Uredba o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

NN 101/2013 (2.8.2013.), Uredba o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2274

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Članak 1.

U Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/2010 i 55/2011), u članku 11. stavku 1. riječi: »90 dana prije roka utvrđenog člankom 17. stavkom 3. ovog Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 1. rujna godine, koja prethodi godini u kojoj se, sukladno odredbama ovoga Zakona, objavljuje ili mijenja Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »u roku od 90 dana od dana zaprimanja« zamjenjuju se riječima: »nakon zaprimanja«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 3. riječi: »1. rujna godine koja prethodi godini« zamjenjuju se riječima: »15. siječnja godine«.

U stavku 4. riječi: »15. listopada godine koja prethodi godini« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka godine«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječ: »trideset« zamjenjuje se riječju: »petnaest«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. riječi: »15. siječnja« zamjenjuju se riječima: »15. svibnja«.

U stavku 4. riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 2. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »1. lipnja«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. riječi: »15. lipnja« zamjenjuju se riječima: »15. srpnja«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/94

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.