Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 133/2013 (6.11.2013.), Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2888

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine donijela

TARIFNI SUSTAV

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) određuje se poticajna cijena za električnu energiju proizvedenu u proizvodnom postrojenju koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskom postrojenju, odnosno isporučenu u elektroenergetsku mrežu (u daljnjem tekstu: poticajna cijena), a koju operator tržišta isplaćuje povlaštenom proizvođaču električne energije i uvjeti dobivanja poticajne cijene.

(2) Ovim Tarifnim sustavom utvrđuju se elementi za određivanje poticajne cijene ovisno o vrsti izvora, instaliranoj snazi proizvodnog postrojenja, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.

(3) Iznos poticajne cijene iz stavka 1. ovoga Tarifnog sustava temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

(4) Iznosi poticajnih cijena iz stavka 1. ovoga Tarifnog sustava izrađeni su sukladno Smjernicama Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša (Službeni list EU, C 82, od 1. travnja 2008.) i imaju obilježje operativne potpore za promicanje proizvedene i u elektroenergetsku mrežu isporučene električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 2.

Ovim se Tarifnim sustavom u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi pravna stečevina Europske unije iz područja energetike, a posebice Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009) i Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih zvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL EU L 140, 5. 6. 2009.)

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor i zakona kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) U ovom se Tarifnom sustavu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

1. biomasa – definirana je na način propisan Direktivom 2009/28/EZ,

2. geotermalna energija – energetski potencijal geološkog ležišta koji se koristi u proizvodnji električne i/ili toplinske energije u održivom ciklusu oslobođenom emisija ugljičnog dioksida i drugih štetnih plinova koji se zbrinjavaju i skladište u istom geološkom ležištu iz kojega se energetski resurs eksploatira,

3. Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) – nezavisan regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim zakonima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti,

4. instalirana snaga – zbroj nazivnih snaga svih proizvodnih jedinica, odnosno snaga proizvodnog postrojenja na pragu prema elektroenergetskoj mreži, odnosno priključna snaga proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu,

5. integrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana smještena na površini zgrade (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama, prozorima, vratima…) i infrastrukturnog objekta (trafostanice, mostovi i sl. građevine), čiji se status utvrđuje prilikom izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: PEES),

6. isporučena električna energija – električna energija proizvedena iz proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskog postrojenja i predana u elektroenergetsku mrežu, umanjena za vlastitu potrošnju proizvodnog postrojenja te energiju pumpanja,

7. naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz proizvodnog postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje) – dodatak na cijenu električne energije za sve kupce električne energije, koji se koristi za poticanje proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, određena uredbom kojom se uređuju naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

8. neintegrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana smještena kao samostojeća građevina,

9. nositelj projekta – fizička ili pravna osoba upisana u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP) koji razvija planirano proizvodno postrojenje,

10. opća potrošnja proizvodnog postrojenja – potrošnja električne energije u objektu u kojem je smješteno proizvodno postrojenje i/ili na koji je integrirano proizvodno postrojenje, a nije vlastita potrošnja,

11. ovlašteni instalater – fizička osoba koja posjeduje certifikat za radove postavljanja sustava obnovljivih izvora energije, ishođen sukladno posebnom propisu. Poslove postavljanja sustava obnovljivih izvora energije obavlja i pravna osoba registrirana za poslove elektroinstalacijskih radova koja u poslovanju primjenjuje sustav osiguranja kvalitete usluga i radova za postrojenja za proizvodnju električne energije te zapošljava jednu ili više fizičkih osoba certificiranih instalatera odgovarajuće struke,

12. poticajna cijena – cijena koja se plaća proizvođaču električne energije iz proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskog postrojenja za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije, a iskazuje se u kn/kWh,

13. potrošnja na mjestu proizvodnje – električna energija potrošena na mjestu proizvodnje, odnosno opća potrošnja objekta u sklopu kojeg se nalazi proizvodno postrojenje,

14. proizvedena električna energija – ukupno proizvedena električna energija iz proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskog postrojenja, a koja uključuje vlastitu potrošnju,

15. projekt korištenja obnovljivog izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Projekt) – planirano proizvodno postrojenje za proizvodnju električne energije koje koristi obnovljive izvore energije ili kogeneraciju,

16. referentna cijena električne energije (u daljnjem tekstu: RC) – cijena jednaka iznosu važeće tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge, tarifni model Plavi čiji je iznos određen člankom 39. stavkom 2. točkom 1. Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 116/2013), sukladno kojoj su opskrbljivači dužni otkupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od operatora tržišta,

17. vlastita potrošnja – potrošnja električne energije, koja se koristi za potrebe rada samog proizvodnog postrojenja (pogonska vlastita potrošnja), što uključuje i potrošnju za pripremu primarnog energenta proizvodnog postrojenja, ili pokretanje i rad proizvodnog postrojenja.

(3) Izrazi gradnja, projektant, rekonstrukcija, izvođač, izjava izvođača o izvedenim radovima, glavni projekt, građevna čestica, osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda, korišteni u ovom Tarifnom sustavu imaju značenje određeno posebnim zakonima kojima se uređuju gradnja i prostorno uređenje.

II. POTICAJNA CIJENA ZA PROIZVEDENU ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ PROIZVODNIH POSTROJENJA KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJU

Članak 4.

Pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneraciju uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da je ishodio pravomoćno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,

2. da je sklopio ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta, u skladu s odredbama ovoga Tarifnog sustava,

3. da je ugradio u proizvodno postrojenje za koje postoji isporučitelj opreme i/ili ovlašteni predstavnik isporučitelja opreme u Republici Hrvatskoj te kao takav daje garanciju o održavanju opreme tijekom njenog radnog vijeka,

4. da je ispunio, odnosno da trajno ispunjava uvjete određene odredbama ovoga Tarifnog sustava i

5. da je ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu, za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama.

Članak 5.

(1) Visina poticajne cijene (C) izražene u kn/kWh za električnu energiju proizvedenu iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju te isporučenu u elektroenergetsku mrežu za sljedeće grupe proizvodnih postrojenja iznosi:

1. Za proizvodna postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do uključivo 5 MW

Grupa proizvodnih postrojenja

C

a. sunčane elektrane


a.1. integrirane sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

1,91

a.2. integrirane sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

1,70

a.3. integrirane sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW do uključivo 300 kW

1,54

a.4. neintegrirane sunčane elektrane

RC

b. hidroelektrane


b.1. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 300 kW

1,07

b.2. hidroelektrane instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW

0,93

b.3. hidroelektrane instalirane snage veće od 2 MW

0,88

c. vjetroelektrane

RC

d. elektrane na biomasu, uključujući biorazgradive dijelove industrijskog i komunalnog otpada


d.1. elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW

1,30

d.2. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW

1,25

d.3. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW

1,20

e. geotermalne elektrane

1,20

f. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla, biorazgradivog otpada, deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda


f.1. elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW

1,34

f.2. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW

1,26

f.3. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW

1,18

g. elektrane na tekuća biogoriva

RC

2. Za proizvodna postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 5 MW

Grupa proizvodnih postrojenja

C

a. hidroelektrane

RC

b. vjetroelektrane

RC

c. elektrane na biomasu, uključujući biorazgradive dijelove industrijskog i komunalnog otpada

RC

d. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla, biorazgradivog otpada, deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

RC

e. elektrane na tekuća biogoriva

RC

Za grupu proizvodnog postrojenja geotermalne elektrane priključene na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 5 MW uzimaju se u obzir stvarni troškovi realizacije tih projekata prilikom određivanja poticajne cijene sukladno metodologiji iz programa državnih potpora za obnovljive izvore energije pri čemu poticajna cijena ne može biti viša od poticajne cijene za grupu proizvodnih postrojenja 1.e.

(2) Za proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3., korekcija poticajne cijene (Ck) određuje se prema izrazu:

Ck = C x k1

u kojem je:

C – visina poticajne cijene,

k1 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije (dalje: toplinski sustavi na OIE) u jedinstvenom sustavu sunčeve kogeneracije:

– sunčani kolektor;

– korištenje energije tla i vode, odnosno dizalice topline.

(3) Korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE k1 iznosi:

– za proizvodno postrojenje iz grupe 1.a.1. 1,2

– za proizvodno postrojenje iz grupe 1.a.2. 1,1

– za proizvodno postrojenje iz grupe 1.a.3. 1,03.

Uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k1 je izrada jedinstvenog projekta te istovremeno postavljanje toplinskog sustava proizvodnog postrojenja sunčeve kogeneracije.

Pod istovremenim postavljanjem podrazumijeva se da toplinski sustav mora biti postavljen u razdoblju od 60 dana prije dana podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije do dana početka trajnog pogona utvrđenog u potvrdi kojom je nositelj projekt stekao pravo na trajni pogon sunčane elektrane s elektroenergetskom mrežom.

Minimalna instalirana toplinska snaga sustava (Pth), potrebna za ostvarenje korektivnog koeficijenta, definirana je omjerom u odnosu na instaliranu električnu snagu sunčane elektrane (Pel). Instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa se s 0,7 kWth/m2.

Minimalni omjer t0 je omjer instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) i iznosi:

– za grupu 1.a.1. 0,25

– za grupu 1.a.2. 0,20

– za grupu 1.a.3. 0,15.

Omjer instalirane snage t0 utvrđuje se temeljem potvrde iz Priloga 4. ovoga Tarifnog sustava, koji je njegov sastavni dio, koju izdaje osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava temeljem:

– projekta izrađenog od strane ovlaštenog projektanta;

– izvještaja izvođača, koji je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje instalacija grijanja ili je nositelj odgovarajuće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koju je izdalo ministarstvo nadležno za područje građenja;

– pregleda postojeće instalacije toplinskog sustava na obnovljive izvore energije i od strane osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava i završnog izvješća nadzornog inženjera, u slučajevima kad je propisan stručni nadzor građenja.

Ukoliko se ne primjenjuje korektivni koeficijent iz ovoga stavka, uzima se kao 1.

(4) Nositelj projekta je obvezan dostaviti operatoru tržišta potvrdu iz Priloga 4. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio, u roku 15 dana od dana početka trajnog pogona utvrđenog u potvrdi kojom je nositelj projekta stekao pravo na trajni pogon proizvodnog postrojenja s elektroenergetskom mrežom.

(5) Za kogeneracijska postrojenja koja kao pogonsko gorivo ne koriste obnovljive izvore energije utvrđuje se visina poticane cijene (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju. Električna energija se proizvodi u kogeneracijskom procesu na način utvrđen propisom koji uređuje postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača.

Grupa kogeneracijskih postrojenja

C

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 30 kW, tzv. mikrokogeneracije te sva kogeneracijska postrojenja koja koriste gorive ćelije na vodik

RC

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 30 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije

RC

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije priključene na distribucijsku ili prijenosnu mrežu

RC

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu

RC

(6) Uvjet za ostvarenje poticajne cijene (C) i sklapanje ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta za proizvodna postrojenja iz grupe 1.d.1., 1.d.2., 1.d.3., 2.c., 1.f.1., 1.f.2., 1.f.3. i 2.e. je minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja ηk OIE = 50% u pretvorbi primarne energije goriva Q [MJ] u proizvedenu električnu energiju Eu [MWh] i proizvedenu korisnu toplinu Hk [MJ].

(7) Za elektrane na biomasu (proizvodna postrojenja iz grupe 1.d.1., 1.d.2., 1.d.3. i 2.c.) korekcija poticajne cijene (Ck) određuje se za tekuću godinu prema ukupnoj godišnjoj učinkovitosti ostvarenoj u prethodnoj godini prema izrazu:

Ck = C x k

u kojem je:

Ck – korekcija poticajne cijene,

C – visina poticajne cijene,

k – korektivni koeficijent za postizanje ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja u pretvorbi primarne energije goriva u isporučenu električnu energiju i proizvedenu korisnu toplinu:

a) za proizvodna postrojenja koja postignu ukupnu godišnju učinkovitost manju od 45% korektivni koeficijent k iznosi 0,9

b) za proizvodna postrojenja koja postignu ukupnu godišnju učinkovitost veću od/uključujući 45%, a manju od/ uključujući 50% korektivni koeficijent k iznosi 1

c) za proizvodna postrojenja koja postignu ukupnu godišnju učinkovitost veću od 50% korektivni koeficijent k iznosi 1,2.

(8) Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora energije, ηk OIE, definirana je izrazom:

ηk OIE = ((3600 x Eu) + Hk)/Q

u kojem je:

ηk OIE – ukupna godišnja učinkovitost postrojenja,

Eu – proizvedena električna energija [MWh],

Hk – proizvedena korisna toplina [MJ],

Q – primarna energija goriva [MJ].

Korištenje proizvedene toplinske energije za pripremu primarnog energenta kod proizvodnih postrojenja na bioplin i biomasu smatra se korisno iskorištenom toplinskom energijom.

Ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije koje dostavlja operatoru tržišta.

Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti, prema ovome stavku, na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(9) Korekcijski koeficijent iz stavka 7. ovoga članka primjenjuje se na elektrane na biomasu odnosno proizvodna postrojenja iz grupe 1.d.1., 1.d.2., 1.d.3. i 2.c. ovoga Tarifnog sustava koja imaju valjani sklopljeni ugovor o otkupu električne energije.

