Uredba o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

NN 130/2013 (28.10.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2830

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Članak 1.

U Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/2011 i 106/2012), u obrascu Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2) iz članka 20., pitanja 6. i 14. iz područja planiranja proračuna/financijskog plana mijenjaju se i glase:

»6. Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

14. Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.«.

Pitanje 66. iz područja izvještavanja mijenja se i glasi:

»66. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo, odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/121

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 24. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.