Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

NN 133/2013 (6.11.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2885

Na temelju članka 119. stavka 1. točke 1.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/2004 i 63/2008), u članku 2. stavku 3. riječi: »(»Narodne novine«, br. 53/91, 103/96)« brišu se.

U stavku 4. Prilog »1A« briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »1. i 2.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Prilog 2. i« brišu se.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 9. stavku 4. riječi: »Prilog 4. i« brišu se.

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/126

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 31. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.