Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN 93/2013 (19.7.2013.), Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

HRVATSKI SABOR

2072

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Proglašavam Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/189

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se:

– pitanja određenja poduzetničke infrastrukture, vrste i kategorizacija poduzetničkih zona (PZ) i poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

– ustrojavanje registra PZ/PPI-ja, odnosno izgradnja sistematizirane baze podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u Ministarstvu poduzetništva i obrta, kao nadležnom tijelu državne uprave za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije

– sustavi potpora, odnosno preduvjeti i kriteriji odobravanja potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija.

Članak 2.

(1) Poduzetnička infrastruktura u širem smislu ovoga Zakona predstavlja ukupnost svih prostorno specifičnih oblika odvijanja različitih poduzetničkih aktivnosti nastalih kao rezultat promišljenog i organiziranog prostorno razvojnog koncepta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Republike Hrvatske.

(2) Poduzetnička infrastruktura u užem smislu ovoga Zakona predstavlja sustav:

– poduzetničkih zona, odnosno

– poduzetničkih potpornih institucija unutar Republike Hrvatske.

(3) Cilj, odnosno svrha unapređenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je: poticanje gospodarskog rasta planiranjem i pravodobno izgradnjom poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi.

(4) Na razini gospodarskih subjekata, cilj i svrha unapređenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visoke razine lokacijske konkurentnosti koja uključuje kvalitetnu prometnu povezanost tih područja s glavnim prometnim pravcima i sustav poticajnih mjera i povlastica za poslovanje u tim područjima i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i na nacionalnoj razini unutar Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona poduzetničke zone kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definiraju se kako slijedi:

PODUZETNIČKE ZONE – infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima poduzetničke zone.

Članak 4.

Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona poduzetničke potporne institucije kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definiraju se kako slijedi:

1. RAZVOJNE AGENCIJE – registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja.

1.1. LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE – osnovane od strane jedinice lokalne samouprave

1.2. ŽUPANIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE – osnovane od strane jedinice područne (regionalne) samouprave

1.3. RAZVOJNE AGENCIJE ODREĐENE DJELATNOSTI – npr. Energetska razvojna agencija, itd. – osnovana od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave

2. PODUZETNIČKI CENTRI – registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području (županija, regija), koji predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani.

3. POSLOVNI INKUBATORI – registrirane pravne osobe zadužene za pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata. Inkubatori pružaju stručnu tehničku i edukativnu pomoć za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj.

3.1. PODUZETNIČKI INKUBATORI – pružaju podršku uspješnom razvoju poduzetništva kroz niz poslovnih usluga i resursa, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike od prve do treće godine poslovanja

3.2. INKUBATORI ZA NOVE TEHNOLOGIJE − predstavljaju specijalizirane poslovne subjekte s tematskim fokusom i usmjerenjem na područja nove (visoke) tehnologije koji podržavaju pokretanje i rast inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske programe, te koji novoosnovanim inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pružaju resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj.

4. PODUZETNIČKI AKCELERATORI – registrirane pravne osobe, odnosno specijalizirani poslovni subjekti zaduženi za pružanje usluga podrške poduzetnicima u postinkubacijskoj fazi, odnosno u fazi razvoja i širenja poslovanja na domaćem i stranom tržištu.

5. POSLOVNI PARKOVI – registrirane pravne osobe s fizičkim prostorima, zemljištem i resursima za smještaj malih, srednjih i velikih poduzetnika na komercijalnoj osnovi s posebnim fokusom na privlačenje domaćih i inozemnih investicija.

6. ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI parkovi su trgovačka društva koja se osnivaju radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika, a sukladno članku 30. Zakona o znanstvenoj djelatnosti visokom obrazovanju.

7. CENTRI KOMPETENCIJE predstavljaju specijalizirane poslovne subjekte koji provode istraživačke projekte razvojnog ili proizvodnog karaktera i razvijaju kompetencije u pojedinim područjima te s kojim drugi poslovni subjekti mogu ugovoriti usluge istraživanja i razvoja u svrhu jačanja pojedinih industrijskih grana. Usmjereni su na razvojna i primijenjena istraživanja i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije.

Članak 5.

(1) Poduzetnička infrastruktura podrazumijeva, odnosno treba biti opremljena:

– energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci)

– komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu)

– prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.)

– komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

(2) Osnivači i upravitelji poduzetničke infrastrukture propisane člancima 3. i 4. ovoga Zakona su pojedinačne pravne osobe ili konzorcij sastavljen od sljedećih pravnih subjekata:

– Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama

– jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

– druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru.

(3) Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama, na prijedlog ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt te ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje, odnosno za regionalni razvoj i fondove Europske unije, a na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, može osnovati poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa.

(4) Poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa, koje se osnivaju sukladno stavku 3. ovog članka, predstavljaju one poduzetničke zone čija veličina raspoložive slobodne površine iznosi minimalno 50 ha (hektara), sukladno odredbama članka 7. točke 3. i 4. ovoga Zakona.

(5) Poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa osnivaju se radi privlačenja strateških investicijskih projekata sukladno zakonskim odredbama koje određuju strateške investicijske projekte.

(6) Pravni oblik poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa utvrđuje se odlukom o osnivanju poduzetničke zone od posebnog gospodarkog interesa iz stavka 3. ovoga članka

Poduzetničke zone – vrste i kategorije

Članak 6.

(1) Ovim Zakonom poduzetničke zone definiraju se prema trima osnovnim kriterijima:

1. veličini ukupne površine poduzetničke zone

2. tipu aktivnosti unutar poduzetničke zone

3. intenzitetu aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone.

(2) Ukupna površina poduzetničke zone definirana je Prostornim planom i Odlukom o osnivanju. Uključuje sve zemljišne parcele namijenjene poduzetnicima i ukupnu površinu prometne i druge infrastrukture namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone u definiranom obuhvatu zone.

(3) Raspoloživa površina poduzetničke zone uključuje one zemljišne parcele koje su namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone.

Članak 7.

Prema veličini ukupne površine poduzetničke zone dijele se na:

1. MIKRO ZONE – veličine ukupne površine do 10 ha

2. MALE ZONE – veličine ukupne površine od 10 do 50 ha

3. SREDNJE ZONE – veličine ukupne površine od 50 do 100 ha

4. VELIKE ZONE – veličine ukupne površine veće od 100 ha.

Članak 8.

Prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone poduzetničke zone dijele se na:

1. PROIZVODNO − PRERAĐIVAČKE ZONE – u kojima pretežiti broj korisnika zone obavlja proizvodno-prerađivačke poduzetničke aktivnosti, odnosno u kojima pretežiti dio raspoložive površine zone zauzimaju poduzetnici koji obavljaju proizvodno-prerađivačku poduzetničku aktivnost

2. LOGISTIČKO − DISTRIBUCIJSKE ZONE – u kojima pretežiti broj korisnika zone obavlja logističko-distribucijske aktivnosti (distributivni centri, veletrgovina, skladištenje i transport, logističko servisni centri i dr.), odnosno u kojima pretežiti dio raspoložive površine zone zauzimaju poduzetnici koji obavljaju logističko-distribucijske aktivnosti

3. USLUŽNO MJEŠOVITE ZONE – u kojima pretežiti broj korisnika zone obavlja uslužne aktivnosti, servisne aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i druge poduzetničke aktivnosti, odnosno u kojima pretežiti dio raspoložive površine zone zauzimaju poduzetnici koji obavljaju uslužne aktivnosti, servisne aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i druge poduzetničke aktivnosti.

Članak 9.

Prema intenzitetu aktivacije raspoložive površine zone poduzetničke zone kategoriziraju se kao:

1. NEAKTIVNE PODUZETNIČKE ZONE – u kojima stupanj aktivacije (popunjenost aktivnim poduzetnicima) raspoložive površine zone iznosi 0% (0 ha aktivirane površine poduzetničke zone), nakon isteka prve godine od osnivanja poduzetničke zone

2. ZONE U INICIJALNOJ AKTIVACIJI – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi < 33% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone

3. SREDNJE AKTIVNE ZONE – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi od 33% < 66% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone

4. POTPUNO AKTIVNE ZONE – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi ≥ 66% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone.

II. REGISTAR PODUZETNIČKIH ZONA I PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI)

Članak 10.

(1) Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture je integrirana elektronička baza podataka subjekata poduzetničke infrastrukture koju čine:

1. Registar poduzetničkih zona

2. Registar poduzetničkih potpornih institucija.

(2) U Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture evidentirani su i sistematizirani svi subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica odobrenih od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, kao nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u Republici Hrvatskoj, ili drugih tijela državne uprave nadležnih za dodjelu potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica.

(3) U Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture mogu se evidentirati i sistematizirati i drugi subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, uključujući one koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica odobrenih od strane drugih tijela nadležnih za odobravanje potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica iz Republike Hrvatske, Europske unije ili drugih inozemnih, odnosno međunarodnih tijela koja odobravaju potpore, poticajne mjere, darovnice ili povlastice.

(4) Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture vodi se u ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt.

Članak 11.

Za svaki subjekt poduzetničke infrastrukture Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture sadrži sljedeće kategorije podataka:

1. OPĆI PODACI O SUBJETKU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE: osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj subjekta, godina osnivanja subjekta, osnivač subjekta, kraći i duži naziv subjekta, županija, općina i adresa subjekta, djelatnost, podaci za kontakt (tel., faks., e-pošta)

2. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM ZONAMA: veličina površine poduzetničke zone (ha), broj poduzetnika prisutnih u poduzetničkoj zoni, površina zauzetosti poduzetničke zone po pojedinom poduzetniku u poduzetničkoj zoni, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj zoni

3. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA: vrsta poduzetničke potporne institucije, broj zaposlenih u poduzetničkoj potpornoj instituciji, vrste usluga koje pruža poduzetnička potporna institucija, veličina površine/prostora poduzetničke potporne institucije (m²), broj prisutnih poduzetnika u poduzetničkoj potpornoj instituciji, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj potpornoj instituciji, površina zauzetosti poduzetničke potporne institucije po pojedinom poduzetniku.

Dostava podataka u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI)

Članak 12.

(1) Podatke iz članka 11. ovoga Zakona u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture dužni su dostavljati svi subjekti poduzetničke infrastrukture koji su korisnici potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.

(2) Podatke iz članka 11. ovoga Zakona svi subjekti poduzetničke infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt do kraja travnja tekuće godine za proteklu godinu, odnosno najkasnije u roku od mjesec dana od nastale promjene u poduzetničkoj infrastrukturi, a koja spada u navedene kategorije podataka iz članka 11. ovoga Zakona.

(3) Podatke iz članka 11. ovoga Zakona u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture dostavljaju i oni subjekti poduzetničke infrastrukture koji nisu korisnici potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, ali imaju namjeru koristiti potpore počevši od godine u kojoj dostavljaju podatke iz članka 11. ovoga Zakona.

Članak 13.

(1) Prijavom u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i ispunjenjem uvjeta propisanih u članku 12. ovoga Zakona subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj stječu pravo na prijavu za korištenje potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt namijenjenih subjektima poduzetničke infrastrukture.

(2) Standardizirani obrazac Prijave u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i obrazac za dostavu podataka iz članka 11. ovoga Zakona naputkom propisuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

Korištenje podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (JRPI)

Članak 14.

(1) Korištenje podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture dozvoljeno je na način i pod uvjetima određenim od strane ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.

(2) Način i uvjete korištenja podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture naputkom propisuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

Članak 15.

Svaki drugi način korištenja podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture suprotan odredbama članka 14. ovoga Zakona predstavlja povredu zaštićenog prava.

III. SUSTAV POTPORA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA I PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

Prioriteti i ciljevi sustava potpora

Članak 16.

Prioriteti sustava potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija su:

1. unapređenje uvjeta poduzetničke infrastrukture za privlačenje investicija

2. jačanje konkurentnosti poduzetništva

3. razvoj tehnološki usmjerenog i na znanju utemeljenog poduzetništva

4. poticanje inventivnog poduzetništva i poduzetničkih inovacija

5. povećanje zaposlenosti broja gospodarskih subjekata.

Članak 17.

Ciljevi sustava potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija su:

1. unapređenje energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture unutar poduzetničkih zona

2. privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta

3. uređenje i opremanje prostora za poduzetničku djelatnost temeljenu na primjeni inovacija i primjeni visokih tehnologija

4. razvoj poduzetničkih potpornih institucija: poduzetničkih centara, razvojnih agencija, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova

5. podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

Članak 18.

(1) Sustav potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija namijenjen je subjektima poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su evidentirani u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture sukladno odredbama članka 10. i članka 11. ovoga Zakona.

(2) Visina i način dodjele potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija subjektima poduzetničke infrastrukture propisuje se godišnjim programima poticanja poduzetništva i obrta, odnosno regionalnog razvoja koje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstava nadležnih za poduzetništvo i obrt, odnosno regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Sustav potpora za poduzetničke zone

Članak 19.

