Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

MINISTARSTVO UPRAVE

2049

Na temelju članka 53. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/93 i 76/13), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU MATICE VJENČANIH, IZVACIMA I POTVRDAMA KOJI SE IZDAJU NA TEMELJU DRŽAVNIH MATICA

Članak 1.

Matice rođenih, matica vjenčanih i matica umrlih vode se u elektroničkom obliku, čiji je sadržaj propisan Zakonom o državnim maticama.

Matica vjenčanih osim u elektroničkom obliku vodi se i na propisanom obrascu i ispisuje trajnom tintom.

Članak 2.

Matica vjenčanih mora biti uvezana u tvrde korice od trajnog materijala.

Stranice matice vjenčanih, osim prve, označuju se rednim brojevima. Listovi knjige moraju biti prošiveni vrpcom, a krajevi vrpce zapečaćeni pečatnim voskom na prvoj unutarnjoj stranici.

Naslovna stranica matice vjenčanih sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republike Hrvatska« i naziv matica vjenčanih.

Prva unutarnja stranica sadrži: naziv »Republika Hrvatska«, naziv matica vjenčanih, naziv ureda državne uprave, naziv matičnog ureda, naziv matičnog područja, nazive mjesta za koje se vodi matica vjenčanih, datum prvog i posljednjeg upisa s oznakom njihovih rednih brojeva, potpis matičara koji je izvršio prvi upis i potpis matičara koji je knjigu zaključio. Ispod toga matičar, koji je izvršio obrojčavanje stranica, utvrđuje koliko obrojčanih stranica sadrži matica vjenčanih i taj broj potvrđuje svojim potpisom i pečatom.

Matica vjenčanih vodi se na obrascu broj 2. Veličina obrasca je 29,7 x 42 cm.

Članak 3.

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica koji sadrže sve podatke upisane u državne matice do vremena izdavanja izvatka, osim onih koje je posebnim propisima zabranjeno iskazivati.

Za osobe za koje je u državnim maticama upisana promjena spola, na izvatku se ne iskazuju podaci o promjeni spola i promjeni osobnog imena, odnosno za osobe koje su promijenile osobno ime prije promjene spola ne iskazuje se podatak o promjeni osobnog imena.

Članak 4.

Izvadak iz matice rođenih izdaje se na Obrascu broj 5, izvadak iz matice vjenčanih izdaje se na Obrascu broj 6 i Obrascu broj 12 i izvadak iz matice umrlih izdaje se na Obrascu broj 7.

Obrazac broj 5 je svijetloplave boje, Obrazac broj 6 i Obrazac broj 12 su svijetloružičaste boje, a Obrazac broj 7 je svijetlosive boje.

U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 5.

Na temelju državnih matica izdaju se potvrde o činjenicama upisanim u državne matice. Potvrde sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticama do dana izdavanja potvrde, koji se iskazuju u pripadajućim rubrikama potvrde.

Potvrda o činjenici rođenja ima naziv »Rodni list«, a izdaje se na Obrascu broj 8, Potvrda o činjenici sklapanja braka ima naziv »Vjenčani list«, a izdaje se na Obrascu broj 9 i na Obrascu broj 13 i Potvrda o činjenici smrti ima naziv »Smrtni list«, a izdaje se na Obrascu broj 10.

Obrasci iz stavka 2. ovog članka bijele su boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske.

Na Obrascu broj 8 otisak grba Republike Hrvatske je u svijetloplavoj boji, na Obrascu broj 9 i Obrascu broj 13 u ružičastoj boji, a na Obrascu broj 10 u svijetlosivoj boji.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 6.

Na temelju matice rođenih izdaje se potvrda o slobodnom bračnom stanju koja sadrži posljednje važeće podatke upisane u maticu rođenih, bez bilješki i podataka o izvršenim prethodnim promjenama i vremenu njihova nastanka.

Potvrda o slobodnom bračnom stanju izdaje se na Obrascu broj 11.

Obrazac broj 11 bijele je boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlozelenoj boji.

Veličina obrazaca je 21 x 29,7 cm.

Članak 7.

U službenoj prepisci i dostavljanju obavijesti o izvršenim upisima u državne matice, a radi evidentiranja tih upisa u drugim državnim maticama i drugim službenim evidencijama o građanima koje vode druga državna tijela na području Republike Hrvatske, ne koriste se obrasci javnih isprava propisani ovim Pravilnikom.

Za službene obavijesti o izvršenim upisima matičari mogu koristiti obrazac odgovarajućeg sadržaja s oznakom »SLUŽBENO«.

Na tiskanim obrascima s oznakom »SLUŽBENO«, u međusobnoj razmjeni obavijesti o izvršenim upisima iskazuje se podatak o matičnom broju i OIB-u.

Obrazac broj 12 i Obrazac broj 13 koriste diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Članak 8.

U obrascima propisanim ovim Pravilnikom utvrđuje se njihov sadržaj. Propisani obrasci tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Izvaci i potvrde propisani ovim Pravilnikom, od broja 5 do 13 tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja s hologramskom zaštitom pod oznakom »DM RH«, otisnutom na prvoj stranici obrasca.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 202/03 i 138/08.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-03/13-01/1092

Urbroj: 515-03-01/1-13-1

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.

91 17.07.2013 Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica 91 17.07.2013 Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica