Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

NN 78/2013 (26.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1616

Na temelju članka 19. stavka 7. i članka 21. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08 i 55/12), uz suglasnost ministra gospodarstva, ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Članak 1.

U Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12 i 29/13) u članku 12. stavku 3. iza riječi: »koji su samostalna uporabna cjelina« dodaju se riječi: »za koje je propisana obveza energetskog certificiranja«.

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

(2) Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Članak 3.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 29/13) u članku 2. riječi: »30. lipnja 2013.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2014. godine«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 360-01/13-12/1

Urbroj: 531-01-13-7

Zagreb, 14. lipnja 2013.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.