Ako deklarant/zastupnik posjeduje AEO status, pod indikator AEO unosi oznaku: »1«, a ako nema taj status unosi oznaku »0«,

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 14 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


EORI broj deklaranta/zastupnika:

an..17


šifra načina zastupanja

n1


naziv/ime:

an..35


–- ulica i broj:

an..35


poštanski broj:

an..9


grad:

an..35


zemlja:

a2

Zajedničke odredbe

U ovo polje unosi se EORI broj deklaranta/zastupnika, te u tom slučaju nije potrebno navoditi ostale podatke za deklaranta (naziv/ime, ulica i broj, poštanski broj, grad i zemlju).

Kada se podnosi pisana carinska deklaracija, pored EORI broja potrebno je unijeti podatke o nazivu/imenu deklaranta/zastupnika, te ulici i broju, poštanskom broju, gradu i zemlji.

Šifre načina zastupanja

Za označavanje deklaranta ili vrste zastupanja, koristi se sljedeće šifre:

1 Deklarant

2 Zastupnik (izravno zastupanje sukladno članku 5. (2) Carinskog zakonika)

3 Zastupnik (neizravno zastupanje sukladno članku 5. (2) Carinskog zakonika)

Kada se ovi podaci ispisuju na papirnom dokumentu, isti moraju biti u kockastim zagradama (Npr. [1], [2] i [3]).

Polje 15 – Zemlja otpreme/izvoza

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Ovo polje se ne popunjava u elektroničkoj carinskoj deklaraciji. U slučaju podnošenja pisane carinske deklaracije, u ovo polje se unosi naziv zemlje iz koje je roba prvotno otpremljena u zemlju članicu uvoza, odnosno naziv zemlje čija se šifra upisuje u Polje 15a.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Ovo polje se ne popunjava u elektroničkoj carinskoj deklaraciji. U slučaju podnošenja pisane carinske deklaracije, u ovo polje se unosi naziv zemlje iz koje je roba prvotno otpremljena radi izvoza odnosno naziv zemlje čija se šifra upisuje u Polje 15a.

Za potrebe izvoznih formalnosti, »zemlja članica stvarnog izvoza« je zemlja članica iz koje je roba početno otpremljena radi izvoza, ukoliko izvoznik nema sjedište u zemlji članici izvoza. Zemlja članica izvoza će biti ista kao i zemlja članica stvarnog izvoza, ako nije uključena niti jedna druga zemlja članica.

Polje 15a – Šifra zemlje otpreme/izvoza

Podaci u polju 15a unose se ili na razini glave deklaracije ili na razini stavke

Tip/duljina:

a2

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Ukoliko roba u tranzitnoj (prolaznoj) zemlji nije bila predmet zadržavanja ili pravnih poslova koji nisu povezani s prijevozom, u polje 15a unosi se odgovarajuća šifra za zemlju iz koje je roba početno (prvotno) otpremljena u zemlju članicu uvoza. Ukoliko je postojalo takvo zadržavanje ili pravni poslovi, posljednja tranzitna (prolazna) zemlja smatra se zemljom otpreme/izvoza.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

U slučaju provoza u polje 15a unosi se zemlja članica iz koje je roba otpremljena.

Zajedničke odredbe

U polje 15a unosi se odgovarajuća šifra zemlje članice otpreme/izvoza.

Šifre zemalja koje se koriste za polje 15a

Koriste se sljedeće šifre zemalja: Slovne oznake za zemlje i područja Zajednice temelje se na trenutačnim ISO alpha 2 šiframa (a2), koje su usklađene sa Uredbom Komisije (EC) br. 1106/2012 od 1. siječnja 2013. o statistici koja se odnosi na trgovinu robom između Zajednice i njezinih članica sa zemljama nečlanicama. Komisija redovito objavljuje propise koje ažuriraju šifre zemalja.

Šifra

Naziv

Opis

AD

Andora


AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

Abu Dhabi, Ajman, Dubaj, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah i Umm Al Qaiwain

AF

Afganistan


AG

Antigva i Barbuda


AI

Angvila


AL

Albanija


AM

Armenija


AN

Nizozemski Antili

Bonaire, Curacao, Saba, St Eustatius i južni dio St Martina

AO

Angola

Uključivši Cabinda

AQ

Antarktika

Teritorij južniji od 60º južne zemljopisne širine, ne uključujući južni Francuski teritoriji (TF), Otok Buve (BV), Južna Džordžija i Otoci Južni Sendvič

AR

Argentina


AS

Američka Samoa


AT

Austrija


AU

Australija


AW

Aruba


AZ

Azerbejdžan


BA

Bosna i Hercegovina


BB

Barbados


BD

Bangladeš


BE

Belgija


BF

Burkina Faso


BG

Bugarska


BH

Bahrein


BI

Burundi


BJ

Benin


BL

Saint Barthelemy


BM

Bermuda


BN

Brunej i Darusalam

Često se naziva Brunej

BO

Bolivija


BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba


BR

Brazil


BS

Bahama


BT

Butan


BV

Otok Buve


BW

Bocvana


BY

Bjelorusija

Često se naziva Belorusija

BZ

Belize


CA

Kanada


CC

Kokosovo (Kiling) otočje


CD

Demokratska Republika
Kongo

Ranije Zair

CF

Centralnoafrička Republika


CG

Kongo


CH

Švicarska

Uključivši Njemački teritorij Busingen i Talijanska općina Campione d’Italia

CI

Cote d’Ivoire

Često se naziva Obala bjelokosti

CK

Kukovo otočje


CL

Čile


CM

Kameron


CN

Kina


CO

Kolumbija


CR

Kostarika


CU

Kuba


CV

Zelenoortski otoci


CW

Curacao


CX

Božićni otok


CY

Cipar


CZ

Češka Republika


DE

Njemačka

Uključivši otok Heligoland; isključivši teritorij Busingen

DJ

Džibuti


DK

Danska


DM

Dominika


DO

Dominikanska Republika


DZ

Alžir


EC

Ekvador

Uključivši Galapagos otočje

EE

Estonija


EG

Egipat


EH

Zapadna Sahara


ER

Eritreja


ES

Španjolska

Uključivši: Balearsko otočje, Kanarski otoci; Isključuje: Ceuta i Melilla

ET

Etiopija


FI

Finska

Uključivši: Aland otočje

FJ

Fidži


FK

Folklandsko otočje


FM

Mikronezija, Federalne države

Chuuk, Kosrae, Pohnpei i Yap

FO

Farsko otočje


FR

Francuska

Uključivši Monako i francuske prekomorske departmane: Francuska Guiana, Guadelop, Martinik i Reunion

GA

Gabon


GB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Velika Britanija, Sjevena Irska i Kanalski otoci i Otok Man

GD

Grenada

Uključivši južni Grenadin

GE

Gruzija


GH

Gana


GI

Gibraltar


GL

Grenland


GM

Gambija


GN

Gvineja


GQ

Ekvatorska Gvineja


GR

Grčka


GS

Južna Džordžija i Južni Otoci Sendvič


GT

Gvatemala


GU

Guam


GW

Gvineja Bisau


GY

Gvajana


HK

Hong Kong

Hongkonška posebna administrativna regija od Narodne Republike Kine

HM

Herd i McDonald otočje


HN

Honduras

Uključivši Svan otočje

HR

Hrvatska


HT

Haiti


HU

Mađarska


ID

Indonezija


IE

Irska


IL

Izrael


IN

Indija


IO

Britanski teritorij Indijskog oceana

Chagos arhipelag

IQ

Irak


IR

Iran, Islamska republika


IS

Island


IT

Italija

Uključeno: Livigno; isključeno: Općina Campione d’Italia

JM

Jamajka


JO

Jordan


JP

Japan


KE

Kenija


KG

Republika Kirgistan


KH

Kambodža


KI

Kiribati


KM

Komorsko otočje

Anjouan, Njazidja/Grande Comore i Moheli

KN

Sveti Kristofor i Nevis


KP

Koreja, Demokratska narodna Republika

Često se naziva Sjeverna Koreja

KR

Koreja, Republika

Često se naziva Južna Koreja

KW

Kuvajt


KY

Kajmanski otoci


KZ

Kazahstan


LA

Narodna Demokratska Republika Lao

Često se naziva Laos

LB

Libanon


LC

Sveta Lucija


LI

Lihtenštajn


LK

Šri lanka


LR

Liberija


LS

Lesoto


LT

Litva


LU

Luksemburg


LV

Latvija


LY

Libija


MA

Maroko


MD

Moldavija


ME

Crna Gora


MG

Madagaskar


MH

Maršalsko otočje


MK

Makedonija


ML

Mali


MM

Mianmar

Obično Burma

MN

Mongolija


MO

Makao

Posebno administrativno područje Republike Kine

MP

Sjeverni Marijanski otoci


MR

Mauritanija


MS

Monserat


MT

Malta

Uključeno: Gozo i Comino

MU

Mauricijus

Mauricijus, Rodrigues otočje, Agalegansko otočje i Cargados Carajos skupina (Sv Brandonsko otočje)

MV

Maldivi


MW

Malavi


MX

Meksiko


MY

Malezija

Malezija (Poluotok) i istočna Malezija (Labuan, Sabah i Sarawak)

MZ

Mozambik


NA

Namibija


NC

Nova Kaledonija

Uključeno: lojalni otoci (Lifou, Mare i Ouvea)

NE

Niger


NF

Otok Norfolk


NG

Nigerija


NI

Nikaragva

Uključeno: Con, otočje

NL

Nizozemska


NO

Norveška

Uključeno: Svalbard Arhipelag i Jan Mayen Otok

NP

Nepal


NR

Nauru


NU

Niue


NZ

Novi Zeland

Osim: Ross Dependency (Antarktika)

OM

Oman


PA

Panama

Uključeno: prijašnja Kanalska Zona

PE

Peru


PF

Francuska polinezija

Marquesas otok, Society otočje (uključivši Tahiti), Tuamotu otočje, Gambier otočje i Austral otočje. Također Clipperton, otok

PG

Papua Nova Gvineja

Istočni dio Nove Gvineje; Bismark Arhipelag (uključivši nova Britanija, Nova Irska, Lavongai (Novi Hanover) i Admirality otočje); Sjeverni Solomonski otoci (Bougainville i Buka); Trobriandsko otočje, Woodlark Otok, d’Entrecasteaux otočje i Louisiadesko otočje

PH

Filipini


PK

Pakistan


PL

Poljska


PM

Sv Pierre Miquelon


PN

Pitkern, otok

Uključivši Ducie, Henderson i Oeno otočje

PS

Okupirani Palestinski teritorij

Zapadni Teritorij (uključivši Istočni Jeruzalem) i Pojas Gaze

PT

Portugal

Uključeno: Azores i Madeira

PW

Palau


PY

Paragvaj


QA

Katar


QQ

Zalihe i opskrba


QR

Zalihe i opskrba u okviru trgovine unutar Zajednice


QS

Zalihe i opskrba u okviru trgovine s trećim zemljama


QU

Nespecificirane zemlje i područja


QV

Nespecificirane zemlje i područja u okviru trgovine unutar Zajednice


QW

Nespecificirane zemlje i područja u okviru trgovine s trećim zemljama


QX

Nespecificirane zemlje i područja zbog trgovinskih ili vojnih razloga


QY

QX u okviru trgovine unutar Zajednice


QZ

QX u okviru trgovine s trećim zemljama


RO

Rumunjska


RU

Ruska Federacija

Često se naziva Rusija

RW

Ruanda


SA

Saudijska Arabija


SB

Solomonski otoci


SC

Sejšelsko otočje

Otok Mahe, Otok Praslin, La Dige, Fregate i Silhouette; Američki otoci (uključivši Desroches, Alphonse, Platte i Coetivy); Farquharsko otočje (uključivši Providence); Aldabrasko otočje i Cosmoledosko otočje

SD

Sudan


SE

Švedska


SG

Singapur


SH

Sv. Helena

Uključivši otok Ascension i Tristan da Cunhasko otočje

SI

Slovenija


SK

Slovačka


SL

Sijera Leone


SM

San Marino


SN

Senegal


SO

Somalija


SR

Surinam


SS

Južni Sudan


ST

Sao Toma i principe


SV

El Salvador


SX

Sint Maarten (Nizozemski dio)

Otok Sint Martin podijeljen je na Francuski sjeverni dio i Nizozemski južni dio

SY

Sirijska Arapska Republika

Često se naziva Sirija

SZ

Svazilend


TC

Turks i Kaikos, otočje


TD

Čad


TF

Francuski Južni Teritoriji

Uključivši otočje Kerguelen, otok Amsterdam, otok SV. Paul, Crozet arhipelag

TG

Togo


TH

Tajland


TJ

Tadžikistan


TK

Tokelau


TL

Timor-Leste


TM

Turkmenija


TN

Tunis


TO

Tonga


TR

Turska


TT

Trinidad i Tobago


TV

Tuvalu


TW

Tajvan

Odvojeno carinsko područje Tajvana, Penghu, Kinmen i Matsu

TZ

Ujedinjena Republika Tanzanija

Pemba, otok Zanzibar i Tanganyika

UA

Ukrajina


UG

Uganda


UM

SAD – manjih Pacifičkih otoka

Uključivši otok Baker, otok Howland, otok Jarvis, Atol Johnston, greben Kingman, Midwaysko otočje, otok Navassa, atol Palmyra i Wake

US

SAD

Uključivši: Portoriko

UY

Urugvaj


UZ

Uzbekistan


VA

Vatikan (Sveta stolica)


VC

Sv Vinsent i Grenadini


VE

Venezuela


VG

Britansko Djevičansko otočje


VI

Američki Djevičanski otoci


VN

Vijetnam


VU

Vanuatu


WF

Volis i Futuna, otočje

Uključujući otok Alofi

WS

Samoa

Ranije poznata kao zapadna samoa

XC

Ceuta


XK

Kosovo

Rezolucija Viječa sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999

XL

Melila

Uključivši Penon de Velez da la Gomera, Penon Alhucemas i Chafarinasko otočje

XS

Srbija


YE

Jemen

Ranije poznat kao južni Jemen i sjeverni Jemen

YT

Majote

Veliko-Terre i Pamandzi

ZA

Južna Afrika


ZM

Zambija


ZW

Zimbabve


Polje 17 – Zemlja odredišta

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Ovo polje se ne popunjava u elektroničkoj carinskoj deklaraciji. U slučaju podnošenja pisane carinske deklaracije, u ovo polje unosi se zemlja članica konačnog odredišta robe, poznata u trenutku uvoza, odnosno naziv zemlje čija je šifra navedena u Polju 17a.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Ovo polje se ne popunjava u elektroničkoj carinskoj deklaraciji. U slučaju podnošenja pisane carinske deklaracije, u ovo polje unosi se zemlja članica konačnog odredišta robe koja se izvozi, poznata u trenutku izvoza, odnosno naziv zemlje čija je šifra navedena u Polju 17a.

Polje 17a – Šifra zemlje odredišta

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 17a unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

a2

Koristeći se odgovarajućim šiframa kako je navedeno za polje 15a, u polje 17a unosi se zemlja članica konačnog odredišta robe, poznata u trenutku uvoza.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 17a unose se ili na razini glave ili na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:

a2

Koristeći se odgovarajućim šiframa kako je navedeno za polje 15a, u polje 17a unosi se posljednja zemlja odredišta robe koja se izvozi, poznata u trenutku izvoza.

Polje 18 – Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u dolasku/odlasku

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 18 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


18/1 Identitet:

an..35


18/2 Nacionalnost prijevoznog sredstva:

a2

Unosi se identitet prijevoznog sredstva na koje je roba direktno utovareno u trenutku podnošenja carinskom uredu gdje se završavaju odredišne formalnosti. U slučaju kada vučno vozilo i prikolica imaju različite registarske oznake, upisuje se registarska oznaka i vučnoga vozila i prikolice.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 18 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


18/1 Identitet:

an..27

Upisuje se identitet prijevoznog sredstva na koje je roba direktno utovarena u trenutku izvoza ili provoznih formalnosti, nakon čega se upisuje odgovarajuća šifra iz Polja 15a, za nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče druga prijevozna sredstva, ako je nekoliko prijevoznih sredstava). U slučaju kada vučno vozilo i prikolica imaju različite registarske oznake, upisuje se registarska oznaka i vučnoga vozila i prikolice, zajedno sa zemljom vučnog vozila.

Međutim, u postupcima provoza u kojima se roba prenosi kontejnerima koji se prevoze cestovnim prijevoznim sredstvima, carinska služba može glavnom obvezniku dopustiti da ovo polje ne popunjava, kada okolnosti u vezi s prijevozom i otpremom robe na mjestu polaska onemogućavaju utvrđivanje identiteta i nacionalnosti prijevoznog sredstva u trenutku podnošenja provozne deklaracije i ako carinska služba može osigurati da će se potrebni podaci o prijevoznom sredstvu naknadno unijeti u polje 55.

Zajedničke odredbe

Ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, upisuju se sljedeći podaci:

Vrsta prijevoznog sredstva

Identifikacijski podaci

Prijevoz unutarnjim plovnim
putovima

Ime plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (gdje nema broja leta,
upisuje se registarska oznaka zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registarska oznaka vozila

Željeznički prijevoz

Broj vagona

Polje 19 – Kontejner

Podaci u polju 19 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:

n1

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje, unosi se stanje u trenutku prelaska vanjske granice Zajednice.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje, unosi se predviđeno stanje u trenutku prelaska vanjske granice Zajednice, na osnovu dostupnih informacija u trenutku završetka izvoznih formalnosti.

Šifre koje se koristi za ovo polje

Odgovarajuća šifra (n1) se koristi:

0 Roba koja se ne prevozi u kontejnerima

1 Roba koja se prevozi u kontejnerima.

Polje 20 – Uvjeti isporuke

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 20 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


20/1 INCOTERMS:

a3


20/2 Mjesto isporuke:

an..17


20/3 Šifra gdje se nalazi mjesto:

n1

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 20 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


20/1 Šifra pariteta::

a3


20/2 Naziv mjesta isporuke:

an..35


20/3 Šifra mjesta:

n1

Zajedničke odredbe

Unosi se odgovarajuća šifra i oznaka/naslov određenog uvjeta isporuke iz komercijalne isprave, koje se koristi za ovo polje.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Šifre i izjave koje se prema potrebi unosi u prva dva potpolja (INCOTERMS+Mjesto isporuke) ovog polja su:

Prvo potpolje

Značenje

Drugo potpolje

INCOTERMS šifra pariteta

INCOTERMS-ICC/ECE

Mjesto isporuke

Šifre primjenjive u cestovnom i željezničkom prijevozuDAF (Incoterms 2000)

isporučeno na granici

imenovano mjesto

Šifre primjenjive kod svih načina prijevozaEXW (Incoterms 2010)

franko tvornica

imenovano mjesto

FCA (Incoterms 2010)

franko prijevoznik

imenovano mjesto

CPT (Incoterms 2010)

vozarina plaćena do

imenovano mjesto odredišta

CIP (Incoterms 2010)

vozarina i osiguranje plaćeni do

Imenovano mjesto odredišta

DAT (Incoterms 2010)

isporučeno terminal

imenovan terminal ili mjesto odredišta

DAP (Incoterms 2010)

Isporučeno na mjestu

imenovano mjesto odredišta

DDU (Incoterms 2000)

isporučeno neocarinjeno

imenovano mjesto odredišta

DDP (Incoterms 2010)

isporučeno ocarinjeno

imenovano mjesto odredišta

Šifre primjenjive kod prijevoza unutarnjim plovnim putovimaFAS (Incoterms 2010)

franko uz bok broda

imenovana luka otpreme

FOB (Incoterms 2010)

franko brod

imenovana luka otpreme

CFR (Incoterms 2010)

cijena s vozarinom

imenovana luka odredišta

CIF (Incoterms 2010)

cijena s osiguranjem i vozarinom

imenovana luka odredišta

DES (Incoterms 2000)

isporučeno franko brod

imenovana luka odredišta

DEQ (Incoterms 2000)

isporučeno franko obala

imenovana luka odredišta

XXX

uvjet isporuke različit od gore navedenih

opisno objašnjenje uvjeta isporuke navedenog u ugovoru

U treće potpolje ovog polja unosi se šifra gdje se nalazi mjesto (n1):

1

mjesto se nalazi na teritoriju zemlje članice

2

mjesto se nalazi na teritoriju druge zemlje članice

3

ostalo (mjesto se nalazi izvan Zajednice)

Polje 21 – Identitet i nacionalnost aktivnoga prijevoznog sredstva što prelazi granicu

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 21 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


21/1 Identitet:

an..35


21/2 Nacionalnost prijevoznog sredstva:

a2

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 21 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


21/1 Identitet:

an..27


21/2 Nacionalnost prijevoznog sredstva:

a2


21/3 Vrsta prijevoznog sredstva

n2

Zajedničke odredbe

Koristeći odgovarajuću šifru iz Polja 15a, unosi se nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi vanjsku granicu Zajednice. U slučaju izvoza, prijevozno sredstvo koje je poznato u trenutku završetka izvoznih formalnosti.

U slučaju zbirnog prijevoza ili kada se koristi više prijevoznih sredstava, aktivno prijevozno sredstvo je ono koje pokreće cijelu kombinaciju. Npr. u slučaju prijevoza kamionom na plovilu, aktivno prijevozno sredstvo je brod. U slučaju vučnog vozila i prikolice, aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo.

Ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, upisuju se sljedeći podaci:

Vrsta prijevoznog sredstva

Identifikacijski podaci

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima

Ime plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (gdje nema broja leta,
upisuje se registarska oznaka zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registarska oznaka vozila

Željeznički prijevoz

Broj vagona

Polje 22 – Valuta i ukupni iznos iz fakture

Podaci u polju 22 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


22/1 Valuta:

a3


22/2 Ukupni iznos računa:

n..15,2

Zajedničke odredbe

Koristeći odgovarajuće šifre za ovo polje, u prvo potpolje se unosi valuta u kojoj je ispostavljen račun.

U drugo potpolje unosi se fakturirana cijena za svu deklariranu (prijavljenu) robu.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Unosi se valuta iz računa pomoću ISO alfa-3 šifra valute (šifra ISO 4217 za prikaz valute i novčanih sredstava).

Troslovna oznaka

Naziv valute

Zemlja (entitet)

AED

UAE dirham

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

AFN

afgan

AFGANISTAN

ALL

lek

ALBANIJA

AMD

armenski dram

ARMENIJA

ANG

nizozemskoantilski gulden

NIZOZEMSKI ANTILI

AOA

kvanza

ANGOLA

ARS

argentinski pezo

ARGENTINA

AUD

australski dolar

AUSTRALIJABOŽIĆNI OTOKKIRIBATIKOKOSOVI OTOCI (KEELING)NAURUOTOK HEARD I OTOCI MCDONALDOTOK NORFOLKTUVALU

AWG

arupski gulden

ARUBA

AZN

novi azerbajdžanski manat

AZERBAJDŽAN

BAM

konvertibilna marka

BOSNA I HERCEGOVINA

BBD

barbadoski dolar

BARBADOS

BDT

taka

BANGLADEŠ

BGN

bugarski lev

BUGARSKA

BHD

bahreinski dinar

BAHREIN

BIF

burundski franak

BURUNDI

BMD

bermudski dolar

BERMUDI

BND

brunejski dolar

BRUNEJ

BOB

bolivijano

BOLIVIJA

BRL

brazilski real

BRAZIL

BSD

bahamski dolar

BAHAMI

BTN

ngultrum

BUTAN

BWP

pula

BOCVANA

BYR

bjeloruski rubalj

BJELORUSIJA

BZD

belizeanski dolar

BELIZE

CAD

kanadski dolar

KANADA

CDF

kongoanski franak

KONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA

CHF

švicarski franak

LIHTENŠTAJNŠVICARSKA

CLP

čileanski pezo

ČILE

CNY

renminbi-juan

KINA

COP

kolumbijski pezo

KOLUMBIJA

CRC

kostarikanski kolon

KOSTARIKA

CUP

kubanski pezo

KUBA

CVE

zelenortski eskudo

ZELENORTSKA REPUBLIKA

CZK

češka kruna

ČEŠKA

DJF

džibutski franak

DŽIBUTI

DKK

danska kruna

DANSKAFEROJSKI (OVČJI) OTOCIGRENLAND

DOP

dominikanski pezo

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

DZD

alžirski dinar

ALŽIR

EEK

estonska kruna

ESTONIJA

EGP

egipatska funta

EGIPAT

ERN

nakfa

ERITREJA

ETB

etiopski bir

ETIOPIJA

EUR

euro

ANDORAAUSTRIJABELGIJACIPARCRNA GORAESTONIJAFINSKAFRANCUSKAFRANCUSKA GVAJANAFRANCUSKI JUŽNI TERITORIJIGRČKAGUADALOUPEIRSKAITALIJALUKSEMBURGMALTAMARTINIQUEMAYOTTEMONAKONIZOZEMSKANJEMAČKAPORTUGALRÉUNIONSAN MARINOSLOVAČKASLOVENIJASVETA STOLICA (DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA)SVETI PETAR I MIKELONŠPANJOLSKA

FJD

fidžijski dolar

FIDŽI

FKP

falklandska funta

FALKLANDI (MALVINI)

GBP

funta sterlinga

GUERNSEYVELIKA BRITANIJA

GEL

lari

GRUZIJA

GHS

ganski cedi

GANA

GIP

gibraltarska funta

GIBRALTAR

GMD

dalasi

GAMBIJA

GNF

gvinejski franak

GVINEJA

GTQ

kvecal Quetzal

GVATEMALA

GYD

gvajanski dolar

GVAJANA

HKD

hongkonški dolar

HONG KONG

HNL

lempira

HONDURAS

HRK

kuna

HRVATSKA

HTG

gourd

HAITI

HUF

forinta

MADŽARSKA

IDR

rupija

INDONEZIJA

ILS

novi izraelski šekel

IZRAEL

INR

indijska rupija


INR

indijska rupija

INDIJA

IQD

irački dinar

IRAK

IRR

iranski rijal

IRAN, ISLAMSKA REPUBLIKA

ISK

islandska kruna

ISLAND

JMD

jamajčanski dolar

JAMAJKA

JOD

jordanski dinar

JORDAN

JPY

jen

JAPAN

KES

kenijski šiling

KENIJA

KGS

som

KIRGISTAN

KHR

rijal

KAMBODŽA

KMF

komorski franak

KOMORI

KPW

sjevernokorejski von

KOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA

KRW

von

KOREJA, REPUBLIKA

KWD

kuvajtski dinar

KUVAJT

KYD

kajmanski dolar

KAJMANSKI OTOCI

KZT

tenge

KAZAHSTAN

LAK

kip

LAOS, NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA

LBP

libanonska funta

LIBANON

LKR

šrilanska rupija

ŠRI LANKA

LRD

liberijski dolar

LIBERIJA

LSL

loti


LTL

litavski litas

LITVA

LVL

letonski lats

LETONIJA

LYD

libijski dinar

LIBIJA

MAD

marokanski dirham

MAROKOZAPADNA SAHARA

MDL

moldavski lej

MOLDAVIJA, REPUBLIKA

MGA

malgaški arijari

MADAGASKAR

MKD

denar

MAKEDONIJA

MMK

kjat

MIJANMAR

MNT

tugrik

MONGOLIJA

MOP

pataka

MAKAO

MRO

ouguja

MAURITANIJA

MUR

mauricijska rupija

MAURICIJUS

MVR

rufija

MALDIVI

MWK

kvača

MALAVI

MXN

meksički pezo

MEKSIKO

MYR

malezijski ringit

MALEZIJA

MZN

metikal

MOZAMBIK

NAD

namibijski dolar


NGN

naira

NIGERIJA

NIO

kordoba oro

NIKARAGVA

NOK

norveška kruna

NORVEŠKAOTOK BOUVETSVALBARD I JAN MAYEN

NPR

nepalska rupija

NEPAL

NZD

novozelandski dolar

KUKOVI OTOCINIUENOVI ZELANDPITCAIRNTOKELAU

OMR

omanski rijal

OMAN

PAB

balboa

PANAMA

PEN

novi sol

PERU

PGK

kina

PAPUA NOVA GVINEJA

PHP

filipinski pezo

FILIPINI

PKR

pakistanska rupija

PAKISTAN

PLN

zloti

POLJSKA

PYG

gvarani

PARAGVAJ

QAR

katarski rijal

KATAR

RON

novi leu

RUMUNJSKA

RSD

srpski dinar

SRBIJA

RUB

ruski rubalj

RUSKA FEDERACIJA

RWF

ruandski franak

RUANDA

SAR

saudijski rijal

SAUDIJSKA ARABIJA

SBD

solomonskootočni dolar

SOLOMONSKI OTOCI

SCR

sejšelska rupija

SEJŠELI

SDG

sudanska funta

SUDAN

SEK

švedska kruna

ŠVEDSKA

SGD

singapurski dolar

SINGAPUR

SHP

svetohelenska funta

SVETA HELENA, ASCENSION I TRISTAN DA CUNHA

SLL

leone

SIJERA LEONE

SOS

somalijski šiling

SOMALIJA

SRD

surinamski dolar

SURINAM

STD

dobra

SVETI TOMA I PRINSIPE

SVC

salvadorski kolon

SALVADOR

SYP

sirijska funta

SIRIJA

SZL

lilangeni

SVAZI

THB

baht

TAJLAND

TJS

somoni

TADŽIKISTAN

TMT

turkmenistanski novi manat

TURKMENISTAN

TND

tuniski dinar

TUNIS

TOP

pa’anga

TONGA

TRY

turska lira

TURSKA

TTD

trinidadtobaški dolar

TRINIDAD I TOBAGO

TWD

novotajvanski dolar

TAJVAN, KINESKA PROVINCIJA

TZS

tanzanijski šiling

TANZANIJA, UJEDINJENA REPUBLIKA

UAH

hrivnja

UKRAJINA

UGX

ugandski šiling

UGANDA

USD

američki dolar

AMERIČKA SAMOAAMERIČKI DJEVIČANSKI OTOCIBRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCIBRITANSKI INDIJSKOOCEANSKI TERITORIJEKVADORGUAMMARŠALOVI OTOCIMIKRONEZIJA, SAVEZNE DRŽAVEOTOCI TURKS I CAICOSPALAUPORTORIKOSADSJEVERNI MARIJANSKI OTOCITIMOR LESTEUJEDINJENE DRŽAVE MANJIH PACIFIČKIH OTOKA

UYI

Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)


UYU

urugvajski pezo

URUGVAJ

UZS

uzbekistanski sum

UZBEKISTAN

VEF

bolivar fuerte

VENEZUELA

VND

dong

VIJETNAM

VUV

vatu

VANUATU

WST

tala

SAMOA

XAF

CFA franak BEAC

KONGOČADEKVATORSKA GVINEJAGABONKAMERUNSREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA

XCD

istočnokaripski dolar

ANGUILLAANTIGVA I BARBUDADOMINIKAGRENADAMONTSERRATSVETA LUCIJASVETI KRISTOFOR I NEVISSVETI VINSENT I GRENADINI

XOF

CFA franak BCEAO

BENINBJELOKOSNA OBALABURKINA FASOGVINEJA BISAUMALINIGERSENEGALTOGO

XPF

CFP franak

FRANCUSKA POLINEZIJANOVA KALEDONIJAWALLIS I FUTUNA

YER

jemenski rijal

JEMEN

ZAR

rand

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKALESOTONAMIBIJA

ZMK

kvača

ZAMBIJA

ZWR

zimbabveanski dolar

ZIMBABVE

Polje 23 – Tečaj valute

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 23 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n..16,8

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 23 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n..6,5

Zajedničke odredbe

U ovo polje unosi se važeći tečaj valute između valute na računu i kune, samo u slučaju kada je valuta drugačija od: EUR, BGN, CHF, CYP, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, LTL, LVL, MTL, PLN, RON, SEK, SKK, AUD, CAD, JPY, NOK, USD.

Polje 24 – Vrsta posla

Podaci u polju 24 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n..2

Zajedničke odredbe

Koristeći odgovarajuću šifru, unosi se vrsta određenog posla.

Šifre koje se koriste za ovo polje

U stupac A unosi se jednobrojčana oznaka navedena iz tablice predviđene člankom 10(2) Uredbe (EC) br. 113/2010, na način da se ta oznaka unosi na lijevu stranu polja, a na desnu stranu ovog polja unosi se oznaka iz stupca B.

A

B

1

Transakcije koje uključuju stvarni ili planirani prijenos vlasništva uz naknadu (financijsku ili drugačiju) (osim transakcija navedenih pod 2, 7 i 8)

1

Konačna kupoprodaja

2

Nabava za prodaju na probno razdoblje ili nakon probe, za konsignaciju ili uz posredovanje komisionara

3

Barter trgovina (naknada u naturi)

4

Financijski leasing (unajmljivanje na otplatu)2

9

Ostalo

2

Povrat i zamjena robe bez naknade nakon upisa izvorne transakcije

1

Povrat robe

2

Zamjena za vraćenu robu

3

Zamjena (npr. pod garancijom) za robu koja se ne vraća

9

Ostalo

3

Transakcije koje uključuju prijenos vlasništva bez financijske ili druge naknade (npr. humanitarne pošiljke)

 

 

4

Postupci s ciljem oplemenjivanja3 (proizvodnja, prerada) pod ugovorom (bez prijenosa vlasništva)

1

Roba za koju se očekuje da će se vratiti početnoj zemlji izvoza

2

Roba za koju se ne očekuje da će se vratiti početnoj zemlji izvoza

5

Postupci nakon oplemenjivanja (proizvodnje, prerade) pod ugovorom (bez prijenosa vlasništva)

1

Roba koja se vraća početnoj zemlji izvoza

2

Roba koja se ne vraća početnoj zemlji izvoza

6

Određene transakcije označene za nacionalne potrebe

4

5

8

9

Poslovi popravaka uz plaćanje

Poslovi koji slijede nakon popravka uz plaćanje

Poslovi popravaka bez plaćanja

Poslovi koji slijede nakon popravka bez plaćanje

7

Postupci u okviru zajedničkih obrambenih programa ili ostalih zajedničkih međuvladinih proizvodnih programa

 

 

8

Transakcije koje uključuju nabavu građevinskog materijala i tehničke opreme unutar općeg ugovora o izgradnji ili građevinskog ugovora za koje nije potrebno odvojeno fakturiranje robe i izdaje se račun za cjelokupni ugovor

 

 

9

Ostale transakcije koje se ne mogu svrstati pod druge šifre

1

Najam, posudba i operativni leasing dulji od 24 mjeseca

9

Ostalo

Polje 25 – Vrsta prijevoza na granici

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 25 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n1

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje, unosi se vrsta prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu na kojem roba ulazi u carinsko područje Zajednice.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 25 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n..2

Koristeći odgovarajuću šifru, unosi se vrsta prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno kod izlaza sa carinskog područja Zajednice.

Šifre koje se koriste za ovo polje:

Šifra

Opis

1

Pomorski prijevoz

2

Željeznički prijevoz

3

Cestovni prijevoz

4

Zračni prijevoz

5

Poštanske pošiljke

7

Nepokretna prijevozna instalacija

8

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima

9

Vlastiti pogon

Polje 26 – Vrsta prijevoza u unutrašnjosti

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 26 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n1

Koristeći odgovarajuću šifru iz Polja 25, unosi se vrsta prijevoza kod dolaska. Ovo polje se ne popunjava kada se carinjenje vrši na graničnom prijelazu na kojem roba ulazi u carinsko područje Zajednice.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 26 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: n..2

Koristeći odgovarajuću šifru iz Polja 25, unosi se vrsta prijevoza pri polasku.

Polje 27 – Mjesto utovara

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Tip/duljina: an..17

Koristeći odgovarajuću šifru, kada je potrebno, unosi se mjesto, koje je poznato u trenutku završetka formalnosti, u kojem je roba utovarena na aktivno prijevozno sredstvo s kojim prelazi granicu Zajednice

Polje 29 – Ulazni carinski ured/Izlazni carinski ured

Podaci u polju 29 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina: an8

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Koristeći odgovarajuću šifru, u ovo polje unosi se carinski ured preko koje roba ulazi na carinsko područje Zajednice.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Koristeći odgovarajuću šifru, u ovo polje unosi se carinski ured preko kojeg će roba napustiti carinsko područje Zajednice.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Podaci o carinskim uredima drugih zemalja članica nalaze na stranici:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sl/csrdhome.htm.

Podaci o hrvatskim carinskim uredima su sljedeći:

SREDIŠNJI URED CARINSKE UPRAVE

11002

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

3000 7

A) CARINSKI UREDI


1. CU ZAGREB I

3014 7

Služba za RGP Jankomir i Sl. zona

3017 1

Služba za RGP Zapadni kolodvor

3056 2

2. CU ZAGREB II

3019 8

Služba za RGP Žitnjak

3022 8

Služba za RGP Zračna luka

3023 6

Služba za RGP Pošta

3024 4

3. CU KRAPINA

3025 2

Služba za RGP Krapina i Sl. zona

3028 7

4. CU VARAŽDIN

3029 5

Služba za RGP Varaždin i Sl. zona

3032 5

Služba za RGP Goričan

3033 3

5. CU KOPRIVNICA

3034 1

Služba za RGP Koprivnica

3037 6

Služba za RGP Bjelovar

3038 4

6. CU SISAK

3039 2

Služba za RGP Sisak

3042 2

Kontrolno mjesto Kutina

3043 0

Kontrolno mjesto Crnac

3044 9

7. CU KARLOVAC

3045 7

Služba za RGP Karlovac

3048 1

B) GRANIČNO CARINSKI UREDI


1. GCU JASENOVAC

3059 7

RGP Jasenovac

3050 3

Kontrolno mjesto Hrvatska Dubica

3051 1

RGP Dvor

3060 0

Kontrolno mjesto Volinja

3053 8

Kontrolno mjesto Hrvatska Kostajnica

3054 6

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

6000 3

A) CARINSKI UREDI


1. CU RIJEKA

6014 3

Služba za RGP Luka Rijeka

6017 8

Kontrolno mjesto Zračna luka Rijeka

6018 6

Kontrolno mjesto Bakar

6019 4

Kontrolno mjesto Omišalj

6020 8

Kontrolno mjesto Mali Lošinj

6021 6

Služba za RGP Škrljevo

6022 4

2. CU PULA

6023 2

Služba za RGP Luka Pula – Pola

6026 7

Kontrolno mjesto Labin

6027 5

Kontrolno mjesto Bršica

6030 5

Kontrolno mjesto Zračna luka Pula

6028 3

Kontrolno mjesto Rovinj

6034 8

Služba za RGP Pazin

6035 6

Kontrolno mjesto Buje

6029 1

Kontrolno mjesto Umag

6031 3

Kontrolno mjesto Novigrad

6032 1

Kontrolno mjesto Poreč

6053 4

3. CU GOSPIĆ

6036 4

Služba za RGP Gospić

6039 9

B) GRANIČNO CARINSKI UREDI


1. GCU LIČKO PETROVO SELO

6040 2

RGP Ličko Petrovo Selo

6041 0

Kontrolno mjesto Užljebić

6042 9

Kontrolno mjesto Donji Vaganac

6043 7

RGP Maljevac

6046 1

Kontrolno mjesto Veliki Obljaj

6054 2

Kontrolno mjesto Pašin Potok

6048 8

Kontrolno mjesto Bogovolja

6049 6

Kontrolno mjesto Kordunski Ljeskovac

6055 0

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

7000 9

A) CARINSKI UREDI


1. CU OSIJEK

7014 9

Služba za RGP Osijek i Sl. zona

7017 3

Kontrolno mjesto Zračna luka Osijek

7018 1

Kontrolno mjesto Luka Drava

7057 2

Služba za RGP Vinkovci

7020 3

2. CU SLAVONSKI BROD

7021 1

Služba za RGP Slavonski Brod i Sl.zona

7024 6

Kontrolno mjesto Požega

7025 4

3. CU VIROVITICA

7026 2

Služba za RGP Virovitica

7029 7

B) GRANIČNO CARINSKI UREDI


1. GCU BAJAKOVO

7030 0

RGP Bajakovo

7031 9

RGP Tovarnik i RGP Želj. kolodvor Tovarnik

7032 7

2. GCU VUKOVAR

7033 5

RGP Luka Vukovar i Sl. zona

7034 3

Kontrolno mjesto Skela VU

7035 1

RGP Erdut i Ž. kolodvor

7059 9

RGP Batina

7037 8

RGP Ilok

7038 6

Kontrolno mjesto Principovac I (Ilok I)

7039 4

Kontrolno mjesto Principovac II (Ilok II)

7040 8

Kontrolno mjesto Ilok II (Ilok III)

7041 6

Kontrolno mjesto Bapska

7042 4

3. GCU ŽUPANJA

7043 2

RGP Županja

7044 0

Kontrolno mjesto Burumi

7045 9

RGP Gunja

7046 7

Kontrolno mjesto Strošinci

7047 5

Kontrolno mjesto Željeznički kolodvor Drenovci

7048 3

RGP Slavonski Šamac i Ž. kolodvor S. Šamac

7049 1

Kontrolno mjesto Dubočica

7050 5

Kontrolno mjesto Svilaj

7055 6

4. GCU STARA GRADIŠKA

7051 3

RGP Stara Gradiška

7052 1

Kontrolno mjesto Davor

7060 2

RGP Slavonski Brod i luka Sl. Brod

7054 8

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

8000 4

A) CARINSKI UREDI


1. CU SPLIT

8014 4

Služba za RGP Luka Split

8017 9

Kontrolno mjesto Stari Grad

8085 3

Kontrolno mjesto Hvar

8018 7

Kontrolno mjesto Vis

8019 5

Kontrolno mjesto Komiža

8086 1

Služba za RGP Zračna luka Split

8020 9

Kontrolno mjesto Brač

8021 7

2. CU ŠIBENIK

8022 5

Služba za RGP Luka Šibenik

8089 6

Kontrolno mjesto Primošten

8026 8

Kontrolno mjesto Žirje-Mune

8027 6

3. CU ZADAR

8028 4

Služba za RGP Luka Zadar

8031 4

Služba za RGP Zračna luka Zadar

8032 2

Kontrolno mjesto Sali

8033 0

Kontrolno mjesto Božava

8034 9

4. CU PLOČE

8035 7

Služba za RGP Luka Ploče

8038 1

5. CU DUBROVNIK

8095 0

Služba za RGP Dubrovnik

8091 8

Kontrolno mjesto luka Dubrovnik

8043 8

Služba za RGP Korčula

8044 6

Kontrolno mjesto Vela Luka

8045 4

Kontrolno mjesto Ubli Lastovo

8046 2

Služba za RGP Zračna luka Dubrovnik

8047 0

Kontrolno mjesto Cavtat

8048 9

B) GRANIČNO CARINSKI UREDI


1. GCU KAMENSKO

8049 7

RGP Kamensko

8050 0

Kontrolno mjesto Bili Brig

8051 9

Kontrolno mjesto Aržano

8052 7

Kontrolno mjesto Prisika

8053 5

Kontrolno mjesto Dvorine

8054 3

RGP Strmica

8055 1

Kontrolno mjesto Lička Kaldrma

8092 6

Kontrolno mjesto Ličko Dugo Polje

8057 8

2. GCU VINJANI DONJI

8058 6

RGP Vinjani Donji

8059 4

Kontrolno mjesto Jovića most

8060 8

Kontrolno mjesto Sebišna

8061 6

Kontrolno mjesto Slivno

8062 4

RGP Vinjani Gornji

8063 2

3. GCU METKOVIĆ

8064 0

RGP Metković – Nova Sela

8065 9

Kontrolno mjesto Mali Prolog

8066 7

RGP Metković – Doljani

8067 5

Kontrolno mjesto Ž. Kolodvor i Luka Metković

8068 3

Kontrolno mjesto Prud

8071 3

Kontrolno mjesto Gabela I

8072 1

Kontrolno mjesto Gabela II

8093 4

Kontrolno mjesto Unka

8074 8

RGP Orah

8069 1

Kontrolno mjesto Podprolog

8070 5

RGP Klek

8075 6

Kontrolno mjesto Vukov Klanac

8076 4

4. GCU KARASOVIĆI

8077 2

RGP Karasovići

8078 0

Kontrolno mjesto Vitaljina

8079 9

kontrolno mjesto Gornji Brgat

8080 2

RGP Zaton Doli

8081 0

Kontrolno mjesto Imotica

8082 9

Kontrolno mjesto Čepikće

8083 7

Kontrolno mjesto Slano

8084 5

Polje 30 – Mjesto robe

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 30 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


Mjesto robe:

an..35


Šifra dogovorenog robnog mjesta:

an..17


Dogovoreno robno mjesto:

an..35


Šifra odobrenog robnog mjesta:

an..17


Drugo carinsko mjesto:

an..35

Pod MJESTO ROBE unosi se točno mjesto gdje se može obaviti pregled robe. Ostala potpolja u uvoznim carinskim deklaracijama se ne popunjavaju.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 30 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


Šifra dogovorenog mjesta robe:

an..17


Dogovoreno robno mjesto:

an..35


Šifra odobrenog mjesta robe:

an..17


Drugo carinsko mjesto:

an..35

Unosi se točno mjesto gdje se može obaviti pregled robe.

Polje 31 – Pakiranje i opis robe; Oznake i brojevi; Broj kontejnera; Broj i vrsta

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 31 unose se samo na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:


31/1 Šifra vrste pakiranja:

an..2


31/2 Opis robe:

an..512


31/3 Broj koleta:

n..5


31/4 Oznake pošiljke:

an..140


31/5 Identifikacijski broj kontejnera

an..17


31/6 UN šifra za opasnu robu:

an..4


31/7 CUS šifre:

an8

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 31 unose se samo na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:


Vrsta pakiranja:

an..3


Opis robe:

an..280


Oznake i brojevi:

an..42


Broj paketa:

n..5


Broj komada;

n..5


Oznaka kontejnera:

an..17


CUS broj:

an8

Zajedničke odredbe

Ovo polje se popunjava oznakama, brojevima, količinom i vrstom pakiranja ili, u slučaju nezapakirane robe, unosi se broj takve robe koji se odnose na tu deklaraciju, zajedno sa potrebnim podacima za identifikaciju robe. Opis robe znači uobičajeni trgovački naziv robe. Izuzev za stranu robu (roba koja nema status robe Zajednice) koja je stavljena u postupak carinskog skladištenja tipa A, B, C, E ili F, taj opis mora biti dovoljno detaljan da omogući izravnu i nedvosmislenu identifikaciju i razvrstavanje.

Koristeći odgovarajuće šifre za ovo polje, u ovo polje se unosi vrsta pakiranja.

Ako se koriste kontejneri, identifikacijske oznake kontejnera se upisuju u ovo polje.

Pod oznakom pošiljke se smatra podatak koji omogućava nedvosmislenu identifikaciju svih pojedinih jedinica u pošiljci. Ovaj podatak se unosi samo za pakiranu robu, gdje je to primjenjivo.

Šifre vrste pakiranja

Koriste se sljedeće šifre (Preporuka UN/ECE br. 21/REV. 4. svibanj 2002 i REV. 8.1 od 12. 7. 2010.

ŠIFRE PAKIRANJA

Aerosol (Sprej)

AE

Ampula, nezaštićena

AM

Ampula, zaštićena

AP

Bačva

BA

Bačva

TI

Bačva

TO

Bačva

VA

Bačva, drvena

2C

Bačva, drvena, s čepom

QH

Bačva, drvena, s odvojivim poklopcem

QJ

Bačvica

FI

Bačvica

KG

Bala (tkanina)

BT

Bala, komprimirana

BL

Bala, nekomprimirana

BN

Balon, nezaštićeni

BF

Balon, zaštićeni

BP

Bazen

BM

Boca, nezaštićena, cilindrična

BO

Boca, nezaštićena, konveksna

BS

Boca, plinska

GB

Boca, zaštićena, cilindrična

BQ

Boca, zaštićena, konveksna

BV

Bočica

VI

Bubanj

DR

Bubanj, aluminijski

1B

Bubanj, aluminijski, neuklonjivi poklopac

QC

Bubanj, aluminijski, uklonjivi poklopac

QD

Bubanj, čelični

1A

Bubanj, čelični, neuklonjivi poklopac

QA

Bubanj, čelični, uklonjivi poklopac

QB

Bubanj, drveni

1W

Bubanj, plastični

IH

Bubanj, plastični, neuklonjivi poklopac

QF

Bubanj, plastični, uklonjivi poklopac

QG

Bubanj, šperploča

1D

Bubanj, vlaknasti

1G

Bubanj, željezni

DI

Bure

CK

Bure (490,96 l)

BU

Cijev

PI

Cijev

TU

Cijev, s mlaznicom

TV

Cijev, sklopiva

TD

Cijevi, u snopu/svežnju/smotku

PV

Cijevi, u snopu/svežnju/smotku

TZ

Cilindar

CY

Cisterna, cilindrična

TY

Cisterna, četverokutna

TK

Čuturica

FL

Daska

PN

Daske, u snopu/svežnju/smotku

PZ

Dozator

DN

Gnijezdo

NS

Ingot

IN

Ingoti, u snopu/svežnju/smotku

IZ

Jutena vreća

JT

Kabao (vjedro)

PL

Kada

TB

Kada, s poklopcem

TL

Kanistar

CI

Kanistar, cilindrični

JY

Kanistar, čelični

3A

Kanistar, čelični, neuklonjivi poklopac

QK

Kanistar, čelični, uklonjivi poklopac

QL

Kanistar, četvrtasti

JC

Kanistar, plastični

3H

Kanistar, plastični, neuklonjivi poklopac

QM

Kanistar, plastični, uklonjivi poklopac

QN

Kanta (vjedro)

BJ

Kapsula

AV

Karton

CT

Kaseta

CF

Kavez

CG

Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Kavez, valjkasti

CW

Klada

LG

Klade, u snopu/svežnju/smotku

LZ

Klizna ploha

SL

Klizna šipka

SI

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik

6H

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u aluminijskom bubnju

YC

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u aluminijskom sanduku

YD

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u bubnju od šperploče

YG

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čeličnoj kutiji

YB

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čeličnom bubnju

YA

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čvrstoj plastičnoj kutiji

YM

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u drvenoj kutiji

YF

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u kutiji od šperploče

YH

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YK

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u plastičnom bubnju

YL

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u vlaknastom bubnju

YJ

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik

6P

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u aluminijskom bubnju

YQ

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u aluminijskom sanduku

YR

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u bubnju od šperploče

YT

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čeličnoj kutiji

YP

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čeličnom bubnju

YN

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čvrstom plastičnom pakiranju

YZ

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u drvenoj kutiji

YS

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u košari od pruća

YV

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YX

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u proširivom plastičnom pakiranju

YY

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u vlaknastom bubnju

YW

Kontejner za prijevoz kombijem (»vanpack»)

VK

Koš

BI

Košara

BK

Košara (pletena)

CE

Košara sa pokrovom (korpa)

HR

Košara, s ručkom, drvena

HB

Košara, s ručkom, kartonska

HC

Košara, s ručkom, plastična

HA

Košarica od drvenih trakica (za voće)

PJ

Kovčeg

SU

Kovčeg (vojnički)

FO

Kutija

BX

Kutija s poklopcem na pregib

AI

Kutija za film

FP

Kutija, aluminijska

4B

Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Kutija, čelična

4A

Kutija, drvena, od prirodnog drva, obična

QP

Kutija, drvena, od prirodnog drva, s nepropusnim stjenkama

QQ

Kutija, od prirodnog drva

4C

Kutija, plastična

4H

Kutija, plastična, čvrsta

QS

Kutija, plastična, proširiva

QR

Kutija, rekonstituirano drvo

4F

Kutija, šperploča

4D

Kutija, vlaknaste ploče

4G

Kutija, za tekućine

BW

Kutijica, za šibice

MX

Lijes

CJ

Limenka

TN

Limenka, cilindrična

CX

Limenka, četvrtasta

CA

Limenka, s drškom i lijevkom

CD

Lonac

PT

Međuspremnik za teret

WA

Međuspremnik za teret, aluminijski

WD

Međuspremnik za teret, aluminijski, pod tlakom > 10 kPa

WH

Međuspremnik za teret, aluminijski, tekućina

WL

Međuspremnik za teret, čelični

WC

Međuspremnik za teret, čelični, pod pritiskom > 10 kPa

WG

Međuspremnik za teret, čelični, tekućina

WK

Međuspremnik za teret, fleksibilan

ZU

Međuspremnik za teret, kombinirani

ZS

Međuspremnik za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, krute tvari

ZM

Međuspremnik za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, pod tlakom

ZP

Međuspremnik za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, tekućine

ZR

Međuspremnik za teret, kombinirani, kruta plastika, krute tvari

ZL

Međuspremnik za teret, kombinirani, kruta plastika, pod tlakom

ZN

Međuspremnik za teret, kombinirani, kruta plastika, tekućine

ZQ

Međuspremnik za teret, kruta plastika

AA

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, krute tvari

ZD

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, tekućine

ZJ

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, pod tlakom

ZG

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, krute tvari

ZF

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, pod tlakom

ZH

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, tekućine

ZK

Međuspremnik za teret, metalni

WF

Međuspremnik za teret, metalni, osim čelika

ZV

Međuspremnik za teret, metalni, pod tlakom 10 kPa

WJ

Međuspremnik za teret, metalni, tekućina

WM

Međuspremnik za teret, papirni, višeslojni

ZA

Međuspremnik za teret, papirni, višeslojni, vodootporan

ZC

Međuspremnik za teret, plastični film

WS

Međuspremnik za teret, prirodno drvo

ZW

Međuspremnik za teret, prirodno drvo, s unutarnjom presvlakom

WU

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo

ZY

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo, s unutarnjom presvlakom

WZ

Međuspremnik za teret, šperploča

ZX

Međuspremnik za teret, šperploča, s unutarnjom presvlakom

WY

Međuspremnik za teret, tekstilni bez presvlake/obruba

WT

Međuspremnik za teret, tekstilni, obrubljen

WW

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen

WV

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen i obrubljen

WX

Međuspremnik za teret, tkana plastika, nepresvučen/neobrubljen

WN

Međuspremnik za teret, tkana plastika, obrubljen

WQ

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen

WP

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen i obrubljen

WR

Međuspremnik za teret, vlaknasta ploča

ZT

Metalna ploča

SM

Mornarski sanduk

SE

Mreža

NT

Mreža, cjevasta, plastična

NU

Mreža, cjevasta, tekstilna

NV

Naglavak

SY

Namot

RL

Namotaj (špula)

SO

Nedostupno

NA

Nezapakirano

NE

Nezapakirano, jedna jedinica

NF

Nezapakirano, više jedinica

NG

Nije u kavezu

UC

Nosač

GI

Nosač

TS

Nosači, u snopu/svežnju/smotku

GZ

Okvir

FR

Omot

EN

Omot, čelični

SV

Opletena boca, nezaštićena

DJ

Opletena boca, zaštićena

DP

Paket

PA

Paket

PC

Pakiranje

PK

Pakiranje, izložbeno

IE

Pakiranje, izložbeno, drveno

IA

Pakiranje, izložbeno, kartonsko

IB

Pakiranje, izložbeno, metalno

ID

Pakiranje, izložbeno, plastično

IC

Pakiranje, kartonsko, s otvorima za držanje

IK

Pakiranje, protočno

IF

Pakiranje, umotano u papir

IG

Paleta

PX

Paleta, 100 cm × 110 cm

AH

Paleta, kutija

PB

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 100 cm

PD

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 120 cm

PE

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 60 cm

AF

Paleta, u zaštitnom plastičnom omotu

AG

Patrona

CQ

Platno

CZ

Pletena boca

WB

Plitica

PU

Plitica, dvoslojna bez poklopca, drvena

DX

Plitica, dvoslojna bez poklopca, kartonska

DY

Plitica, dvoslojna bez poklopca, plastična

DW

Plitica, jednoslojna bez poklopca, drvena

DT

Plitica, jednoslojna bez poklopca, kartonska

DV

Plitica, jednoslojna bez poklopca, plastična

DS

Plitica, jednoslojna bez poklopca, polistirenska

DU

Ploča

BD

Ploča

PG

Ploča

ST

Ploča

SB

Ploča, omotana plastikom

SP

Ploča, u snopu/svežnju/smotku

BY

Ploče, u snopu/svežnju/smotku

PY

Ploče, u snopu/svežnju/smotku

SZ

Pokretni kontejner drveni (»liftvan»)

LV

Pokrov

CV

Posuda

CU

Posuda (238 l ili 286 l)

HG

Posuda za mlijeko

CC

Prsten

RG

Raspršivač

AT

Rasuto, krute tvari, fine čestice (praške)

VY

Rasuto, krute tvari, krupnije čestice (grumeni)

VO

Rasuto, krute tvari, zrnaste čestice (zrna)

VR

Rasuto, plin (pri 1 031 mbar i 15 °C)

VG

Rasuto, tekućine

VL

Rasuto, ukapljeni plin (pri abnormalnoj temperaturi/ tlaku)

VQ

Rednet mreža (za voće)

RT

Rola

RO

Sanduk

CS

Sanduk

CR

Sanduk

TR

Sanduk za boce / stalak za boce

BC

Sanduk za čaj

TC

Sanduk, čelični

SS

Sanduk, izotermički

EI

Sanduk, kosturni

SK

Sanduk, mlijeko

MC

Sanduk, pivski

CB

Sanduk, plitki

SC

Sanduk, s paletnim dnom

ED

Sanduk, s paletnim dnom, drvo

EE

Sanduk, s paletnim dnom, karton

EF

Sanduk, s paletnim dnom, metal

EH

Sanduk, s paletnim dnom, plastika

EG

Sanduk, uokvireni

FD

Sanduk, višeslojni, drveni

DB

Sanduk, višeslojni, kartonski

DC

Sanduk, višeslojni, plastični

DA

Sanduk, voće

FC

Sanduk, za rasuti teret, drveni

DM

Sanduk, za rasuti teret, kartonski

DK

Sanduk, za rasuti teret, plastični

DL

Set

SX

Snop

BE

Spirala

CL

Spremnik za hranu

FT

Spremnik, drveni

AD

Spremnik, koji nije drugačije označen kao prijevozna oprema

CN

Spremnik, metalni

MR

Spremnik, obložen plastikom

MW

Spremnik, papirnati

AC

Spremnik, plastični

PR

Spremnik, stakleni

GR

Spremnik, vlaknasti

AB

Stakleni balon za držanje koroziva, nezaštićeni

CO

Stakleni balon za držanje koroziva, zaštićeni

CP

Staklenka

JR

Stalak

RK

Stalak, vješalica za odjeću

RJ

Stožac

AJ

Svežanj

BH

Svitak (kalem)

BB

Šipka

BR

Šipka

RD

Šipke, u snopu/svežnju/smotku

BZ

Šipke, u snopu/svežnju/smotku

RZ

Škrinja

CH

Tanki karton

CM

Tor za životinje

PF

Torba

PO

U zaštitnom, plastičnom omotu

SW

Uzajamno određeno

ZZ

Vakumirano

VP

Velika količina, gomila

LT

Vrč

JG

Vrč (lončarski)

PH

Vreća

BG

Vreća

SA

Vreća od hasure

MT

Vreća, fleksibilna ambalaža

FX

Vreća, papirnata

5M

Vreća, papirnata, višeslojna

XJ

Vreća, papirnata, višeslojna, vodonepropusna

XK

Vreća, plastična

EC

Vreća, plastični film

XD

Vreća, tekstilna

5L

Vreća, tekstilna, bez unutarnje presvlake/podstave

XF

Vreća, tekstilna, nepropusna

XG

Vreća, tekstilna, vodonepropusna

XH

Vreća, tkana plastika

5H

Vreća, tkana plastika, bez unutarnje presvlake/podstave

XA

Vreća, tkana plastika, nepropusna

XB

Vreća, tkana plastika, vodonepropusna

XC

Vreća, velika

ZB

Vreća, velika za rasute terete

43

Vreća, višedjelna

MB

Vreća, višeslojna

MS

Vrećica

SH

Vreteno

SD

Polje 32 – Broj stavke

Podaci u polju 32 unose se na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:

n..5

Zajedničke odredbe

Unosi se redni broj stavke s obzirom na ukupan broj deklariranih stavaka kako je i navedeno u polju 5.

Polje 33 – Šifra robe

Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 33 unose se na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:


33/1 KN oznaka:

an..8


33/2 Taric oznaka:

an2


33/3 EU dodatna oznaka:

an4


33/4 Nacionalna dodatna oznaka:

an4


Polja 33/3 i 33/4 mogu biti višekratno uneseni za istu stavku.


Šifre koje se koriste za ovo polje

PRVO POTPOLJEKN oznaka

Popunjava se tarifnim oznakama iz Kombinirane nomenklature.

DRUGO POTPOLJETaric oznaka

Popunjava se sukladno TARIC oznaci (dva znaka za primjenu posebnih mjera Zajednice u vezi s formalnostima koje se obavljaju na odredištu).

TREĆE POTPOLJEEU dodatna oznaka

Dodatne oznake koje utvrđuje Europska unija, a sadržane su u TARIC-u.

ČETVRTO POTPOLJENacionalna dodatna oznaka

Dodatne oznake koje utvrđuje Republika Hrvatska, a sadržane su u TARIC-u.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


33/1 KN oznaka:

an..8


33/2 TARIC oznaka:

an2


33/3 EU prva dodatna oznaka:

an4


33/4 EU druga dodatna oznaka:

an4


33/5 Nacionalna dodatna oznaka an4


Šifre koje se koriste za ovo polje

PRVO POTPOLJE – KN oznaka                                                                                                              an..8

Popunjava se tarifnim oznakama iz Kombinirane nomenklature.

Ako se obrazac koristi za provozni postupak Zajednice, u ovo se potpolje unosi šifra robe koja se sastoji najmanje od šest znamenki iz Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe. Međutim, ako to propisuje zakonodavstvo Zajednice, koristi se tarifna oznaka Kombinirane nomenklature.

DRUGO POTPOLJETARIC oznaka                                                                                                 an2

Popunjava se sukladno TARIC oznaci (dva znaka za primjenu posebnih mjera Zajednice u vezi s formalnostima koje se obavljaju na odredištu).

TREĆE POTPOLJEEU prva dodatna oznaka

an4

Dodatne oznake koje utvrđuje Europska unija, a sadržane su u TARIC-u.

ČETVRTO POTPOLJEEU druga dodatna oznaka

an4

Dodatne oznake koje utvrđuje Europska unija, a sadržane su u TARIC-u.

PETO POTPOLJE – Nacionalna dodatna oznaka

an4

Dodatne oznake koje utvrđuje Republika Hrvatska, a sadržane su u TARIC-u.

Zajedničke odredbe

Unosi se tarifna oznaka koja odgovara predmetnoj stavci.

Polje 34 – Šifra zemlje podrijetla


Polje 34a – Šifra zemlje podrijetla


Podaci u polju 34a unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:                                                                                                          

           a2

Zajedničke odredbe

U polje 34 a unosi se odgovarajuća šifra iz Polja 15a za zemlju podrijetla kako je propisano Glavom II Carinskog zakonika Zajednice.


Polje 34b – Šifra regije podrijetla/proizvodnje


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 34b unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:                                       

a..2

U polje 34b unosi se šifra regije iz koje se roba otprema ili u kojoj je proizvedena.

Polje 35 – Bruto-masa (u kg)


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

Podaci u polju 35 unose se:


na razini glave (UKUPNA bruto-masa), i


na razini stavke deklaracije (Bruto masa)

Tip/duljina: n..15,3

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Podaci u polju 35 unose se:


na razini glave (UKUPNA bruto-masa), i


na razini stavke deklaracije (Bruto-masa)

Tip/duljina: n..11,3

U koliko provozna deklaracija sadrži više vrsta robe, ukupnu bruto masu je potrebno unijeti samo u prvom polju 35, dok se preostala polja 35 ostavlja praznima.

Zajedničke odredbe

Unosi se bruto-masu robe opisane u odgovarajućem polju 31, izraženu u kilogramima. Bruto-masa je ukupna masa robe sa svim njezinim pakiranjima, isključujući kontejnere i drugu transportnu opremu.

Ako bruto-masa veća od 1 kg uključuje dijelove jedinice (kg), može ju se zaokružiti na sljedeći način:

– od 0,001 do 0,499: zaokruživanje na niže, na najbliži cijeli kg.

– od 0,5 do 0,999: zaokruživanje na više, na najbliži cijeli kg.

Bruto-masu manju od 1 kg treba unijeti kao 0,xyz (npr. 0,654 za paket od 654 g).

Polje 36 – Preferencijal


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 36 unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:

n3

Ovo polje sadrži informaciju o tarifnom tretmanu robe. Ako je njegovo korištenje predviđeno prema Tablici iz Priloga 1, ono mora biti popunjeno čak i ako se ne traži preferencijalni tarifni tretman. Međutim, ovo se polje ne smije koristiti ako se radi o trgovini između dijelova carinskog područja Zajednice u kojima se primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EC i dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju, ili ako se radi o trgovini između dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju. Unosi se odgovarajuća šifra koja se koristi za ovo polje.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Ovo polje sadrži informaciju o tarifnom tretmanu robe, čak i kada se ne zahtijeva preferencijalni tretman.

»Tarifni tretman« ne podrazumijeva samo preferencijale u užem smislu (npr. snižene stope carine u okviru Općeg sustava preferencijala ili u okviru ugovora s ACP zemljama), već i razne druge mjere koje utječu na stope carine, kao što su »carinske (tarifne) kvote«, »suspenzije« i »krajnja uporaba (end-use)«.

Za svrhe ovog polja, pojam »preferencijal« uključuje također i uobičajenu stopu carine za treće zemlje, kao i neprimjenjivanje stopa carine u okviru ugovora o carinskoj uniji.

U ovo se polje unosi troznamenkastu šifra koja se sastoji od jedne znamenke iz točke 1. i dvije znamenke iz točke 2.

Te su šifre sljedeće:

1. Prva znamenka šifre

1 Tarifni tretman prema trećim zemljama (erga omnes)

2 Opći sustav preferencijala (GSP)

3 Tarifni preferencijali, osim onog obuhvaćenog šifrom 2

4 Neprimjenjivanje carina na temelju odredbi sporazuma o carinskoj uniji koje je zaključila Zajednica

2. Sljedeće dvije znamenke

00 Niti jedan od sljedećih slučajeva

10 Tarifna suspenzija

15 Tarifna suspenzija uvjetovana krajnjom uporabom robe (end-use)

18 Tarifna suspenzija uvjetovana certifikatom o posebnoj prirodi robe

19 Privremena tarifna suspenzija uvjetovane certifikatom o »zračnoj podobnosti»

20 Carinska kvota

23 Carinska kvota uvjetovana krajnjom uporabom robe (end-use)

25 Carinska kvota uvjetovana certifikatom o posebnoj prirodi robe

28 Carinska kvota nakon vanjske proizvodnje

40 Krajnja uporaba (end-use) koja proizlazi iz Zajedničke carinske tarife

50 Certifikat o posebnoj prirodi robe

Sukladno važećem zakonodavstvu Zajednice i međunarodnim ugovorima koje je zaključila Zajednica, moguće šifre u polju 36 su sljedeće:

Šifre koje se rabi ako se ne primjenjuje preferencijalni tretman

Polje 36
JCD                 

Primijenjeni tarifni tretman

Primjeri

100

Erga omnes stope carine za treće zemlje

(redovna stopa carine prema članku 20(3) Carinskog zakonika). U ovim slučajevima, preferencijalna stopa carine ili nije tražena ili ne postoji.

Datum: 02/03/2006

Šifra robe: 1507 10 90 00

Šifra zemlje: CA

110

Erga omnes autonomne tarifne suspenzije

Privremena suspenzija autonomnih stopa carine odobrava se za određenu robu iz sektora poljoprivrede, kemije, zrakoplovstva ili mikroelektronike. Većina ih je navedena u godišnjim uredbama (temeljna uredba za autonomne suspenzije je Uredbe 1255/1996 čije se izmjene donose dva puta godišnje, u svrhu dodavanja ili brisanja proizvoda iz njenog aneksa). Ostale suspenzije se prikazuju kao fusnote uz određene KN oznake i primjenjuje se na neodređeno vrijeme. Redovne stope carine mogu biti ukinute ili u potpunosti (npr. u poglavlju 27), ili djelomično (npr. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60, itd.).

Datum: 03/03/2006

Šifra robe:

0811 90 95 30

Šifra zemlje: US

115

Erga omnes autonomne tarifne suspenzije uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu

Pojedine suspenzije iz šifre 110 mogu se odobriti samo ako se robu pušta za »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

U slučajevima kada se traži suspenzija carinskih davanja prema Uvodnim odredbama, Prilogu I, Dio II – Posebne odredbe »Roba namijenjena određenoj vrsti plovila i platformi za bušenje ili pridobivanje«, treba koristiti šifru 115.

Datum: 08/03/2007

Šifra robe:

0302 69 99 20

Šifra zemlje: JP

118

Erga omnes autonomne tarifne suspenzije uvjetovane certifikatom koji potvrđuje posebnu prirodu robe

Trenutno nije u primjeni.


119

Erga omnes autonomne tarifne suspenzije uvjetovane certifikatom o »zračnoj podobnosti»

Zakonska osnova za ovu suspenziju je Uredba Vijeća (EC) 1147/2002 od 25. lipnja 2002. o privremenom suspendiranju autonomnih stopa carine iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu koja se uvozi s certifikatom o »zračnoj podobnosti«.

Ovu se suspenziju može odobriti samo ako je podnesen certifikat o »zračnoj podobnosti«.

Datum: 03/03/2007

Šifra robe:

9025 80 40 90

Šifra zemlje: CA

Pročitaj fusnotu CD333 (TARIC)

120

Nepreferencijalne carinske kvote

Uključuje se WTO, autonomne, erga omnes kvote i kvote vezane uz podrijetlo.

Datum: 03/03/2006

Šifra robe:

7202 49 10 11

Šifra zemlje: AU

123

Nepreferencijalne carinske kvote uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu

Neke carinske kvote obuhvaćene šifrom 120 se može odobriti samo ako se robu pušta za »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Datum: 15/06/2007

Šifra robe:

2008 60 19 10

Šifra zemlje: US

Pročitaj fusnotu EU001 (TARIC).

125

Nepreferencijalne carinske kvote uvjetovane posebnim certifikatom

To mora biti dokument različit od certifikata o podrijetlu, npr. certifikat o rodoslovlju (pedigre), o ručnoj izradi ili ručnom tkanju.

Datum: 04/03/2006

Šifra robe:

0206 29 91 39

Šifra zemlje: DZ

Pročitaj fusnotu CD156 ili CD227 (TARIC).

128

Erga omnes carinske kvote slijedom vanjske proizvodnje

Neke carinske kvote obuhvaćene šifrom 128 se može odobriti samo sukladno EU zakonodavstvu vezanom uz ugovore o doradi.

Datum: 03/03/2006

Šifra robe:

5209 11 00 00

Šifra zemlje: CH

Pročitaj fusnotu TM001 (TARIC)

140

Krajnja uporaba (end-use) koja proizlazi iz Zajedničke carinske tarife

Primjena autonomne tarifne suspenzije u režimu krajnje uporabe (end-use) (članak 82. Carinskog zakonika).

Slučajevi u kojima krajnja uporaba (end-use) rezultira umanjenjem ili ukidanjem carine (članak 82. Carinskog zakonika) su integrirani kao KN ili TARIC podbrojevi i povezani su s fusnotama koje navode krajnju uporabu (end use).

Datum: 01/01/2007

Šifra robe:

9031 80 91 10

Šifra zemlje: RU

Pročitaj fusnotu EU001 (TARIC).

150

Primjena KN tarifnih oznaka uvjetovana posebnim certifikatima

Većina ovih slučajeva i pripadajućih certifikata je navedena u Kombiniranoj nomenklaturi (vidi uvodne odredbe). Ostali su navedeni u fusnotama uz određene KN tarifne oznake, npr. 0202 30 50.

Datum: 03/01/2007

Šifra robe:

0806 10 10 05

Šifra zemlje: CA

Pročitaj fusnotu CD376 (TARIC).

Šifre koje se rabe za Opći sustav preferencijala (GSP)

Polje 36            JCD

Primijenjeni tarifni tretman

Primjeri

200

GSP stope carine bez uvjeta ili ograničenja

Datum: 03/03/2006

Šifra robe:

1507 10 90 00

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH%2F0640&Day=03&Month=03&Year=2006Šifra zemlje: BH

218

GSP suspenzije uvjetovane certifikatom koji potvrđuje posebnu prirodu robe

Trenutno nije u primjeni.


220

GSP carinske kvote

Neke carinske kvote obuhvaćene šifrom 220 se može odobriti samo sukladno EU odredbama vezanim uz GSP.

Datum: 01/07/2005

Šifra robe:

2008 30 55 10

Šifra zemlje: GE

Pročitaj fusnotu CD377 (TARIC).

223

GSP carinske kvote uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu.

Neke GSP carinske kvote se može odobriti samo ako se robu pušta u »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Datum: 01/01/2007

Šifra robe:

1701 11 10 00

Šifra zemlje: AF

Ako roba udovoljava uvjetima za primjenu obje šifre 223 i 225, u polje 36 treba unijeti šifru 223.

225

GSP carinske kvote uvjetovane posebnim certifikatom

To mora biti dokument različit od certifikata o podrijetlu, Form A (ili izjave na računu), npr. uvozna dozvola.

Datum: 03/03/2006

Šifra robe:

2008 30 75 10

Šifra zemlje: BY

Pročitaj fusnotu CD377.

Ako roba udovoljava uvjetima za primjenu obje šifre 223 i 225, u polje 36 treba unijeti šifru 223.

240

GSP preferencijalne stope carine uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu.

Neke GSP preferencijale se može odobriti samo ako se robu pušta u »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Datum: 03/03/2007

Šifra robe:

3501 10 50 90

Šifra zemlje: UA

Pročitaj fusnotu EU001.

250

Primjena KN tarifnih oznaka uz GSP stope uvjetovana posebnim certifikatima

Trenutno nije u primjeni.


Šifre koje se rabe za preferencijalne ugovore

Polje 36 JCD      

Primijenjeni tarifni tretman

Primjeri

300

Preferencijale stope carine bez uvjeta ili ograničenja (uključujući plafone)

Primjena preferencijalnih stopa carine prema odgovarajućim ugovorima.

Primjena tarifnih plafona (npr. Uredba Vijeća (EC) 2286/2002 od 10. prosinca 2002. o ugovorima koje se primjenjuje na poljoprivredne proizvode i robu podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (ACP zemalja) i ukidanju Uredbe (EC) 1706/98).

Datum: 15/06/2007

Šifra robe:

1507 10 90 00

Šifra zemlje: TR

310

Preferencijalni ugovori: tarifne suspenzije

Primjer zakonske osnove za ovu vrstu tarifne suspenzije:

Uredba Vijeća (EC) 1149/2004 od 21.lipnja 2004. o suspenziji autonomnih stopa carine iz Zajedničke carinske tarife za određene proizvode ribarstva podrijetlom iz Ceute i Melile.

Datum: 07/03/2006

Šifra robe:

1604 16 00 00

Šifra zemlje: XC

315

Preferencijalna suspenzije uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu

Preferencijalna suspenzije se može odobriti samo ako se robu pušta u »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Trenutno nije u primjeni.


318

Preferencijalna suspenzije uvjetovane certifikatom koji potvrđuje posebnu prirodu robe

Trenutno nije u primjeni.


320

Preferencijale carinske kvote

Preferencijalne stope carine se mogu primijeniti samo u okviru kvota. Njima se može upravljati na ‘first come – first served’ osnovi ili na osnovi licenci.

Datum: 07/03/2006

Šifra robe:

0302 12 00 11

Šifra zemlje: NO

323

Preferencijale carinske kvote uvjetovane end-use odobrenjem za krajnju uporabu

Neke kvote obuhvaćene šifrom 320 se može primijeniti samo ako se robu pušta u »krajnju uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Datum: 01/01/2007

Šifra robe:

0406 90 01 00

Šifra zemlje: GA

Pročitaj fusnotu EU001 (TARIC).

Ako roba udovoljava uvjetima za primjenu obje šifre 323 i 325, u polje 36 treba unijeti šifru 323.

325

Preferencijale carinske kvote uvjetovane posebnim certifikatom

To mora biti dokument različit od EUR. 1 potvrde o prometu robe (ili izjave na računu), npr. uvozna dozvola.

Datum: 07/03/2006

Šifra robe:

1701 11 90 00

Šifra zemlje: BB

Pročitaj fusnotu CD366 (TARIC).

Ako roba udovoljava uvjetima za primjenu obje šifre 323 i 325, u polje 36 treba unijeti šifru 323.

340

Preferencijale stope carine uvjetovane end-use odobrenjem za posebnu uporabu

Preferencijal se može odobriti samo ako se robu pušta u »posebnu uporabu (end-use)« prema članku 82. Carinskog zakonika.

Datum: 15/06/2007

Šifra robe:

2007 99 10 00

Šifra zemlje: IS

Pročitaj fusnotu EU001 (TARIC).

350

Primjena KN tarifnih oznaka uz preferencijalne stope uvjetovana posebnim certifikatima

Trenutno nije u primjeni.


Šifre koje se rabe za ugovore o carinskoj uniji koje je zaključila Zajednica

Polje 36 JCD

Primijenjeni tarifni tretman

Primjeri

400

Stope carine u okviru ugovora o carinskoj uniji koje je zaključila EU

Ova šifra se koristi kada su stope carine uvedene u okviru ugovora o carinskoj uniji s Andorom, San Marinom i Turskom.

Datum: 24/11/2006

Šifra robe:

1517 10 10 00

Šifra zemlje: TR

420

Carinske kvote u okviru carinske unije

Ova šifra se rabi za carinske kvote prema odredbama ugovora o carinskoj uniji, npr. Uredba Komisije (EC) 816/2007.

Datum: 01/07/2008

Šifra robe:

1704 10 10 10

Šifra zemlje: TR

Polje 37 – postupak


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 37 unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:


37/1 – Zahtijevani carinski postupak:

n2


37/1 – Prethodni carinski postupak:

n2


37/2 – Dodatna šifra postupka:

an3


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 37 unose se na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:37/1 – Zahtijevani postupak:

an237/1 – Prethodni postupak:

an237/2 – Zajednički/nacionalni postupak:

an3

Zajedničke odredbe

Koristeći odgovarajuće šifre za ovo polje, unosi se postupak za koji je roba deklarirana.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Polje 37 se sastoji od dva potpolja. U prvo potpolje (37/1) se obvezno unosi četveroznamenkasta šifra postupka. Šifre koje se unose u drugo potpolje (37/2) su troznamenkaste šifre, koja se sastoji od prvog slovnog znaka, kojeg slijede dva alfanumerička znaka.

Šifre koje se unose u drugo potpolje moraju se odnositi na zahtijevani postupak iz prvog potpolja polja 37. U svakom slučaju u kojem je neophodno precizirati zahtijevani postupak, u drugo potpolje unosi se jedna od predviđenih šifri. Ako niti jedna od predviđenih šifri za drugo potpolje nije odgovarajuća za zahtijevani postupak, drugo potpolje se ne popunjava.

U slučaju kada se drugo potpolje mora popuniti, a postoji više od jedne šifre koja se može koristiti u određenom slučaju, unosi se ona šifra koja najviše odgovara konkretnom postupku, s obzirom da se ne mogu unositi dvije šifre u isto vrijeme.

A: PRVO POTPOLJE

Prvi dio: šifra zahtijevanog postupka

Drugi dio: šifra prethodnog postupka

U ovo se potpolje unosi četveroznamenkasta šifra koja se sastoji od dvoznamenkaste oznake za zahtijevani postupak, nakon kojih slijedi dvoznamenkasta oznaka za prethodni postupak. Popis dvoznamenkastih oznaka naveden je u daljnjem tekstu.

»Prethodni postupak« je postupak u kojemu se roba nalazila prije nego što je stavljena u zahtijevani postupak.

Treba napomenuti da se u slučaju kada je prethodni postupak skladištenje ili privremeni uvoz ili kada roba dolazi iz slobodne zone, odgovarajuća šifra unosi jedino ako roba nije bila stavljena u carinski postupak s gospodarskim učinkom (unutarnja proizvodnja, vanjska proizvodnja ili prerada pod carinskim nadzorom).

Primjer: ponovni izvoz robe koja je bila uvezena u okviru postupka unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine) i potom stavljena u postupak carinskog skladištenja = 3151 (a ne 3171). (Prvi postupak = 5100; drugi postupak = 7151; ponovni izvoz = 3151).

Slično tomu, kada se roba koja je prethodno bila privremeno izvezena ponovo uvozi, stavljanje u jedan od gore spomenutih postupaka s odgodom plaćanja carine treba smatrati jednostavnim uvozom u okviru tog postupka. Šifra za ponovni uvoz navodi se jedino ako se roba pušta u slobodan promet.

Primjer: unošenje za domaću uporabu te istodobno unošenje za puštanje u slobodan promet robe koja je bila izvezena u okviru carinskog postupka vanjske proizvodnje te koja je pri ponovnom uvozu bila stavljena u postupak carinskog skladištenja = 6121 (a ne 6171). (Prvi postupak: privremeni izvoz radi vanjske proizvodnje = 2100; drugi postupak: skladištenje u carinskom skladištu = 7121; treći postupak: unošenje za domaću uporabu + puštanje u slobodan promet = 6121).

Šifre koje su u niže navedenom popisu označene slovom (a) ne mogu se koristiti kao prve dvije znamenke u šifri za postupak, nego samo za označavanje prethodnog postupka.

Primjer: 4054 = unos za puštanje u slobodan promet i domaću uporabu robe koja je prethodno bila stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine) u drugoj državi članici.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Četveroznamenkasta šifra dobije se kombinacijom dvaju sljedećih osnovnih elemenata.

00 Ova se šifra koristi kako bi se naznačilo da nije bilo prethodnog postupka (a)

01 Puštanje u slobodni promet robe koja se istodobno ponovo otprema u okviru trgovine između dijelova carinskog područja Zajednice u kojima se primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EC i dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju, ili u okviru trgovine između dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju.

Puštanje u slobodni promet robe koja se istodobno ponovo otprema u okviru trgovine između Zajednice i zemalja s kojima ona tvori carinsku uniju.

Primjer: Roba koja stiže iz treće zemlje, pušta se u slobodan promet u Francuskoj te potom šalje na Kanalske otoke.

02 Puštanje robe u slobodan promet radi primjene postupka unutarnje proizvodnje (sustav povrata).

Objašnjenje: Unutarnja proizvodnja (sustav povrata) u skladu s člankom 114. stavkom 1. točkom (b) Carinskog zakonika.

07 Puštanje u slobodan promet uz istodobno stavljanje robe u postupak skladištenja, osim carinskog skladištenja, gdje niti PDV niti trošarine, ako su propisane, nisu plaćene.

Objašnjenje: Ova se oznaka koristi ako se roba pušta u slobodan promet, ali PDV i moguće trošarine nisu plaćene.

Primjer: Uvezeni strojevi puštaju se u slobodan promet, ali PDV nije plaćen. Dok se roba nalazi u poreznom skladištu ili odobrenom prostoru, obustavlja se plaćanje PDV.

Uvezene cigarete puštaju se u slobodan promet, ali PDV i trošarine nisu plaćeni. Dok je roba uskladištena u poreznom skladištu ili odobrenom prostoru, obustavlja se plaćanje PDV-a i trošarina.

10 Konačan izvoz

Primjer: Uobičajeni izvoz robe koja ima status robe Zajednice u treću zemlju, ali i izvoz robe Zajednice u dijelove carinskog područja Zajednice u kojima se ne primjenjuju odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EC

Uporaba šifre 10 kao prethodnog postupka dozvoljava se samo u slučaju povrata robe koja je bila konačno izvezena.

11 Izvoz dobivenih proizvoda proizvedenih iz istovrijedne robe u postupku unutarnje proizvodnje (sustav odgode) prije nego je uvozna roba stavljena u postupak.

Objašnjenje: Prethodni izvoz (EX-IM) u skladu s člankom 115. stavkom 1. točkom (b) Carinskog zakonika.

Primjer: Izvoz cigareta proizvedenih od listova duhana koji imaju status robe Zajednice prije nego se duhanski listovi iz treće zemlje stave u postupak unutarnje proizvodnje.

21 Privremeni izvoz u okviru postupka vanjske proizvodnje

Objašnjenje: Postupak vanjske proizvodnje u skladu s člancima 145. do 160. Carinskog zakonika. Vidi također šifru 22.

22 Privremeni izvoz, osim onog na koji se odnosi šifra 21

Primjer: Istodobna primjena postupka vanjske proizvodnje i gospodarskog programa vanjske proizvodnje na tekstilne proizvode (Uredba Vijeća (EZ-a) br. 3036/94).

23 Privremeni izvoz s obvezom vraćanja u nepromijenjenom stanju

Primjer: Privremeni izvoz predmeta kao što su uzorci, stručna oprema i sl. za izložbe.

31 Ponovni izvoz

Objašnjenje: Ponovni izvoz robe koja nema status robe Zajednice nakon postupka s odgodom, odnosno postupka s gospodarskim učinkom.

Primjer: Roba se stavlja u postupak carinskog skladištenja i potom deklarira za izvoz.

40 Istodobno puštanje robe u slobodan promet i puštanje za domaću uporabu robe koja nije oslobođena plaćanja PDV-a.

Primjer: Roba koja dolazi iz treće zemlje uz plaćanje carine i PDV-a.

41 Istodobno puštanje robe u slobodan promet i za domaću uporabu robe koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav povrata).

Primjer: Postupak unutarnje proizvodnje uz plaćanje carine i nacionalnih uvoznih davanja.

Objašnjenje za uporabu šifre 4121: Ova kombinacija se može koristiti kada se dobiveni proizvodi ili roba u nepromijenjenom stanju, koja je bila privremeno izvezena radi daljnje proizvodnje izvan carinskog područja Zajednice, vraća u postupak unutarnje proizvodnje (članak 123. Carinskog zakonika).

42 Istodobno puštanje u slobodan promet i za domaću uporabu robe koja je izuzeta plaćanja PDV-a jer je namijenjena drugoj zemlji članici, i gdje je primjenjivo, odgoda od plaćanja trošarine.

Primjer: Izuzeće od plaćanja PDV-a i gdje je primjenjivo, odgoda od plaćanja trošarine, se odobrava iz razloga što je nakon uvoza, roba namijenjena drugoj zemlji članici. U tom slučaju, PDV i gdje je primjenjivo, trošarine, biti će naplaćene u zemlji članici konačne namjene. Kako bi se mogao koristiti ovaj postupak, moraju biti ispunjeni uvjeti navedeni u članku 142(2) Direktive 2006/112/EC i gdje je primjenjivo, uvjeti navedeni u članku 17(1)(b) Direktive 2008/118/EC.

Primjer 1: Uvoz robe izuzete plaćanja PDV-a preko poreznog zastupnika.

Primjer 2: Trošarinska roba uvezena iz treće zemlje, koja je puštena u slobodan promet je predmet izuzeća od plaćanja PDV-a radi namjene drugoj zemlji članici. Nakon puštanja u slobodni promet odmah slijedi kretanje u okviru odgode plaćanja trošarine od mjesta uvoza pokrenutog od strane registriranog pošiljatelja sukladno članku 17(1)(b) Direktive 2008/118/EC.

43 Istodobno puštanje u slobodan promet i za domaću uporabu robe na koju se primjenjuju posebne mjere povezane s naplaćivanjem određenog iznosa tijekom prijelaznog razdoblja nakon pristupanja novih zemalja članica.

Primjer: Puštanje u slobodan promet poljoprivrednih proizvoda na koje se tijekom posebnoga prijelaznog razdoblja nakon pristupanja novih zemalja članica primjenjuje poseban carinski postupak ili posebne mjere između novih zemalja članica i ostatka Zajednice, onako kako su se svojedobno primjenjivale na Španjolsku i Portugal.

Ova šifra i kombinacije ove šifre se trenutno ne koriste.

45 Puštanje robe u slobodan promet i djelomično puštanje za domaću uporabu za PDV ili trošarine, te stavljanje takve robe u postupak poreznog skladištenja.

Objašnjenje: Oslobađanje od PDV-a ili trošarina stavljanjem robe u postupak poreznog skladištenja.

Primjer: Cigarete uvezene iz treće zemlje puštene su u slobodan promet i PDV je plaćen. Dok se roba nalazi u poreznom skladištu ili odobrenom prostoru, obustavlja se plaćanje trošarina.

Cigarete uvezene iz treće zemlje puštene su u slobodan promet i plaćene su trošarine. Dok se roba nalazi u poreznom skladištu ili odobrenom prostoru, obustavlja se plaćanje PDV-a.

48 Unos za domaću uporabu uz istodobno puštanje u slobodan promet nadomjesne robe u okviru postupka vanjske proizvodnje prije nego se roba namijenjena privremenom izvozu izveze.

Objašnjenje: Standardni sustav zamjene (IM-EX); prethodni uvoz u skladu s člankom 154. stavkom 4. Carinskog zakonika.

49 Unos robe iz Zajednice u svrhu domaće uporabe u okviru trgovine između dijelova carinskog područja Zajednice u kojima se primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EC i dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju, ili u okviru trgovine između dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju.

Unos robe za domaću uporabu u okviru trgovine između Zajednice i država s kojima ona tvori carinsku uniju.

Objašnjenje: Uvoz s unosom robe za domaću uporabu iz dijelova Zajednice na koje se ne primjenjuje Direktiva o PDV-u 2006/112/EC. Uporaba JCD-a propisana je člankom 206. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

Primjer: Roba koja dolazi s Martiniquea i unosi se za domaću uporabu u Belgiji.

Roba koja dolazi iz Andore i unosi se za domaću uporabu u Njemačkoj.

51 Postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode)

Objašnjenje: Unutarnja proizvodnja (sustav odgode) u skladu s člankom 114. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 2. točkom (a) Carinskog zakonika.

53 Uvoz u okviru postupka privremenog uvoza

Primjer: Privremeni uvoz, npr. za izložbu.

Uz šifru postupka 53 u prvom potpolju polja 37, obvezno je popunjavanje drugog potpolja polja 37 (kategorija D) čime se definira vrsta robe koja se stavlja u postupak privremenog uvoza.

54 Unutarnja proizvodnja (sustav odgode) u drugoj državi članici (bez puštanja robe u slobodan promet u toj državi članici) (a)

Objašnjenje: Ova se oznaka koristi za evidentiranje postupaka u svrhu statistike o trgovini unutar Zajednice.

Primjer: Roba iz treće zemlje stavlja se u postupak unutarnje proizvodnje u Belgiji (5100). Nakon postupka unutarnje proizvodnje, roba se otprema u Njemačku radi puštanja u slobodan promet (4054) ili radi daljnje prerade (5154).

61 Ponovni uvoz uz istodobno puštanje u slobodni promet i domaću uporabu robe koja nije oslobođena od plaćanja PDV-a.

Objašnjenje: ponovni uvoz robe koja je bila izvezena na vanjsku proizvodnju (npr 6121), ili ponovni uvoz robe u nepromijenjenom stanju koja je bila privremeno izvezena (6123).

Primjer za postupak 6121:

Ponovni uvoz koreanske kamere koja je bila izvezena na vanjsku proizvodnju radi popravka u garantnom roku.

Puštanje za domaću uporabu uz istovremeno puštanje u slobodan promet robe koja je bila izvezena na vanjsku proizvodnju, a nakon ponovnog uvoza je bila prethodno smještena u postupak carinskog skladištenja koristi se postupak 6121 (ne 6171). (prvi postupak: izvoz na vanjsku proizvodnju = 2100; drugi postupak: skladištenje u carinskom skladištu = 7121; treći postupak: puštanje u slobodan promet i domaću uporabu = 6121).

Objašnjenje za postupak 6110:

Nakon konačnog izvoza robe koja se ponovno uvozi u Zajednicu u skladu s člankom 185. Carinskog zakonika, u slučaju ako članak 185. Carinskog zakonika ne zahtijeva da se roba stavi u postupak koji započinje s 4.

Objašnjenje za postupak 6171 i 6178:

Nakon privremenog izvoza s prethodnim postupkom 23 roba se stavlja u postupak carinskog skladištenja i nakon toga se stavlja u ponovni uvoz robe u nepromijenjenom stanju. Prethodni postupak »privremeni uvoz« nije postupak s gospodarskim učinkom i stoga vrijedi opće pravilo da se kao prethodni postupak u polju 37 unosi šifra 71 ili 78.

Napomena: šifre postupka koje počinju sa 6 mogu se koristiti samo s prethodnim postupkom (npr. 6100 nije dozvoljeno).

63 Ponovni uvoz uz istodobno puštanje u slobodni promet i domaću uporabu robe koja je oslobođena plaćanja PDV-a jer je namijenjena drugoj zemlji članici, i gdje je primjenjivo, odgoda od plaćanja trošarine.

Primjer: Izuzeće od plaćanja PDV-a i gdje je primjenjivo, odgoda od plaćanja trošarine, se odobrava iz razloga što je nakon ponovnog uvoza, roba namijenjena drugoj zemlji članici. U tom slučaju, PDV i gdje je primjenjivo, trošarine, biti će naplaćen u zemlji članici konačne namjene. Kako bi se mogao koristiti ovaj postupak, moraju biti ispunjeni to navedeni u članku 142(2) Direktive 2006/112/EC i gdje je primjenjivo, uvjeti navedeni u članku 17(1)(b) Direktive 2008/118/EC.

Primjer 1: Ponovni uvoz nakon vanjske proizvodnje ili privremenog izvoza, pri čemu se svako dugovanje na ime PDV-a obračunava poreznom zastupniku.

Primjer 2: Trošarinska roba, koja se ponovno uvozi nakon postupka vanjske proizvodnje i pušta u slobodni promet, a predmet je isporuke u drugu zemlju članicu. Nakon puštanja u slobodni promet odmah slijedi kretanje u okviru odgode plaćanja trošarine od mjesta uvoza pokrenutog od strane registriranog pošiljatelja sukladno članku 17(1)(b) Direktive 2008/118/EC.

68 Ponovni uvoz s djelomičnim unosom za domaću uporabu i istodobnim puštanjem u slobodan promet robe te stavljanje robe u postupak skladištenja, osim u postupak carinskog skladištenja

Primjer: Prerađena alkoholna pića se ponovo uvoze i stavljaju u trošarinsko skladište.

71 Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja

Objašnjenje: Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja. Ovo ni u kojem slučaju ne isključuje istodobno stavljanje robe u, primjerice, trošarinsko ili porezno skladište.

76 Stavljanje proizvoda ili robe namijenjene izvozu u nepromijenjenom stanju u postupak carinskog skladištenja ili u slobodnu zonu uz pravo na prethodnu isplatu izvoznih naknada.

Primjer: Meso životinja vrste goveda s kostima, smješteno u postupak carinskog skladištenja prije izvoza (članak 4. Uredbe Komisije (EC) 174172006 od 24. studenog 2006. o uvjetima za dobivanje posebnih izvoznih naknada za meso životinja vrste goveda s kostima smješteno u postupak carinskog skladištenja prije izvoza (1)).

77 Stavljanje prerađenih proizvoda ili robe namijenjene izvozu nakon prerade u izvozno skladište, slobodnu zonu ili slobodno skladište uz pravo na prethodnu isplatu izvoznih naknada.

Primjer: Skladištenje prerađenih proizvoda i roba dobivenih iz osnovnih proizvoda, koji su namijenjeni izvozu uz prethodno plaćanje izvoznih naknada (članak 4. stavak 2. Uredbe (EEZ-a) br. 565/80).

78 Unos robe u slobodnu zonu vrste II.

91 Stavljanje robe u postupak prerade pod carinskim nadzorom

92 Prerada pod carinskim nadzorom u drugoj državi članici (bez puštanja u slobodni promet u toj državi članici). (a)

Objašnjenje: Ova se oznaka koristi za evidentiranje postupka u svrhu statistike o trgovini unutar Zajednice.

Primjer: Roba iz treće zemlje prerađuje se pod carinskim nadzorom u Belgiji (9100). Nakon prerade, roba se otprema u Njemačku radi puštanja u slobodni promet (4092) ili radi daljnje prerade (9192).

B. DRUGO POTPOLJE:

1. Drugo potpolje ovog polja koristi se za pobliže navođenje postupka. Šifra koja se navodi sastavljena je od slovnog znaka i dva alfanumerička znaka, pri čemu prvi znak označava kategoriju mjera na sljedeći način:

Unutarnja proizvodnja

Axx

Vanjska proizvodnja

Bxx

Oslobođenje od plaćanja carina

Cxx

Privremeni uvoz

Dxx

Poljoprivredni proizvodi

Exx

Ostalo

Fxx

Unutarnja proizvodnja (UP)
(Članak 114. Carinskog zakonika)

Postupak

Šifra

Uvoz


Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) nakon prethodnog izvoza dobivenih proizvoda proizvedenih od mlijeka i mliječnih proizvoda

A01

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) i namijenjena vojnoj uporabi u inozemstvu

A02

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) i namijenjena ponovnom izvozu u epikontinentalni pojas

A03

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) (samo PDV)

A04

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) (samo PDV) i namijenjena ponovnom izvozu u epikontinentalni pojas

A05

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav povrata) i namijenjena vojnoj uporabi u inozemstvu

A06

Roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav povrata) i namijenjena ponovnom izvozu u epikontinentalni pojas

A07

Roba koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) bez odgode plaćanja trošarine

A08

Izvoz


Dobiveni proizvodi proizvedeni od mlijeka i mliječnih proizvoda

A51

Dobiveni proizvodi stavljeni u postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) (samo PDV)

A52

Dobiveni proizvodi stavljeni u postupak unutarnje proizvodnje i namijenjeni vojnoj uporabi u inozemstvu

A53

Vanjska proizvodnja (VP)
(članak 145. Carinskog zakonika)

Postupak

Šifra

Uvoz


Dobiveni proizvodi koji se vraćaju u zemlju članicu u kojoj su plaćene carine

B01

Dobiveni proizvodi koji se vraćaju nakon popravka u jamstvenom roku

B02

Dobiveni proizvodi koji se vraćaju nakon zamjene u jamstvenom roku

B03

Dobiveni proizvodi koji se vraćaju nakon vanjske proizvodnje i obustava plaćanja PDV-a zbog uporabe proizvoda u posebne svrhe

B04

Dobiveni proizvodi koji se vraćaju uz djelomično oslobođenje od plaćanja carine ako se troškovi proizvodnje koriste za izračun (članak 591. Uredbe)

B05

Izvoz


Roba uvezena radi UP-a i izvezena radi popravka u okviru VP-a

B51

Roba uvezena radi UP-a i izvezena radi zamjene u jamstvenom roku

B52

VP na temelju sporazuma s trećim zemljama, po mogućnosti u kombinaciji s PDV VP-om

B53

Samo PDV VP-a

B54

Oslobođenja
(Uredba (EZ) br. 1186/2009)


Članak

Šifra

Oslobađanje od plaćanja uvoznih davanjaOsobna imovina fizičkih osoba koje mijenjaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja i preseljavaju u Zajednicu

3.

C01

Roba koja se uvozi povodom vjenčanja (nevjestina oprema i predmeti kućanstva)

12.1

C02

Roba koja se uvozi povodom vjenčanja (darovi koji se obično daju povodom vjenčanja)

12.2

C03

Osobna imovina stečena nasljeđivanjem

17.

C04

Učenička/studentska oprema, pomagala za učenje i predmeti kućanstva za učeničke/studentske sobe

21.

C06

Pošiljke zanemarive vrijednosti

23.

C07

Pošiljke koje jedna fizička osoba šalje drugoj fizičkoj osobi

25.

C08

Investicijska dobra i ostala oprema što se uvozi pri prijenosu djelatnosti iz treće zemlje u Zajednicu

28.

C09

Investicijska dobra i ostala oprema što pripada osobama koje se bave slobodnom djelatnošću i pravnim osobama koje se bave neprofitnom djelatnošću

34.

C10

Materijali za obrazovne, znanstvene i kulturne svrhe; znanstveni instrumenti i uređaji navedeni u Prilogu I.

42.

C11

Materijali za obrazovne, znanstvene i kulturne svrhe; znanstveni instrumenti i uređaji navedeni u Prilogu II.

43.

C12

Materijali za obrazovne, znanstvene i kulturne svrhe; znanstveni instrumenti i uređaji (rezervni dijelovi, komponente, pribor i alati)

44-45.

C13

Oprema koja se uvozi u nekomercijalne svrhe od strane ili u ime znanstveno-istraživačke ustanove ili organizacije sa sjedištem izvan Zajednice

51.

C14

Laboratorijske životinje te biološke ili kemijske tvari namijenjene istraživanju

53.

C15

Ljekovite tvari ljudskog podrijetla te reagensi za određivanje krvne skupine i za tipizaciju tkiva

54.

C16

Instrumenti i uređaji koji se koriste u medicinskim istraživanjima, za postavljanje medicinske dijagnoze ili za liječenje

57.

C17

Referentne tvari za kontrolu kakvoće medicinskih proizvoda

59.

C18

Farmaceutski proizvodi za uporabu na međunarodnim sportskim natjecanjima

60.

C19

Roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije

61.

C20

Predmeti iz Priloga III. namijenjeni slijepim osobama

66.

C21

Predmeti iz Priloga IV. namijenjeni slijepim osobama, što ih uvoze same slijepe osobe za osobnu uporabu

67.1.(a) i 67 (2)

C22

Predmeti iz Priloga IV. namijenjeni slijepim osobama, što ih uvoze određene ustanove ili organizacije

67.1.(b) i 67 (2)

C23

Predmeti namijenjeni ostalim osobama s invaliditetom (osim slijepim osobama), što ih uvoze same osobe s invaliditetom za osobnu uporabu

68.1.(a) i 68 (2)

C24

Predmeti namijenjeni ostalim osobama s invaliditetom (osim slijepim osobama), što ih uvoze određene ustanove ili organizacije

68.1.(b) i 68 (2)

C25

Roba koja se uvozi za pomoć žrtvama katastrofa

74.

C26

Počasna odličja i nagrade

81.

C27

Darovi primljeni u okviru međunarodnih odnosa

82.

C28

Roba koju koriste vladari ili šefovi država

85.

C29

Uzorci robe koji se uvoze radi promidžbe trgovine

86.

C30

Tiskani i reklamni materijali koji se uvoze radi promidžbe trgovine

87. – 89.

C31

Proizvodi koji se upotrebljavaju ili konzumiraju na trgovačkim sajmovima ili sličnim priredbama

90.

C32

Roba koja se uvozi u svrhu ispitivanja, analiza ili testiranja

95.

C33

Pošiljke koje se šalju organizacijama za zaštitu autorskih prava ili industrijskog i patentnog vlasništva

102.

C34

Turistička informativna literatura

103.

C35

Razni dokumenti i predmeti

104.

C36

Pomoćni materijali za tovarenje i zaštitu robe tijekom prijevoza

105.

C37

Stelja, krma i stočna hrana za životinje tijekom prijevoza

106.

C38

Gorivo i maziva koji se nalaze u kopnenim motornim vozilima

107.

C39

Materijali za groblja i spomenike žrtvama rata

112.

C40

Ljesovi, urne i ukrasni pogrebni predmeti

113.

C41

Oslobođenja od plaćanja izvoznih davanjaUdomaćene životinje koje se izvoze u vrijeme prijenosa poljoprivredne djelatnosti iz Zajednice u treću zemlju

115.

C51

Krma i stočna hrana uz životinje tijekom njihovog izvoza

121.

C52

Privremeni uvoz
(Carinski zakonik i Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice)

Postupak

Članak

Šifra

Objašnjenje

Palete

556.

D01

Palete moraju biti upisane u polje 31 kao vrsta pakiranja kada se roba prevozi na paletama.

Ova šifra se može koristiti prilikom privremenog uvoza praznih paleta.

Uobičajeno, palete moraju biti usmeno deklarirane (članak 229. Uredbe) ili deklarirane sukladno članku 232. i 233. Uredbe.

Kontejneri

557.

D02

Kontejneri moraju biti upisani u polje 31, uz upisan broj kontejnera, kada se roba prevozi u kontejnerima.

Ova šifra se može koristiti prilikom privremenog uvoza praznog kontejnera.

Uobičajeno, kontejneri moraju biti usmeno deklarirani (članak 229. Uredbe) ili deklarirani sukladno članku 232. ili 233. Uredbe.

Prijevozna sredstva

558.

D03

Prijevozna sredstva moraju biti upisana u polju 18, uz upisanu registracijsku oznaku kada se roba prevozi u njima.

Ova šifra se može koristiti prilikom privremenog uvoza praznog prijevoznog sredstva.

Uobičajeno, prijevozna sredstva moraju biti usmeno deklarirana (članak 229. Uredbe) ili deklarirana sukladno članku 232. ili 233. Uredbe.

Osobni i sportski predmeti koje uvoze putnici

563.

D04


Roba za potrebe pomoraca

564.

D05


Materijal za pomoć u nesrećama

565.

D06


Medicinska, kirurška i laboratorijska oprema

566.

D07


Životinje

567.

D08


Roba namijenjena za djelatnosti specifične za pogranično područje

567.

D09


Nosači zvuka, slike ili podataka

568.

D10


Promidžbeni materijali

568.

D11


Stručna oprema

569.

D12


Pedagoški materijali i znanstvena oprema

570.

D13


Ambalaža, puna

Opće pravilo 5 iz objašnjenja Kombinirane nomenklature

Osim navedenih odredaba, sljedeća pravila se moraju primijeniti u odnosu na robu spomenutu ovdje:

(a) torbe ili kovčezi za kamere, glazbene instrumente, instrumente za crtanje, kutije za ogrlice i slični spremnici i kutije, posebno oblikovani za spremanje posebnih predmeta ili seta predmeta, podobni za dugotrajnu uporabu i podneseni zajedno s predmetima za koji su i namijenjeni, moraju se razvrstati zajedno s tim predmetima kada se i prodaju zajedno s njima. Ovo pravilo se, međutim, ne primjenjuje na spremnike koji daju osnovnu namjenu takvom setu.

(b) u odnosu na pravilo 5(a), materijal ili spremnici za pakiranje* podneseni zajedno s robom, moraju se razvrstati zajedno s robom ako su inače namijenjeni za spremanje te robe. Međutim, ova odredba nije obvezna kada su takvi materijali ili spremnici za pakiranje očito prikladni za ponovljenu uporabu.

* Pojmovi »materijal za pakiranje« i »spremnici za pakiranje« podrazumijevaju svaki vanjski ili unutarnji spremnik, držač, omot ili podlošku različite od prijevoznih uređaja (npr. prijevoznih kontejnera), cerade, dizalice ili druga pomoćna prijevozna oprema.

571.

D14

Kada deklarant zahtjeva zasebne deklaracije posebno za ambalažu i posebno za robu na temelju općeg pravila 5 (ambalaža prikladna za ponovnu uporabu), ova šifra se može koristiti samo u slučaju deklariranja spremnika za pakiranje za postupak privremenog uvoza.

Sama roba može biti stavljena u bilo koji od mogućih carinskih postupaka.

Ambalaža, prazna

571.

D15


Modeli, matrice, kalupi, crteži, skice, instrumenti za mjerenje, kontrolu i ispitivanje te drugi slični predmeti

572.

D16


Specijalni alati i instrumenti

572.

D17


Roba na kojoj treba obaviti testiranje

573.(a)

D18


Roba koja se uvozi u skladu s kupoprodajnim ugovorom, a na temelju zadovoljavajućih rezultata ispitivanja tehničke ispravnosti

573.(b)

D19


Roba koja se upotrebljava za obavljanje testiranja

573.(c)

D20


Uzorci

574.

D21


Zamjenska proizvodna sredstva

575.

D22


Roba namijenjena izlaganju ili korištenju na javnom događaju

576.(1)

D23


Roba koja se uvozi radi predstavljanja (dva mjeseca)

576.(2)

D24


Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti, antikviteti

576.(3.a)

D25


Roba koja se uvozi radi prodaje na dražbi

576.(3.b)

D26


Rezervni dijelovi, pribor i oprema

577.

D27


Roba koja se uvozi u specifičnim situacijama bez gospodarskog učinka

578.(b)

D28


Roba koja se uvozi povremeno i za najdulje tri mjeseca

578.(a)

D29Članak Carinskog zakonika

Oznaka


Privremeni uvoz s djelomičnim oslobađanjem od plaćanja carine

142

D51


Poljoprivredni proizvodi

Postupak

Šifra

Objašnjenje

UvozUporaba jedinične vrijednosti za određivanje carinske vrijednosti određenih vrsta lako pokvarljive robe (članak 152. 1(a)a Uredbe)

E01


Standardna uvozna vrijednost (npr. Uredba (EU) br. 543/2011)

E02


IzvozPoljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja je uvjetovana izvoznom dozvolom (aneks I roba)

E51

Pravo na izvoznu naknadu pri izvozu aneks I robe uvjetovana je podnošenjem izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom naknadom

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja nije uvjetovana izvoznom dozvolom (aneks I roba)

E52

Aneks I roba namijenjena opskrbi:

– brodova za plovidbu morem ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

– međunarodnih organizacija sa sjedištem u Zajednici,

– vojnih snaga na području zemlje članice koje ne djeluju pod zastavom te zemlje,

– smještaju u opskrbno skladište,

– platformi za bušenje i pridobivanje,

– mornaričkih i pomoćnih brodova na otvorenom moru, koji plove pod zastavom zemlje članice,

– brodova i zrakoplova izvan Zajednice,

– otoka Heligolanda,

– vojnih snaga zemlje članice stacioniranih u trećoj zemlji,

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja nije uvjetovana izvoznom dozvolom jer se izvozi u malim količinama (aneks I roba)

E53

Pravo na izvoznu naknadu pri izvozu aneks I robe nije uvjetovano podnošenjem izvozne dozvole jer se izvozi u količinama manjim od onih navedenih u Prilogu II Uredbe (EC) 376/08

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja je uvjetovana certifikatom o naknadi (ne-aneks I roba)

E61

Pravo na izvoznu naknadu pri izvozu ne-aneks I robe uvjetovano je podnošenjem certifikata o naknadi.

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja nije uvjetovana certifikatom o naknadi (ne-aneks I roba)

E62

Ne-aneks I roba namijenjena opskrbi:

– vojnih snaga zemlje članice stacioniranih u trećoj zemlji,

– brodova za plovidbu morem ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

– međunarodnih organizacija sa sjedištem u Zajednici,

– vojnih snaga na području zemlje članice koje ne djeluju pod zastavom te zemlje,

– smještaju u opskrbno skladište,

– platformi za bušenje i pridobivanje,

– mornaričkih i pomoćnih brodova na otvorenom moru, koji plove pod zastavom zemlje članice,

– otoka Heligolanda.

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom koja nije uvjetovana certifikatom o naknadi zbog pravila »malog izvoznika« (ne-aneks I roba)

E63

Pravo na izvoznu naknadu pri izvozu ne-aneks I robe nije uvjetovano podnošenjem certifikata o naknadi jer ukupna isplata izvozniku u proračunskoj godini ne prelazi 100.000 €

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni izvoznom naknadom, koje se izvozi u malim količinama i ne uzima u obzir za određivanje minimalne razine provjera

E71

U obzir za određivanje minimalne razine provjera neće se uzeti u obzir pošiljke:

– u kojima količina robe ne prelazi:

• 25.000 kg u slučaju žitarica i riže,

• 5.000 kg u slučaju ne-aneks I robe,

• 2.500 kg u slučaju druge robe.

– za koje je ukupni iznos izvozne naknade manji od 1.000 €.

Ostalo

Postupak

Šifra

Objašnjenje

UvozOslobođenje od plaćanja uvoznih carina za povrat robe (članak 185. Carinskog zakonika)

F01

Oslobođenje samo uvoznih davanja, nacionalni porezi se primjenjuju

Oslobođenje od plaćanja uvoznih carina za vraćenu robu (posebne okolnosti predviđene člankom 844. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, 1: poljoprivredni proizvodi)

F02

Oslobođenje samo uvoznih davanja, nacionalni porezi se primjenjuju

Oslobođenje od plaćanja uvoznih carina za vraćenu robu (posebne okolnosti predviđene člankom 846. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, 2: popravak ili osposobljavanje robe)

F03

Oslobođenje samo uvoznih davanja, nacionalni porezi se primjenjuju

Dobiveni proizvodi koji se vraćaju u Zajednicu nakon što su prethodno bili izvezeni ili ponovo izvezeni (članak 187. Carinskog zakonika)

F04


Kretanje trošarinske robe u okviru odgode plaćanja trošarine na mjestu uvoza sukladno članku 17(1)(b) Direktive 2008/118/EC

F06


Prerada pod carinskim nadzorom ako se smatra da su ispunjeni gospodarski uvjeti (članak 552. stavak 1. prvi podstavak Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice)

F11


Oslobođenje od plaćanja uvoznih carina za proizvode morskog ribolova i druge proizvode što su ih plovila koja su registrirana ili upisana u državi članici i koja plove pod zastavom te države izvadila iz teritorijalnog mora treće zemlje

F21


Oslobođenje od plaćanja uvoznih carina za proizvode što su dobiveni iz proizvoda morskog ribolova i drugih proizvoda izvađenih iz teritorijalnog mora treće zemlje na brodovima tvornicama koji su registrirani ili upisani u državi članici i koji plove pod zastavom te države

F22


Roba koja se nakon postupka vanjske proizvodnje stavlja u postupak skladištenja bez odgode plaćanja trošarina

F31


Roba koja se nakon postupka unutarnje proizvodnje stavlja u postupak skladištenja bez odgode plaćanja trošarina

F32


Roba koja se, nakon što je bila u slobodnoj zoni u kojoj se vrši nadzor vrste II, stavlja u postupak skladištenja bez odgode plaćanja trošarina

F33


Roba koja se, nakon prerade pod carinskim nadzorom, stavlja u postupak skladištenja bez odgode plaćanja trošarina

F34


Puštanje u slobodan promet robe za priredbe ili prodaju koja je stavljena u postupak privremenog uvoza, pri čemu se koriste elementi za obračun što su na snazi u trenutku prihvaćanja deklaracije za puštanje u slobodan promet

F41


Puštanje u slobodan promet dobivenih proizvoda kada oni podliježu carinama koje se na njih primjenjuju (članak 122. točka (a) Carinskog zakonika)

F42


Puštanje u slobodan promet robe stavljene u postupak unutarnje proizvodnje, ili puštanje u slobodan promet dobivenih proizvoda bez kompenzacijskih kamata (članak 519. stavak 4. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice)

F43


IzvozIzvoz robe za vojne namjene

F51


Opskrba

F61

Članak 15/4 i 15/7 PDV Direktive

Članak 24/a Uredbe 1917/2000 se primjenjuje, dok se polje 37(2) koristi za statističke potrebe

Opskrba robom obuhvaćenom izvoznom naknadom, za koju izvozna dozvola ili certifikat o naknadi nije potreban

F62

Opskrba koja se može se smatrati izvozom s carinskog područja Zajednice:

– brodova za plovidbu morem ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

– međunarodnih organizacija sa sjedištem u Zajednici,

– vojnih snaga na području zemlje članice koje ne djeluju pod zastavom te zemlje,

– platformi za bušenje i pridobivanje,

– mornaričkih i pomoćnih brodova na otvorenom moru, koji plove pod zastavom zemlje članice.

Smještaj u opskrbno skladište robe namijenjene opskrbi, za koju izvozna dozvola ili certifikat o naknadi nije potreban

F63

Smještaj u opskrbno skladište za potreba opskrbe koja se može se smatrati izvozom s carinskog područja Zajednice:

– brodova za plovidbu morem ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

– platformi za bušenje i pridobivanje.

Izlaz iz opskrbnog skladišta robe namijenjene opskrbi, za koju izvozna dozvola ili certifikat o naknadi nije potreban

F64

Izlaz iz opskrbnog skladišta za potreba opskrbe koja se može se smatrati izvozom s carinskog područja Zajednice:

– brodova za plovidbu morem ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

– platformi za bušenje i pridobivanje.

2. Šifre koje se koriste isključivo na nacionalnoj razini su sljedeće:

Postupak

Šifra

Krajnja uporaba

1KU

Porezno skladište

1PS

Trošarinsko skladište

1TS

Porezno i trošarinsko skladište

1PT

Primjena članka 216. Carinskog zakonika Zajednice (no-drawback)

1ND

Obračun uvoznog duga kod postupka puštanja u slobodni promet nakon postupka unutarnje proizvodnje koja je započela prije dana pristupanja, izuzev robe iz Uredbea 170/2013

1UP

Obračun uvoznog duga kod postupka puštanja u slobodni promet nakon postupka privremenog uvoza koja je započela prije dana pristupanja, izuzev robe iz Uredbea 170/2013

1PU

Polje 38 – Neto-masa (u kg)


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 38 unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:

n..15,3


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 38 unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:

n..11,3

Zajedničke odredbe

Unosi se neto masu robe opisane u odgovarajućem polju 31, izraženu u kilogramima. Neto masa je masa robe bez bilo kojeg pakiranja.

Polje 39 – Kvota


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 39 unose se na razini stavke deklaracije


Tip/duljina:

n6

Unosi se redni broj carinske kvote za koju deklarant podnosi zahtjev.

Polje 40 – Skraćena deklaracija/prethodni dokument


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 40 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:40/1 – Vrsta dokumenta:

a140/2 – Vrsta prethodnog dokumenta:

an..340/3 – Oznaka prethodnog dokumenta:

an..3540/4 – Oznaka stavke robe:

Moguć je višestruki unos ovog polja.

n..5

Koristeći se odgovarajućim šiframa za ovo polje, unose se referentni podaci o bilo kojoj skraćenoj deklaraciji korištenoj u zemlji članici uvoza ili bilo koja druga prethodna isprava.


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 40 unose se samo na razini stavke glave deklaracije


Tip/duljina:– Kategorija prethodne isprave: a1– Vrsta prethodne isprave: an..3– Broj prethodne isprave: an..35Moguć je višestruki unos ovog polja.

Koristeći odgovarajuće šifre za ovo polje, unose se referentni podaci iz isprava koje prethode izvozu u treću zemlju/otpremu u zemlju članicu.

Ako se deklaracija odnosi na robu koja se ponovo izvozi nakon što je bila u postupku carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa B, unose se referentni podaci deklaracije kojom je roba stavljena u taj postupak.

Ako je riječ o deklaraciji kojom se roba stavlja u postupak provoza u Zajednici, upisuje se referentni podaci prethodnog carinskog odredišta ili odgovarajućih carinskih isprava. Kada se u slučaju neinformatiziranih provoznih postupaka mora unijeti više od jednog referentnog podatka, zemlje članice mogu propisati da se u ovo polje upiše riječ »RAZNO« te da se provoznoj deklaraciji priloži popis odnosnih referentnih podataka.

Šifre koje se koriste za ovo polje

U ovo se polje unose alfanumeričke oznake.

Svaka oznaka ima tri podatka međusobno odvojene crticom (-). Prvi podatak (a1) se sastoji od tri različita slova i koristi za označavanje dolje navedene tri kategorije. Drugi podatak (an..3) se sastoji od kombinacije brojki i/ili slova, služi za označavanje vrste dokumenta. Treći podatak (an..35) je podatak potreban za prepoznavanje dokumenta, a to može biti identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak.

1. Prvi podatak (a1):

skraćena deklaracija, koju predstavlja znak »X«,

prvotna deklaracija kod pojednostavnjenih postupaka, koju predstavlja znak »Y«,

prethodni dokument, koji predstavlja znak »Z«.

2. Drugi podatak (an..3):

S popisa skraćenica za dokumente odabire se skraćenica za dotični dokument.

Popis sadrži oznaku »CLE« koja znači »knjigovodstveni zapis«. (Članak 76. stavak 1. točka (c) Carinskog zakonika). Datum se upisuje u sljedećem obliku: ggggmmdd.

3. Treći podatak (an..35):

Ovdje se upisuje identifikacijski broj ili drugi referentni podatak za dotični dokument.

Primjeri:

– Prethodni dokument je provozna isprava T1 kojoj je carinski ured dodijelio broj »238544«. Oznaka će stoga biti »Z-821-238544«. (»Z« označava da je riječ o prethodnom dokumentu, »821« označava da je riječ o provoznom postupku i »238544« je registracijski broj dokumenta /ili MRN za postupke NCTS/).

– Robni manifest označen brojem »2222« koristi se kao skraćena deklaracija. Oznaka će biti »X-785-2222«. (»X« označava da je riječ o skraćenoj deklaraciji, »785« označava da je riječ o robnom manifestu i »2222« je identifikacijski broj manifesta).

– Roba je upisana u evidenciju 14. veljače 2002. Oznaka će biti »Y-CLE-20020214-5« (»Y« ukazuje da je postojala prvotna deklaracija, »CLE« označava upis u evidenciju – knjigovodstveni zapis, »20020214« je datum upisa, gdje je »2002« godina, »02« mjesec, »14« dan, a »5« je referentni broj upisa u evidenciju).

Popis skraćenica za dokumente

Popis kontejnera

235

Popis pošiljaka (obavijest o isporuci)

270

Paking lista

271

Proforma račun

325

Ulazna skraćena deklaracija

355

Skraćena deklaracija za privremeni smještaj

337

Komercijalni račun

380

Interni tovarni list

703

Glavna teretnica

704

Teretnica

705

Teretni list CIM (željeznica)

720

Cestovni popis SMGS

722

Cestovni tovarni list

730

Zračni tovarni list

740

Glavni zračni tovarni list

741

Poštanska otpremnica (poštanski paketi)

750

Isprava za multimodalni/mješoviti prijevoz (opća)

760

Robni manifest

785

Bordereau (specifikacija tovarnog lista)

787

Obrazac otpremnice T

820

Obrazac otpremnice T1

821

Obrazac otpremnice T2

822

Kontrolna isprava T5

823

Karnet TIR

952

Karnet ATA

955

Knjigovodstveni zapis

CLE

Informativni obrazac INF3

IF3

Informativni obrazac INF8

IF8

Robni manifest – pojednostavnjeni postupak

MNS

Deklaracija za unutarnji provoz u Zajednici – stavak 1. članka 340c

T2F

T2M

T2M

Ostalo

ZZZ

Ako je prethodni dokument sastavljen na obrascu JCD, skraćenica za dokument sastoji se od oznake za prvo potpolje polja 1 (IM, EX, CO i EU).

Pored navedenih šifara u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe, koriste se i sljedeće šifre:

Administrativni prateći dokumnet (EMCS)

AAD

Rezevni postupak elektronički-AD (EMCS)

FAD

T2

T2

T2ATA

T2ATA

T2CIM

T2CIM

T2L

T2L

T2LF

T2LF

T2TIR

T2TIR

Polje 41 Dodatna jedinica mjere


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 41 unose se na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:41/1 – Količina u dodatnoj jedinici mjere:

an..14,341/2 – Šifra dodatne jedinice mjere:

an..4


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 41 unose se na razini stavke deklaracije

Tip/duljina:
41/1 – Dodatna jedinica mjere – količina

n..14,341/2 – Dodatna jedinica mjere – šifra

an..10

Zajedničke odredbe

Ako je to potrebno unosi se količina predmetne stavke izražena u jedinici mjerne koja je propisana nomenklaturom robe, te šifra dodatne jedinice mjere iz TARIC-a.

Polje 42 – Vrijednost stavke


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 42 unose se na razini stavke deklaracijeTip/duljina:

n..15,2

Unosi se cijenu predmetne stavke u valuti iskazanoj u polju 22. Ista predstavlja dio ukupne fakturirane vrijednosti iz drugog potpolja polja 22 u skladu s uvjetima dostave (polje 11.a D.V.1 – Prilog 28 Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice)

Vrsta izračuna

Stavke

Fakturirana cijena

Polje 22

Polje 42

Puštanje robe u slobodan promet

Paritet EXW3
$ 2500,50 (stavka 1)

$ 1000,00 (stavka 2)

$ 1500,00 (stavka 3)

$ 5000,50 (Ukupno)

$ 5000,50
2500,50 (stavka 1)

1000,00 (stavka 2)

1500,00 (stavka 3)Puštanje robe u slobodan promet nakon postupka vanjske proizvodnje


1

$ 1000,50 (cijena proizvodnje)

$ 980,00 (cijena dodanog ne EU materijala)

$1980,50 (ukupno)$ 1980,50

1980,50

Deklaracija za smještaj robe na skladište tipa »D»

Uvjeti isporuke FOB3
¥10 000.00 (Item 1)

¥25 000.00 (Item 2)

¥ 7 600.00 (Item 3)

¥42 600.00 (Total)

¥42600,00
10 000.00 (Stavka 1)

25 000.00 (Stavka 2)

7 600.00 (Stavka 3)


Ukoliko račun sadrži više od jedne stavke i fakturirani iznos sadrži i dodatne troškove koji su iskazani zbirno za sve stavke, ti dodatni troškovi moraju biti podijeljeni na sve stavke (troškovi prijevoza po masi ili volumenu, troškovi osiguranja po cijeni, itd.).

Vrsta izračuna

Stavke

Fakturirana cijena

Polje 22       

Polje 42

Deklaracija za postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode)

Uvjeti isporuke FOB (dodatni troškovi zaračunati su posebno)


3
$1250,00 (Stavka 1 – 10 kg)

$ 860,00 (Stavka 2 – 20 kg))

$3000,00 (Stavka 3 – 30 kg)

$ 540,00 (Troškovi prijevoza – 60 kg)

$5 650.00(Ukupno)      


                               

$5 650.00
1 340.00 (Stavka 1)

1 040.00 (Stavka 2)

3 270.00 (Stavka 3)

Izračun troškova prijevoza proporcijalno težini (1:2:3) npr.

10/60 x 540 =90

(stavka 1)

20/60 x 540 =180 (stavka 22)

30/60 x 540 = 270 (stavka 3)

Deklaracija za puštanje robe u slobodan prometUvjeti isporuke DDU
2


$2 000,00 (Stavka 1 – 100 kg)

$1 000,00 (Stavka 2 – 50 kg)

$ 50,00 (Troškovi osiguranja)

$500,00 (Troškovi prijevoza

150 kg)

$3 550,00 (Ukupno)

$3 550.002 366,66 (Stavka 1)

(2 000+333,33+33,33)

1 183.34 (Stavka 2)

(1 000+16,67+166,67)

Izračun troškova prijevoza proporcijalno težini

Stavka 1 i 2 (1:2).

Primjer:

Stavka 1: 100/150 x 500= 333,33

Stavka 2: 50/150 x 500=

166,67

Izračun troška osiguranja u odnosu na vrijednost je proporcijalno cijeni stavke 1 i 2 (1:2).

Primjer:

Stavka 1: 2000/3000 x 50= 33,333

Stavka 2: 1000/3000 x 500= 16,67

Deklaracija za puštanje robe u slobodan promet

Uvjeti isporuke DDP (PDV isključen)2

€ 3000,00 (Stavka 1- 100kg)

€ 60,00 (Stavka 1 – Carina)

€1800,00 (Stavka 2 – 50kg)

€ 27,00 (Stavka 2 – Carina)


€ 48,00 (trošak osiguranja)

€ 500,00 (Trošak prijevoza

150kg)

€ 5435,00 (Ukupno)

€ 5435,00

34 233,33 (Stavka 1)

(3 000+60+30+333,33)

2011.67 (Stavka 2)

(2000+27+18+166,67)


Izračun troškova prijevoza proporcijalno težini stavke 1 i 2 (1:2).Primjer:

Stavka 1: 100/150 x 500= 333,33

Stavka 2: 50/150 x 500=

166,67

Izračun troška osiguranja u odnosu na vrijednost je proporcijalan cijeni stavke 1 i 2 (1:2).

Primjer:

Stavka 1 : 3000/4800 x 48 = 30

Stavka 2: 1800/4800 x 48= 18

Polje 43 – Metoda utvrđivanja vrijednosti


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 42 unose se na razini stavke deklaracijeTip/duljina:

n1

Koristeći šifre za ovo polje, unosi se korištenu metodu za utvrđivanje vrijednosti.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Za odredbe koje se koriste kod utvrđivanje carinske vrijednosti uvezene robe koriste se sljedeće šifre:

Šifra

Članak
Carinskog zakonika

Metoda

1

29 (1)

Transakcijska vrijednost uvezene robe

2

30 (2)(a)

Transakcijska vrijednost istovjetne robe

3

30 (2)(b)

Transakcijska vrijednost slične robe

4

30 (2)(c)

Deduktivna metoda

5

30 (2)(d)

Izračunata metoda

6

31

Vrijednost utvrđene na temelju dostupnih podataka (alternativna metoda)

Polje 44 – Dodatne informacije / Priloženi dokumenti / Potvrde i odobrenja


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Na GLAVI deklaracije unose se podaci u polju 44:


Tip/duljina:44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA
- šifra instrumenta osiguranja:

an5
- ident. broj instrumenta osiguranja:

an..3544/3 – Interna valutna jedinica:

a3


Na STAVCI deklaracije unose se podaci u polju 44:

Tip/duljina:
44/1 – DODATNE INFORMACIJE – UČESNICI U
POSTUPKU
- šifra učesnika u postupku:

an5
- ident. broj učesnika u postupku:

an..17
- naziv/ime:

an..70
- ulica i broj:

an..70
- poštanski broj:

an..9
- grad:

an..35
- zemlja:

a244/1 – DODATNE INFORMACIJE – VRIJEDNOSTI:
- šifra vrijednosti:

an5
- iznos vrijednosti:

n..15,244/1 – DODATNE INFORMACIJE – OSTALO:
- šifra informacije:

an5
- datum:

n8
- opis informacije:

an..3544/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA
- šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja:

an4
- identifikacijska oznaka:

an..35

Ako se deklaracija za unos robe u postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, upisuje se, šifra i naziv nadzornog carinskog ureda.

Kad je roba izuzeta plaćanja PDV-a jer je namijenjena drugoj zemlji članici, informacije koje zahtijeva članak 143. st. 2. Direktive 2006/112/EZ unose se u polje 44, uključujući dokaz da je uvezena roba namijenjena prijevozu ili otpremi iz zemlje članice uvoza u drugu zemlju članicu.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Za šifriranje dodatnih informacija carinske prirode koristi se pet alfanumeričkih znakova.

Primjer: Unosom »RET_EXP« ili šifre 30400 u polju 44, deklarant može naznačiti želju da se primjerak broj 3 vrati njemu (čl. 793. st. a2) Uredbe).

44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Učesnici u postupku

Vrsta dodatne informacije

Šifra

Dodatna informacija

Prodavatelj (polje 1 D.V.1)

SP002

U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja robe

Prodavatelj (polje 1 D.V.1)

SP003

U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja, ako je različit od pošiljatelja robe/izvoznika

Kupac (polje 2a D.V.1)

SP004

U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe

Kupac (polje 2a D.V.1)

SP005

U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe, ako je različit od primatelja

Prijevoznik (S07)

SP006

U slučaju »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prijevoznika, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju

Osoba koju treba izvijestiti (S08)

SP007

U slučaju uvoznih postupaka, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu osobe koju treba izvijestiti o ulasku ili prispijeću robe

Naziv primatelja u drugoj državi članici EU kada se primjenjuje postupak 42 (veza Y041)

SP008

U slučaju kada se primjenjuje postupak 42 unosi se puni naziv i adresa primatelja u drugoj zemlji članici, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y041.

Nadzorni carinski ured, carinsko skladištenje

SP010

U slučaju kada se deklaraciju za unos robe u postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru i naziv nadzornog ureda

Naziv poreznog zastupnika kada se primjenjuje postupak 42 (veza Y042)

SP012

Kada se primjenjuje postupak 42 unosi se puni naziv i adresa poreznog zastupnika, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y042.

44/1 Dodatne informacije – Vrijednosti

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Vrijednosti

Vrsta dodatne informacije

Šifra

Dodatna informacija

Carinska vrijednost robe

CV001

Unosi se iznos u kn

Stavke koje se dodaju iznosu iz polja 42 (ako nisu u njemu uključene)

Provizije i naknade posredovanja (osim kupovnih)

CV002

Unosi se iznos u kn

Trošak ambalaže i pakiranja

CV003

Unosi se iznos u kn

Materijali, komponente, dijelovi i sl. uključeni u uvezenu robu

CV004

Unosi se iznos u kn

Alati, kalupi, matrice i sl. korišteni u proizvodnji uvezene robe

CV005

Unosi se iznos u kn

Materijali korišteni u proizvodnji uvezene robe

CV006

Unosi se iznos u kn

Inženjering, razvoj, crtež, dizajn i planovi i nacrti izrađeni izvan EU i neophodni u proizvodnji uvezene robe

CV007

Unosi se iznos u kn

Licence i tantijeme

CV008

Unosi se iznos u kn

Dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se plaća prodavatelju

CV009

Unosi se iznos u kn

Utovar, pretovar i troškovi prijevoza do mjesta ulaska u EU

CV010

Unosi se iznos u kn

Troškovi osiguranja do mjesta ulaska u EU

CV011

Unosi se iznos u kn

Indirektna i ostala plaćanja koja se uključuju u carinsku vrijednost

CV012

Unosi se iznos u kn

Stavke koje se oduzimaju od iznosa iz polja 42 (ako su u njemu uključene)

Prijevozni i drugi troškovi unutar EU

CV013

Unosi se iznos u kn

Troškovi izgradnje, montaže, spajanja, održavanja ili tehničke pomoći poduzeti nakon uvoza

CV014

Unosi se iznos u kn

Carina i porez plaćeni u EU ili zemlji izvoza

CV015

Unosi se iznos u kn

Troškovi kamata

CV016

Unosi se iznos u kn

Troškovi prava reprodukcije uvezene robe u EU

CV017

Unosi se iznos u kn

Kupovna provizija

CV018

Unosi se iznos u kn

Fiksni iznos izračunat na način i temeljem uvjeta iz odobrenja za provedbu članka 156 Uredbe za provedbu carinskog zakonika – stavke koje se oduzimaju od iznosa iz polja 42 (ako su u njemu uključene)

Prijevozni i drugi troškovi unutar EU

CV019

* Unosi se iznos u kn

Troškovi izgradnje, montaže, spajanja, održavanja ili tehničke pomoći poduzeti nakon uvoza

CV020

* Unosi se iznos u kn

Carina i porez plaćeni u EU ili zemlji izvoza

CV021

* Unosi se iznos u kn

Troškovi kamata

CV022

* Unosi se iznos u kn

Troškovi prava reprodukcije uvezene robe u EU

CV023

* Unosi se iznos u kn

Kupovna provizija

CV024

* Unosi se iznos u kn

Fiksni iznos izračunat na način i temeljem uvjeta iz odobrenja za provedbu članka 156 Uredbe za provedbu carinskog zakonika – stavke koje se dodaju iznosu iz polja 42 (ako nisu u njemu uključene)

Provizije i naknade posredovanja (osim kupovnih)

CV025

* Unosi se iznos u kn

Trošak ambalaže i pakiranja

CV026

* Unosi se iznos u kn

Materijali, komponente, dijelovi i sl. uključeni u uvezenu robu

CV027

* Unosi se iznos u kn

Alati, kalupi, matrice i sl. korišteni u proizvodnji uvezene robe

CV028

* Unosi se iznos u kn

Materijali korišteni u proizvodnji uvezene robe

CV029

* Unosi se iznos u kn

Inženjering, razvoj, crtež, dizajn i planovi i nacrti izrađeni izvan EU i neophodni u proizvodnji uvezene robe

CV030

* Unosi se iznos u kn

Licence i tantijeme

CV031

* Unosi se iznos u kn

Dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se plaća prodavatelju

CV032

* Unosi se iznos u kn

Utovar, pretovar i troškovi prijevoza do mjesta ulaska u EU

CV033

* Unosi se iznos u kn

Troškovi osiguranja do mjesta ulaska u EU

CV034

* Unosi se iznos u kn

Ostalo

Vrijednost uvezene robe na PUP

VPUP1

Unosi se iznos u kn

Vrijednost privremeno izvezene robe na oplemenjivanje

VPIP1

Unosi se iznos u kn

Troškovi koji se isključuju pri izračunu statističke vrijednosti

SV001

Unosi se iznos u kn

Troškovi koji se uključuju pri izračunu statističke vrijednosti

SV002

Unosi se iznos u kn

Dodatni troškovi koji ulaze u osnovicu PDV-a pri uvozu

PV001

Unosi se iznos u kn

Troškovi prijevoza/osiguranja koji se uključuju/ isključuju kod SV kod izvoza

SV003

Unosi se iznos u kn

Frakturna vrijednost robe namijenjena izvozu

FVI1

Unosi se iznos u kn

Kupac i prodavatelj su povezani

DV07A

-

povezanost utjecala na cijenu

DV07B

-

Ograničenja u raspolaganju robom

DV08A

-

Prodaja ili cijena su predmet uvjeta ili obaveza

DV08B

-

Sadržaj biodizela, izražen u mas. %

OC001

Upisuje se sadržaj biodizela izražen u ma. %

Sadržaj bioetanola, izražen u mas. %

OC002

Upisuje se sadržaj bioetanola izražen u mas. %

* Za stavke navedene pod šiframa CV019 do CV034 koje su u odobrenju izdanom temeljem čl. 156a Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice iskazane u postotku potrebno je iste preračunati u iznos i tako unijeti u polje 44 u kunama.

Primjer: Odobrenje navodi paušalni iznos za stavku CV034 kao postotak od 10%. U polje 44 ne unosi se »CV034 10%«, nego je potrebni prvo izračunati koliki je iznos i zatim ga unijeti, npr: »CV034 57,60»

Napomena!

Vrijednost troškova prijevoza potrebno je dodati iznosu ili oduzeti od iznosa stavke temeljem računa prema neto masi robe; ako iznos troškova prijevoza ovisi o vrijednosti robe koja se prevozi, troškovi prijevoza trebaju se izračunati za svaku pojedinu stavku posebno, proporcionalno vrijednosti stavke. Vrijednost troškova osiguranja pošiljke treba izračunati za svaku pojedinu stavku u prema njenoj vrijednosti. U slučaju kada se troškovi osiguranja i troškovi prijevoza navode skupa, tu vrijednost treba izračunati prema pravilima usvojenim za troškove prijevoza.

44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Instrumenata osiguranja

Vrsta dodatne informacije

Šifra

Dodatna informacija

Oslobođenje od polaganja jamstva za tijela državne uprave

J0000

Ne unosi se podatak

Gotovinski polog

J0002

CailiCI/GGGG/BBBB/6/EORI

Avalirana mjenica

J0003

Ne koristi se ova šifra

Pojedinačno bankovno jamstvo (tip 5)

J0004

CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI

Vlastita mjenica

J0005

SSSSS/GGGG/R11/BBBBBB

Zajedničko bankovno jamstvo1 (tip 2)

J0006

SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo2 (tip 3)

J0007

SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo3 (tip 7)

J0008

SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo4 (tip A)

J0009

SSSSS/GGGG/BBBB/A/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo5 (tip B)

J0010

SSSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI

SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo6 (tip C)

J0011

SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo – odgoda plaćanja1 (tip 8)

J0012

SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI

Zajedničko bankovno jamstvo – odgoda plaćanja2 (tip 9)

J0013

SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI

44/1 Dodatne informacije – Ostalo

Šifre ostalih dodatnih informacija

Zakonska osnova

Šifra

Opis informacije

čl. 497. st. 3. Zahtjev za odobravanje temeljem carinske deklaracije za carinske postupke s gospodarskim učinkom

00100

Pojednostavnjeno odobrenje

čl. 2. st. 1 Uredbe 1147/2002 Privremena autonomna suspenzija carinskih stopa

10100

Uvoz s potvrdom o zračnoj podobnosti

čl. 549. st. 1. Uredbe Završetak postupka unutarnje proizvodnje (sustav odgode)

10200

UP/O roba

čl. 549. st. 2. Uredbe Završetak postupka unutarnje proizvodnje (sustav odgode) (posebne mjere trgovinske politike)

10300

UP/O roba, trgovinska politika

čl. 550. Uredbe Završetak postupka unutarnje proizvodnje (sustav povrata)

10400

UP/P roba

čl. 583. Uredbe Završetak postupka privremenog uvoza

10500

PU roba

Zahtjev za prihvat nepotpune carinske deklaracije

NEP01

Razlog prihvata nepotpune carinske deklaracije (kopija dokaza o podrijetlu ili privremena carinska vrijednost robe)

Oznaka završetka postupka carinskog skladištenja, koji je započeo prije 1. 7. 2013.

PCSHR

Ne popunjava se

Oznaka završetka postupka unutarnje proizvodnje za robu iz Uredbe br.170/2013, koji je započeo prije 1. 7. 2013.

PUPHR

Ne popunjava se

Oznaka završetka postupka vanjske proizvodnje, koji je započeo prije 1. 7. 2013.

PVPHR

Ne popunjava se

Proizvod s oznakom CE

CE000

-

Zakonska osnova za neprilaganje isprava

NI000

Unosi se zakonska osnova za neprilaganje isprava

Šifra ovlaštenog carinskog zastupnika

OCZ00

Unosi se identifikacijska oznaka ovlaštenog carinskog zastupnika

Prethodno poništena deklaracija

PON00

Unosi se MRN deklaracije koja je prethodno poništena, a umjesto koje se podnosi predmetna deklaracija.

Ostalo

OST00DATUM

Datum pojednostavljene deklaracije – mjesečno podnošenje

DT001

U slučaju mjesečne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, odnosno datum puštanja robe, u formatu GGGGMMDD

Datum privremenog uvoza

DT002

U slučaju konačnog carinjenja ili obračunske deklaracije, unosi se datum kada je bila podnesena deklaracija za privremeni uvoz, u formatu GGGGMMDD

Datum uvoza na unutarnju proizvodnju

DT003

U slučaju konačnog carinjenja robe uvezene na unutarnju proizvodnju, unosi se datum kada je bila podnesena deklaracija za uvoz na unutarnju proizvodnju, u formatu GGGGMMDD

Datum pojednostavljene deklaracije – tjedno podnošenje

DT012

U slučaju tjedne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, odnosno datum puštanja robe, u formatu GGGGMMDD

44/2 Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja

(a) Dokumenti, potvrde i odobrenja Zajednice ili međunarodna odobrenja ili drugi referentni dokumenti koji se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od 4 alfanumerička znaka, iza koje, slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak.

Popis dokumenata, certifikata, odobrenja ili drugi referentni dokumenti te njihove odgovarajuće šifre se mogu pronaći u TARIC bazi podataka.

Primjer: Pro-forma račun br. 950445/06 od 1. 2. 2006. izdan za carinske potrebe – TARIC oznaka za proforma račun (N325) i referentni podaci o računu moraju biti uneseni u polje 44/2: N325 950445/06 1. 2. 2006.

Informacija o dokumentu kojim se dokazuje preferencijalno podrijetlo robe također mora biti upisana u polju 44/2. U slučaju da je antidampinška carina vezana uz određenog proizvođača, to mora biti označeno dodatnom oznakom u polju 33 i informacijom u polju 44 o dokumentu koji sadrži podatak o proizvođaču.

Primjer: Uvoz robe podrijetlom iz Rusije, TARIC oznaka 7312 10 81 11, dodatna oznaka A217, na dan 02.02.2006 – izuzeće od konačne antidampinške carine uvjetovano je prilaganjem komercijalnog računa u okviru preuzetih obveza (»undertaking invoice»). TARIC oznaka takvog računa (D005) i referentni podaci o računu (npr. njegov broj) moraju biti unesene u polje 44/2.

(b) Nacionalni dokumenti, certifikati i odobrenja koja se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od brojčanog znaka iza kojeg slijede 3 alfanumerička znaka (npr. 2123, 34d5), iza koje slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak. Popis nacionalnih dokumenata, certifikata i odobrenja te njihove odgovarajuće oznake se mogu pronaći u nacionalnoj TARIC bazi podataka.

Ako u određenim carinskim postupcima (npr. za postupak unutarnje proizvodnje) nije potrebno priložiti neki od dokumenata koji su uvjeti uz TARIC mjere, tada je potrebno u polju 44/2 naznačiti šifru priloženog dokumenta, dozvole i odobrenja, a pod identifikacijsku oznaku priloženog dokumenta unijeti: »ISPRAVA NIJE POTREBNA«.

U slučaju ako ne postoji identifikacijski ili drugi prepoznatljivi referentni podatak, potrebno je upisati oznaku: BB, koja označava »BEZ BROJA«.

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Na STAVCI deklaracije unose se podaci u polju 44:

Tip/duljina:


44/1 – PREDOČENE ISPRAVE / POTVRDE I ODOBRENJA- VRSTA isprave

an..4- BROJ isprave

an..35


44/2 – DODATNE INFORMACIJE
– ŠIFRA DODATNE INFORMACIJE

an..5– DODATNA INFORMACIJA

an..70


44/3 – Interna valutna jedinica:

a3


Moguć je višestruki unos po stavkama deklaracije.

Ako se deklaracija za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskoj ispostavi koja nije nadzorna ispostava, unosi se naziv i puna adresa nadzorne ispostave.

Šifre koje se koriste za ovo polje:

44/1 – Predočene isprave/Potvrde i odobrenja

a) Isprave, potvrde i odobrenja Zajednice ili međunarodna odobrenja ili drugi referentni dokumenti koji se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od 4 alfanumerička znaka, iza koje, slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak.

Popis dokumenata, certifikata, odobrenja ili drugi referentni dokumenti te njihove odgovarajuće šifre se mogu pronaći u TARIC bazi podataka.

b) Nacionalne isprave, potvrde i odobrenja koja se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od brojčanog znaka iza kojeg slijede 3 alfanumerička znaka (npr. 2123, 34d5), iza koje slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak. Popis nacionalnih dokumenata, certifikata i odobrenja te njihove odgovarajuće oznake se mogu pronaći u nacionalnoj TARIC bazi podataka.

44/ 2 – Dodatne informacije

Za šifriranje dodatnih informacija carinske prirode koristi se pet alfanumeričkih znakova. Tu se oznaku unosi poslije dodatnih podataka, osim ako propisi Zajednice zahtijevaju da se umjesto teksta koristi samo oznaka.

Primjer: Unosom »RET_EXP« ili šifre 30400 u polju 44, deklarant može naznačiti želju da se primjerak broj 3 vrati njemu (čl. 793. st. a2) Uredbe).

EU šifre dodatnih informacija

Članak

Predmet

Dodatna informacija

Šifra

čl. 497. st. 3.

Zahtjev za odobravanje temeljem carinske deklaracije za carinske postupke s gospodarskim učinkom

Pojednostavnjeno odobrenje

00100

čl. 76. st. 1.toč. a) Zakonika


Pojednostavljeni izvoz (nepotpuna izvozna deklaracija

30100

čl. 76. st. 1. toč. c) Zakonika


Pojednostavljeni izvoz (kućno carinjenje)

30200

čl. 298.

Izvoz poljoprivrednih proizvoda podvrgnutih posebnoj uporabi (end-use)

Članak 298. Uredbe (EEC) No 2454/93 Krajnja uporaba (end-use): Roba namijenjena izvozu – poljoprivredni poticaji nisu primjenjivi

30300

čl. 793a(2)

Zahtjev za povratom primjerka 3

‘RET-EXP’

30400

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Ostale informacije

Vrsta dodatne informacije

Šifra

Dodatna informacija

Datum pojednostavljene deklaracije – mjesečno podnošenje

DT001

U slučaju mjesečne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD

Datum pojednostavljene deklaracije – tjedno podnošenje

DT012

U slučaju tjedne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD

Frakturna vrijednost robe namijenjena izvozu;

FVI01

Unosi se iznos u kn

Troškovi prijevoza/osiguranja koji se uključuju/ isključuju kod SV kod izvoza,

SV003

Unosi se iznos u kn

Prethodno poništena deklaracija

PON00

Unosi se MRN deklaracije koja je prethodno poništena, a umjesto koje se podnosi predmetna deklaracija.

Vrijednost uvezene robe na PUP

VPUP1

Unosi se iznos u kn

Pošiljatelj (S04)

SP001

U slučaju »Exit summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu pošiljatelja robe, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju

Nadzorni carinski ured, ponovni izvoz

SP009

U slučaju kada se deklaraciju za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru, naziv i punu adresu nadzornog ureda

Korisnik izvozne naknade, ako je različit od izvoznika

SP011

U slučaju izvoza robe uz izvozne naknade, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu korisnika izvozne naknade, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju

Ostalo

OST00


Informacije vezane uz izvozne naknade

Vrsta dodatne informacije

Šifra

Dodatna informacija

Registracija korisnika mjera ZAP kod Agencije

IN101

unosi se registracijski broj koji je korisniku dodijeljen od strane Agencije

Registracija recepta za ne-aneks I robu kod Agencije

IN102

unosi se registracijski broj recepta za ne-aneks I robu, dodijeljen od strane Agencije

sadržaj žitarica u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10

IN003

unosi se količinu žitarica (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu

sadržaj riže u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10

IN004

unosi se količinu riže (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu

sadržaj jaja u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10

IN005

unosi se količinu jaja (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu

sadržaj šećera u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10

IN006

unosi se količinu šećera (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu

sadržaj mliječnih proizvoda u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10

IN007

unosi se količinu mliječnih proizvoda (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu

44/3 Interna valutna jedinica

Deklaracije izdane tijekom prijelaznog perioda u uvođenju eura, gospodarskim subjektima daje mogućnost da se odluče za uporabu eura u ispostavljanju svojih carinskih deklaracija. Tada se u polje 44/3 – interna valutna jedinica, unosi oznaka valute (nacionalna valuta ili euro) koju se primjenjuje. Ta oznaka mora biti u obliku iso-alfa-3 oznake valute (ISO 4217).

Polje 46 – Statistička vrijednost


Podaci u polju 46 unose se samo na razini stavke deklaracijeTip/duljina:

n..15,2

Zajedničke odredbe

Unosi se statističku vrijednost izraženu u oznaci valute koja može biti navedena u polju 44/3, ili, ako ta oznaka nije navedena u tom polju, u valuti zemlje članice u kojoj se obavljaju uvozne/izvozne formalnosti, sukladno važećim propisima Zajednice.

Statistička vrijednost – IZVOZ

Opće pravilo

»Statistički vrijednost« znači vrijednost robe u vrijeme kada je i mjesto gdje je napustila područje izvoza zemlje članice.

Vrijednost robe

Statistička vrijednost temelji se na vrijednost robe, odnosno:
– u slučaju prodaje ili kupnje, statistička vrijednost temelji se na fakturiranom iznosu za robu;

– u drugim slučajevima, statistička vrijednost temelji se na iznosu koji bi bio fakturiran u slučaju prodaje ili kupnje.

Ostali troškovi

Statistička vrijednost ne uključuje poreze kod izvoza, porez na dodanu vrijednost, trošarinu, pristojbe, izvozne naknade ili druge poreze sa sličnim učinkom.

Statistička vrijednost mora sadržavati samo sporedne troškove, kao što su transport i osiguranje, koje se odnose na onaj dio puta koji se odvija na statističkom području izvoza zemlje članice. Ako troškovi prijevoza i / ili osiguranja nisu poznati, isti mogu biti procijenjeni na osnovi troškova koji se obično plaćaju za takve usluge

»Ostali troškovi« nakon izvoza iz zemlje članice

Ako ukupni troškovi uključuju i sporedne troškove nakon granice zemlje izvoznice, zemlje članice moraju ih razdijeliti npr. na temelju kilometar osnove.

»Ostali troškovi« koji se odnose na više od jedne stavke na izvoznoj deklaraciji

Ako se sporedni troškovi odnose na nekoliko stavaka iz izvozne deklaracije, sporedni troškovi za svaku pojedinu stavku moraju se izračunati na relevantnoj pro rata osnovi, npr. po kg ili volumena.

Statistički vrijednost u slučaju obrade

Za robom koja je predmet obrade, statistička vrijednost mora biti uspostavljena kao da je roba bila proizvedena u cijelosti u zemlji obrade.
[2][3]

Primjer 1.1[4]

Uvjet isporuke EXW »A« (fakturirani iznos ne uključuje troškove prijevoza)

Objašnjenje: A = mjesto otpreme, B = granica države izvoznice, C = odredište, sv = statistička vrijednost; ia = fakturirani iznos; fcAB = transportni troškova (pomoćne troškovi, kao što su prijevoz i osiguranje) od mjesta utovara do granice zemlje članice izvoznice.

Sukladno uvjetu isporuke »EXW« troškovi dopreme do granice države članice moraju se uključiti u statističku vrijednost robe:

Fakturirani iznos = 2.000,00 €

Prijevoz i osiguranje = 1.000,00 €

Statistička vrijednost = 3.000,00 €

Primjer 1.2

Uvjeti isporuke CIF »D« (fakturirani iznos uključuje transportne troškove od mjesta otpreme do mjesta »D«)

Objašnjenje: A = mjesto otpreme, B = granica države izvoznice, C = odredište, D = dogovoreno mjesto isporuke, sv = statistička vrijednost; ia = fakturirani iznos; fcBD = transportni troškova (pomoćne troškovi, kao što su prijevoz i osiguranje) od granice zemlje članice izvoznice države do mjesta D.

D izvan zemlje članice izvoznice. Slijedom toga, troškovi od granice »B« do D moraju biti isključeni iz statističke vrijednosti.

Na izvoznoj deklaraciji postoje dvije stavke. Prema tome, transportni troškovi moraju biti podijeljeni na dvije stavke na pro rata osnovi.

Fakturirani iznos za dvije stavke:

stavka 1 (0,75 m3) 3 450,00 €

Stavka 2 (2 m3) 2 780,20 €

Ukupna udaljenost = 1 200 km
(udaljenost A-> B = 1 000 km, a udaljenost B-> D = 200 km)

Ukupni transportni troškovi A-> D = 1200,00 €

Pro rata transportni troškovi B-> D =200,00 € za dvije stavke

Polje 46 treba biti popunjeno kako slijedi:

Stavka 1 3 396,00 (3 450,00 – 54,00)

Stavka 2 2 630,20 (2 780,20 – 150 = 2 630,20)

Omjer transportnih troškova između točke 1. i točka 2. je 8:3 po volumenu.

Statistička vrijednost – UVOZ

Opće pravilo

»Statistički vrijednost« znači vrijednost robe u vrijeme kada i mjesto gdje ista ulazi na teritorij zemlje članice uvoznice.

Vrijednost robe

Statistička vrijednost temelji se na vrijednost robe, odnosno:

→ na temelju carinske vrijednosti robe propisane u skladu s Uredbom
(EEZ) br 2913/92, Poglavlje III »Vrijednost robe za carinske svrhe«;
u nedostatku navedenoga:

→ u slučaju prodaje ili kupnje, statistička vrijednost temelji se na fakturiranoj vrijednosti robe;

→ u drugim slučajevima, statistička vrijednost temelji se na vrijednosti koja bi bila fakturirana u slučaju prodaje ili kupnje.

Ostali troškovi

Statistička vrijednost ne smije uključuju uvozne davanja kao što su carina, poreza na dodanu vrijednost, trošarina, ostala davanja ili drugi porezi sa sličnim učinkom. Statistička vrijednost mora sadržavati samo sporedne troškove, poput prijevoza i osiguranja, koji se u slučaju uvoza robe odnose na dio putovanja koji se odvija izvan područje zemlje članice uvoza.

Ostali troškovi u odnosu na carinsku vrijednost

Sporedni troškovi koji se odnose na dio do granice zemlje članice uvoznice moraju biti dodani u carinsku vrijednost. Ako carinska vrijednost uključuje sporedne troškove unutar granica države članice uvoznice, ti troškovi ne smiju biti uključeni u statističku vrijednost. Ako je primjenjivo, ukupni »ostali troškovi« moraju se podijeliti npr. na osnovi udjela kilometara.

»Ostali troškovi« koji se odnose na više od jedne stavke na uvoznoj deklaraciji

Ako se sporedni troškovi (kao što su transport i osiguranje) odnose se na nekoliko stavaka iz uvozne deklaracije, dodatne troškove za svaku pojedinu stavku potrebno je izračunati temeljem pro rata osnovi, npr. po kg ili volumenu.

Statistički vrijednost u slučaju obrade

Za robu koja je predmet obrade (osobito ponovni uvoz u okviru postupka vanjske proizvodnje) statistička vrijednost mora biti utvrđena kao da je roba bila proizvedena u cijelosti u zemlji obrade.

Pretvorba valute

Statistička vrijednost mora biti naznačena u nacionalnoj valuti. Vrijednosti izražene u drugoj valuti (npr. u valuti računa) mora biti pretvorena korištenjem tečaja koji se koriste u izračunavanju carinske vrijednosti. Ako carinska vrijednost nije utvrđena, ona se može pretvoriti – ovisno o nacionalnim propisima – bilo putem službeni (nacionalnih) tečaja u trenutku uvoza ili pomoću tečaja u skladu s člancima 168-172 od CCIP.

Primjer statističke vrijednosti koja se NE temelji na carinskoj vrijednosti

Primjer 2.1. Uvjeti isporuke EXW »A« (fakturirani iznos ne uključuje troškove transporta)

Objašnjenje: A = mjesto otpreme, B = granica države članice (uvoznice), C = odredište; sv = statističke
vrijednosti; ia = fakturirani iznos; fcAB = troškovi transporta (sporedni troškovi, kao što su transport i osiguranje) od mjesta otpreme do granice zemlje članice uvoznice.

→ S obzirom na uvjete isporuke »EXW«, troškovi transporta do granice zemlje članice uvoznice moraju se uključiti u statističku vrijednost.

→ Valuta države članice uvoznice je »EUR«. Fakturirani iznos nije u nacionalnoj valuti i stoga mora biti pretvoren.

Fakturirani iznos za jednu stavku je 6000,00 $

Izračunati troškovi prijevoza i osiguranja do granice zemlje članice uvoznice = 2 000,00 $


US $

Tečaj

EUR

Fakturirani iznos

6000,00

1.233

4.866,18

transport

2000,00

1.233

1.622,06
6.488,24

Polje 46 treba biti popunjeno – 6488,24

2.1.2. Primjer

Ponovni uvoz nakon vanjske proizvodnje, npr. košulje.[5][6]

Statistička vrijednost privremeno izvezene robe, npr. role od tkanine

20.000,00 €

+ troškovi obrade

+ 500,00 €

+ dodatni troškovi, npr. gumbi5

+ 80,30 €

+ pakiranje

+ 72,50 €

+ troškovi transporta: prijevoz + osiguranje6

+ 120,00 €

Polje 46 treba biti popunjeno

Stavka 1 20772,80

Činjenica da su proizvodi korišteni u vanjskoj proizvodnji potpuno ili djelomično oslobođeni od plaćanja uvoznih davanja ne utječu na procjenu statističke vrijednosti.

Primjer statističkih vrijednosti na temelju carinske vrijednosti

2.2. Uvjeti isporuke EXW »A« (fakturirani iznos ne uključuje troškove transporta)

Objašnjenje: A = mjesto otpreme, EC = granice Zajednice, B = granica zemlje članice uvoznice, C = odredište; sv = statistička vrijednost; CV = carinska vrijednost; fcEC.B = trošak transporta (sporedni troškovi kao što su prijevoza i osiguranja) od ulaska u Europsku uniju do granice zemlje članica.

2.2.1. Primjer

• Fakturirani iznos za jednu stavku je = 3.200,00 €

• Troškovi provizije (osim kupnje provizija) = 240,00 €

• Ukupni troškovi transporta A-> C = 2.000,00 €

Ukupna udaljenost = 2 000 km
(Udaljenost A-> EC = 1 000 km, udaljenost EC-> B = 500 km, udaljenost B-> D = 500 km)

Pro rata trošak transporta A-> EC = 1.000,00 €

Pro rata trošak transporta EC-> B = 500,00 €

Carinska vrijednost:

Stavka 1: = 4 .440 € (3.200 € +240 € +1000 €)

Polje 46 treba biti popunjeno

Stavka 1. 4940,00 (= carinska vrijednost: 4 440,00 € + troškovi transporta EC-> B: 500,00 €)

Polje 47 – Obračun davanja


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II

PODATKE KOJE UNOSI DEKLARANT:


Na glavi deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:
47/6 – NAČIN PLAĆANJA

a1


Na stavci deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:
47/2 – OBRAČUNSKA OSNOVICA:
– podatak za obračunsku osnovicu:

n..15,2– jedinica mjere za obračunsku osnovicu:

an..4

PODATKE KOJE POPUNJAVA CARINSKA SLUŽBA


Na GLAVI deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:
UKUPNI IZNOS DUGA:

n..15,2UKUPNI IZNOS DODATNOG JAMSTVA:


n..15,247/1 – VRSTA DAVANJA:

an347/5 – UKUPNI IZNOS DAVANJA:

n..15,2


Na STAVCI deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:
VRSTA MJERE:

an347/1 – VRSTA DAVANJA:

an347/2 – OBRAČUNSKA OSNOVICA:

n..15,4OZNAKA JEDINICE MJERE OSNOVICE:


an..2047/3 – STOPA:

n..15,4OZNAKA JEDINICE MJERE STOPE:

an..2047/4 – IZNOS DAVANJA:

n..15,2

Iznosi u ovom polju moraju biti izraženi u kunama.

Carinska uprava Republike Hrvatske izračunava carinska davanja u ime gospodarskog subjekta. Slijedom toga, podatke u polju 47 automatski utvrđuje i izračunava obračunski modul Carinske uprave na osnovi informacija sadržanih drugdje na deklaraciji, izuzev podatka o načinu plaćanja 47/6 kojega u deklaraciju unosi deklarant.

Međutim, u slučaju kada je stopa nekog davanja izražena u jedinici mjere različitoj od jedinice mase (kilogram, tona) ili dodatne jedinice mjere (npr. komad, metar), zbog čega obračunski modul Carinske uprave ne može automatski utvrditi obračunsku osnovicu na osnovi podataka sadržanih u poljima 35 (bruto-masa), 38 (neto-masa) ili 41 (dodatna jedinica mjere), deklarant mora popuniti podatak o obračunskoj osnovici.

Primjer: za cigarete iz 2402 20 10, stopa trošarine izražena je kao 180 kn/1.000 kom + 30% MPC (maloprodajne cijene)

Maloprodajna cijena je podatak koji se ne može izvesti iz podataka u poljima 35 (bruto-masa), 38 (neto-masa) ili 41 (dodatna jedinica mjere), zbog čega gospodarski subjekt mora u polju 47/2 – OBRAČUNSKA OSNOVICA unijeti maloprodajnu cijenu za 1.000 kom predmetnih cigareta, npr. 1.000 (TARIC jedinica mjere 1011 = maloprodajna cijena, 1.000 kom).

Međutim, zbog potrebe olakšavanja unosa i otklanjanja mogućih pogrešaka, za pojedine specifične jedinice mjere gospodarski subjekt ne mora izračunavati i unositi obračunsku osnovicu izraženu u tim jedinicama mjere već je potrebno unijeti drugi poznati podatak na temelju kojeg će obračunski modul Carinske uprave sam utvrditi obračunsku osnovicu i izračunati davanja, kako slijedi:

Podatak kojega unosi deklarant u polje 47/2 (TARIC oznaka jedinice mjere i opis)

Jedinica mjere u kojoj je iskazano davanje (TARIC oznaka jedinice mjere i opis)

Jedinica mjere za obračunsku osnovicu

Podatak za obračunsku osnovicu

Ovaj podatak unosi carinska služba u polje

Oznaka jedinice mjere osnovice

201

postotak suhe tvari (mas.%)

DTNM → 100 kg, neto suhe tvari

202

postotak saharoze (mas.%)

DTNZ → 100 kg, 1 mas. % saharoze

203

postotak čistog alkohola (mas.%)

KGMA → 1 kg, čistog alkohola

204

postotak čistog alkohola (vol.%)

LPA → 1 l, čistog alkohola

205

postotak laktoze (mas.%)

KGMP → 1 kg, neto laktoze

206

postotak suhe tvari laktoze (mas.%)

KGMT → 1 kg, neto suhe tvari laktoze

207

polarimetrijska vrijednost (º)

DAP → 10.000 kg, polar

208

stupanj iskoristivosti (%)

DTNR → 100 kg, std qual

209

postotak sadržaja šećera u melasi (%)

DTN → 100 kg, net (samo za potrebe obračuna carine za melasu iz 1703)

Nakon izračuna carinskog duga kojega u deklaraciju unosi carinska služba, carinska deklaracija se popunjava na sljedeći način.

Na glavi deklaracije unose se sljedeći podatci:

UKUPNI IZNOS DUGA – iznos duga koji je nastao po carinskoj deklaraciji i za koji iznos se provodi knjiženje carinskog duga, te sukladno tome i zadužuje podneseni instrument osiguranja, odnosno u slučaju da je način plaćanja – gotovina, navedeni iznos potrebno je platiti prije puštanja robe,

UKUPNI IZNOS DODATNOG JAMSTVA – iznos duga koji bi mogao nastati za određenu robu, a koji se ne knjiži, te se za navedeni iznos rezerviraju sredstva na podnesenom instrumentu osiguranja. U slučaju ako postoji iznos ukupnog iznosa dodatnog jamstva, deklarant mora podnijeti odgovarajući instrument osiguranja, odnosno kao način plaćanja ne može biti navedena gotovina,

VRSTA DAVANJA I UKUPNI IZNOS DAVANJA – podatci o vrsti davanja i iznosu davanja po vrstama na nivou cijele deklaracije.

Na stavkama deklaracije unose se podaci o obračunu carinskog duga koji se odnose na svaku pojedinačnu stavku, odnosno sljedeći podaci:

VRSTA MJERE – podatak o vrsti mjere koja je provedena za određenu stavku,

VRSTA DAVANJA, OBRAČUNSKA OSNOVICA, OZNAKA JEDINICE MJERE OSNOVICE, STOPA, OZNAKA JEDINICE MJERE OSNOVICE za stavku deklaraciju,

IZNOS DAVANJA – ukupni iznos davanja po pojedinoj stavci.

Šifre koje se koriste za ovo polje

47/1 Vrsta davanja

Vrsta davanja

Šifra

Carine na industrijske proizvode

A00

Carine na poljoprivredne proizvode

A10

Dodatne carine

A20

Konačne antidampinške carine

A30

Konačne kompenzacijske carine

A40

PDV

B00

Kompenzacijske kamate (PDV)

B10

Zatezne kamate (PDV)

B20

Izvozna davanja

C00

Izvozna davanja za poljoprivredne proizvode

C10

Zatezne kamate

D00

Kompenzacijske kamate (npr. unutarnja proizvodnja)

D10

Davanja koja se naplaćuju u ime drugih država

E00

posebni porez – kava

10T

posebni porez – bezalkoholna pića

20T

trošarina – pivo

30T

trošarina – duhan

40T

trošarina – mineralna ulja

50T

Trošarina – električna energija

51T

trošarina – prirodni plin

52T

trošarina – kruta goriva

53T

trošarina – alkohol

60T

posebni porez – vozila i zrakoplovi

70T

Posebni porez – luksuzna roba

90T

Vrsta davanja – dodatno jamstvo

Oznaka

Privremene antidampinške carine

A35

Privremene kompenzacijske carine

A45

standardna uvozna vrijednost (ako je carinska vrijednost za više od 8% viša od SIV)

10E

dodatna carina (šećer) (jamstvo)

20E

jamstvo (perad) na osnovi reprezentativne cijene

30E

antidampinška/kompenzacijska carina – pending collection

40E

razlika u carini dok se čekaju rezultati raspodjele carinskih kvota

50E

razlika u carini dok se čekaju rezultati analize, verifikacije dokaza o podrijetlu i slično

90E

PDV

00B

posebni porez – kava

01T

posebni porez – bezalkoholna pića

02T

trošarina – pivo

03T

trošarina – duhan

04T

trošarina – mineralna ulja

05T

trošarina – alkohol

06T

posebni porez – vozila, zrakoplovi i plovila

07T

posebni porez – luksuzna roba

09T

Carine na industrijske proizvode

00A

Carine na poljoprivredne proizvode

10A

Dodatne carine

20A

Konačne antidampinške carine

30A

Privremene antidampinške carine

35A

Konačne kompenzacijske carine

40A

Privremene kompenzacijske carine

45A

Kompenzacijske kamate (PDV)

10B

Zatezne kamate (PDV)

20B

Izvozna davanja

00C

Izvozna davanja za poljoprivredne proizvode

10C

Zatezne kamate

00D

Kompenzacijske kamate (npr. unutarnja proizvodnja)

10D

Davanja koja se naplaćuju u ime drugih država

00E

47/6 Primjenjuju se sljedeće šifre Načina plaćanja:

A

Plaćanje gotovinom

M

Garancija, uključujući gotovinski polog

R

Garancija

Polje 47/6 se ne popunjava ako je u Polje 44/1 – Dodatne informacije – instrument osiguranja upisana šifra J000 (oslobođenje od polaganja jamstva za tijela državne uprave).

Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Na GLAVI deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:


– UKUPNI IZNOS DAVANJA:

n..15,2

Na STAVCI deklaracije unose se podaci u polju 47:

Tip/duljina:


– VRSTA:

an3


– OSNOVICA:

n..15,2


– STOPA:

an..15


– IZNOS DAVANJA:

n..15,2


– NAČIN PLAĆANJA: a1


Ovo polje se popunjava samo u slučaju primjene izvozne carine.

Iznosi u ovom polju moraju biti izraženi u valutnoj jedinici čija je oznaka navedena u polju 44 ili, ako ta oznaka nije navedena u polju 44, u valuti zemlje članice u kojoj se obavljaju izvozne formalnosti.

Na glavi deklaracije unose se sljedeći podatci:

UKUPNI IZNOS DAVANJA – podatci o vrsti davanja i iznosu davanja po vrstama na nivou cijele deklaracije.

Na stavkama deklaracije unose se podaci o obračunu carinskog duga koji se odnose na svaku pojedinačnu stavku, odnosno sljedeći podaci:

– VRSTA DAVANJA, OBRAČUNSKA OSNOVICA, STOPA za stavku deklaraciju,

– IZNOS DAVANJA – ukupni iznos davanja po pojedinoj stavci.

– NAČIN PLAĆANJA – izabrani način plaćanja

Šifre koje se koriste za ovo polje:

47/1 Vrsta davanja

Vrsta davanja

Šifra

Carine na industrijske proizvode

A00

Carine na poljoprivredne proizvode

A10

Dodatne carine

A20

Konačne antidampinške carine

A30

Privremena anti-damping carina

A35

Konačne kompenzacijske carine

A40

Privremene kompenzacijske pristojbe

A45

PDV

B00

Kompenzacijske kamate (PDV)

B10

Zatezne kamate (PDV)

B20

Izvozna davanja

C00

Izvozna davanja za poljoprivredne proizvode

C10

Zatezne kamate

D00

Kompenzacijske kamate (npr. unutarnja proizvodnja)

D10

Davanja koja se naplaćuju u ime drugih država

E00

47/5 Način plaćanja

A

Plaćanje gotovinom

M

Garancija, uključujući gotovinski polog

R

Garancija

Unosi se primjenjiva obračunska osnovica (vrijednost, masa ili drugo). Koristeći, prema potrebi, odgovarajuće šifre za ovo polje, unose se sljedeće podatke:

– vrsta davanja (npr. carina, PDV),

– osnovica za obračun,

– primjenjiva stopa davanja,

– iznos davanja koji treba platiti,

– izabrani način plaćanja (NP).

Polje 48 – Odgođeno plaćanje


Podaci u polju 48 unose se samo na razini glave deklaracijeTip/duljina:

an..35
Zajedničke odredbe

Unosi se referentne podatke odobrenja za odgodu duga. Odgođeno plaćanje se odnosi na odgodu plaćanja carinskih i drugih davanja.

Polje 49 – Oznaka skladišta


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 49 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:
49/1 – Tip carinskog skladišta:

a149/2 – Identifikacijski broj skladišta:

an..1449/3 – Šifra zemlje:

a2Moguć dvostruki unos za ovo polje.Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 49 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:
– Tip:

a1– Zemlja odobrenja:

a2– Oznaka skladišta:

an14

Zajedničke odredbe

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje unosi se referentni podatak (identifikacijska oznaka) skladišta. U slučaju ako se roba premješta sa jednog na drugo carinsko skladište (postupak 7171), potrebno je upisati podatke o carinskom skladištu sa kojeg se roba premješta i podatke o carinskom skladištu na koji se roba premješta.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Šifra koja se unosi sastoji se do sljedećeg tri dijela:

– slova koje označuje vrstu skladišta sukladno opisu iz članka 525. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice. Za skladišta koja nisu navedena u članku 525. Uredbe, koriste se sljedeće oznake:

Y za necarinsko skladište

Z za slobodnu zonu ili slobodno skladište

– identifikacijski broj skladišta koje je dodijeljeno u trenutku izdavanja odobrenja,

– šifra zemlje članice koja je izdala odobrenje, kako je definirano za polje 2.

ŠIFRE TIPOVA SKLADIŠTA

A

Javno carinsko skladište

B

Javno carinsko skladište

C

Privatno carinsko skladište

D

Privatno carinsko skladište

E

Privatno carinsko skladište

F

Javno carinsko skladište

Y

necarinsko skladište

Z

slobodna zona ili slobodno skladište

Polje 50 – Glavni obveznik


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 50 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:
Identifikacijski broj pošiljatelja/izvoznika:

an..17naziv/ime:

an..35ulica i broj:

an..35poštanski broj:

an..9grad:

an..35zemlja:

a2

U ovo polje upisuje se ime i naziv (osobe ili tvrtke) te adresa glavnog obveznika, zajedno sa EORI brojem. U slučaju kada je unesen EORI broj, zemlja članica može odustati od obveze upisivanja punog naziva (osobe ili tvrtke) i adrese. Gdje je prikladno, upisuje se ime i naziv (osobe ili tvrtke) ovlaštenoga zastupnika koji djeluje u ime glavnog obveznika.

Uzimajući u obzir posebne odredbe o uporabi računalnog sustava, original vlastoručnog potpisa mora osoba staviti na primjerak koji ostaje otpremnoj carinskoj ispostavi izvoza. Kada je glavni obveznik pravna osoba, nakon potpisa i punog imena potpisnik je dužan staviti svoju funkciju.

(brisati osim za provoz)

Za izvozne radnje, deklarant ili njegov zastupnik mogu upisati ime i adresu osobe kojoj se potvrđeni primjerak 3 deklaracije od izlazne carinske ispostave može uručiti, a koja se nalazi na području izlazne carinarnice.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Kada se zahtijeva identifikacijski broj, koristi se EORI broj strukturiran na način opisan za polje 2.

Polje 51 – Planirane carinarnice provoza / (i zemlje)


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

U ovo polje se unosi šifra planirane carinske ispostave ulaska u svaku EFTA zemlju koju mora proći, i ispostavu ulaska na kojoj roba ponovno ulazi u carinsko područje Zajednice nakon što je prešla područje EFTA zemlje. U slučaju da pošiljka prelazi zemlje koje nisu Zajednica niti EFTA zemlja, unosi se ispostava izlaska gdje prijevozno sredstvo napušta Zajednicu i ispostavu ulaska gdje roba ponovno ulazi u Zajednicu.

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje, unosi se određena carinska ispostava.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Koriste se šifre navedene za polje 29.

Polje 52 – Osiguranje


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

U slučaju kada zajedničko osiguranje, oslobođenje od jamstva ili pojedinačno osiguranje ne vrijedi za jednu ili više sljedećih zemalja, poslije »ne vrijedi za« potrebno je upisati šifru za ovo polje, za tu zemlju ili zemlje u kojima isto ne vrijedi:

– zemlje nečlanice EU koje su potpisnice Konvencije o zajedničkom provoznom postupku i pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom,

– Andora,

– San Marino.

Kada se koristi pojedinačno jamstvo u formi gotovinskog depozita ili kupona, isto vrijedi za sve zemlje ugovorne strane Konvencije o zajedničkom provoznom postupku i pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Šifre osiguranja

Primjenjuju se sljedeće šifre (n1):

Situacija

Šifra

Dodatne informacije

Za oslobađanje od polaganja jamstva (članak 94(4) Zakona i 380(3) ove Uredbe)

0

– potvrde za oslobođenje od polaganja jamstva

Za zajedničko jamstvo

1

– broj potvrde o zajedničkom jamstvu

– jamstvena carinarnica

Za pojedinačno jamstvo kojeg polaže jamac

2

– referenca za prihvat jamstva

– jamstvena carinarnica

Za pojedinačno jamstvo u obliku gotovinskog pologa

3


Za pojedinačno jamstvo u obliku kupona

4

– broj kupona za pojedinačno jamstvo

Za oslobođenje od polaganja osiguranja kada jamstveni iznos ne prelazi 500 EUR-a (članak 189(5) Zakona)

5


Za oslobađanje od polaganja jamstva (članak 85 Zakona)

6


Kada se ne zahtijeva jamstvo za određena javna tijela

8


Za pojedinačno jamstvo tipa navedene točkom 3 Priloga 47a

9

– referenca za prihvat jamstva

– jamstvena carinarnica

Pod oznaku »ne vrijedi za« unose se zemlje:

Koristeći šifre zemalja navedene za polje 15a.

Polje 53 – Odredišni carinski ured (i zemlja)


Tip/duljina: an8


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe

Koristeći odgovarajuću šifru za ovo polje, unosi se carinska ispostava gdje je robu potrebno podnijeti radi završetka zajedničkog provoznog postupka.

Šifre koje se koriste za ovo polje

Koriste se šifre navedene za polje 29.

Polje 54 – Mjesto i datum, potpis, naziv deklaranta ili njegovog zastupnika


Podaci u deklaracijama za postupak puštanja robe u slobodan promet, unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz, preradbu pod carinskim nadzorom, carinska skladišta i stavljanje robe u slobodnu zonu vrste II


Podaci u polju 54 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:
– Mjesto:

an..35– Datum:

n8– EORI deklaranta ili zastupnika:

an..17– Prezime i ime ovlaštenog carinskog zastupnika:

an..70– Funkcija ovlaštenog carinskog zastupnika:

an..70


Podaci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Zajednice i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe


Podaci u polju 54 unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:
– Datum deklaracije:

n8– Mjesto deklaracije:

an..35

Zajedničke odredbe

Mjesto i datum

Upisuje se mjesto i datum podnošenja JCD-a.

EORI deklaranta ili zastupnika

Unosi se EORI broj deklaranta ili njegovog zastupnika. U slučaju podnošenja pisane deklaracije potrebno je upisati, uz EORI broj, naziv deklaranta ili njegovog zastupnika.

Prezime i ime, te funkcija ovlaštenog carinskog zastupnika

Unosi se prezime i ime ovlaštenog carinskog zastupnika, te njegova funkcija (položaj).

NAPOMENE VEZANE UZ DODATNE OBRASCE

A. Dodatni listovi se koriste samo u slučaju kada se deklaracija podnosi u pisanom obliku i kada sadrži više od jedne stavke. Podnose se zajedno sa obrascima IM, EX, EU ili CO.

B. Ako se dodatni listovi koriste, sva polja 31 (Pakiranje i opis robe) koja se ne koriste moraju se precrtati, kako bi se onemogućilo naknadno upisivanje.

C. Uvjeti iz ovog Priloga odnose se također i na dodatne obrasce (listove).

Međutim:

– oznaka »IM/c«, »EX/c« ili »EU/c« (ili »CO/c« gdje je primjereno) mora se unijeti u prvo potpolje polja 1, to potpolje nije potrebno popuniti u sljedećim primjerima:

o kada se obrazac koristi samo za provoz Zajednice, u kojem slučaju, ovisno o postupku provoza Zajednice koji se primjenjuje na određenu robu, u treće potpolje polja 1 unosi se »T1bis«, »T2bis«, »T2Fbis« ili »T2SMbis«,

o kada se obrazac koristi isključivo kao dokaz o statusu robe Zajednice, u kojem slučaju se ovisno o određenom statusu robe, u treće potpolje polja 1 unosi »T2Lbis«, »T2LFbis« ili »T2LSMbis«,

– u polja 2 i 8 se mogu, po izboru zemlje članice, unositi samo naziv i ime te identifikacijski broj određene osobe,

– »ukupan iznos« polja 47 odnosi se na konačni zbroj svih stavaka pokrivenih korištenim obrascima IM i IM/c, EX i EX/c, EU i EU/c ili CO i CO/c. Zbog toga se koristi samo na zadnjem obrascu IM/C, EX/c, EU/c ili CO/c koji je priložen ispravama IM, EX, EU ili CO, kako bi se prikazao ukupni iznos za plaćanje po vrstama davanja.

D. Ako se dodatni listovi koriste,

– sva polja 31 (Pakiranje i opis robe) koja se ne koriste moraju se precrtati, kako bi se onemogućilo naknadno upisivanje,

– kada treće podpolje polja 1 sadrži oznaku T, potrebno je precrtati polja 32 (broj stavke), 33 (Šifra robe), 35 (Bruto-masa (kg)), 38 (Neto-masa (kg)), 40 (Skraćena deklaracija/prethodni dokument) i 44 (Dodatne informacije / Priloženi dokumenti / Certifikati i odobrenja) prve stavke robe na provoznoj deklaraciji koja se koristi, te se u prvo polje 31 (Pakiranje i opis robe) ne unose oznake, brojevi i vrsta pakiranja ili opis robe. U prvo polje 31 unosi se broj dodatnih LISTOVA koji imaju oznake T1bis, T2bis ili T2Fbis.

PRILOG 3

NAČIN POPUNJAVANJA SLOVNIH POLJA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Polje A CARINSKI URED UVOZA

Kod uvoznih postupaka ovo polje se popunjava na sljedeći način.

Podaci u polju A unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


– MRN:

an..21


– Datum prihvata deklaracije:

n8


– Vrijeme prihvata deklaracije:

n12


– Šifra carinskog ureda uvoza:

an8


– Naziv carinskog ureda uvoza:

an..10

Ovo polje se popunjava:

– MRN brojem – brojem carinske deklaracije,

– datumom prihvata carinske deklaracije,

– vremenom prihvata carinske deklaracije,

– šifrom carinskog ureda uvoza,

– nazivom carinskog ureda uvoza.

Kod izvoznih postupaka ovo polje se popunjava na sljedeći način:

– MRN an..21

– Datum prihvata n8

– Vrijeme (podatak se automatski generira, ali se ne ispisuje na EAD.)

– Šifra carinskog ureda izvoza : an8

Struktura MRN je u obliku 18-znamenkaste slovno-brojčane oznake, na sljedeći način:

Polje

Sadržaj

Tip polja

Primjer

1

Posljednje dvije znamenke godine formalnog odobrenja provozne deklaracije (GG)

Brojčano 2

13

2

Oznaka zemlje u kojoj se podnosi UCD (ISO alfa 2 šifra zemlje)

Slovno 2

HR

3

Šifra CU uvoznoga carinjenja

Brojčano 6

041114

4

Oznaka vrste postupka

Slovno 1

U

5

Jedinstvena identifikacijska oznaka za UCD po godini i CU

Brojčano 6

000001

6

Kontrolni broj

Slovno-brojčano 1


Oznake vrste postupka

U je oznaka za postupak puštanja robe u slobodan promet, PUP, PCS, PPU, privremeni uvoz, postupak preradbe pod carinskim nadzorom, te unos u slobodnu zonu tipa II.

E je oznaka za izvozne postupke: konačan izvoz, postupak vanjske proizvodnje, privremeni izvoz, ponovni izvoz.

Datum prihvata carinske deklaracije dodjeljuje sustav automatski, u trenutku prihvata, a isti se prikazuje na sljedeći način:

dd.mm.gg (npr. datum 30. kolovoz 2012., ispisuje se u sljedećem obliku: 30.08.12)

Vrijeme prihvata carinske deklaracije dodjeljuje sustav automatski, u trenutku prihvata, a isti se prikazuje na sljedeći način:

hh:mm:ss

Polje B Pojedinosti o obračunu

Ovo polje se popunjava kod uvoznih postupaka.

Podaci u polju B unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


– DATUM PUŠTANJA ROBE:

n8


– DATUM PLAĆANJA DAVANJA:

n8


– DODATNO JAMSTVO:

n..15,2


– LRN broj:

an..22

DATUM PUŠTANJA ROBE

Stavljanjem uvozne carinske deklaracije u odgovarajući status koji određuje da je roba puštena, sustav automatski u polje B upisuje datum puštanja robe. Od toga datuma teče rok za plaćanje carinskog duga, ako je roba bila puštena uz podnošenje odgovarajućeg instrumenta osiguranja.

Datum puštanja robe se prikazuje na sljedeći način:

dd.mm.gg

DATUM PLAĆANJA DAVANJA

U slučaju ako se plaćanje davanja obavlja u gotovini, u ovo polje carinski službenik unosi datum kada je plaćen carinski dug prije puštanja robe.

DODATNO JAMSTVO

Kao dodatno jamstvo unosi se ukupni iznos dodatnog jamstva za koje je potrebno rezervirati podneseni instrument osiguranja, obračunatog za sve stavke deklaracije, kojega ne obračunava TARIC a kojeg određuju propisi EU ili kod primjene nepotpune deklaracije.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije, u ovo polje carinski službenik unosi visinu iznosa davanja do mogućeg carinskog duga koji bi mogao nastati ako ne budu podnesena nedostajuća isprava/podatak, temeljem kojeg je odobrena nepotpuna deklaracije.

LRN broj

U ovo potpolje ispisuje se LRN broj deklaracije, kojeg automatski ispisuje sustav.

Polje C Carinarnica otpreme

Ovo polje se popunjava na primjercima 4 i 5 carinske deklaracije za provozni postupak i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisu podataka o evidentiranju carinske deklaracije u carinsku evidenciju.

U ovo polje se upisuje:

– šifra i naziv carinske ispostave,

– redni broj iz carinske evidencije i datum prihvata carinske evidencije (podatci se odvajaju kosom crtom).

(Npr. 41114 CI Jankomir, 1234/1.7.2012.)

Polje D KONTROLA OTPREMNOG CARINSKOG UREDA

Ovo polje popunjava se samo kod izvoznih postupaka.

Podaci u polju D unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


– REZULTAT KONTROLE:

an2


– ROK POTVRDE IZLAZA:

n8


– OZNAKA PLOMBE:

an..20


– BROJ PLOMBE:

n..4

Polje F Ovjera nadležnih tijela

Ovo polje se nalazi na primjercima 4 i 5 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je potvrđivanju podataka o pretovaru u provozu na drugo prijevozno sredstvo, što je navedeno u polju 55 carinske deklaracije.

Carinski službenik unosi vrstu, broj i identifikacijsku oznaku novo stavljenih carinskih obilježja, te potpisuje i stavlja pečat carinske ispostave.

Polje G Potvrda ovlaštenih tijela

Ovo polje se nalazi na poleđini primjerka 4 i 5 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisivanju napomena, utvrđeno od nadležnih tijela (carine, policije i dr.) u svezi s izvanrednim događajima u prijevozu, koji su navedeni u polju 56 JCD.

Ovlašteno tijelo potvrđuje svoje napomene sa službenim pečatom i potpisom.

Polje H NAKNADNA KONTROLA (ako se kopija rabi za utvrđivanje statusa robe u provoznom režimu EU)

Ovo polje se nalazi na poleđini primjerka 4 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisu zahtjeva (mjesto, datum, pečat, potpis) carinarnice/carinske ispostave koja zahtjeva provjeru, i upisu rezultata provjere, koje je izdalo dokaz (mjesto, datum, pečat, potpis).

Polje I KONTROLA ODREDIŠNE CARINARNICE

Ovo polje popunjava se samo u pisanoj deklaraciji za postupak provoza. Nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 JCD, i podijeljeno je na dva polja (dijela).

U prvo podpolje ovog polja se unosi:

– datum podnošenja robe i carinske deklaracije odredišnoj carinarnici odnosno ovlaštenom primatelju,

– utvrđeno stanje carinskih plombi i robe, sa oznakom »ODGOVARAJUĆI«, ako nije bilo primjedbi, odnosno oznakom »RAZLIKA«, ako su utvrđene razlike u količini robe. U slučaju razlike unosi se način na koji su utvrđene te razlike (po pregledu, na podlozi isprava) i mjere koje se predlažu u vezi s tim.

U drugo podpolje ovoga polja unosi se:

– datum potvrde otpremne carinarnice,

– oznaka i redni broj evidencije.

Odredišna carinarnica potvrđuje svoje primjedbe sa službenim pečatom i potpisom.

Na zahtjev osobe, koja podnosi robu i provoznu deklaraciju, odredišna carinarnica odnosno ovlašteni primatelj potvrđuje primitak, na odresku poleđine primjerka 5 JCD.

Polje J Kontrola odredišnog carinskog ureda

Ovo polje se popunjava kod uvoznih postupaka.

Podaci u polju J unose se samo na razini glave deklaracije

Tip/duljina:


– ISPUNJAVANJE UVJETA PUŠTANJA ROBE:– razlog nepuštanja – šifra:

an1– razlog nepuštanja – tekst:

an..350– rok za ispunjenje uvjeta puštanja robe:

n8– uvjeti za puštanje robe:

an..350


– ZAVRŠETAK POSTUPKA:– šifra

an1– rok (datum)

n8

Ispunjavanje uvjeta puštanja robe

U slučaju kada roba ne može biti puštena, jer nisu ispunjeni uvjeti puštanja robe, carinski službenik u ovo polje unosi razloge koji sprječavaju puštanje robe (šifru i tekst), rok odnosno datum do kojeg se mogu ispuniti uvjeti puštanja robe te uvjet(i) koji se mora ispuniti kako bi se roba mogla pustiti (ako je moguće ispuniti uvjet).

Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi nepuštanja robe su slijedeće:

1 carinski dug nije plaćen

2 carinski dug nije odgovarajuće osiguran

3 roba je predmet zabrane

4 roba je predmet ograničenja

5 nije poznato je li roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati analize

6 nije bio moguć pregled robe zbog deklarantovih razloga

7 nisu podnesene propisane isprave

O ostalo (uz obvezno navođenje konkretnog razloga).

Pored roka za ispunjavanje uvjeta puštanja robe, carinski službenik će pod »Uvjeti za puštanje robe«, naznačiti koji konkretni uvjet(i) mora biti ispunjen do propisanog roka (npr. obavezno prilaganje uvozne dozvole, molim podnijeti (novi) instrument osiguranja i dr.)

Završetak postupka

Ovo polje popunjava se u sljedećim slučajevima:

– kada je propisan zakonski rok za podnošenje dokaza ili isprava (različit je za voće i povrće, šećer i perad),

– kod postupka unutarnje proizvodnje, preradbe pod carinskim nadzorom i privremenog uvoza u ovo polje se unosi rok, do kojega moraju biti završeni ovi postupci, u slučaju kada se odobrava pojednostavnjeno izdavanje odobrenja sukladno članku 505. st. 1. t. b) Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice

– kod krajnje uporabe unosi se rok, do kojega moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja,

– kod nepotpune carinske deklaracije, rok za dostavu nedostajućih isprava/podataka,

– kod slanja dokaza o podrijetlu unosi se rok od 9 mjeseci, odnosno posljedni dan toga roka,

– za ostale slučajeve naznačuje se rok do kojed mora biti završeno postupanje o toj deklaraciji.

Podaci o završetku postupka unose se kao šifra i rok (datum).

Sljedeće šifre se koriste za ovo polje:

A (agrarna politika),

G (pojednostavnjeno odobravanje kod postupaka s gospodarskim učinkom, koji uključuje postupak unutarnje proizvodnje, postupak preradbe pod carinskim nadzorom i privremeni uvoz),

K (krajnja uporaba),

N (nepotpuna deklaracija),

P (rok za provjeru dokaza o podrijetlu robe u trenutku uvoznoga carinjenja),

O (ostalo).

Rok (datum) se unosi u obliku dd.mm.gg (dan, mjesec, godina).

PRILOG 4

OBRAZAC ZA OBRAČUN UVOZNIH DAVANJA U PUTNIČKOM I POŠTANSKOM PROMETU

[1]Preporuka Vijeća za carinsku suradnju za jedinstveni komercijalni referentni broj (UCR) za carinske svrhe (30. lipnja 2001).

2 Financijski leasing pokriva operacije kod kojih se najamnine obračunavaju na takav način da se uključi sva ili gotovo sva vrijednost robe. Rizici i koristi vlasništva prenose se na zakupca. Na kraju ugovora zakupac postaje pravni vlasnik robe

3 Oplemenjivanje obuhvaća operacije (transformacija, izgradnja, sastavljenje, poboljšanje, obnavanje,...) s ciljem proizvodnje nove ili stvarno poboljšane stavke. To nužno ne uključuje promjenu u klasifikaciji proizvoda. Aktivnosti oplemenjivanja na račun korisnika nisu obuhvaćene ovom točkom, te se registriraju pod točkom 1. stupca A.

[4]4 Svim primjerima izračuna statističke vrijednosti uzeto je u obzir da je valuta zemlje članice EUR

[5] Materijal

[6] Troškovi prijevoza izvan statističkog teritorija države članice uvoznice (od granice izvoza zemlje članice do mjesta obrade i od tamo od granice uvoza zemlje članice).


77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 77 24.06.2013 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije