Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

NN 124/2013 (9.10.2013.), Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2672

Na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12. i 82/13.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila prema kojima su zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost obvezna primati zdravstvene radnike na pripravnički staž.

Članak 2.

(1) Kliničke zdravstvene ustanove obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.

(2) Opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 20 bolesničkih postelja.

(3) Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.

(4) Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave, poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja i zavodi za javno zdravstvo obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema sljedećim mjerilima:

– Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 2 zaposlena doktora medicine,

– zavodi za javno zdravstvo – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obvezne su primati na pripravnički staž doktore dentalne medicine prema sljedećim mjerilima:

– kliničke zdravstvene ustanove – 1 pripravnik na 3 zaposlena doktora dentalne medicine,

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 3 zaposlena doktora dentalne medicine,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 2 zaposlena doktora dentalne medicine.

Članak 4.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž magistre farmacije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 2 zaposlena magistra farmacije.

Članak 5.

(1) Kliničke zdravstvene ustanove, opće i specijalne bolnice obvezne su primati na pripravnički staž magistre medicinske biokemije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 3 zaposlena magistara medicinske biokemije.

(2) Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezni su primati na pripravnički staž stručne prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike prema sljedećim mjerilima:

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 3 zaposlena stručna prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 2 zaposlena stručna prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Članak 6.

(1) Kliničke zdravstvene ustanove obvezne su primati na pripravnički staž magistre sestrinstva, diplomirane medicinske sestre i prvostupnike/ice sestrinstva prema mjerilu – 1 pripravnik na 15 bolesničkih postelja.

(2) Opće i specijalne bolnice obvezne su primati na pripravnički staž magistre sestrinstva, diplomirane medicinske sestre i prvostupnike/ice sestrinstva prema mjerilu – 1 pripravnik na 10 bolesničkih postelja.

(3) Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezne su primati na pripravnički staž magistre sestrinstva, diplomirane medicinske sestre i prvostupnike/ice sestrinstva prema sljedećim mjerilima:

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 3 zaposlena prvostupnika/ica sestrinstva, odnosno magistre sestrinstva i diplomirane medicinske sestre,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na svaka 2 zaposlena prvostupnika/ice sestrinstva odnosno magistre sestrinstva i diplomirane medicinske sestre.

Članak 7.

(1) Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 8 bolesničkih postelja.

(2) Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 10 bolesničkih postelja.

(3) Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja, zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave te ustanove za zdravstvenu njegu obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 4 zaposlenih medicinskih sestara/medicinskih tehničara.

(4) Medicinske sestre/medicinski tehničari mogu obavljati pripravnički staž u trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Članak 8.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž primalje/primalje-asistentice prema sljedećem mjerilu – 1 primalja/primalja-asistentica na 5 zaposlenih primalja/primalja-asistentica.

Članak 9.

(1) Zdravstvene ustanove sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom mogu primati na pripravnički staž logopede, inženjere medicinske radiologije, prvostupnike medicinske radiologije, prvostupnike radiološke tehnologije, prvostupnike fizioterapije, dentalne tehničare, dentalne asistente, laboratorijske tehničare, inženjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, fizioterapeutske tehničare, sanitarne tehničare, sanitarne inženjere, prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva, prema registriranoj djelatnosti, prema sljedećim mjerilima:

– 1 pripravnik na 2 zaposlena zdravstvena radnika odgovarajuće struke.

(2) Kliničke zdravstvene ustanove, opće bolnice, poliklinike, specijalne bolnice i druge zdravstvene ustanove prema registriranoj djelatnosti obvezne su primati na pripravnički staž radne terapeute prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 1 zaposlenog radnog terapeuta.

Članak 10.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž farmaceutske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 2 zaposlena farmaceutska tehničara.

Članak 11.

Zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu i koji ispunjavaju uvjete iz članka 137. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu primiti u radni odnos na pripravnički staž po jednog pripravnika istog zdravstvenog usmjerenja.

Članak 12.

(1) Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove te druge zdravstvene ustanove čiji osnivač nije županija, odnosno Grad Zagreb prema registriranoj djelatnosti mogu primati na pripravnički staž zdravstvene radnike visoke stručne spreme prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 2 zaposlena zdravstvena radnika odgovarajuće struke koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

(2) Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, prema registriranoj djelatnosti, mogu primati na pripravnički staž po jednog pripravnika odgovarajuće struke iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Državni zdravstveni zavodi prema registriranoj djelatnosti obvezni su primati na pripravnički staž po jednog pripravnika visoke stručne spreme odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.

(2) Državni zdravstveni zavodi koji obavljaju zdravstvenu djelatnost prema registriranoj djelatnosti, obvezni su primati na pripravnički staž po 2 pripravnika odgovarajuće struke iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Pripravnički staž zdravstveni radnici mogu obavljati na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja i ugovora o volontiranju sukladno posebnim propisima.

Članak 15.

Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte kojima se utvrđuje broj pripravničkih mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 134/12. i 8/13.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/163

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 4. listopada 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.