Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

NN 81/2013 (29.6.2013.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

81 29.06.2013 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

1729

Na temelju članka 91. stavka 1. al. 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 49/11, 25/13), Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), na 4. sjednici Skupštine održanoj 27. lipnja 2013. god., donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

U Statut Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine«, br. 131/10, pročišćeni tekst) unose se sljedeće izmjene i dopune:

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak (3) koji glasi:

»(3) Ovaj Statut sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 07. rujna 2005. i Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006., a odnose se na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije arhitektonske struke. Pod reguliranim profesijama arhitektonske struke podrazumijevaju se poslovi koje obavljaju strane ovlaštene osobe u stručnim poslovima prostornog uređenja, projektiranju i / ili stručnom nadzoru građenja, vođenju građenja i upravljanju projektom gradnje, te druge zadaće arhitektonske struke definirane zakonom, sve u svojstvu odgovornih osoba, na trajnoj, povremenoj ili privremenoj osnovi u skladu s uvjetima propisanim zakonom i ostalim provedbenim aktima.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi »Pravilnikom o cijenama usluga« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom o standardu usluga«

U članku 2. stavku (2) podstavku 3. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja«

Članak 2. stavak (2) podstavak 11. mijenja se i glasi:

»11. organizira natječaje iz područja arhitekture, urbanizma, krajobrazne arhitekture i unutarnje arhitekture, pruža stručnu pomoć naručiteljima (raspisivačima) u provođenju natječaja, kada to naručitelj zatraži od Komore, i vodi registre izdanih registarskih brojeva natječaja i provoditelja natječaja;«

Članak 3.

U članku 7. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Osoba upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata stječe ovlaštenje za obavljanje strukovnih zadaća arhitektonske struke u skladu sa stručnim smjerom.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Komore i Imenik stranih ovlaštenih arhitekata propisani su Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Postupak upisa u imenike iz stavka (1) ovoga članka Komora propisuje Pravilnikom o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata, a postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za strane osobe Pravilnikom o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koje donosi Skupština Komore.

(3) Pravilnici iz stavka (2). ovoga članka definiraju postupak, sadržaj i obrasce zahtjeva, te uvjete i potrebnu dokumentaciju za njihovo podnošenje.

(4) Za upis u imenike Komore podnositelj zahtjeva dužan je platiti upisninu.

(5) Visinu upisnine određuje Skupština.«

Članak 5.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»8.a Postupak upisa u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru, Komora propisuje Pravilnikom o obavljanju vježbeničkog staža, kojeg donosi Skupština Komore.«

Članak 6.

U članku 9. dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Ovlašteni arhitekti svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuju istinitost i točnost svih podataka vezanih uz strukovne zadaće ovlaštenih arhitekata, koji su sastavni dijelovi dokumenata koje izrađuju ili potpisuju sukladno zakonu, te preuzimaju odgovornost za sadržaje tih dokumenata. Ovlašteni arhitekti iskaznicom dokazuju identitet i javne ovlasti u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.«

U članku 9. dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 7.

U članku 10. stavku (4) iza riječi: »stavka 1.«, dodaju se riječi: »i stavka 2.«

Članak 8.

Članak 12. briše se.

Članak 9.

Članak 15. briše se.

Članak 10.

Članak 16. briše se.

Članak 11.

U članku 17. stavku (1). brišu se riječi: »privremenom prekidu obavljanja djelatnosti«.

Članak 12.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Komora imenuje počasne članove.

(2) Status počasnog člana Komore mogu steći osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj struke ili za poseban doprinos radu i ugledu, te prepoznatljivosti Komore.

(3) Uvjete za imenovanje i postupak primanja počasnih članova Komore, njihova prava i obveze utvrđuje Skupština Komore, Pravilnikom o počasnim članovima«.

Članak 13.

U članku 18. stavku (1) točka 10 riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

U članku 18. stavku (1) točka 11. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

U članku 18. stavku (1) točka 13. briše se.

U članku 18. stavak (1) točka 14. postaje točka 13.

U članku 18. stavak (1) točka 15. briše se.

U članku 18. stavku (1) točka 16. postaje točka 14.

U članku 18. stavku (1) iza točke 14. dodaje se nova točka koja glasi:

»15. evidenciju počasnih članova Komore«.

U članku 18. stavku (1) iza točke 15. dodaje se nova točka koja glasi:

»16. evidencija o arbitražnim postupcima«.

U članku 18. stavku (1) iza točke 17. dodaje se nova točka koja glasi:

»18. evidencija o pečatima i iskaznicama«.

U članku 18. stavku (1) točka 18. postaje točka 19.

Članak 14.

U članku 19. riječi: » … Upravni odbor Komore posebnom odlukom« zamjenjuje se riječima: »… Skupština Komore Pravilnikom.«

Članak 15.

U članku 24. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Ovlašteni arhitekti – urbanisti, ovlašteni arhitekti unutarnje arhitekture i ovlašteni krajobrazni arhitekti ne mogu obavljati poslove drugih strukovnih smjerova.«

U članku 24. stavak (3) briše se.

U članku 24. stavku (4) riječi »Pravilniku o cijenama usluga« zamjenjuju se riječima »Pravilniku o standardu usluga.«

U članku 24. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Strukovni zadaci odgovaraju definiciji i klasifikacijskim oznakama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, broj 118/09, 82/12 i 32/13) za granu 2.01.01. do 2.01.05., polje 2.01 i granu 4.01.08., polje 4.01.«

Dosadašnji članci 4. i 5. postaju članci 3. i 4.

Članak 16.

U članku 26. al. (2). riječi »Pravilnikom o cijenama usluga« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom o standardu usluga«.

Članak 17.

U članku 27. stavku (1) brišu se riječi: »i privremenog prekida obavljanja strukovne djelatnosti«, te se dodaje rečenica na kraju stavka koja glasi: »Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine«.

Članak 18.

U članku 28. stavak (1) briše se.

U članku 28. dosadašnji stavak (2) postaje stavak (1).

U članku 28. dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Ovlašteni arhitekt dužan je poštivati Zakon i druge propise koji uređuju poslove i djelatnosti ovlaštenog arhitekta,

Članak 19.

U članku 29. stavku (2) briše se riječ: »prethodnu«.

U članku 29. stavku (6) riječi: »Upravni odbor« zamjenjuju se riječju: »Skupština«.

Članak 20.

Članak 30. mijenja se i glasi:

» (1) Ovlašteni arhitekt ima pravo na nagradu za svoj rad, te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno Pravilniku o standardu usluga, koji donosi Skupština na prijedlog Odbora za normiranje poslova i usluga.«

»(2) Ovlašteni arhitekt obvezan je s investitorom ugovoriti nagradu za rad, koja je u skladu s Pravilnikom o standardu usluga.«

Članak 21.

U članku 31. stavak (4) riječi »Pravilnika o cijenama usluga« zamjenjuju se riječima »Pravilnika o standardu usluga«.

Članak 22.

U članku 35. stavku (5) riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Članak 23.

U članku 38. stavku (2) al. 1. riječi »Pravilnik o cijenama usluga« zamjenjuju se riječima »Pravilnik o standardu usluga«.

U članku 38. stavku (2) al. 9 mijenja se i glasi:

»odlučuje o raspisivanju izbora, bira, imenuje i razrješuje članove tijela Skupštine, te bira, imenuje i razrješuje članove tijela Komore u skladu sa Statutom«.

Članak 24.

U članku 39. stavak (2) al. 4. riječ »cijenama« zamjenjuje s riječi »standardu«.

Članak 25.

U članku 43. stavku (2) iza al. 6 dodaju se al.:

»– predlaže Skupštini Komore osobu za predsjednika Komore,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Odbora za upis, Odbor za normiranje poslova i usluga,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za predsjednika i suce Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i zamjenike i arbitre Arbitražnog suda«.

U članku 43. stavku (2) al. 11 riječ: »HKA« zamjenjuje se riječju: »Komora«.

Članak 26.

U članku 49. stavku (5) briše se rečenica: »Način obavljanja poslova predsjednika pobliže se uređuje ugovorom u skladu s odlukom Skupštine«.

Članak 27.

U članku 52. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Odbor za upis u skladu sa važećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata i Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru,

– provodi postupak provjere ispunjavanja uvjeta stranih ovlaštenih arhitekata za trajni upis u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata Komore,

– provodi postupak provjere ispunjavanja uvjeta stranih ovlaštenih arhitekata za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i / ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, te upis u Evidenciju Komore,

– provodi postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova projektiranja i / ili stručnog nadzora građenja za stranu fizičku osobu, pripadnika države koja nije članica EU, ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada, pod pretpostavkom uzajamnosti,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i / ili stručnog nadzora gradnje, Upisnik zajedničkih ureda i Upisnik projektantskih društava,

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima u imenike i upisnike i brisanju iz njih,

– izdaje i oduzima pečate i iskaznice,

– odlučuje o mirovanju članstva u Komori,

– provodi stegovne mjere«.

Članak 28.

U članku 53. stavku (1) riječi: »cjenik usluga« zamjenjuju se riječima: »normiranje poslova i usluga«.

Članak 53. stavak (2) mijenja se i glasi:

(2) Odbor za normiranje poslova i usluga obavlja stručne poslove izrade nacrta prijedloga Pravilnika o standardu usluga, prati primjenu Pravilnika o standardu usluga, te predlaže Skupštini donošenje njegovih izmjena i dopuna.«

U članku 53. stavku (4) riječi: »cjenik usluga« zamjenjuju se riječima: »normiranje poslova i usluga«.

Članak 29.

U članku 55. stavku (3) iza riječi: »Skupština« dodaju se riječi: »na prijedlog Upravnog odbora Komore«.

Članak 30.

U članku 62. stavku (1) brišu se riječi: »zaštite okoliša«.

Članak 31.

U članku 69. stavku (5) riječ: »sudjeluju« zamjenjuje se riječima: »mogu sudjelovati«.

Članak 32.

U članku 72. točka 15. mijenja se i glasi:

»15. ako izradi projekt i / ili provodi stručni nadzor za poslove i usluge vrijednosti do 50.000 kn, suprotno Pravilniku o standardu usluga koji definira sadržaj usluge i izračun norma sati za rad ovlaštenog arhitekta, a koji se donosi na temelju Statuta Komore.«

Članak 33.

U članku 73. stavku (1) iza riječi: »utvrđenih« dodaje se riječ: »Statutom i«.

U članku 73. stavku (1) točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako izradi projekt i / ili provodi stručni nadzor suprotno propisima koji uređuju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje«.

U članku 73. stavku (1) točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ako izradi projekt i / ili provodi stručni nadzor za poslove i usluge vrijednosti preko 50.000 kn, suprotno Pravilniku o standardu usluga koji definira sadržaj usluge i izračun norma sati za rad ovlaštenog arhitekta, a koji se donosi na temelju Statuta Komore,«

U članku 73. stavku (1) točka 17. mijenja se i glasi:

»17. ako ne ispunjava svoje obveze u smislu organiziranja i pripreme vježbeničkog staža ili ako izda potvrdu vježbeniku o stručnom radu pod nadzorom a stvarno nije nadzirao rad podnositelja zahtjeva«.

U članku 73. stavku (1) točka 19. briše se.

U stavku 73. dosadašnje točke: 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29., postaju točke: 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28.

Članak 34.

U članku 77. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Protiv ovlaštenog arhitekta koji ne izvršava materijalne obveze prema Komori, glavni tajnik Komore podnosi prijavu Stegovnom tužitelju Komore. Stegovni tužitelj Komore dužan je podići optužnicu u roku od 8 dana od primitka prijave. Stegovni tužitelj Komore dužan je u optužnici Stegovnom sudu podnijeti zahtjev za izdavanje privremene mjere zabrane obavljanja djelatnosti okrivljenika u trajanju od 60 dana«.

U članku 77. dodaje se stavak (6) koji glasi:

»(6) Stegovni sud donosi odluku o zahtjevu Stegovnog tužitelja iz prethodnog stavka, po hitnom postupku, te izdaje rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova do okončanja stegovnog postupka, ali ne duže od 60 dana, na temelju vjerodostojne isprave (izvoda iz poslovnih knjiga – poslovne kartice člana). Stegovni postupak se obustavlja u slučaju ako član u međuvremenu podmiri nastale materijalne obveze prema Komori. Izrečena mjera zabrane obavljanja poslova uračunava se u kaznu.«

Članak 35.

U članku 78. stavka (2) točka 4. mijenja se i glasi:

»4. može odlučiti o ukidanju odluke o zabrani obavljanja arhitektonske djelatnosti.«

Članak 36.

U članku 83. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Pravo na priziv ima okrivljenik, njegov branitelj, Stegovni tužitelj i ministar nadležan za prostorno uređenje i graditeljstvo«.

Članak 37.

U članku 86. stavku (2) točki 2. brišu se riječi: »i vježbenika«.

Članak 38.

U članku 89. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Komora ima svoj znak. Izgled znaka Komore utvrđuje Upravni odbor. Znak Komore je zaštićen«.

U članku 89. stavak (7) mijenja se i glasi:

»(7) Oblik i sadržaj pečata i žiga, te način korištenja znaka pobliže utvrđuje Skupština Komore posebnim Pravilnikom.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 18. lipnja 2013. god., klasa: 360-01/13-02/568, urbroj: 531-01-13-2.

Klasa: 960-03/13-01/03

Urbroj: 505-13-1

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Predsjednik
Hrvatske komore arhitekata
Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh., v. r.