Sustav potpora za poduzetničke zone čine tri vrste potpora:

1. INFRASTRUKTURNE POTPORE – potpore za izgradnju energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture u poduzetničkoj zoni

2. POTPORE ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI – potpore za izlazak na nova, međunarodna tržišta i ciljano privlačenje potencijalnih investitora – korisnika poduzetničke zone

3. POTPORE ZA JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA – potpore za edukaciju i unapređenje poduzetničkih vještina.

Članak 20.

(1) Sustav potpora iz članka 19. ovoga Zakona, osim infrastrukturnih potpora, podrazumijeva samo one kategorije potpora sukladne odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.), odnosno one potpore koje spadaju u kategorije regionalnih potpora, potpora male vrijednosti i potpora čiji je način dodjele propisan Odlukom o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (»Narodne novine«, br. 37/09.).

(2) Infrastrukturne potpore iz članka 19. ovoga Zakona, odnosno financiranje izgradnje infrastrukture poduzetničkih zona od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatra se državnom potporom u smislu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.).

Članak 21.

Pri dodjeli potpora iz članka 19. ovoga Zakona ministarstva nadležna za poduzetništvo i obrt i regionalni razvoj i fondove Europske unije procjenjuju učinke potpora na:

– ravnomjerni regionalni razvoj i ujednačen gospodarski razvoj svih dijelova Republike Hrvatske

– jednaki tretman i tržišno natjecanje svih subjekata na području Republike Hrvatske i

– gospodarsku opravdanost potpore u smislu dostignutog intenziteta aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone.

Članak 22.

Radi učinkovite i gospodarski opravdane dodjele potpora prema kriteriju intenziteta aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, nadležna državna tijela prednost pri dodjeli potpora daju poduzetničkim zonama s višim stupnjem aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, a sukladno kategorizaciji poduzetničkih zona iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) U slučaju potpore iz članka 19. ovoga Zakona za izgradnju i opremanje nove poduzetničke zone potpora je opravdana samo kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave unutar koje se namjerava graditi nova poduzetnička zona iznosi ≥ 66% ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone, i to prema izračunu kako slijedi:

UAPPZ (%) = n1APPZ + n2APPZ + n3APPZ + ...... x 100
                                                     Σn
=

UAPPZ = ukupno aktivirana površina poduzetničkih zona u JLPS-u

n1, n2, n3… = poduzetnička zona

Σn = ukupno raspoloživa površina svih poduzetničkih zona u JLPS-u

APPZ = aktivirana površina poduzetničke zone

(2) U slučaju kada je osnivač nove poduzetničke zone jedinica lokalne samouprave, u izračun iz stavka 1. ovoga članka uključuju se postojeće poduzetničke zone u prostoru jedinice lokalne samouprave osnovane od osnivača nove poduzetničke zone.

(3) U slučaju kada je osnivač nove poduzetničke zone jedinica područne (regionalne) samouprave, u izračun iz stavka 1. ovoga članka uključuju se postojeće poduzetničke zone u prostoru jedinice područne (regionalne) samouprave osnovane od osnivača nove poduzetničke zone.

Raspolaganje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju/proširenje poduzetničke zone

Članak 24.

(1) U slučaju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone prioritetni model raspolaganja zemljištem, a sukladno odredbama članka 39. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom je: prodaja zemljišta, pravo građenja i dokapitalizacija trgovačkih društava unošenjem nekretnina u temeljni kapital trgovačkih društava.

(2) U slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju/proširenje poduzetničke zone opravdano je samo kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar prostora jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja podnosi zahtjev za dodjelu zemljišta iznosi ≥ 66 % ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone, i to prema izračunu iz stavka 1. članka 23. ovoga Zakona.

(3) Uz navedeni uvjet iz stavka 2. ovoga članka darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove poduzetničke zone opravdano je samo kada u radijusu od 20 kilometara od lokacije predviđene za izgradnju nove poduzetničke zone ne postoje već poduzetničke zone čiji ukupni iznos aktivirane raspoložive površine iznosi ≥ 66 % ukupno raspoložive površine tih poduzetničkih zona i to prema izračunu iz stavka 1. članka 23. ovoga Zakona.

(4) U slučaju osnivanja, izgradnje poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa, sukladno odredbama članka 5. stavka 3. i. 4. ovoga Zakona, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je uz izuzeće odredbi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Odluku o modelu raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju osnivanja izgradnje poduzetničke zone iz stavka 4. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministarstava za poduzetništvo i obrt, odnosno regionalni razvoj i fondove Europske unije.

(6) Darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone ne smatra se državnom potporom u smislu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.).

Članak 25.

Uz ispunjenje uvjeta iz članka 24. ovoga Zakona, u slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt radi utvrđenja gospodarske opravdanosti darovanja zemljišta i dugoročne održivosti projekta izgradnje/proširenja poduzetničke zone dostaviti Izjavu kojom jamči za ulaganja u izgradnju i opremanje poduzetničke zone sa specificiranim izvorima financiranja predmetnih ulaganja.

Članak 26.

(1) U slučaju raspolaganja darovanim zemljištem, suprotno odredbama ovoga Zakona, odnosno ako darovano zemljište nije privedeno namjeni u svrhu izgradnje poduzetničke zone, odnosno ako darovano zemljište nije privedeno namjeni u roku od tri godine od dana darovanja, odnosno ako sredstva ostvarena prodajom darovanog zemljišta nisu korištena za infrastrukturno opremanje poduzetničke zone za koju je dodijeljeno zemljište, Vlada Republike Hrvatske će na temelju prethodnog očitovanja ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, a na prijedlog Agencije za upravljanje državnom imovinom raskinuti Ugovor o darovanju.

(2) Nadzor nad izvršenjem obveza iz Ugovora o darovanju zemljišta za izgradnju/proširenje poduzetničke zone, odnosno nadzor nad izvršenjem odredbi iz stavka 1. ovog članka provodi ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt.

Sustav potpora za poduzetničke potporne institucije

Članak 27.

Sustav potpora za poduzetničke potporne institucije čine četiri vrste potpora:

1. POTPORE ZA PRIPREMU PROJEKATA – potpore za pripremu infrastrukturnih projekata (za kategoriju infrastrukture iz članka 5. ovog Zakona) uključujući potpore i za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih arhitektonskih projekata, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi i izradu prijavne dokumentacije za natječaje EU fondova

2. POTPORE ZA JAČANJE KAPACITETA – potpore za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje infrastrukture iz članka 5. ovog Zakona, uključujući troškove kupnje i amortizacije materijalne i nematerijalne imovine

3. POTPORE ZA PODIZANJE KVALITETE USLUGA potpore za pružanje savjetodavnih i mentorskih usluga, razvojno-istraživačkih i tehničko-tehnoloških usluga, ciljano privlačenje investicija, pružanje stručne pomoći za razvoj poslovanja, umrežavanje i širenje tržišta

4. POTPORE ZA JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA – potpore za podizanje konkurentske sposobnosti malih i srednjih poduzetnika edukacijom i unapređenjem poduzetničkih vještina.

Članak 28.

Sustav potpora iz članka 27. ovoga Zakona podrazumijeva samo one kategorije potpora sukladne odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.), odnosno one potpore koje spadaju u kategorije regionalnih potpora, potpora male vrijednosti i potpora čiji je način dodjele propisan Odlukom o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (»Narodne novine«, br. 37/09.).

Članak 29.

Pri dodjeli potpora iz članka 27. ovoga Zakona ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt, ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije procjenjuju učinke potpora na:

– ravnomjerni regionalni razvoj i ujednačen gospodarski razvoj svih dijelova Republike Hrvatske

– jednaki tretman i tržišno natjecanje svih subjekata na području Republike Hrvatske

– gospodarsku opravdanost potpore u smislu intenziteta uključivanja poduzetnika u aktivnosti poduzetničke potporne institucije i

– broj i kvalitetu izrađenih projekata (nacionalnih i EU) gospodarskog razvoja i poduzetništva.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba osnivač poduzetničke zone, osim kada je osnivač Republike Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako suprotno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona ne dostavi podatke iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba poduzetničke potporne institucije ako:

– ne dostavi točne podatke iz članka 11. ovoga Zakona

– ne dostavi Izjavu iz članka 25. ovoga Zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ministar nadležan za poduzetništvo i obrt će donijeti naputak iz članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Subjekti poduzetničke infrastrukture koji su već koristili sredstva potpore Ministarstva poduzetništva i obrta, sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta, nisu obvezni podnositi Prijavu u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/161

Zagreb, 5. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

93 19.07.2013 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture