Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1933

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine« br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 i 45/12) u članku 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske Unije i uvoz ulja na područje Republike Hrvatske.

(4) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz ulja iz područja Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 3. točke 4., 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»4. Proizvođač ulja je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja proizvodi i/ili uvozi svježa maziva ulja iz Dodatka I. ovoga Pravilnika u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe i/ili ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje.

13. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je naknada koju plaćaju proizvođač ulja za svježa maziva ulja prilikom stavljanja istih na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje odnosno prilikom proizvodnje i/ili uvoza i za vlastite ili za potrebe drugog. Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivim uljima.

14. Stavljanje na tržište svježih mazivih ulja je uvoz istih na području Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja na uvezena svježa maziva ulja kao posebnih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske odnosno na proizvedena svježa maziva ulja u Republici Hrvatskoj, za vlastite potrebe ili za stavljanje na tržište u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 2. iza riječi: »Naknada« dodaju se riječi: »zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja«.

Članak 4.

U članku 24. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Naknadu iz članka 23. stavka 2. kod uvoza i/ili proizvodnje svježih mazivih ulja obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca iz Dodatka VII. ovog Pravilnika te članka 25. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu provjere podataka iz članka 25. ovog Pravilnika Fond ima pravo obaviti kontrolu temeljem službenih podataka Ministarstva financija i drugih službenih evidencija na način i u rokovima utvrđenih sporazumom Fonda i tijela nadležnog za te podatke.«.

Članak 5.

U članku 25. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Proizvođač ulja dužan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva Financija podatke na obrascu Prijave proizvođača ulja (PPU) iz Dodatka VII. ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Članak 26.

(1) Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koji izveze ili iznese određenu količinu svježih mazivih ulja ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezenu količinu svježih mazivih ulja kao pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja (npr. transformatori). Iznos dijela uplaćene naknade za koji ima pravo za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade kojem je dužan priložiti:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 22. ovog Pravilnika;

– dokaz o izvozu svježih mazivih ulja (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu svježih mazivih ulja (račun inozemnom kupcu s količinom iznesenog svježeg mazivog ulja).

(3) Na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je trideset dana od dana izvoza odnosno iznosa.

(5) Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donosi Fond.«.

Članak 7.

Iza Dodatka VI. dodaje se Dodatak VII. na kojem je tiskan Obrazac PPU.

Članak 8.

Dodatak je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/36

Urbroj: 517-06-3-2-13-1

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK VII.

Obrazac PPU

Prijava proizvođača ulja

Razdoblje od______ do ________ godina_________

Obveznik naknade_________________________

OIB obveznika__________________________

NKD obveznika_________________________

Tarifni broj_____________________________

naziv proizvoda__________________________

količina proizvoda stavljena na tržište____________________kg

masa proizvoda/netto__________ kg

masa ambalaže/neto___________ kg

ulja:

Netto masa proizvedenog ulja iskazana u kilogramima preračunava se u litre dijeljenjem sa 0,90

– 2710 19 81 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 83 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 85 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 87 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 91 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 93 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 2710 19 99______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 3403 19 10 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 3403 19 90 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 3403 99 00 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

– 3819 00 00 ______ (l) x_________(jedinična naknada u kn/l)=_______(ukupno u kn)

__________________________________________________

– Ukupna obveza: _____________kn

NAPOMENE:

Uz prijavu obrasca PPU, obavezno je prijaviti i obrazac PPA (prijava proizvođača ambalaže).

PPU obrazac je dodatak uz prijavu poreza na dodanu vrijednost

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima