Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

HRVATSKI SABOR

2125

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

Proglašavam Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/196

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja i biljaka te njihovim dijelovima i derivatima u svrhu provedbe:

1) Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997., str. 1–69) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 338/97)

2) Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19. 6. 2006., str. 1–69) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 865/2006)

3) Uredbe Komisije (EZ) br. 100/2008 od 4. veljače 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u odnosu na zbirke uzoraka i određene formalnosti vezane za trgovinu vrstama divlje faune i flore (SL L 31, 5. 2. 2008., str. 3)

4) Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 578/2013 od 17. lipnja 2013. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju (SL L 169, 21. 6. 2013., str. 1)

5) Uredbe Komisije (EU) br. 791/2012 od 23. kolovoza 2012. koja u odnosu na određene odredbe pri trgovini vrstama divlje faune i flore, propisuje izmjene Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 242, 7. 9. 2012., str. 1 – 12)

6) Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. kojom se utvrđuju detaljna pravila o izgledu dopuštenja, potvrda i drugih dokumenata propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i koja propisuje izmjene Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012., str. 13 – 45)

7) Uredbe Komisije (EU) br. 1158/2012 od 27. studenoga 2012. koja propisuje izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 339, 12. 12. 2012., str. 1 – 77).

(2) Ovim se Zakonom uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju i izvozu primjeraka zavičajnih divljih vrsta (životinje, biljke, gljive i/ili alge), njihovih dijelova i derivata strogo zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13.).

(3) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće u svrhu provedbe uredbi iz stavka 1. ovoga članka i odredbi ovoga Zakona.

(4) Ovim se Zakonom uređuje nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona te prekršaji za kršenje uredbi iz stavka 1. ovoga članka i odredbi ovoga Zakona.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) »derivat« je svaki prerađeni dio životinje, biljke, gljive i/ili alge ili tjelesna tekućina. Derivati većinom nisu prepoznatljivi dio primjerka od kojeg potječu

2) »dio« je svaki dio životinje, biljke, gljive i/ili alge, neovisno o tome je li u svježem ili jednostavno prerađenom stanju

3) »komercijalno korištenje« podrazumijeva nuđenje na prodaju, prodaju i trgovinu primjercima

4) »Konvencija« je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/99.) te Dodaci I., II. i III. Konvencije i njihove izmjene i dopune

5) »nadležno upravno tijelo« je tijelo imenovano prema članku 9. Konvencije

6) »prekogranični promet« je iznos, unos, izvoz, ponovni izvoz, uvoz ili unos s mora primjeraka divljih vrsta, njihovih dijelova i/ili derivata

7) »znanstveno tijelo« je Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) ili drugo tijelo koje za obavljanje stručnih poslova za potrebe ovoga Zakona ovlasti ministar.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te u Zakonu o zaštiti prirode.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, provedbu Konvencije i ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za obavljanje stručnih poslova propisanih uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Konvencijom i ovim Zakonom je Zavod.

(3) Za obavljanje pojedinih stručnih poslova u vezi s nadležnošću Ministarstva, prema ocijenjenoj potrebi, ministar može u skladu sa zakonom angažirati i druga tijela, pravne osobe s javnim ovlastima te druge pravne i fizičke osobe.

(4) Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska služba) nadležna je za kontrolu prekograničnog prometa primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, kao i za nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije.

(5) U provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije sudjeluju i središnja tijela državne uprave nadležna za veterinarstvo, biljno zdravstvo i unutarnje poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

Zadaće Ministarstva

Članak 4.

Ministarstvo obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a osobito:

1) djeluje kao nadležno upravno tijelo u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. Uredbe (EZ) br. 338/97

2) izdaje dopuštenja i potvrde, te druge akte

3) priprema stajališta i sudjeluje putem svojih predstavnika na konferencijama stranaka Konvencije, kao i na sastancima odbora i radnih skupina Konvencije

4) priprema stajališta i sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije

5) priprema prijedloge za konferencije stranaka Konvencije te prijedloge za izmjene i dopune dodataka i rezolucija Konvencije u suradnji sa Zavodom

6) izrađuje upute i dokumente za učinkovitu provedbu Konvencije

7) vodi evidencije o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 te izrađuje jednogodišnje izvješće o međunarodnoj trgovini koje se podnosi Europskoj komisiji do 15. lipnja svake godine, te jednogodišnja i dvogodišnja izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Konvencije do 31. listopada svake godine

8) vodi evidencije uzgajivača primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i Dodatku I. Konvencije te o istome izvještava Tajništvo Konvencije

9) vodi evidencije primjeraka koji su dio putujuće izložbe iz članka 18. ovoga Zakona

10) vodi evidenciju o znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz članka 19. ovoga Zakona

11) vodi evidenciju postrojenja za preradu i prepakiranje kavijara jesetrovki (Acipenseriformes spp.) iz članka 21. ovoga Zakona

12) odlučuje o postupanju i zbrinjavanju primjeraka u slučajevima privremenog i trajnog oduzimanja

13) u suradnji sa Zavodom prikuplja i procjenjuje podatke o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i priprema prijedloge za njezino sprječavanje

14) organizira i vodi programe osposobljavanja djelatnika drugih tijela koji sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije

15) surađuje s Tajništvom Konvencije, nadležnim tijelima država stranaka Konvencije, tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama

16) surađuje i razmjenjuje informacije s upravnim i znanstvenim tijelima drugih država nadležnim za poslove očuvanja divljih vrsta te međunarodnim organizacijama koje su odgovorne za provedbu i primjenu propisa o zaštiti prirode

17) surađuje s drugim tijelima državne uprave, osobito s onima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, te koordinira međuresorne radne skupine

18) sudjeluje u radu međunarodnih organizacija

19) organizira i vodi projekte informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim divljim vrstama

20) surađuje s nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode

21) prema potrebi dostavlja podatke drugim tijelima državne uprave

22) obavlja i druge poslove prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije.

Zadaće Zavoda

Članak 5.

Zavod obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a osobito:

1) djeluje kao nadležno znanstveno tijelo u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. Uredbe (EZ) br. 338/97

2) utvrđuje ugrožava li prekogranični promet i komercijalno korištenje primjeraka opstanak vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta

3) na zahtjev Ministarstva izdaje stručna mišljenja o podrijetlu primjeraka

4) na zahtjev Ministarstva izdaje stručna mišljenja o uzgoju ili umjetnom razmnožavanju primjeraka

5) na zahtjev Ministarstva izdaje stručna mišljenja vezana uz označavanje primjeraka

6) daje mišljenje o primjerenosti smještaja namijenjenog živim primjercima vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih zavičajnih vrsta uzetih iz prirode

7) izdaje stručna mišljenja o uvođenju u evidenciju znanstvenika i znanstvenih ustanova iz članka 19. ovoga Zakona

8) na zahtjev Ministarstva izdaje stručna mišljenja o postupanju s oduzetim primjercima

9) surađuje s Ministarstvom u pripremi stajališta za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora i radnih skupina tijela Europske unije

10) surađuje s Ministarstvom u pripremi stručnih podloga i prijedloga za izmjene i dopune dodataka Konvencije za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora Konvencije

11) sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije, konferencijama stranaka Konvencije i sastancima stručnih odbora i radnih skupina Konvencije, te u radu drugih međunarodnih organizacija

12) prikuplja podatke o divljim vrstama navedenim u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenim zavičajnim vrstama

13) u suradnji s Ministarstvom, predlaže mjere za zaštitu određenih vrsta ako se praćenjem izdanih dopuštenja i potvrda utvrdi povećani pritisak na te vrste

14) ako temeljem usporedbe izdanih i realiziranih izvoznih dopuštenja utvrdi da bi daljnji izvoz vrste navedene u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 mogao ugroziti njezino povoljno stanje u prirodi, izdaje stručne podloge kojima se utvrđuje da ta vrsta ispunjava uvjete za uključivanje u Prilog A Uredbe (EZ) br. 338/97 u svrhu poduzimanja potrebnih mjera od strane Ministarstva

15) pruža stručnu pomoć Ministarstvu, Carinskoj službi i ostalim službama pri taksonomskom određivanju vrste i/ili utvrđivanju vrste od koje dio ili derivat potječu

16) u suradnji s Ministarstvom sudjeluje u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije te organizaciji i vođenju programa informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama

17) u suradnji s Ministarstvom prikuplja i procjenjuje podatke o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i priprema prijedloge za njezino sprječavanje

18) surađuje sa znanstvenim tijelima drugih država stranaka Konvencije i s drugim organizacijama iz područja očuvanja divljih vrsta

19) obavlja i druge poslove prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije.

Zadaće Carinske službe

Članak 6.

Carinska služba obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a vezano za prekogranični promet divljih vrsta, a osobito:

1) obavlja poslove nadzora nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije

2) utvrđuje provodi li se prekogranični promet primjercima vrsta navedenim u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije

3) sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije te sastancima stručnih odbora i radnih skupina Konvencije

4) surađuje s Ministarstvom u pripremi stajališta za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora i radnih skupina tijela Europske unije

5) sudjeluje u izradi uputa i dokumenata za učinkovitu provedbu Konvencije

6) na zahtjev dostavlja podatke drugim tijelima državne uprave o prekograničnom prometu divljim vrstama

7) u suradnji s Ministarstvom sudjeluje u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, te u organizaciji i vođenju programa informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama.

III. OZNAČAVANJE

Članak 7.

(1) Živi kralježnjaci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i živi kralježnjaci strogo zaštićenih zavičajnih vrsta na koje se odnose odredbe ovoga Zakona, označuju se na način propisan uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno člankom 85. Zakona o zaštiti prirode.

(2) Označavanje ostalih primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 provodi se prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

IV. PREKOGRANIČNI PROMET I KOMERCIJALNO KORIŠTENJE PRIMJERAKA

Granični prijelazi za prekogranični promet primjercima

Članak 8.

Prekogranični promet i provoz primjeraka na koje se odnose odredbe ovoga Zakona, njihovih dijelova i derivata, a za koje je obvezan zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni pregled dopušten je samo preko onih graničnih prijelaza koji su posebnim propisima određeni za prekogranični promet robe koja podliježe navedenim vrstama pregleda.

Komercijalno korištenje i premještaj primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta

Članak 9.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja namjerava komercijalno koristiti i/ili izvoziti žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 te njihove dijelove ili derivate, odnosno koja namjerava premjestiti žive primjerke tih vrsta uzete iz prirode s lokacije navedene u dopuštenju izdanom temeljem Zakona o zaštiti prirode ili ovoga Zakona, dužna je prethodno ishoditi potvrdu Ministarstva.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na križance divljih vrsta čiji su jedan ili oba roditelja primjerci strogo zaštićenih zavičajnih vrsta.

(3) Zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu zahtjeva iz Dodatka I. ovoga Zakona.

Članak 10.

(1) Ministarstvo izdaje potvrdu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) primjerci su zakonito uzeti iz prirode, uvezeni ili stečeni u skladu s propisima iz područja zaštite prirode

2) postoji opravdanost komercijalnog korištenja i/ili izvoza sa stajališta očuvanja vrste i bioraznolikosti.

(2) Potvrda iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se za:

1) pojedinačni primjerak živih kralješnjaka koji je trajno označen jedinstvenom oznakom, a vrijedi dok god je primjerak živ te se predaje svakom sljedećem vlasniku primjerka

2) primjerke živih životinja koji nemaju trajnu jedinstvenu oznaku i mrtve primjerke životinja te njihove dijelove i derivate, za primjerke biljnih vrsta te njihove dijelove i derivate, a vrijedi samo za transakciju za koju je potvrda izdana.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, imatelj potvrde dužan je nakon izvršene transakcije izvornik potvrde bez odgađanja vratiti Ministarstvu, a sljedećem vlasniku primjerka predati kopiju izvornika potvrde.

(4) Potvrda iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje na obrascu iz Dodatka I. ovoga Zakona, a sastoji se od:

1) izvornika

2) kopije za tijelo koje izdaje potvrdu.

(5) U slučajevima kada podaci na potvrdi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona više ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u polju 14. obrasca potvrde, imatelj potvrde dužan je bez odgađanja potvrdu vratiti Ministarstvu.

(6) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim potvrdama iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 11.

Odredbe članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se na umjetno razmnožene primjerke strogo zaštićenih zavičajnih biljnih vrsta, ako vlasnik primjerka može dokazati da se radi o umjetno razmnoženim primjercima.

Uzgoj vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97

Članak 12.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja namjerava uzgajati vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, dužna je prethodno ishoditi dopuštenje Ministarstva prema odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(2) Pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja namjerava uzgajati zavičajne vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, a koje nisu strogo zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, dužna je prethodno ishoditi dopuštenje Ministarstva prema odredbi članka 82. Zakona o zaštiti prirode.

Unaprijed izdana potvrda

Članak 13.

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će na zahtjev pravne i fizičke osobe – obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, izdati unaprijed izdanu potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, odnosno njihovih dijelova ili derivata, ako se radi o primjercima zakonito uzetim iz prirode u Republici Hrvatskoj, uvezenim ili stečenim u skladu s propisima iz područja zaštite prirode.

(2) U svrhu korištenja unaprijed izdane potvrde iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obvezna je od Ministarstva prethodno ishoditi jedinstveni broj korisnika unaprijed izdane potvrde.

(3) Zahtjev za dodjelu jedinstvenog broja iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, i to:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo dodjeljuje budućem korisniku unaprijed izdane potvrde jedinstveni broj koji se sastoji od kombinacije znakova ISO kôda za Republiku Hrvatsku (HR) i četveroznamenkastog serijskog broja.

(6) Zahtjev za ishođenje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu zahtjeva iz Priloga V. Uredbe 792/2012/EU, uz kojega se:

1) navodi jedinstveni broj korisnika unaprijed izdane potvrde

2) navodi potreban broj unaprijed izdanih potvrda s točno navedenom količinom ili neto masom primjeraka za svaku pojedinu potvrdu

3) prilaže dokaz da su predmetni primjerci uzeti iz prirode, uvezeni ili stečeni u skladu s propisima iz područja zaštite prirode

4) prilaže kopija dopuštenja za stavljanje na tržište primjeraka, njihovih dijelova i derivata, izdanog prema posebnim propisima.

Članak 14.

(1) Ministarstvo izdaje unaprijed izdanu potvrdu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) primjerci su zakonito uzeti iz prirode, uvezeni ili stečeni u skladu s propisima iz područja zaštite prirode

2) postoji opravdanost izdavanja unaprijed izdane potvrde

3) postoji opravdanost komercijalnog korištenja sa stajališta očuvanja vrste i bioraznolikosti.

(2) Unaprijed izdana potvrda iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se za:

1) pojedinačni primjerak živih kralješnjaka koji je trajno označen jedinstvenom oznakom, a vrijedi dok god je primjerak živ, te se predaje svakom sljedećem vlasniku primjerka

2) primjerke živih životinja koji nemaju trajnu jedinstvenu oznaku i mrtve primjerke životinja te njihove dijelove i derivate, za primjerke biljnih vrsta te njihove dijelove i derivate, a vrijedi samo za transakciju za koju je potvrda izdana.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, korisnik unaprijed izdane potvrde dužan je izvornik potvrde nakon izvršene transakcije bez odgađanja vratiti Ministarstvu, a sljedećem vlasniku primjerka predati kopiju izvornika potvrde.

(4) Unaprijed izdana potvrda iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona važi na području Europske unije.

(5) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka unaprijed izdana potvrda vrijedi najdulje 12 mjeseci od datuma izdavanja, što se navodi kao poseban uvjet u polju 20. potvrde iz Priloga V. Uredbe 792/2012/EU.

Članak 15.

(1) Korisnik unaprijed izdane potvrde mora voditi i redovito ažurirati elektroničku evidenciju podataka koja se odnosi na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenoj mrežnoj stranici.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka treba biti u svakom trenutku dostupna nadležnim tijelima na uvid.

(3) Korisnik unaprijed izdane potvrde najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu godišnje izvješće u elektroničkom obliku, putem obrasca iz stavka 1. ovoga članka.

V. DOPUŠTENJA I POTVRDE

Postupovne odredbe

Članak 16.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te zahtjev iz članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku na propisanom obrascu koji mora biti popunjen čitko, tiskanim slovima, ručno ili elektronički.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, kao i zahtjev iz članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu pravodobno, prije postupanja na koje se zahtjev odnosi.

(3) Podnositelj je u zahtjevu za izdavanjem dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, dužan navesti točne podatke te priložiti svu dokumentaciju propisanu uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, te odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo će odbaciti zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. i odredbi ovoga Zakona ako se utvrdi da je zahtjev podnesen nakon što je postupanje na koje se zahtjev odnosi već započelo.

(5) Ministarstvo može zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, te članka 9. stavka 1. ovoga Zakona dostaviti Zavodu na stručno mišljenje.

(6) Zavod je dužan, u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti Ministarstvu stručno mišljenje u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

(7) Dopuštenja, potvrde i ovlaštenja koje Ministarstvo izdaje temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1., te članka 9. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ovoga Zakona su upravni akti.

(8) Protiv odluka donesenih povodom zahtjeva za izdavanjem dopuštenja, potvrda ili ovlaštenja temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, te na temelju članka 9. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Detaljno postupanje vezano uz pakiranje i prepakiranje kavijara, izgled papira na kojima se izdaju dopuštenja i potvrde iz članaka 9. i 17. ovoga Zakona, način popunjavanja obrazaca koji se izdaju temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. i odredbi ovoga Zakona, ministar propisuje pravilnikom.

Prilog dopuštenja za uvoz, izvoz ili potvrde za ponovni izvoz većeg broja vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97

Članak 17.

(1) U slučaju uvoza, izvoza ili ponovnog izvoza većeg broja vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, sastavni dio uvoznog ili izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu je prilog dopuštenja, čiji su sadržaj i oblik propisani Dodatkom II. ovoga Zakona.

(2) Prilog dopuštenja za uvoz, izvoz ili potvrde za ponovni izvoz iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

1) izvornika

2) kopije za imatelja

3) kopije koju carina vraća izdavatelju

4) kopije za izdavatelja

5) zahtjeva.

Putujuće izložbe

Članak 18.

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će na zahtjev pravne i fizičke osobe – obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, izdati dopuštenje za putujuću izložbu koja sadrži žive i/ili mrtve primjerke životinjskih ili biljnih vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, odnosno njihove dijelove ili derivate.

(2) U svrhu korištenja dopuštenja za putujuću izložbu iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obvezna je od Ministarstva prethodno ishoditi jedinstveni evidencijski broj putujuće izložbe.

(3) Zahtjev za dodjelu jedinstvenog evidencijskog broja putujuće izložbe iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) ime i prezime osobe odgovorne za putujuću izložbu

4) predviđena mjesta održavanja izložbe

5) znanstveni naziv vrste za svaki primjerak koji je dio putujuće izložbe

6) dokaz o zakonitom podrijetlu svakog primjerka koji je dio putujuće izložbe

7) detaljan opis svakog primjerka koji je dio putujuće izložbe

8) dokaz da je primjerak označen na propisani način ili se može prepoznati u skladu s popratnom fotodokumentacijom.

(4) Podaci iz stavka 3. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj putujuće izložbe iz stavka 2. ovoga članka, koji se sastoji od kombinacije znakova aabbcccc, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bb: dvoslovni kôd TE

3) cccc: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(6) U slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe iz stavka 1. ovoga članka, imatelj dopuštenja za putujuću izložbu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju o putujućim izložbama iz stavka 1. ovoga članka.

Evidencija znanstvenika i znanstvenih ustanova

Članak 19.

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će na zahtjev pravne i fizičke osobe – obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, evidentirati znanstvenike i znanstvene ustanove koji žele razmjenjivati znanstveni materijal od vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, odnosno njihove dijelove ili derivate, a koji je pohranjen u njihovoj zbirci, korištenjem naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala propisane Uredbom (EZ) br. 865/2006.

(2) U svrhu korištenja naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala iz stavka 1. ovoga članka, znanstvenici i znanstvene ustanove obvezni su Ministarstvu prethodno dostaviti popis primjeraka vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97 koji su pohranjeni u njihovoj zbirci, sa sljedećim podacima:

1) podatke o znanstvenoj ustanovi

2) znanstveni naziv svake vrste

3) ukupan broj primjeraka svake vrste

4) detaljan opis svakog primjerka koji je dio zbirke

5) evidencijski broj primjerka u zbirci

6) datum i način stjecanja primjerka, odnosno podrijetlo primjerka.

(3) Zahtjev za uvođenje u evidenciju znanstvenika i znanstvenih ustanova iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) ime i prezime osobe odgovorne za znanstvenu zbirku

4) ime i prezime osobe koja će biti ovlaštena za popunjavanje naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala

5) dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da su znanstvena zbirka primjeraka i za nju vezani podaci i dokumentacija trajno pohranjeni kod podnositelja zahtjeva te da su pod stručnim nadzorom

– da su primjerci dostupni zainteresiranim korisnicima, uključujući i druge znanstvenike i znanstvene ustanove

– da podnositelj zahtjeva o znanstvenoj zbirci vodi trajnu evidenciju

– da su primjerci zakonito stečeni za potrebe istraživanja i pohranjivanja u zbirku, odnosno stečeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona

– da su primjerci iz zbirke pohranjeni na način koji osigurava njihovo daljnje korištenje.

(4) Podaci iz stavka 3. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj, koji se sastoji od kombinacije znakova aabbb, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bbb: troznamenkasti serijski broj.

(6) Ministarstvo prilikom dodjele jedinstvenog evidencijskog broja iz stavka 5. ovoga članka, imenuje i osobu ovlaštenu za popunjavanje naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju o znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz stavka 1. ovoga članka te prema potrebi dostavlja podatke o tome Tajništvu Konvencije i Europskoj komisiji.

(8) Znanstvenici i znanstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi i redovito ažurirati popis primjeraka iz stavka 2. ovoga članka.

(9) Popis primjeraka iz stavka 2. ovoga članka treba biti u svakom trenutku dostupan nadležnim tijelima na uvid.

Prerada i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.)

Članak 20.

(1) Za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) namijenjenog za izvoz, ponovni izvoz ili trgovinu na području Europske unije, vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj dužan je ishoditi ovlaštenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) vrstu djelatnosti (npr. uvoz, izvoz, ponovni izvoz, obrada, prerada, pakiranje, prepakiranje)

4) predviđene godišnje količine kavijara za pojedinu djelatnost

5) datum početka djelatnosti

6) vrstu jesetre i tip kavijara

7) države podrijetla sirovine.

(3) Podaci iz stavka 2. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

Članak 21.

(1) Ministarstvo izdaje ovlaštenje iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona koje sadrži jedinstveni evidencijski broj sastavljen od kombinacije znakova aabbbccc, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bbb: troznamenkasti serijski broj ovlaštenog postrojenja

3) ccc: troslovni kôd OPK.

(2) O ovlaštenju postrojenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za veterinarstvo.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju o ovlaštenim postrojenjima iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, koju dostavlja Tajništvu Konvencije najkasnije do 30. studenoga svake godine.

(4) Ovlaštenik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona mora voditi i redovito ažurirati evidenciju o:

1) količini otkupljenog ili proizvedenog kavijara za svaku vrstu jesetre

2) podrijetlu primjeraka

3) državi podrijetla kavijara

4) državi izvoza ili ponovnog izvoza kada su primjerci nabavljeni u trećim državama, odnosno državi nabave ako su primjerci nabavljeni u državama članicama Europske unije

5) dobavljačima kavijara

6) datumu uvoza ili nabave

7) broju i datumu dopuštenja za uvoz kada su primjerci nabavljeni u trećim državama

8) prepakiranom kavijaru iz svake pojedine pošiljke, navodeći broj i neto masu svih primarnih pakovanja

9) količini izvezenog i ponovno izvezenog kavijara u slučaju izvoza i ponovnog izvoza u treće države ili količini kavijara prodanog u državama članicama Europske unije

10) količini proizvedenog kavijara u slučaju vlastite proizvodnje

11) količini uskladištenog kavijara.

(5) Ovlaštenik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, koje obuhvaća sve podatke iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka mora biti u svakom trenutku dostupna na uvid nadležnim tijelima.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju na temelju dostavljenih izvješća iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona dužan je pakovanja kavijara označavati prema preporukama Konvencije i pravilnika iz članka 16. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Jedinstveni sustav označavanja odnosi se na sav kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp), podrijetlom od primjeraka iz prirode i primjeraka iz uzgoja, proizveden u komercijalne i nekomercijalne svrhe, bilo u nacionalnom bilo u međunarodnom prometu, a temelji se na primjeni jednokratnih naljepnica koje se nalaze na svakom primarnom pakovanju.

Članak 23.

(1) Ministarstvo u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama i Zavodom redovito prati aktivnosti postrojenja za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), uključujući istovar primjeraka, obradu, prepakiranje, označavanje, trgovinu, izvoz i ponovni izvoz.

(2) Ako ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne ispunjava uvjete propisane uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencijom, Ministarstvo će rješenjem ukinuti izdano ovlaštenje, a po njegovoj pravomoćnosti donijeti i rješenje o brisanju iz evidencije iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona prestaje s djelatnostima za koje je ovlašten, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo, koje donosi rješenje o ukidanju ovlaštenja, a po njegovoj pravomoćnosti i rješenje o brisanju iz evidencije iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) O izdanim rješenjima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Ministarstvo obavještava Tajništvo Konvencije.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uporaba jezika i numeriranje obrazaca

Članak 24.

(1) Obrasci koji se izdaju temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona izrađuju se i tiskaju na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Ako dopuštenje ili potvrda koja se izdaje temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona sadrži veći broj stranica, na svakoj stranici navodi se broj te stranice i ukupan broj stranica. Svaka stranica priloga sadrži broj dopuštenja ili potvrde, datum izdavanja, potpis ovlaštene osobe i službeni pečat Ministarstva.

Zamjena izdanih dopuštenja i potvrda

Članak 25.

(1) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja dopuštenja ili potvrde izdane temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona, isteka roka na koji je ista izdana, odnosno ako podaci na istoj više ne odgovaraju stvarnom stanju, te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, postupak radi izdavanja novog dopuštenja ili potvrde na zahtjev imatelja može pokrenuti samo nadležno upravno tijelo koje je istu izdalo.

(2) Dopuštenje ili potvrdu koju je Ministarstvo izdalo temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona, a koja je izgubljena, ukradena ili uništena, ili na kojoj podaci više ne odgovaraju stvarnom stanju, te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, Ministarstvo će rješenjem ukinuti.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka te u slučaju isteka roka na koji je dopuštenje ili potvrda izdana, Ministarstvo će na zahtjev imatelja pokrenuti postupak radi izdavanja novog dopuštenja ili potvrde.

(5) Na postupak izdavanja dopuštenja ili potvrde iz stavka 4. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbe ovoga Zakona, kojima je propisan postupak za izdavanje dopuštenja i potvrda.

(6) Na dopuštenju ili potvrdi iz stavka 4. ovoga članka, u polju predviđenom za posebne uvjete, Ministarstvo navodi broj prethodno ukinutog dokumenta i razlog njegova ukidanja.

Označavanje obrazaca

Članak 26.

(1) Uvozno dopuštenje, izvozno dopuštenje, potvrda o ponovnom izvozu, potvrda o osobnom vlasništvu te potvrda za putujuće izložbe, čiji su oblik i sadržaj definirani uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, označavaju se kombinacijom znakova aabbcc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) cc: dvoslovni kôd za vrstu dokumenta koji se koristi i to tako da:

– slova EX označavaju izvozno dopuštenje

– slova IM označavaju uvozno dopuštenje

– slova RE označavaju potvrdu za ponovni izvoz

– slova PO označavaju potvrdu za osobno vlasništvo

– slova TE označavaju dopuštenje za putujuću izložbu

– slova SC označavaju potvrdu za zbirku uzoraka

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(2) Dopuštenje za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, čiji je oblik i sadržaj definiran uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, označava se kombinacijom znakova aabbccc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) ccc: troslovni kôd KEU

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(3) Potvrde za komercijalno korištenje primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta iz članka 9. ovoga Zakona, označavaju se kombinacijom znakova aabbccc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) ccc: troslovni kôd KHR

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

Izmjene i dopune popisa vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili u propisima koji uređuju zaštitu divljih vrsta u Republici Hrvatskoj

Članak 27.

U slučaju promjene popisa vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili u propisima koji uređuju zaštitu divljih vrsta u Republici Hrvatskoj, na način da se neka vrsta dodaje, briše ili premješta s jednog priloga na drugi, primjerak te vrste podliježe odredbama onoga priloga u kojemu je ta vrsta navedena na dan izvoza, ponovnog izvoza, uvoza, unosa s mora ili bilo kojeg drugog propisanog postupanja.

VI. POSTUPANJE S ODUZETIM PRIMJERCIMA

Postupak privremenog oduzimanja primjeraka

Članak 28.

(1) Ako se u prekograničnom prometu, komercijalnom korištenju, premještaju ili drugom postupanju s primjercima životinja, biljaka, gljiva i/ili algi te njihovim dijelovima i derivatima utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije, ti primjerci, njihovi dijelovi, odnosno derivati se privremeno oduzimaju.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije za čiju je provedbu i nadzor nadležna inspekcija zaštite prirode, prilikom privremenog oduzimanja životinja, biljaka, gljiva i/ili algi, te njihovih dijelova i derivata, inspekcija izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju.

(3) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije za čiju je provedbu i nadzor nadležna Carinska služba, prilikom privremenog oduzimanja životinja, biljaka, gljiva i/ili algi, te njihovih dijelova i derivata, Carinska služba izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju robe.

(4) Sve troškove nastale povredom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, vezane uz oduzimanje primjeraka, taksonomsko određivanje vrste i/ili utvrđivanje vrste od koje dio ili derivat potječu, neškodljivo uklanjanje, transport, liječenje i skrb za privremeno oduzete primjerke, snosi počinitelj, odnosno vlasnik primjerka.

(5) Ako je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka počinitelj nepoznat, svi troškovi vezani uz oduzimanje primjeraka, neškodljivo uklanjanje, prijevoz, liječenje i skrb za privremeno oduzete primjerke, do pravomoćnosti sudske odluke, stavljaju se na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 29.

(1) Privremeno oduzete žive životinje, biljke, gljive i/ili alge, koje ispunjavaju uvjete određene veterinarskim ili fitosanitarnim propisima, privremeno se smještaju u oporavilištima prema članku 67. Zakona o zaštiti prirode ili kod fizičkih i pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo do pravomoćnog okončanja postupka. Ako se radi o robi koja je predmet prekršaja u nadležnosti Carinske službe, mora se omogućiti carinski nadzor nad robom koja je predmet prekršaja.

(2) O živim životinjama, biljkama, gljivama i/ili algama iz stavka 1. ovoga članka, koji su privremeno oduzeti prema nadležnosti Carinske službe, Carinska služba obavještava Ministarstvo.

(3) Nakon pravomoćnog okončanja postupka, trajno oduzeti primjerci vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili primjerci strogo zaštićenih zavičajnih vrsta postaju vlasništvo Republike Hrvatske, nakon čega Ministarstvo odlučuje o daljnjem postupanju s njima.

Postupanje s trajno oduzetim primjercima

Članak 30.

(1) Žive životinje, biljke, gljive i/ili alge koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, a za koje Ministarstvo utvrdi državu podrijetla, mogu biti vraćene državi podrijetla uz njezinu prethodnu suglasnost.

(2) Za žive životinje, biljke, gljive i/ili alge zavičajnih vrsta koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, Ministarstvo može temeljem stručnog mišljenja Zavoda donijeti odluku da se primjerci vrate u prirodu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) njihov je povratak koristan i opravdan sa stajališta zaštite te vrste

2) njihov povratak u prirodu ne utječe negativno na status očuvanja te vrste ili druge vrste u prirodi ili na ukupnu bioraznolikost

3) primjerci pripadaju istoj populaciji kao i jedinke te vrste u prirodi

4) biološke se značajke primjeraka, uključujući i ponašanje jedinki, ne razlikuju od ponašanja jedinki u prirodi

5) moguć je njihov povratak na lokaciju s koje su primjerci uzeti iz prirode ili u ekosustav u kojem ta vrsta ili populacija prirodno obitava.

(3) Ako za žive životinje, biljke, gljive i/ili alge koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, postupanje prema stavcima 1. i 2. ovoga članka nije moguće, Ministarstvo će uzimajući u obzir stručno mišljenje Zavoda donijeti odluku o:

1) korištenju predmetnih primjeraka za uzgoj u svrhu provedbe programa reintrodukcije ili repopulacije

2) korištenju predmetnih primjeraka u svrhu provedbe »ex-situ« programa očuvanja vrste

3) ustupanju znanstvenim, stručnim i drugim ustanovama za znanstvena istraživanja ili edukaciju

4) ustupanju predmetnih primjeraka za trajno držanje u nekomercijalne svrhe

5) ustupanju predmetnih primjeraka za korištenje u komercijalne svrhe uz sljedeće uvjete:

– pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kojoj se ustupaju predmetni primjerci nije evidentirana kao počinitelj prekršaja propisa iz područja zaštite divljih vrsta, a u slučaju životinja i posebnih propisa o dobrobiti i zdravlja životinja, odnosno da protiv nje nije u tijeku postupak zbog kršenja navedenih propisa

– nije dopuštena prodaja predmetnih primjeraka

– pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kojoj se ustupaju predmetni primjerci za komercijalni uzgoj ili umjetno razmnožavanje posjeduje dopuštenje nadležnog tijela

6) prodaji, uz uvjet da kupac nije počinitelj prekršaja kojem su predmetni primjerci oduzeti ili koji je sudjelovao u počinjenju predmetnog prekršaja.

(4) Ako postupanje prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka nije moguće, Ministarstvo može, uzimajući u obzir stručno mišljenje Zavoda, donijeti odluku o usmrćivanju ili uništavanju primjeraka prema odredbama posebnih propisa.

Članak 31.

Mrtve primjerke životinja, biljaka, gljiva i/ili algi te njihove dijelove ili derivate koji su trajno oduzeti temeljem odredbi ovoga Zakona, Ministarstvo može:

1) zadržati za korištenje u edukativne svrhe

2) ustupiti drugim nadležnim tijelima za korištenje u edukativne svrhe

3) ustupiti znanstvenim, stručnim i drugim ustanovama za znanstvena istraživanja ili edukaciju

4) ustupiti za trajno držanje u nekomercijalne svrhe

5) prodati, uz uvjet da kupac nije počinitelj prekršaja kojem su predmetni primjerci oduzeti ili koji je sudjelovao u počinjenju predmetnog prekršaja

6) uništiti prema odredbama posebnih propisa.

Informacija o oduzimanju velikog broja primjeraka

Članak 32.

U slučaju oduzimanja velikog broja primjeraka vrsta navedenih u dodacima Konvencije, namijenjenih komercijalnom korištenju, Ministarstvo o oduzimanju i daljnjem postupanju s tim primjercima obavještava Tajništvo Konvencije, Europsku komisiju i nadležna tijela države izvoznice ili uvoznice.

VII. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 33.

Upravni nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 34.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona provodi inspekcija zaštite prirode u dijelu koji se odnosi na komercijalno korištenje i premještaj primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta i vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi povreda uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela.

(3) Inspekcijski nadzor obavljaju inspektori zaštite prirode prema ovlastima propisanim Zakonom o zaštiti prirode i drugim posebnim propisima.

(4) Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona provode i granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija, svaka u okviru propisanog djelokruga i ovlasti.

Carinski nadzor

Članak 35.

(1) Carinska služba provjerava prekogranični promet i provoz vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, a osobito:

1) provjerava posjeduju li primjerci u trenutku prijelaza granice valjana dopuštenja, potvrde ili druge akte izdane prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije

2) provjerava odgovaraju li primjerci u pošiljci podacima navedenim u dopuštenjima i popratnoj dokumentaciji, uz pomoć Ministarstva, Zavoda, inspekcije zaštite prirode, granične veterinarske, fitosanitarne inspekcije ili drugih stručnih tijela, ako je to potrebno

3) provodi prekršajni postupak iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona

4) obavlja i druge poslove prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Carinska služba dužna je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ovoga Zakona ili o kršenju odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije te carinskih propisa koji se odnose na primjerke vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i strogo zaštićenih zavičajnih vrsta.

Postupanje granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije

Članak 36.

Kada pri obavljanju poslova iz svog djelokruga rada veterinarski ili fitosanitarni inspektor utvrdi ili posumnja da se radi o primjercima vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, o tome je obvezan odmah izvijestiti nadležnu Carinsku službu.

Policijski nadzor

Članak 37.

(1) Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova obavljaju nadzor nad provedbom ovoga Zakona u okviru ovlasti propisanih posebnim propisima.

(2) Državno tijelo nadležno za unutarnje poslove dužno je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ovoga Zakona ili kršenju odredbi ovoga Zakona.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri komercijalno koristi i/ili izvozi žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 te njihove dijelove ili derivate, odnosno koja premjesti žive primjerke tih vrsta uzete iz prirode s lokacije navedene u dopuštenju, bez potvrde Ministarstva (članak 9. stavci 1. i 2. ovoga Zakona)

2) uzgaja zavičajne vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, a koje nisu strogo zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, bez dopuštenja Ministarstva (članak 12. stavak 2. ovoga Zakona)

3) kao vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj prerađuje i/ili prepakirava kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) bez ovlaštenja Ministarstva (članak 20. stavak. 1. ovoga Zakona)

4) ne vodi i ne ažurira redovito evidenciju o preradi i prepakiranju kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) (članak 21. stavak 4. ovoga Zakona)

5) kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne označava pakovanja kavijara prema preporukama Konvencije (članak 22. stavak 1. ovoga Zakona)

6) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

7) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji nemaju zakonito podrijetlo (članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 39.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) premješta žive primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela, osim u slučaju hitnog veterinarskog liječenja (članak 9. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

2) ne označi primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 na propisani način (članak 66. Uredbe (EZ) br. 865/2006 i članak 7. ovoga Zakona)

3) potvrdu iz članka 9. stavka 1. bez odgađanja ne vrati Ministarstvu u slučaju kada podaci ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni uvjeti u polju 14. potvrde (članak 10. stavak 5. ovoga Zakona)

4) nakon izvršene transakcije ne vrati bez odgađanja izvornik unaprijed izdane potvrde Ministarstvu (članak 14. stavak 3. ovoga Zakona)

5) kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne podnese godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničkom obliku na obrascu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3. ovoga Zakona)

6) u slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe o tome ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana (članak 18. stavak 6. ovoga Zakona)

7) ne omogući nadležnim tijelima uvid u popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 9. ovoga Zakona)

8) kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 21. stavak 5. ovoga Zakona)

9) kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona (članak 21. stavak 6. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 40.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) izvornik potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona bez odgađanja ne vrati Ministarstvu (članak 10. stavak 3. ovoga Zakona)

2) kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne vodi i ne ažurira redovito elektroničku evidenciju podataka koji se odnose na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenim mrežnim stranicama (članak 15. stavak 1. ovoga Zakona)

3) kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2. ovoga Zakona)

4) ne vodi i ne ažurira redovito popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 8. ovoga Zakona)

5) kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), nakon prestanka djelatnosti za koje je ovlašteno, ne obavijesti Ministarstvo (članak 23. stavak 3. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnost.

Članak 41.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) ne ispuni uvjete propisane dopuštenjem, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona (članci 4., 5., 7. i 11. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 9., 10., 11., 14. i 16. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

2) upotrijebi dopuštenje, potvrdu ili druge dokumente izdane u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona za bilo koji drugi primjerak koji nije primjerak za koji je dopuštenje, potvrda ili dokument izdan (članak 16. stavak 1. podstavak (k) Uredbe (EZ) br. 338/97)

3) unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 578/2013 o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju, čiji je uvoz zabranjen (članak 4. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 338/97)

4) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

5) upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja (članak 8. Uredbe (EZ) br. 338/97 i članak 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

6) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

7) ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C Uredbe (EZ) br. 338/97 te izvozno dopuštenje, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu (članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

8) ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D Uredbe (EZ) br. 338/97 (članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

9) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

10) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u prilozima B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

11) obavlja provoz primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 bez prethodne prijave graničnom carinskom uredu i bez podnošenja propisane izvozne dokumentacije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

12) ako prilikom prvog uvoza primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano uvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 2. i 58. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

13) ako prilikom prvog unosa primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

14) u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese ili pokuša iznijeti primjerke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, te njihove dijelove ili derivate, bez potvrde Ministarstva (članak 9. stavci 1. i 2. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 42.

(1) Pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kod koje se zatekne u posjedu roba, odnosno koja kupi, proda, preda drugom, primi na dar, prikrije, primi na čuvanje ili na prijevoz, upotrijebi ili primi po bilo kojoj drugoj osnovi robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja mogla znati da je riječ o robi koja je predmet prekršaja iz članka 41. ovoga Zakona, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(2) Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(3) Roba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se oduzeti bez obzira na prava trećih osoba.

Članak 43.

Prekršajni postupak u prvom stupnju za prekršaje iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona vodi Carinska služba.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Pravne i fizičke osobe koje posjeduju potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 izdanu prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.), dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 izdanu prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.), Ministarstvo će nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka rješenjem po službenoj dužnosti ukinuti.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 45.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.).

(2) Dopuštenja i potvrde koje su izdane temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.) važe do roka navedenog na dopuštenju ili potvrdi.

(3) Prekršajni postupci započeti prema odredbama članaka 101., 102., 103., 107. i 108.a, članka 183. podstavka 10., članka 195. stavka 1. podstavaka 47. do 56. i stavka 2., te članka 197. stavka 1. podstavaka 6. i 8. i stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se pred nadležnim sudom prema tom Zakonu.

Članak 46.

Dodaci I. i II. tiskani su uz ovaj Zakon i njegov su sastavni dio.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/178

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.


DODATAK I.


DODATAK II.


94 22.07.2013 Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama 94 22.07.2013 Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama 94 22.07.2013 Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama