Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

HRVATSKI SABOR

1671

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/163

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09.) iza članka 2. dodaju se članak 2.a i naslov iznad njega koji glase:

»Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.a

Ovim se Zakonom uređuje i primjena članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; u daljnjem tekstu: UFEU) na sve oblike narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika koji imaju učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije sukladno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004).«.

Članak 2.

U članku 9., u uvodnoj rečenici iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. UFEU«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Skupna izuzeća primijenit će se i na sporazume s učinkom na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije koji ispunjavaju uvjete iz članka 101. stavka 3. UFEU i odgovarajućih uredbi Komisije (EU) ili Vijeća (EU) o skupnom izuzeću određene kategorije sporazuma od opće zabrane sporazuma iz članka 101. stavka 1. UFEU.

(2) Agencija može u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 rješenjem ukinuti skupno izuzeće iz stavka 1. ovoga članka, odnosno odlučiti da se Uredbe Komisije (EU) ili Vijeća (EU) o skupnom izuzeću određene kategorije sporazuma od opće zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU neće primijeniti na određeni sporazum s učinkom na teritoriju Republike Hrvatske ili nekom njegovu dijelu koji ima obilježja posebnog tržišta u zemljopisnom smislu koji nije usklađen s odredbom članka 101. stavka 3. UFEU.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija neće u rješenju o ukidanju skupnog izuzeća izreći upravno-kaznenu mjeru, nego će sudionicima sporazuma odrediti rok za njegovo usklađivanje s uvjetima iz članka 101. stavka 3. UFEU ili ako to nije moguće naložiti stavljanje sporazuma izvan snage.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 102. UFEU«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 5. točki 3. iza riječi: »društvima« dodaju se riječi: »ili drugih primjenjivih propisa«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Osnivanje zajedničkog pothvata (joint venture) od strane dvaju ili više neovisnih poduzetnika, koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt, ako je cilj ili posljedica osnivanja zajedničkog pothvata usklađivanje konkurentskog ponašanja poduzetnika koji ostaju neovisni, smatrat će se koncentracijom, ali će se za ocjenu takvog usklađivanja primijeniti kriteriji iz članka 8. stavka 1. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. riječi: »nemaju zaključena godišnja financijska izvješća« zamjenjuju se riječima: »nemaju zaključena godišnja financijska izvješća za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U izračun ukupnog godišnjeg prihoda iz stavka 1. ovoga članka:

1. Uzima se u obzir prihod:

– poduzetnika sudionika koncentracije,

– poduzetnika u kojima sudionik koncentracije izravno ili neizravno ima više od polovine udjela ili dionica ili poslovne imovine, ili može ostvarivati više od polovine glasačkih prava, ili ima pravo na postavljanje više od polovine članova uprave, ili nadzornog odbora ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova ili na drugi način ima pravo na upravljanje poslovanjem poduzetnika,

– poduzetnika koji u poduzetniku sudioniku koncentracije (stjecatelju) imaju prethodno navedena prava ili ovlasti i

– poduzetnika koji u poduzetnicima iz podstavka 3. ove točke imaju ovlasti navedene u podstavku 2. ove točke.

2. Ne uzima se u obzir prihod:

– ostvaren prodajom robe odnosno pružanjem usluga između društava unutar koncerna (prihod unutar grupe).«.

U stavku 6. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »te onih koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave Agenciji«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno, sudionici koncentracije nisu obvezni podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije Agenciji, iako su ispunjeni kumulativni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da ista podliježe obvezi prijave Europskoj komisiji u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004.«.

Članak 7.

U članku 19. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako Europska komisija u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 odluči da neće ocjenjivati koncentraciju s učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, a koja ujedno ispunjava i uvjete iz članka 17. ovoga Zakona, odnosno da će ocjenu te koncentracije ustupiti Agenciji, sudionici te koncentracije obvezni su podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije Agenciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja takve odluke Europske komisije.«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. godišnja financijska izvješća sudionika koncentracije za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji,«.

Članak 9.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija bez odgađanja dostavlja podnositelju prijave namjere provedbe koncentracije potvrdu (obavijest) da je koncentracija dopuštena, a potvrda se i objavljuje na internetskim stranicama Agencije.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »Ukidanje ili djelomično ukidanje rješenja o koncentraciji«.

U članku 23. stavku 3. riječ: »izmijeniti« zamjenjuje se riječima: »rješenjem djelomično ukinuti«, a riječ: »izmijenjenom« briše se.

Članak 11.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. UFEU te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Agencija u provedbi poslova iz stavka 1. ovoga članka surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije.

(3) Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Agencija odgovara Hrvatskom saboru.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. riječ: »naplaćuje« zamjenjuje se riječju: »utvrđuje«.

Članak 12.

U članku 30. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. donosi odluku na temelju koje Agencija pokreće i vodi postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere zbog povrede ovoga Zakona i povrede članka 101. ili 102. UFEU, odnosno donosi odluku na temelju koje Agencija rješava upravnu stvar i određuje mjere, uvjete i rokove za ponovnu uspostavu učinkovitog tržišnog natjecanja te izriče upravno-kaznenu mjeru i rokove te način njezina izvršenja,«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. donosi odluku na temelju koje Agencija obustavlja postupak kada u istom predmetu odlučuje ili je već odlučila Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije,«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. riječ: »Upravnom« zamjenjuje se riječima: »Visokom upravnom«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. obavlja poslove međunarodne suradnje vezane za izvršenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske prenesenih u ovlast Agencije, što posebice obuhvaća izvršenje obveza suradnje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije uređenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004, u okviru Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja te surađuje s ostalim međunarodnim organizacijama i institucijama u području zaštite tržišnog natjecanja,«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 13.

Članak 13.

U članku 32. točki 3. riječ: »Upravnom« zamjenjuje se riječima: »Visokom upravnom«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. izvještava Vijeće o zaprimljenom zahtjevu Europske komisije, podnesenom sukladno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 za provedbu nenajavljene pretrage od strane Agencije na području Republike Hrvatske radi utvrđivanja povrede članka 101. ili 102. UFEU, odnosno o zahtjevu Europske komisije za pružanje pomoći Agencije u provedbi tih pretraga te o zahtjevu nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije Agenciji da, u ime i za račun tog tijela, na području Republike Hrvatske provede nenajavljenu pretragu ili neku drugu ispitnu radnju u svrhu prikupljanja činjenica radi utvrđivanja povrede članka 101. ili 102. UFEU,«.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. iza riječi: »odluke« dodaju se riječi: »izrađuje nacrt odluke i«, a iza riječi: »Zakona,« dodaju se riječi: »odnosno članka 101. ili 102. UFEU«.

Dosadašnja točka 5. koja postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»6. izrađuje nacrt odluke kojim Agencija obustavlja postupak kada u istom predmetu odlučuje ili je već odlučila Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije,«.

Dosadašnje točke 6., 7., 8. i 9. postaju točke 7., 8., 9. i 10.

Dosadašnja točka 10. koja postaje točka 11. mijenja se i glasi:

»11. obavlja poslove međunarodne suradnje vezane za izvršenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske prenesenih u ovlast Agencije, što posebice obuhvaća izvršenje obveza suradnje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije uređenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004, u okviru Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja te surađuje s ostalim međunarodnim organizacijama i institucijama u području zaštite tržišnog natjecanja,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 14.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U postupcima koji su u nadležnosti Agencije primjenjuje se zakon kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, na oblik i sadržaj poziva za glavnu raspravu, tijek glavne rasprave, dovođenje stranaka i trećih osoba na glavnu raspravu i zapisnik o glavnoj raspravi primjenjivat će se na odgovarajući način Prekršajni zakon.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 15.

U članku 36. stavku 4. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«, riječ: »zaključka« zamjenjuje se riječju: »rješenja«, a riječ: »Upravnim« zamjenjuje se riječima: »Visokim upravnim«.

Članak 16.

U članku 37. stavku 5. riječi: »pravo na dostavu skraćenog oblika obavijesti iz stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »prava uređena stavkom 4. ovoga članka«.

Članak 17.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz članka 8. ovoga Zakona i postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz članka 101. UFEU, postupak ocjene sporazuma iz članka 10. stavka 4., članka 10.a i članka 11. stavka 4. ovoga Zakona te postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 13. ovoga Zakona i postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 102. UFEU Agencija pokreće po službenoj dužnosti.«.

U stavku 2. riječ: »izmjene« zamjenjuje se riječima: »djelomičnog ukidanja«.

U stavku 4. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

U stavku 5. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »6«, a riječi: »zaključak i isti« zamjenjuju se riječima: »rješenje i isto«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Ako Agencija, na temelju inicijative iz članka 37. ovoga Zakona tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu u smislu članka 32. točke 1. podtočke a) i b) ovoga Zakona, radi utvrđivanja postojanja dostatnih indicija za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja temeljem članka 101. ili 102. UFEU, utvrdi da ne postoji učinak na trgovinu između država članica Europske unije, donijet će o tome najkasnije u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja inicijative za pokretanje postupka rješenje kojim će utvrditi da nema uvjeta za pokretanje postupka i isto dostaviti podnositelju inicijative.

(7) Agencija će rješenjem utvrditi da nema uvjeta za pokretanje postupka i u slučaju kada Europska komisija ili drugo nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije vodi postupak u istom predmetu ili kada su Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije već donijeli odluku u istom predmetu.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Protiv rješenja iz stavka 4., 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali je dopušteno tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: »zaključku iz stavka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »rješenju iz stavka 4., 5., 6. i 7.«.

Članak 18.

U članku 39. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i članka 101. ili 102. UFEU«.

U točki 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 2. riječ: »Upravnim« zamjenjuje se riječima: »Visokim upravnim«.

Članak 19.

U članku 40. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako je postupak pokrenut primjenom članka 101. ili 102. UFEU, Agencija će temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 bez odgađanja, najkasnije nakon prve radnje u postupku, obavijestiti Europsku komisiju i po potrebi nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije.«.

Članak 20.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »Agencija je« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u svrhu primjene ovoga Zakona i članka 101. ili 102. UFEU,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako stranka u postupku i druge pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po zahtjevu, Agencija će zaključkom pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, stranki dostaviti Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju i poziv za glavnu raspravu, nakon čega će rješenjem odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon i u slučaju povrede izreći upravno-kaznenu mjeru za tu povredu sukladno ovome Zakonu. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba, ali je dopušteno tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

Članak 21.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije provođenja nenajavljene pretrage poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava Agencija će od Visokog upravnog suda Republike Hrvatske zatražiti nalog za provedbu nenajavljene pretrage poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava, dokumenata, isprava i stvari koje se tamo nalaze, kao i pečaćenje te privremeno oduzimanje predmeta, osobito ako postoji opasnost od skrivanja ili uništenja dokaza, a koji su nužni za utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 8. ili 13. ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU, a razumno je pretpostaviti da se oni nalaze u određenom prostoru ili kod određene osobe. U smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 Agencija će zahtjev za takav nalog podnijeti Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske i kada isti zatraži Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Visoki upravni sud Republike Hrvatske dužan je:

1. u roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva Agencije iz stavka 1. ovoga članka, odlučiti o davanju naloga za provedbu nenajavljene pretrage, a

2. nalog o nenajavljenoj pretrazi mora sadržavati:

– oznaku predmeta nenajavljene pretrage iz stavka 1. ovoga članka te članka 44. ovoga Zakona,

– pravni temelj za provedbu nenajavljene pretrage,

– ovlaštene osobe iz Agencije i druge ovlaštene osobe koje će provesti pretragu,

– rok za provedbu nenajavljene pretrage.

(3) U smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 Agencija će pružiti potrebnu pomoć Europskoj komisiji u pripremi i provedbi nenajavljene pretrage na području Republike Hrvatske. Agencija može ovlastiti osobe iz nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja druge države članice Europske unije za sudjelovanje u provedbi nenajavljene pretrage na području Republike Hrvatske ili je može provesti u ime i za račun tog tijela.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ovlašteni radnici Agencije, samostalno ili uz pomoć ovlaštenih stručnjaka ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (dalje: ovlaštene osobe), odnosno ovlaštenih osoba iz stavka 3. ovoga članka, mogu provesti nenajavljenu pretragu iz stavka 1. ovoga članka, o čemu stranku, odnosno posjednika prostorija i stvari izvješćuju na mjestu događaja i u trenutku provedbe nenajavljene pretrage. Ako je kod izvođenja nenajavljene pretrage iz stavka 1. ovoga članka potrebna primjena prinude ili se očekuje fizički otpor provođenju pretrage, kao i u slučaju kada je potrebno provesti određena vještačenja ili pružiti drugu stručnu pomoć, ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za unutarnje poslove dužne su ovlaštenim osobama iz Agencije, iz Europske komisije ili iz nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije pružiti pomoć pri provođenju nenajavljene pretrage.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. u točki 2. iza riječi: »pohranjeni« dodaju se zagrada i riječi: »(primjerice, računala, serveri, telefonski uređaji)«.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Odredbe članka 42. do 46. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na inspekcijske pretrage koje je, na zahtjev Europske komisije sukladno s njezinim ovlastima u provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 koja uređuje ocjene koncentracija poduzetnika s učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, Agencija obvezna izvršiti u poduzetnicima i njihovim udrugama na području Republike Hrvatske.«.

Članak 22.

Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:

»Članak 42.a

Ako se pri provedbi nenajavljene pretrage iz članka 42. i 44. ovoga Zakona pronađu predmeti koji upućuju na počinjenje kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za unutarnje poslove će navedene predmete opisati u posebnom zapisniku i privremeno ih oduzeti, a o njihovu oduzimanju izdat će bez odgađanja potvrdu. O tome su te osobe dužne bez odgađanja izvijestiti državnog odvjetnika.«.

Članak 23.

U članku 43. ispred riječi: »Ukoliko« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zastupnici poduzetnika ili radnici poduzetnika obvezni su surađivati s ovlaštenim osobama iz članka 42. stavka 3. i 4. ovoga Zakona za provedbu nenajavljene pretrage iz članka 42. i članka 44. ovoga Zakona.

(3) Na zahtjev ovlaštenih osoba Agencije, osoba koja se koristi računalom ili ima pristup računalu ili drugom uređaju ili nositelju podataka, dužna je omogućiti pristup računalu, uređaju ili nositelju podataka te dati sve potrebne obavijesti za njihovu nesmetanu uporabu.«.

Članak 24.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »u Agenciji« dodaju se riječi: »po osnovi članka 8. ili 13. ovoga Zakona odnosno članka 101. ili 102. UFEU,«.

Članak 25.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom provedbe nenajavljene pretrage, iz dokumentacije koja se pretražuje izuzet će se pisma, obavijesti i drugi oblici komunikacije, koji se smatraju povjerljivim informacijama, između poduzetnika protiv kojeg se vodi postupak i njegovih opunomoćenika koji su njihovu komunikaciju obvezni čuvati kao profesionalnu tajnu temeljem posebnih propisa.«.

Članak 26.

U članku 47. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Podnositelj inicijative i osobe kojima je Agencija rješenjem priznala ista postupovna prava koja ima podnositelj inicijative, po zaprimanju rješenja iz članka 38. ovoga Zakona, kojim je utvrđeno da ne postoji javni interes za pokretanje postupka ili da nema uvjeta za pokretanje postupka, odnosno po zaprimanju rješenja Agencije kojim je utvrđeno da nije narušeno tržišno natjecanje u smislu odredba ovoga Zakona (članak 58. stavak 1. točka 13.) ili po zaprimanju rješenja kojim se obustavlja postupak, imaju pravo uvida u dokumentaciju na kojoj se temelji rješenje Agencije. U tom slučaju, odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka odnose se i na njihova prava za uvidom u spis. Agencija će odrediti termin za uvid u spis bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) O odbijanju zahtjeva za uvidom u spis Agencija odlučuje rješenjem.«.

Članak 27.

U članku 48. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Primjerak Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, u skraćenom obliku koja ne sadrži poslovne tajne, Agencija će na zahtjev dostaviti i osobi kojoj je Agencija rješenjem priznala postojanje prava ili pravnih interesa, odnosno istovjetna prava u postupku koje ima podnositelj inicijative, s uputom da je ovlaštena u roku od mjesec dana od dana primitka Obavijesti, u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Agenciji.«.

U stavku 6. riječi: »konačne odluke« zamjenjuju se riječima: »rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari«.

Članak 28.

U članku 49. stavku 7. iza riječi: »povredom ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili povredom članka 101. ili 102. UFEU«.

Članak 29.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 4. riječ: »Upravnim« zamjenjuje se riječima: »Visokim upravnim«.

Članak 30.

U članku 52. stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili odredbe članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 4. točki 3. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

U točki 4. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

Stavak 7. briše se.

Članak 31.

U članku 53. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004, a iznimno od obveze čuvanja poslovne tajne od strane Agencije uređene ovim člankom, Agencija može informacije koje se smatraju poslovnom tajnom otkriti, koristiti ili razmjenjivati s Europskom komisijom ili nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, odnosno koristiti ih kao dokaz samo u postupcima radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja iz članka 101. ili 102. UFEU.«.

Članak 32.

U članku 57. stavku 3. iza riječi: »članka 10. stavka 4.« dodaju se riječi: »i članka 10.a«, a riječ: »izmjeni« zamjenjuje se riječima: »djelomičnom ukidanju«.

Članak 33.

U članku 58. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 10. stavka 4.« dodaju se riječi »i članka 10.a«.

U točki 7. riječ: »mijenja« zamjenjuje se riječima: »djelomično ukida«.

U točki 9. brojka: »45.« zamjenjuje se brojkom: »49.«.

U točki 13. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili odredaba članka 101. ili 102. UFEU«.

Iza točke 13. umjesto točke, stavlja se zarez i dodaju točke 14.,15., 16. i 17. koje glase:

"14. obustavlja postupak kada u istom predmetu odlučuje ili je već odlučila Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije u smislu članka 30. točke 3. ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003,

15. utvrđuje nepostojanje uvjeta ili javnog interesa za pokretanje postupka iz članka 38. ovoga Zakona,

16. osobama koje nemaju položaj stranke u postupku priznaje ili ne priznaje postojanje prava ili pravnih interesa, odnosno istovjetna prava u postupku koja ima podnositelj inicijative,

17. odbija zahtjev za uvidom u spis.«.

U stavku 2. točki 4. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

Točke 5. i 6. brišu se.

Članak 34.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenja Agencije iz članka 58. stavka 1. točke 1. do 11. ovoga Zakona objavljuju se u »Narodnim novinama«.

U stavku 3. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija će u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003, najkasnije u roku od 30 dana prije dana donošenja odluke kojom se utvrđuje narušavanje tržišnog natjecanja temeljem članka 101. ili 102. UFEU, kojom se prihvaća preuzimanje obveza iz članka 49. ovoga Zakona u postupcima koji su pokrenuti radi utvrđivanja povrede članaka 101. ili 102. UFEU, ili kojom se ukida skupno izuzeće sporazuma u smislu članka 10.a stavka 2. ovoga Zakona, o tome izvijestiti Europsku komisiju, a po potrebi i tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, odnosno dostaviti joj na uvid sažetak predmeta i nacrt odluke.«.

Članak 35.

U članku 60. iza riječi: »povreda ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i povreda članka 101. ili 102. UFEU«.

Članak 36.

U članku 61. točki 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i članka 101. UFEU«.

U točki 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i članka 102. UFEU«.

U točki 4. brojka u zagradi: »10.« zamjenjuje se brojkom: »11.«.

Članak 37.

U članku 62. točki 1., u zagradi riječi: »članak 24. stavak 1. točka 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 19. stavak 1.«.

U točki 4. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

Iza točke 4. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 5. koja glasi:

»5. provede koncentraciju protivno odredbi članka 19. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 64. stavku 3. iza riječi: »Zakon« dodaju se riječi: »ili članak 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 4. točki 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 5. točki 1. iza riječi: »odredbe ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«, a iza riječi: »povrede« riječi: »ovoga Zakona« brišu se.

U točki 3. iza riječi: »povredu ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i članka 101. ili 102. UFEU«, a iza riječi: »u povredi« riječi: »ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102 UFEU«.

U stavku 7. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102 UFEU«.

Članak 39.

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »najtežih povreda ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i članka 101. UFEU«.

U stavku 4. riječi: »Europskim zajednicama« zamjenjuju se riječima: »Europskoj uniji«.

U stavku 5. riječi: »sukladno odredbama ovoga Zakona« brišu se.

Članak 40.

Iza članka 66. dodaju se članak 66.a i naslov iznad njega koji glase:

»Suradnja sudova, Europske komisije i Agencije

Članak 66.a

(1) U smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 trgovački sudovi nadležni su za primjenu članaka 101. i 102. UFEU te su dužni bez odgađanja obavijestiti Agenciju o svim sudskim postupcima koji se vode temeljem članka 101. ili 102. UFEU.

(2) U slučaju kada u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 Europska komisija podnosi nadležnom sudu iz stavka 1. ovoga članka pisana očitovanja ili mišljenja o primjeni članka 101. ili 102. UFEU, sud je dužan bez odgađanja presliku pisanog očitovanja ili mišljenja Europske komisije dostaviti Agenciji i strankama u postupku.

(3) U slučaju kada Agencija u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 podnosi nadležnom sudu iz stavka 1. ovoga članka pisana očitovanja ili mišljenja o primjeni članka 101. ili 102. UFEU, sud je dužan bez odgađanja presliku pisanog očitovanja ili mišljenja Agencije dostaviti strankama u postupku.

(4) Agencija i Europska komisija mogu navedena pisana očitovanja ili mišljenja koja nisu obvezujuća podnositi nadležnom sudu iz stavka 1. ovoga članka u bilo kojem trenutku sve do usvajanja konačne sudske odluke. Uz prethodno odobrenje suda, navedena tijela mogu sudu podnositi i usmena očitovanja.

(5) U slučaju kada nadležni sud iz stavka 1. ovoga članka u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 zatraži od Europske komisije dostavu mišljenja, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti stranke, a po primitku neobvezujućeg mišljenja Europske komisije, presliku navedenog mišljenja dostaviti Agenciji i strankama u postupku.

(6) U svrhu očuvanja jedinstvene primjene prava tržišnog natjecanja Europske unije uređene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003, odluke koje donose nadležni sudovi iz stavka 1. ovoga članka o sporazumima ili postupanjima poduzetnika iz članka 101. ili 102. UFEU, a koje su već bile predmetom odluke Europske komisije, ne smiju biti protivne odluci Europske komisije. Ako je postupak utvrđivanja povrede članka 101. ili 102. UFEU u tijeku pred Europskom komisijom, nadležni sud može procijeniti je li svrhovito nastaviti ili zastati s postupkom do donošenja konačne odluke Europske komisije. Ova obveza ne dovodi u pitanje prava i obveze iz članka 267. UFEU.

(7) Nadležni sud iz stavka 1. ovoga članka je dužan Agenciji dostaviti presliku svake odluke donesene temeljem članka 101. ili 102. UFEU istodobno kada se takva odluka dostavlja strankama u postupku.«.

Članak 41.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se u roku od 30 dana od dana dostave rješenja može tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, koji o tužbi odlučuje u Vijeću sastavljenom od tri suca, i to zbog:

1. povrede propisa materijalnog prava o tržišnom natjecanju,

2. bitne povrede odredbi o postupku,

3. pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,

4. pogrešne odluke o upravno-kaznenoj mjeri i drugim pitanjima o kojima odlučuje Agencija.

(2) Tužbe protiv rješenja Agencije kojim se odlučuje o postupovnim pitanjima ne zaustavljaju tijek postupka.

(3) Protiv zaključka Agencije kojim se odlučuje o postupovnim pitanjima nije dopuštena žalba niti se može pokrenuti upravni spor, ali se zaključak može pobijati tužbom kojom se pokreće upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

(4) Tužba iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu rješenja koji se odnosi na izrečenu upravno-kaznenu mjeru.

(5) Tužbu protiv rješenja Agencije kojim se utvrđuje povreda ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU i izriče upravno-kaznena mjera sukladno ovome Zakonu može podnijeti nezadovoljna stranka u postupku, a tužbu protiv rješenja Agencije kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje u smislu odredba ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU i rješenja kojim se obustavlja postupak može podnijeti i podnositelj inicijative, odnosno osoba kojoj su rješenjem Agencije utvrđena ista postupovna prava kao i podnositelju inicijative (članak 36. stavci 3. i 4.).

(6) Protiv naloga za provedbu nenajavljene pretrage iz članka 42. i 44. ovoga Zakona nije dopuštena žalba.«.

Članak 42.

U članku 68. stavku 1. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

Članak 43.

U članku 69. briše se oznaka stavka koja glasi: »(1)«, a riječ: »Upravnim« zamjenjuje se riječima: »Visokim upravnim«.

Stavak 2. briše se.

Članak 44.

Iza članka 69. dodaju se članak 69.a i naslov iznad njega koji glase:

»Naknade štete

Članak 69.a

(1) O naknadama štete zbog povreda ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU odlučuju nadležni trgovački sudovi.

(2) Poduzetnici koji su povrijedili odredbe ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU odgovorni su za naknadu štete nastalu tim povredama.

(3) Nadležni trgovački sud će pri donošenju odluke o naknadi štete iz stavka 1. ovoga članka osobito uzeti u obzir pravomoćno rješenje Agencije kojim je utvrđena povreda ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU, odnosno konačnu odluku Europske komisije u slučaju kada je Europska komisija utvrdila povredu članka 101. ili 102. UFEU. Navedeno ne dovodi u pitanje prava i obveze iz članka 267. UFEU.

(4) Ako je postupak utvrđivanja povrede članka 101. ili 102. UFEU u tijeku pred Agencijom ili Europskom komisijom, nadležni trgovački sud može procijeniti je li svrhovito nastaviti ili zastati s postupkom do donošenja pravomoćnog rješenja Agencije ili konačne odluke Europske komisije.

(5) Nadležni trgovački sud dužan je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o podnesenoj tužbi radi utvrđivanja prava na naknadu štete nastale povredom odredbi ovoga Zakona ili članka 101. ili 102. UFEU.

(6) Tijek zastare za podnošenje tužbe radi ostvarivanja prava na naknadu štete iz stavka 1. ovoga članka prekida se od dana pokretanja postupka u nadležnosti Agencije ili Europske komisije do dana okončanja tih postupaka.«.

Članak 45.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

U stavku 2. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 46.

U članku 71. stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«, a iza riječi: »počinjenja povrede« riječi: »ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«, a iza riječi: »povreda« riječ: »Zakona« briše se.

U stavku 3., u prvoj rečenici, iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«.

Članak 47.

U članku 72. stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili članka 101. ili 102. UFEU«, a riječi: »konačnosti« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti«.

Članak 48.

U članku 73. ispred riječi: »Svi« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Stranke u postupcima u nadležnosti Agencije nemaju pravo na naknadu troškova izazvanih tim postupcima.«.

Članak 49.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) U primjeni ovoga Zakona, a osobito u slučajevima postojanja pravnih praznina ili dvojbi pri tumačenju propisa, u skladu s člankom 1. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 2/12.), primjenjuju se na odgovarajući način kriteriji koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Agencija postaje ovlašteno tijelo za primjenu članaka 101. i 102. UFEU.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Tužbe protiv akata Agencije zaprimljene u mjesno nadležnim upravnim sudovima nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji rješavat će Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

(2) Mjesno nadležni upravni sudovi obvezni su sve predmete vezane za provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno koji se vode po tužbama protiv akata Agencije zatečene u postupku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti na rješavanje Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska narodna banka će sve predmete zatečene u postupku, a koji se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja na tržištu bankovnih usluga, kao i na tržištu financijskih usluga kada ih pružaju kreditne institucije, ustupiti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na nadležno postupanje.

Članak 51.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/134

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

80 28.06.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja