Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

HRVATSKI SABOR

2751

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU

Proglašavam Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/218

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za proizvodnju, preradu, korištenje, promet otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, načini ishođenja dozvola, načini praćenja otrovnih kemikalija i njihovih prekursora kao i suradnja s međunarodnim institucijama te preuzete obveze iz Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/95.), (u daljnjem tekstu: Konvencija) radi sprečavanja upotrebe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa Konvencije za izradu kemijskog oružja.

Zabrana

Članak 2.

(1) Zabranjeno je svako razvijanje, poboljšanje, proizvodnja, prijenos, razmjena, dobivanje, stvaranje i gomilanje, skladištenje, širenje i uporaba kemijskog oružja.

(2) Zabranjen je svaki razvoj pripravaka namijenjenih za uporabu kemijskog oružja.

(3) Zabranjeno je svako poticanje aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članaka, kao i pružanje savjetodavnih usluga ili pomoći vezano za te aktivnosti.

Iznimke

Članak 3.

(1) Zabrana iz prethodnog članka ne primjenjuje se na otrovne kemikalije i njihove prekursore za svrhe koje nisu zabranjene Konvencijom, kao što su:

– industrijske, poljoprivredne, medicinske, farmaceutske, znanstvenoistraživačke ili druge miroljubive svrhe

– zaštita od otrovnih kemikalija ili kemijskog oružja

– vojne svrhe koje nisu vezane za uporabu kemijskog oružja i ne ovise o uporabi otrovnih svojstava kemikalija kao načinu vođenja rata.

(2) Zabrana iz članka 2. ovoga Zakona također se ne odnosi na otrovne kemikalije i njihove prekursore koji se koriste za domaće potrebe za suzbijanje nereda u skladu s odredbama Konvencije.

Definicije

Članak 4.

U smislu ovog Zakona sljedeći pojmovi imaju značenje kako je navedeno:

1. Kemijskim oružjem smatra se, u zajedničkom ili odvojenom smislu:

– otrovna kemikalija i njihovi prekursori, osim ako su namijenjene za svrhe koje nisu zabranjene Konvencijom, sve dok su vrste i količine u skladu s ciljevima Konvencije

– streljiva i naprave konkretno namijenjene izazivanju smrti ili druge štete putem otrovnih svojstava otrovnih kemikalija navedenih u podstavku 1. ovog članka koja bi se oslobodila kao rezultat uporabe takvih streljiva i naprava

– svaka oprema posebno napravljena za izravnu uporabu u svezi s primjenom streljiva i naprava navedenih u podstavku 2. ovoga članka.

2. Otrovna kemikalija iz Popisa Konvencije (u daljnjem tekstu: otrovna kemikalija) je svaka kemikalija koja svojim kemijskim djelovanjem na životne procese može uzrokovati smrt, privremenu nesposobnost ili trajna oštećenja na ljudima ili životinjama.

3. Prekursor iz Popisa Konvencije (u daljnjem tekstu: prekursor) je svaki kemijski reagens koji sudjeluje u bilo kojoj fazi proizvodnje neke otrovne kemikalije bilo kojom metodom.

4. Prilog je Dodatak o kemikalijama u Konvenciji, sastoji se od Smjernica za Popis kemikalija te Popisa 1., 2. i 3.

5. Prekidna organska kemikalija (DOC/PSF) znači bilo koja kemikalija iz skupine kemijskih spojeva koja se sastoje od svih spojeva ugljika, osim njegovih oksida, sulfida i metalnih karbonata, koji se mogu prepoznati po kemijskom imenu, po strukturnoj formuli, ako je poznato, i CAS broju ako je dodijeljen. PSF kemikalije su prekidne organske kemikalije koje sadrže elemente fosfora, sumpora ili fluora. Predstavljaju podskup prekidnih organskih kemikalija.

6. Korisnikom otrovnih kemikalija i njihovih prekursora (u daljnjem tekstu: korisnik) smatra se svaka pravna osoba (znanstvene, obrazovne ili druge javne ustanove) uključujući državna tijela ili fizička osoba – obrtnik, nositelj aktivnosti iz podstavka 10. i 11. ovoga članka koji se koriste istima za namjene iz članka 3. ovog Zakona te su slijedom toga predmet kontrole u skladu s odredbama Konvencije.

7. Krajnjim korisnikom otrovnih kemikalija i njihovih prekursora smatra se svaka pravna osoba (znanstvene, obrazovne ili druge javne ustanove) uključujući državna tijela ili fizička osoba – obrtnik koja koristi otrovne kemikalije i njihove prekursore u okviru svoje industrijske ili profesionalne djelatnosti.

8. Proizvodnja otrovnih kemikalija i njihovih prekursora znači njezinu tvorbu putem kemijske reakcije (bilo koja sinteza ili dobivanje otrovne kemikalije).

9. Prerada otrovnih kemikalija i njihovih prekursora je fizikalni proces u čiju je formulaciju uključena ekstrakcija i pročišćavanje pri čemu se kemikalija ne pretvara u drugu kemikaliju.

10. Korištenje otrovnih kemikalija i njihovih prekursora je pretvorba u drugu kemikaliju kemijskom reakcijom, prerada, potrošnja, obrada, uporaba i miješanje.

11. Promet otrovnih kemikalija i njihovih prekursora je uvoz, izvoz, prijenos, prodaja/kupnja ili skladištenje bilo kojoj trećoj strani.

Promet uključuje:

– uvoz, odnosno bilo koji unos otrovnih kemikalija i njihovih prekursora na carinsko područje Europske unije u skladu s odredbama Konvencije

– izvoz je svako iznošenje otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz područja Europske unije u treće zemlje, kako ga uređuje Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.– 269.)

– prijenos je bilo koja aktivnost koja uzrokuje prijenos na teritorij Republike Hrvatske iz drugih članica Europske unije u skladu s odredbama Konvencije

– prodaja/kupnja ili bilo koji drugi prijenos trećim stranama

– skladištenje jest čuvanje u prethodno navedene svrhe

– komunikaciju, proširenje kontakata, organizaciju sastanaka, ili bilo koji drugi oblik suradnje i pomoći s obzirom na pripremu i provedbu aktivnosti iz prethodnih podstavaka ove točke.

12. Posebna aktivnost je svaka aktivnost koja uključuje znanstveno istraživanje, proizvodnju, preradu, korištenje ili promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima obuhvaćenih Konvencijom, neovisno o njezinim metodama, djelokrugu ili svrsi.

13. Organizacija je Organizacija za zabranu kemijskog oružja utvrđena Konvencijom (OPCW).

14. Međunarodna inspekcija je pregled inspekcijskog tima sastavljenog od inspektora i inspekcijskih asistenata Organizacije.

15. Nacionalno povjerenstvo je povjerenstvo imenovano od strane Vlade Republike Hrvatske, sa zadaćom da bude središnje tijelo za praćenje provođenja odredbi Konvencije te koordinacijsko tijelo između Republike Hrvatske i Organizacije za zabranu kemijskog oružja kao i drugih država stranaka Konvencije te poveznica inozemnih subjekata i domaćih institucija, agencija i industrijskih pogona.

Nadležno tijelo

Članak 5.

(1) Ministarstvo gospodarstva je na nacionalnoj razini nadležno tijelo (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) za gospodarenje kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju.

(2) Nadležno tijelo nadzire provedbu ovoga Zakona, uključujući promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima te obavlja stručne ili administrativne zadaće, koje obuhvaćaju aktivnosti koordinacije s ostalim ministarstvima, Nacionalnim povjerenstvom za provedbu Konvencije i drugim državnim tijelima u provođenju nacionalne politike, programa i mjera u skladu s međunarodnim sporazumima.

(3) Nadležno tijelo je odgovorno za suradnju s Organizacijom u okviru svoje nadležnosti, što uključuje:

– prikupljanje podataka od korisnika o kemikalijama s Popisa 1., 2. i 3. te prekidnim organskim kemikalijama i na osnovi njih sastavljanje godišnjeg Izvješća o proteklim aktivnostima te isto dostaviti Organizaciji

– suradnju s Nacionalnim povjerenstvom u međunarodnoj inspekciji

– organiziranje i provedbu edukacije za korisnike i krajnje korisnike.

II. REGISTRACIJA ODOBRENIH POSEBNIH AKTIVNOSTI

Uvjeti za izvođenje posebnih aktivnosti

Članak 6.

(1) Korisnik koji izvršava posebne aktivnosti u Republici Hrvatskoj dužan je uz ispunjavanje općih uvjeta za poduzimanje aktivnosti, koje podliježu posebnim propisima ispuniti i sljedeće posebne uvjete:

– izvršiti opće i posebne organizacijske aktivnosti kako bi se osiguralo da se neće izvršiti niti jedna aktivnost gospodarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima, zabranjena ovim Zakonom

– potvrditi da korisnik i krajnji korisnik nisu sudjelovali u aktivnostima koje potiču sumnju na postupanje ili namjenu otrovnih kemikalija i njihovih prekursora za aktivnosti zabranjene ovim Zakonom te da ne postoje zapreke za njihov rad u vezi s obavljanjem ovih aktivnosti.

(2) Korisnik koji je osnovao trgovačko društvo u jednoj od država članica Europske unije može kao dokaz ispunjavanja uvjeta navedenih u stavku 1. podstavku 2. ovog članka, prethodnog stavka, predati nadležnom tijelu odobrenje ili drugu istovjetnu potvrdu nadležnog tijela te države članice radi dokazivanja sposobnosti obavljanja posebnih aktivnosti u svezi gospodarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima.

(3) Korisnik je dužan izvještavati nadležno tijelo o izvršenim godišnjim posebnim aktivnostima u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.

Registracija posebnih aktivnosti

Članak 7.

(1) Korisnik je dužan prije početka obavljanja posebnih aktivnosti na teritoriju države članice Europske unije obavijestiti o istima nadležno tijelo te države.

(2) Nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj je kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posebnih aktivnosti potrebno uz izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra dostaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korištenja opasnih kemikalija, odnosno rješenje za obavljanje djelatnosti prometa izdano od ministarstva nadležnog za zdravlje.

(3) Korisnik po osnivanju trgovačkog društva u jednoj od država članica Europske unije nakon dostave nadležnom tijelu te države važećeg odobrenja ili druge odgovarajuće potvrde nadležnog tijela te države članice, smatra se ovlaštenim za obavljanje posebnih aktivnosti sukladno ovom Zakonu.

(4) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka izdat će se zabrana obavljanja posebnih aktivnosti, koju izriče nadležno tijelo te države, a u Republici Hrvatskoj je izriče po službenoj dužnosti nadležno tijelo.

(5) Obavljanje posebnih aktivnosti može prestati na zahtjev odgovorne osobe korisnika u slučaju promjene okolnosti vezanih uz gospodarenje otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima te ako se ustanove nove činjenice koje bitno utječu na obavljanje posebnih aktivnosti.

Registar korisnika i krajnjih korisnika

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo dužno je temeljem dostavljenih podataka i obavijesti voditi Registar korisnika i krajnjih korisnika otrovnih kemikalija i njihovih prekursora. Registar sadrži sljedeće podatke:

– naziv tvrtke ili znanstvene ustanove odnosno fizčke osobe – obrtnika, OIB, matični broj, adresu tvrtke odnosno obrta, brojeve telefona i faksa, adresu elektroničke pošte i druge mjerodavne podatke o korisniku

– ime i prezime odgovorne osobe korisnika, te njezine podatke za kontakt (brojevi telefona, faksa, adresa elektroničke pošte)

– datum obavijesti o aktivnosti

– posebne aktivnosti korisnika uz podatke o izdanim dozvolama

– o posebnim aktivnostima izvršenim od strane korisnika

– podatke o krajnjem korisniku: naziv tvrtke, OIB, matični broj, adresu tvrtke, brojeve telefona i faksa, adresu elektroničke pošte krajnjeg korisnika.

(2) Podaci Registra iz stavka 1. ovoga članka dostupni su isključivo ovlaštenim službenim osobama inspekcijskih tijela, nadležnim tijelima i ustanovama koje obavljaju djelatnosti gospodarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima te se mogu koristiti samo u svrhu izvršavanja administrativnih, nadzornih i drugih zadataka sukladno s ovim Zakonom.

(3) Nadležno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka čuva tri godine po prestanku obavljanja posebnih aktivnosti, nakon čega se izlučenje obavlja po posebnim propisima.

(4) Korisnik je dužan najkasnije 15 dana od promjene izvijestiti nadležno tijelo o svim promjenama podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Čelnik nadležnog tijela pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja Registra iz stavka 1. ovoga članka te sadržaj i način objave Popisa tvari koje podliježu nadzoru prema Konvenciji.

III. ODOBRENJE POSEBNIH AKTIVNOSTI

Obveza korisnika koji obavlja posebne aktivnosti vezane uz otrovne kemikalije i njihove prekursore

Članak 9.

(1) Korisnik koji proizvodi, koristi ili prometuje otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima dužan je osigurati uvjete i upute na hrvatskom jeziku za sigurno i pravilno postupanje s otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima te dati upute osobama koje njima zakonito gospodare na hrvatskom jeziku.

(2) Korisnik koji proizvodi, koristi ili prometuje otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima dužan je sve osobe koje zakonito gospodare njima upozoriti na opasna svojstva istih te im na njihov zahtjev dostaviti upute o pravilnom postupanju s otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima, kao i o mjerama za zaštitu zdravlja i okoliša.

Dozvole

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 1. Konvencije. Nadležno tijelo dozvolu izdaje u skladu s odredbama Konvencije.

(2) Korisnik je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni uvoz i izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 2. i 3. Konvencije ako je dozvoljen uvoz iz trećih zemalja na carinsko područje Europske unije. Nadležno tijelo izdaje dozvolu sukladno s odredbama Konvencije.

(3) Iznimno, dozvole za izvoz tvari iz Popisa 1., 2., i 3. Konvencije, koje se nalaze i na Popisu robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoz robe s dvojnom namjenom, izdaje državno tijelo nadležno za trgovinsku politiku temeljem Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom, koji nadležnom tijelu dostavlja kopiju izvozne dozvole.

(4) Nadležno tijelo dužno je dozvolu izdati u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za uvoz tvari s Popisa 2. i 3., osim ako nije drugačije uređenom posebnim propisima i u skladu s odredbama Konvencije (tvari s Popisa 1.).

(5) Dozvole koje se izdaju na određeni rok, nadležno tijelo može jednokratno produžiti na rok od 30 dana na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

(6) Izdana dozvola ne može se prenijeti na drugog korisnika.

Zahtjev

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 10. ovoga Zakona podnosi se u pisanom obliku.

(2) Zahtjev korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i sjedište korisnika (pravne osobe, odnosno naziv i prebivalište fizičke osobe – obrtnika)

2. osobni identifikacijski broj korisnika (pravne osobe, odnosno fizičke osobe – obrtnika)

3. naziv i sjedište krajnjeg korisnika, uz pisanu izjavu o namjeni robe

4. trgovački naziv, količina i vrijednost robe koja se izvozi, odnosno uvozi

5. kemijsko ime, uz strukturnu formulu i koncentraciju

6. tarifnu oznaku/CAS broj

7. jediničnu cijenu otrovne kemikalije i njihovih prekursora

8. državu proizvodnje

9. naziv i adresu proizvođača

10. državu iz koje se uvozi, odnosno izvozi

11. naziv i adresu tvrtke od koje se uvozi, odnosno kojoj se izvozi

12. rok uvoza, odnosno izvoza

13. granični prijelaz.

(3) Osim elemenata navedenih u stavku 2. ovoga članka zahtjev treba sadržavati i druge elemente sukladno s posebnim propisima.

(4) Uz zahtjev, korisnik robe dužan je priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti robe koja se izvozi/uvozi.

(5) Uz zahtjev za izdavanje dozvole, a na zahtjev nadležnog tijela, korisnik je dužan dostaviti sigurnosno-tehnički list koji daje podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti.

Ograničenje prometa

Članak 12.

Čelnik nadležnog tijela propisat će pravilnikom slučajeve zabrane ili ograničenja prometa otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima u zemlje koje nisu potpisnice Konvencije, sukladno s odredbama Konvencije i u skladu s odlukama Organizacije.

Prevencija zlouporabe

Članak 13.

Korisnik koji obavlja posebne aktivnosti iz članaka 9. i 10. ovoga Zakona dužan je osigurati provođenje mjera za sprječavanje zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, koje nisu u skladu s odredbama ovog Zakona i Konvencijom.

Ukidanje i poništenje dozvola

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo može izdanu dozvolu ukinuti ako utvrdi da jedan ili više uvjeta na osnovi koji je bila izdana izvozna ili uvozna dozvola više ne postoji ili su promijenjeni.

(2) Nadležno tijelo može izdanu dozvolu poništiti ako utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni.

(3) Nadležno tijelo može ukinuti izdanu izvoznu ili uvoznu dozvolu na zahtjev izvoznika, odnosno uvoznika ili po službenoj dužnosti.

(4) Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati aktivnostima poduzetim sukladno s ovim člankom.

IV. IZVJEŠTAVANJE

Izvještaj o izvršenim godišnjim posebnim aktivnostima

Članak 15.

(1) Korisnik koji obavlja posebne aktivnosti iz članka 4. podstavka 11., a koji je evidentiran u Registru iz članka 8. ovoga Zakona dužan je u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine dostaviti nadležnom tijelu Izvještaj o posebnim aktivnostima koje je proveo u prethodnoj godini.

(2) Izvještaj iz prethodnog stavka sadrži:

– podatke o korisniku

– opis provedenih posebnih aktivnosti

– vrstu i količinu posebne robe s kojom se provode posebne aktivnosti

– druge podatke o provedenim posebnim aktivnostima.

(3) Korisnik je dužan na zahtjev dostaviti nadležnom tijelu one podatke za čije su prikupljanje i dostavljanje nadležni prema Konvenciji, uključujući i sve podatke nužne za izvršavanje njihovih ovlasti sukladno s ovim Zakonom.

(4) Čelnik nadležnog tijela pravilnikom propisuje detaljniji sadržaj izvještaja, vremenske rokove i način izvještavanja.

Proizvodnja pojedinih organskih kemikalija

Članak 16.

(1) Proizvodnja otrovnih kemikalija i njihovih prekursora stavljenih na Popis 1., 2. i 3. Konvencije mora se provoditi sukladno s važećim propisima Republike Hrvatske i uz suglasnost nadležnog tijela za tu djelatnost.

(2) Svaki korisnik koji proizvodi određene organske kemikalije koje nisu stavljene na Popis 1., 2. ili 3. Konvencije, ali pripadaju skupini prekidnih organskih kemikalija, dužan je najkasnije u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine predati nadležnom tijelu Izvještaj o količini navedene kemikalije koja je proizvedena prethodne godine.

(3) Svaki korisnik koji posjeduje PSF-postrojenja u tvorničkom krugu obvezan je dati podatke o istima kao i podatke o ukupnoj količini proizvodnje PSF kemikalije.

(4) Čelnik nadležnog tijela pravilnikom, sukladno s preporukama Organizacije određuje posebne skupine ili količine pojedinih organskih kemikalija za koje nije potreban izvještaj.

(5) Čelnik nadležnog tijela pravilnikom će propisati sadržaj izvještaja o pojedinim organskim kemikalijama uključujući i vremenske rokove i način izvještavanja.

Registar posebnih aktivnosti

Članak 17.

(1) Korisnik je dužan voditi evidenciju (Registar) koja sadrži svu dokumentaciju vezanu za provedene posebne aktivnosti te dokumentaciju vezanu za provedene posebne aktivnosti čuvati najmanje tri godine od izdavanja dozvole za provođenje iste, a na zahtjev dostaviti je nadležnom tijelu.

(2) Evidencija o otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

– vrstu, naziv, trgovački naziv, tarifnu oznaku i CAS broj

– proizvedene ili dobivene količine

– izdane ili potrošene količine uključujući sve potrebne podatke o primateljima (kupcima)

– količine u zalihama ili u uporabi kod korisnika.

V. USPOSTAVA NADLEŽNOSTI

Zadaće nadležnog tijela

Članak 18.

Nadležno tijelo zaduženo je za:

– donošenje podzakonskih akata vezanih uz provedbu ovoga Zakona, s Popisom 1., 2. i 3. Konvencije

– provedbu ovoga Zakona, uključujući promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima te stručne ili administrativne zadaće

– koordinaciju pripreme svih potrebnih aktivnosti propisanih člankom VII. Konvencije i nadzor provedbe nacionalnih aktivnosti i mjera za provedbu Konvencije

– prikupljanje i razmjenu podataka o otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima s drugima nadležnim tijelima na međunarodnoj razini sukladno međunarodnim sporazumima ili sustavima međunarodnog priopćavanja

– prikupljanje podataka o otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima od korisnika na nacionalnoj razini, potrebnih za provedbu ovoga Zakona

– izradu godišnjeg Izvješća o aktivnostima u protekloj godini

– suradnju s drugim ministarstvima i nadležnima tijelima za pojedine potrebne aktivnosti navedene ovim Zakonom

– suradnju s međunarodnim institucijama i inspekcijskim tijelima zaduženim za nadzor otrovnih kemikalija i njihovih prekursora te prijem, vođenje i pratnju međunarodnih inspekcija

– osigurati edukaciju predstavnika nadležnog tijela kod drugih subjekata Konvencije u svrhu informiranja, izrade i distribucije potrebne stručne literature korisnicima, krajnjim korisnicima i tijelima državne uprave koja sudjeluju u provedbi ovog Zakona

– praćenje promjena vezanih za primjenu Konvencije te prenošenje istih u domaće zakonodavstvo

– izdavanje odluka o izmjenama i poništenju dozvola za obavljanje posebnih aktivnosti (članak 14.)

– vođenje popisa korisnika (članak 8.)

– izdavanje dozvola (članci 6., 7. i 9.)

– osiguranje i koordiniranje provedbe odredaba Konvencije i drugih međunarodnih obveza Republike Hrvatska koje se odnose na otrovne kemikalije i njihove prekursore.

Zaštita podataka

Članak 19.

Sva tijela uključena u provedbu ovoga Zakona dobivene podatke temeljem ovoga Zakona i povezanih međunarodnih sporazuma mogu koristiti samo u one svrhe za koje su isti dobiveni te sukladno s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i povjerljivih podataka.

VI. NADZOR

Nadležnosti provedbeno-nadzornih tijela

Članak 20.

Uz nadležno tijelo, nadzor provedbe ovoga Zakona provode:

– Carinska uprava

– inspektori međunarodne organizacije (OPCW-a) sukladno s odredbama koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma o nadzoru.

Inspekcijski nadzor

Članak 21.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju inspektori nadležnog tijela.

(2) Čelnik nadležnog tijela može za pojedini slučaj za potrebe inspekcijskog nadzora imenovati zajedničku savjetodavnu stručnu komisiju sastavljenu od predstavnika drugih tijela državne uprave nadležnih za inspekcijske poslove, u pitanjima od zajedničkog interesa, ovisno o sadržaju zadatka.

(3) Korisnik i krajnji korisnik iz članka 4. podstavaka 6. i 7. ovoga Zakona dužni su omogućiti inspektorima iz stavka 1. ovog članka u svrhu provedbe inspekcijskog nadzora, neograničen uvid u poslovanje, uvid u poslovnu dokumentaciju te pristup pogonima i mjestu skladištenja otrovnih kemikalija i prekursora iz Popisa Konvecije.

(4) U okviru inspekcijskog nadzora inspektori nadležnog tijela koje obavlja nadzor:

– utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za izvođenje posebnih aktivnosti propisani ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

– nadzire pravilnost primjene propisanih postupaka i organizacijsko-tehničkih mjera koja su u svezi s uvjetima propisanima ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(5) Ako korisnik ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, inspektor će donijeti rješenje kojim se korisniku privremeno zabranjuje obavljanje posebne aktivnosti iz članka 4. podstavka 12. ovoga Zakona.

Analiza inspekcijskih uzoraka

Članak 22.

(1) Analize inspekcijskih uzoraka provode laboratoriji s odgovarajućim ovlaštenjem za provedbu analiza otrovnih kemikalija i njihovih prekursora.

(2) U iznimnim slučajevima analize inspekcijskih uzoraka otrovnih kemikalija i njihovih prekursora mogu provoditi ovlašteni laboratoriji Organizacije nadležni za kontrolu pojedinih vrsta otrovnih kemikalija i njihovih prekursora.

Međunarodne inspekcije

Članak 23.

(1) Međunarodne inspekcije provode se sukladno s ovlastima utvrđenim Konvencijom. Nadležno tijelo zajedno s predstavnicima Nacionalnog povjerenstva i predstavnicima drugih ministarstava i tijela državne uprave, organizacijama i ustanovama, nadležni su pripremu i neometanu provedbu inspekcija.

(2) Čelnik nadležnog tijela prema potrebi će Pravilnikom urediti detalje pripreme i provedbe međunarodnih inspekcija.

(3) Ulazne točke međunarodne inspekcije Odlukom utvrđuje čelnik tijela nadležan za unutarnje poslove uz prethodno mišljenje čelnika tijela nadležnog za vanjske i europske poslove.

(4) Troškovi međunarodne inspekcije pokrivaju se iz sredstava državnog proračuna.

Carinski nadzor

Članak 24.

Ministarstvo financija, Carinska uprava u skladu sa svojim ovlastima nadzire uvoz i izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navedenih u Konvenciji.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i fizička osoba – obrtnik, korisnik koji izvršava posebne aktivnosti:

– ako postupi protivno odredbi članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, odnosno ne izvrši opće i posebne organizacijske aktivnosti kako bi se osiguralo da se neće izvršiti ni jedna aktivnost gospodarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima, zabranjena ovim Zakonom

– ako postupi protivno odredbi članka 6. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona odnosno ne potvrdi da korisnik i krajnji korisnik nisu sudjelovali u aktivnostima koje potiču sumnju na postupanje ili namjenu otrovnih kemikalija i njihovih prekursora za aktivnosti zabranjene ovim Zakonom te da ne postoje zapreke za rad korisnika i krajnjeg korisnika u vezi s obavljanjem ovih aktivnosti

– ako postupi protivno odredbi članka 6. stavka 2. ovoga Zakona odnosno ako korisnik koji je osnovao trgovačko društvo u jednoj od država članica Europske unije kao dokaz ispunjavanja uvjeta navedenih u članku 6. stavku 1. podstavku 2. ovoga Zakona ne preda nadležnom tijelu odobrenje ili drugu istovjetnu potvrdu nadležnog tijela te države članice u cilju dokazivanja sposobnosti obavljanja posebnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima

– ako postupi protivno odredbi članka 7. stavka 1. ovoga Zakona odnosno ako prije obavljanja posebnih aktivnosti o istima ne obavijesti nadležno tijelo ili ne pribavi dozvolu za obavljanje posebnih aktivnosti, a isto je odobrenje nužno

– ako postupi protivno odredbama članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona odnosno ne podnese zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni uvoz ili izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 1., 2., i 3. Konvencije.

(2) Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 kuna kaznit će se pravna osoba i fizička osoba – obrtnik:

– ako postupi protivno članku 9. podstavku 1. ovoga Zakona odnosno ako ne osigura upute na hrvatskom jeziku za sigurno postupanje s otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima

– ako postupi protivno odredbi članka 15. stavka 1. ovoga Zakona odnosno članka 16. stavka 2. ako u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine ne dostavi Izvještaj o posebnim aktivnostima koje su provedene u prethodnoj godini ili ne dostavi nadležnom tijelu Izvještaj o količini određene prekidne organske kemikalije koja nije stavljena na Popis 1., 2. i 3.

– ako postupi protivno odredbi članka 16. stavka 1. ovoga Zakona odnosno proizvodnju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora s Popisa 1., 2. i 3. ne provodi sukladno s važećim propisima Republike Hrvatske i bez suglasnosti nadležnog tijela za tu djelatnost

– ako postupi protivno odredbi članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ne vodi evidenciju koja sadrži sve dokumente vezane uz provedene posebne aktivnosti.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema Uredbi o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 40/13.).

Članak 27.

Provedbene propise iz članaka 8., 12., 15. stavka 4., 16., 18. i 23. ovoga Zakona donijet će čelnik nadležnog tijela u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/183

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.