(10) Za sva proizvodna postrojenja za koja je definirana poticajna cijena u iznosu RC-a, a za svako obračunsko razdoblje isplate poticaja isplaćivat će se trenutno važeći iznos RC. RC iz stavka 5. ovoga članka predstavlja važeći RC u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije i mijenja se sukladno metodologiji iz članka 3. stavka 2. točke 16. ovoga Tarifnog sustava.

(11) Proizvodnja električne energije iz proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava potiču se isključivo ukoliko je ispunjen uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje.

Članak 6.

(1) Operator distribucijskog sustava osigurat će uvjete za priključenje proizvodnih postrojenja s potrošnjom na mjestu proizvodnje u elektroenergetsku mrežu te omogućiti priključak takvih proizvodnih postrojenja na elektroenergetsku mrežu sukladno posebnim propisima.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u postupku izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti ograničiti priključnu snagu proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava na priključnu snagu koju proizvođač ima kao kupac električne energije.

(3) Operator tržišta isplaćuje poticajnu cijenu za proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava na sljedeći način:

1. za količinu električne energije proizvedene iz proizvodnog postrojenja i iskorištene za podmirivanje opće potrošnje objekta, a koja je jednaka mjesečnoj potrošnji objekta, isplaćivat će se poticajna cijena propisana za proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3 ovoga Tarifnog sustava,

2. za količinu električne energije koja čini razliku između ukupno proizvedene količine električne energije koju je proizvođač proizveo iz proizvodnog postrojenja i količine definirane u točki 1. ovoga stavka isplaćivati će se RC.

(4) Obračunska mjerna mjesta moraju omogućiti evidentiranje podataka potrebnih za provedbu izračuna iz stavka 3. ovoga članka i trebaju sadržavati podatak o ukupno proizvedenoj električnoj energiji, potrošenoj električnoj energiji i proizvedenoj električnoj energiji koja je isporučena u elektroenergetsku mrežu.

Članak 7.

(1) Nositelj projekta iz grupe proizvodnih postrojenja sunčanih elektrana ostvaruje pravo na poticajnu cijenu u skladu s odredbama ovoga Tarifnog sustava ukoliko izgradnju proizvodnih postrojenja obavlja putem pravne osobe iz članka 3. stavka 2. točke 11. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Do uspostave sustava ovlašćivanja i izdavanja certifikata iz članka 3. stavka 2. točke 11. ovoga Tarifnog sustava, ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom.

(3) Nositelj projekta je dužan osigurati stručan nadzor građenja sukladno propisima koji uređuju gradnju te operatoru tržišta dostaviti pozitivno završno izvješće nadzornog inženjera elektrotehničke struke.

(4) Ukoliko nositelj projekta prije primjene ugovora o otkupu električne energije, a najkasnije u roku iz članka 17. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava ne dostavi operatoru tržišta pozitivno završno izvješće nadzornog inženjera iz stavka 3. ovoga članka, ugovor o otkupu električne energije se raskida.

Članak 8.

(1) Oprema koja se instalira prilikom izgradnje proizvodnog postrojenja ne smije biti prethodno ugrađivana niti korištena te ne smije biti starija od dvije godine od datuma njezine proizvodnje, o čemu je nositelj projekta dužan operatoru tržišta dostaviti ovjerenu izjavu iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio, do početka trajnog pogona.

(2) Ukoliko nositelj projekta ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka ugovor o otkupu električne energije se raskida.

(3) Povlašteni proizvođač, nakon isteka roka trajanja proizvodnog postrojenja, dužan je osigurati uklanjanje, odnosno oporabu i/ili zbrinjavanje istih sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i područja gospodarenja otpadom.

Članak 9.

(1) U slučaju razvoja više projekata istoga tipa (prema grupama proizvodnih postrojenja) ili srodnoga tipa (prema tehnologiji) na jednoj građevnoj čestici ili jednoj građevini, za sve projekte primjenjuje se jednaka poticajna cijena koja bi se primijenila u slučaju razvoja jedinstvenoga projekta jednoga proizvodnog postrojenja odgovarajuće ukupne snage.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na projekte integriranih sunčanih elektrana koji se razvijaju na fizički odvojenim građevinama sukladno posebnim aktima za odobrenje građenja. Fizički odvojenim građevinama se smatraju i građevine spojene hodnicima, nadstrešnicama, mostovima i sl.

(3) Pri izgradnji proizvodnih postrojenja zabranjeno je razdvajanje jedne građevne čestice na više zasebnih građevnih čestica, sa svrhom izgradnje više manjih proizvodnih postrojenja.

(4) Projekt proizvodnog postrojenja iz grupe proizvodnih postrojenja 1.f. ili 2.e. ovoga Tarifnoga sustava, koji ostvaruje uvjete za sklapanje ugovora o otkupu mora obuhvaćati tehničko-tehnološku cjelinu, odnosno pojedinačna proizvodna postrojenja i/ili građevine koja su povezane s proizvodnjom električne energije, poput prihvata, obrade i unosa supstrata biološkog podrijetla te proizvodna postrojenja (građevine) za proizvodnju, skladištenje i pripremu bioplina.

Članak 10.

(1) Operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dužan je nositelju projekta tijekom pokusnog rada, pa sve do početka primjene ugovora o otkupu električne energije, osigurati mjerenje električne energije isporučene u elektroenergetsku mrežu.

(2) Nakon ishođenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dostavit će mjesečne mjerne podatke za obračun električne energije, isporučene u sustav tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, operatoru tržišta najkasnije do 10. dana u kalendarskom mjesecu nakon mjeseca, u kojemu je ishođeno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

(3) Operator tržišta isplaćuje povlaštenom proizvođaču cijenu za isporučenu električnu energiju u elektroenergetsku mrežu u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 60% od referentne cijene (RC) u kn/kWh, važeće u kalendarskom mjesecu u kojem je isporučena električna energija.

Članak 11.

Operator tržišta isplaćuje poticajnu cijenu povlaštenom proizvođaču za isporučenu električnu energiju u elektroenergetsku mrežu, osim za isporučenu električnu energiju iz proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava za koju se povlaštenom proizvođaču isplaćuje poticajna cijena za proizvedenu električnu energiju.

Članak 12.

(1) Povlašteni proizvođač električne energije koji u proizvodnom postrojenju koristi obnovljive izvore energije, koristi i druge izvore energije, ima pravo na poticajnu cijenu iz članka 5. ovoga Tarifnoga sustava samo za količinu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka povlašteni proizvođač električne energije može ostvariti uz dostavu dokaza o podrijetlu proizvedene električne energije, o vrsti izvora, i to putem odvojenih mjernih mjesta.

(3) Povlašteni proizvođač električne energije koji u proizvodnom postrojenju koristi biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima, ima pravo na poticajnu cijenu iz članka 5. ovoga Tarifnoga sustava i to u onom iznosu koji je utvrđen za povlaštenog proizvođača električne energije iz elektrane na biomasu za ukupno isporučenu električnu energiju, ukoliko energetski udjel fosilnih goriva ne prelazi 10% od ukupne energetske vrijednosti potrošenoga goriva.

(4) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s nositeljem projekta iz proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2., 1.a.3. i 1.a.4. ovoga Tarifnog sustava, sve dok ukupna snaga takvih proizvodnih postrojenja temeljem sklopljenih ugovora o otkupu električne energije prema ovom Tarifnom sustavu, ne dosegne vrijednosti od:

za integrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3.

5 MW

za integrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2 MW

za neintegrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.4.

5 MW

(5) Kada ukupna vrijednost sklopljenih ugovora o otkupu električne energije dosegne vrijednost iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta obustavlja zaprimanje zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije, a naknadno zaprimljene zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu električne energije odbija rješenjem.

III. UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 13.

Povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na isplatu poticajne cijene sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava ostvaruje ispunjavanjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojega je sklopio s operatorom tržišta.

Članak 14.

Ukoliko se ugovor o otkupu električne energije raskine na zahtjev nositelja projekta, nositelj projekta ne može ponovo sklopiti ugovor o otkupu električne energije temeljem istoga prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ili za jednostavnu građevinu temeljem iste prethodne elektroenergetske suglasnosti i predugovora, odnosno ugovora o priključenju.

Članak 15.

(1) Nositelj projekta podnosi operatoru tržišta, u pisanom obliku, zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije.

(2) Zahtjevu za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno druge institucije nadležne za registraciju,

2. valjani predugovor/ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu,

3. prethodna elektroenergetska suglasnost,

4. prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, odnosno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača,

5. potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

6. preslika analize opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu (za proizvodna postrojenja veća od 300 kW instalirane snage)

7. izjava o svim primljenim potporama do trenutka predavanja zahtjeva za sklapanje ugovora iz Priloga 3. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio, ovjerena od javnog bilježnika.

(3) Zahtjevu za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama prilaže se:

1. izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno druge institucije nadležne za registraciju,

2. valjani predugovor/ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu, prethodna elektroenergetska suglasnost,

3. prethodna elektroenergetska suglasnost,

4. preslika analize opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu (za proizvodna postrojenja veća od 300 kW instalirane snage),

5. potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

6. izjava o svim primljenim potporama do trenutka predavanja zahtjeva za sklapanje ugovora iz Priloga 3. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio, ovjerena od javnog bilježnika.

(4) Dokumenti iz stavka 2. točaka 1. i 5., odnosno stavka 3. točaka 1. i 5. ovoga članka ne mogu biti stariji od 30 dana s danom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije.

(5) Ukoliko se radi o proizvodnom postrojenju koje obavlja proizvodnju električne energije iz biorazgradivog proizvodnog i komunalnog otpada, potrebno je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti i dozvolu za gospodarenje otpadom ili potvrdu o upisu u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

(6) Ukoliko nositelj projekta podnosi zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu iz proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava, dužan je dostaviti prethodnu elektroenergetsku suglasnost koja odgovara tehničkim zahtjevima iz članka 6. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 16.

(1) Nositelj projekta za proizvodno postrojenje planirane snage iznad 300 kW, osim za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o korištenju mreže, obvezan je u roku od šest mjeseci od dana zaključenja ugovora o otkupu električne energije, predati operatoru tržišta bankarsku garanciju, u iznosu od 10% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih analizom opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja, koju nositelj projekta prilaže u postupku ishođenja energetskog odobrenja.

(2) Bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka služi kao jamstvo da će nositelj projekta izgraditi planirano proizvodno postrojenje u rokovima koji su propisani sukladno odredbama ovoga Tarifnoga sustava i posebnim propisima.

(3) Bankarska garancija važi do trenutka kada nositelj projekta dostavi operatoru tržišta javnobilježnički ovjerenu izjavu financijske institucije koja financira izgradnju proizvodnog postrojenja, da je nositelj projekta u svrhu izgradnje proizvodnog postrojenja utrošio trostruko veći iznos od vrijednosti bankarske garancije, a najduže šest mjeseci nakon isteka roka za izgradnju proizvodnog postrojenja, koji je za to postrojenje određeno sukladno odredbama ovoga Tarifnoga sustava i posebnim propisima u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

(4) Ukoliko je nositelj projekta do trenutka sklapanja ugovora o otkupu električne energije, odnosno u razdoblju od sklapanja ugovora o otkupu električne energije do isteka razdoblja u kojem je obvezan dostaviti bankarsku garanciju, uložio u realizaciju projekta 30% vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih analizom opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja i iste dokazao, nositelj projekta nije obvezan dostaviti bankarsku garanciju iz stavka 3. ovoga članka. Troškovi realizacije projekta uključuju troškove nositelja projekta na ime stjecanja, razvoja, izgradnje i opremanja te rekonstrukcije proizvodnog postrojenja.

(5) Nositelj projekta iz stavka 4. ovoga članka dokazuje ulaganje u realizaciju projekta od 30% vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih analizom opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja operatoru tržišta, dostavom relevantne dokumentacije iz koje navedeno nedvojbeno proizlazi kao i dostavom pisane izjave odgovorne osobe nositelja projekta koja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću isto potvrđuje.

(6) Operator tržišta će ugovorom o otkupu električne energije urediti sve uvjete bankarske garancije koju je nositelj projekta obvezan predati operatoru tržišta, pravne učinke propusta dostave bankarske garancije, kao i uvjete aktiviranja zaprimljenih bankarskih garancija.

(7) Sredstva prikupljena s osnove aktiviranih bankarskih garancija ne smatraju se prihodom operatora tržišta, nego namjenskim sredstvima za provedbu sustava poticanja obnovljivih izvora energije.

Članak 17.

(1) Operator tržišta je obvezan riješiti zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije u zakonski određenom roku.

(2) Ugovor o otkupu električne energije važi od dana sklapanja ugovora osim dijela ugovora koji se odnosi na isplatu poticajne cijene, koji počinje važiti s danom pravomoćnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ugovor o otkupu za postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama, primjenjuje se od dana sklapanja ugovora o otkupu električne energije, osim odredbi koje se odnose na isplatu poticajne cijene koje se primjenjuju od dana početka trajnog pogona utvrđenog u potvrdi kojom je nositelj projekta stekao pravo na trajni pogon proizvodnog postrojenja s elektroenergetskom mrežom.

(4) Operator sustava dužan je izvršiti očitanje mjernih podataka s obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja povlaštenog proizvođača na dan određen stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) Nositelj projekta je dužan istovremeno sa stjecanjem prava na trajni pogon dostaviti dokaz da je postrojenje izgrađeno putem ovlaštenog instalatera.

(6) Kada nositelj projekta za postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama, za koja je sklopljen ugovor o otkupu električne energije, dostavi navedeni dokaz nakon stjecanja prava na trajni pogon, a najkasnije u roku od 15 dana od dana stjecanja prava na trajni pogon, isporučenu električnu energiju od dana stjecanja prava na trajni pogon do kraja mjeseca operator tržišta neće platiti, a isplata po poticajnoj cijeni počet će od 1. dana idućeg kalendarskog mjeseca.

(7) Ukoliko nositelj projekta za postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama u roku od 15 dana od dana stjecanja prava na trajni pogon, ne dostavi propisani dokaz iz stavka 5. ovoga članka, ugovor o otkupu električne energije se raskida, o čemu će operator tržišta obavijestiti operatora sustava.

(8) Visina poticajne cijene (C) koja je utvrđena sklopljenim ugovorom o otkupu električne energije korigira se svake godine u odnosu na utvrđenu korigiranu poticajnu cijenu iz prethodne godine primjenom Indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu za sve sklopljene valjane ugovore o otkupu električne energije. Prva korekcija cijena primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je ugovor o otkupu električne energije sklopljen.

Članak 18.

(1) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja sklapa se na vrijeme od 14 godina, koje se računa od dana ostvarenja prava na isplatu poticajne cijene sukladno članku 17. stavcima 2. i 3. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama utvrđenima propisima o prostornom uređenju i gradnji, za koje se primjenjuju posebni uvjeti sukladno propisima o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, raskida se ukoliko nositelj projekta u roku godine dana od dana sklapanja ugovora o otkupu električne energije ne dostavi operatoru tržišta ugovor o korištenju mreže sklopljen s nadležnim operatorom sustava.

(3) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju sklapa se, za planirana proizvodna postrojenja, sukladno planiranoj snazi utvrđenoj prethodnim rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno snazi utvrđenoj u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti za postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama.

(4) Nositelj projekta može ustupiti potraživanja radi osiguranja kreditnog odnosa za izgradnju proizvodnog postrojenja iz ugovora o otkupu električne energije i zasnovati založno pravo na tražbinama iz ugovora, sukladno posebnim propisima, isključivo financijskim institucijama koje su financirale izgradnju proizvodnih postrojenja na koje se odnosi sklopljen ugovor o otkupu električne energije.

Članak 19.

(1) Za proizvodno postrojenje koje je bilo u trajnom pogonu prije dana podnošenja zahtjeva za sklapanjem ugovora o otkupu, razdoblje iz članka 18. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava umanjuje se za vrijeme rada tog proizvodnog postrojenja, a trajanje ugovora određuje se temeljem pravomoćnog rješenja o stjecanju statusu povlaštenog proizvođača električne energije.

(2) Postojeća proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, a koja su starija od 14 godina, nemaju pravo na poticajnu cijenu.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju planirane rekonstrukcije postojeće hidroelektrane starije od 25 godina kada je ukupni trošak rekonstrukcije najmanje 20% ukupnih planiranih prihoda proizvodnog postrojenja.

(4) Planirana proizvodnja rekonstruirane hidroelektrane ne može biti manja od prosječne proizvodnje elektrane u proteklih 10 godina.

(5) U slučaju planirane rekonstrukcije iz stavka 3. ovoga članka, uz zahtjev za sklapanje ugovora prilaže se i detaljna snimka postojećega stanja proizvodnog postrojenja prije rekonstrukcije izrađena od strane ovlaštenog projektanta, iz koje se može nedvojbeno utvrditi opseg i veličina rekonstrukcije.

(6) Nositelj projekta je obvezan, uz uvjet iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti operatoru tržišta javnobilježnički ovjerenu vjerodostojnu ispravu, prema Obrascu iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio.

(7) Ukupni planirani prihodi NTOT proizvodnog postrojenja iz stavka 3. ovoga članka je

NTOT = 14 • N1

gdje je:

N1 – prosječni planirani godišnji prihod postrojenja koji se izračunava na temelju prosječne planirane godišnje proizvodnje postrojenja i visine poticajne cijene iz članka 5. ovoga Tarifnog sustava bez godišnjih korekcija.

(8) Temeljem vjerodostojne isprave iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio, operator tržišta utvrđuje je li ostvaren uvjet iz stavka 3. ovoga članka. Ukoliko uvjet nije ostvaren, operator neće sklopiti ugovor o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačem.

Članak 20.

Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne ispuni minimalni udjel električne energije predviđen projekcijama za pojedine godine sukladno Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije do 2020. godine.

Članak 21.

(1) Način, visina i elementi utvrđivanja poticajne cijene sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava, neće se mijenjati tijekom razdoblja trajanja ugovora, osim na način propisan odredbama ovoga Tarifnog sustava.

(2) Ukoliko je povlašteni proizvođač napravio promjenu tehničko-tehnoloških značajki ili uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja, u razdoblju trajanja ugovora o otkupu električne energije, i za to ishodio pravomoćno rješenje o stjecanju statusa povlaštenoga proizvođača električne energije, postrojenje se kategorizira u grupu postrojenja prema Tarifnom sustavu važećem u trenutku potpisivanja ugovora o otkupu električne energije. Operator tržišta će temeljem rješenja sklopiti dodatak ugovoru o otkupu električne energije temeljem Tarifnog sustava važećeg u trenutku potpisivanja ugovora o otkupu električne energije.

(3) Otkup električne energije tijekom potrebnih promjena na proizvodnom postrojenju za koje je Agencija dala suglasnost, a koje obuhvaća i pokusni rad, provodi se sukladno odredbama dodatka ugovoru iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Za povlaštenog proizvođača za kojega se utvrdi da je temeljem neistinitih podataka stekao prava iz tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, odnosno iz ugovora o otkupu električne energije na poticajnu cijenu operator tržišta će raskinut ugovor o otkupu električne energije, nakon pravomoćnog rješenja o ukidanju, odnosno poništenju rješenja o stjecanju statusa povlaštenoga proizvođača.

(2) U slučaju raskida ugovora o otkupu električne energije iz stavka 1. ovoga članka povlašteni proizvođač obvezan je vratiti cjelokupnu ostvarenu materijalnu korist te nadoknaditi prouzročenu štetu operatoru tržišta.

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 23.

(1) Operator tržišta jednom mjesečno isplaćuje povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije poticajnu cijenu za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupnoj isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, izraženoj u kWh za svako pojedino proizvodno postrojenje.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka osnova su za obračun električne energije povlaštenoga proizvođača električne energije.

(4) Operator tržišta će potraživanja iz stavka 1. ovoga članka isplatiti u roku od 30 dana od dana izdavanja računa od strane povlaštenog proizvođača električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije.

(5) Povlašteni proizvođač električne energije iz grupe proizvodnih postrojenja 1.f.1., 1.f.2., 1.f.3. i 2.e. ovoga Tarifnog sustava, koji u obračunskoj godini ne ispunjava uvjete na temelju kojih je stekao status povlaštenog proizvođača, na zahtjev operatora tržišta vratit će isplaćena poticajna sredstva. Takva sredstva će se obračunati kao razlika između poticajne cijene i referentne cijene električne energije važeće u vrijeme obračuna u toj godini.

(6) Agencija nadzire ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije i pravo na poticajnu cijenu za proizvodna postrojenja za koja je izdala rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Članak 24.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji kupcima električne energije, izraženoj u kWh, za svakog pojedinog opskrbljivača električnom energijom.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta utvrđuje ukupni iznos svojih potraživanja prema svakom pojedinom opskrbljivaču električnom energijom s naslova naknade za poticanje.

Članak 25.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je s naslova naknade za poticanje opskrbljivač električnom energijom dužan platiti operatoru tržišta.

(2) Opskrbljivač električnom energijom dužan je uplatiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun s naslova obračuna i naplate odgovarajućeg udjela električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, kojeg je opskrbljivač električnom energijom dužan preuzeti, po referentnoj cijeni električne energije u tom obračunskom razdoblju.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju podataka o ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom, udjelu pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom i ukupnom iznosu električne energije koju su povlašteni proizvođači isporučili u elektroenergetski sustav u prethodnom obračunskom razdoblju.

(3) Opskrbljivač električnom energijom dužan je platiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

Članak 27.

Ukoliko je nositelj projekta korisnik bilo kojeg oblika potpore za ulaganje u izgradnju predmetnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, operator tržišta umanjit će mu iznos poticajne cijene za iznos potpore.

Članak 28.

Konačno poravnanje potraživanja s naslova obračuna naknade za poticanje i obračuna i preuzimanja udjela električne energije za proteklu kalendarsku godinu obavlja operator tržišta do 31. ožujka tekuće godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Za nositelje projekata s kojima je ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), ne vrijede odredbe ovoga Tarifnog sustava.

(2) Ukoliko nositelj projekta, koji je operatoru tržišta podnio zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju, sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), a do trenutka stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije s operatorom tržišta sklopio ugovor o otkupu električne energije iz razloga što je prije podnošenja zahtjeva dosegnuta ukupna predviđena snaga za 2013. godinu, dužan je podnijeti novi zahtjev operatoru tržišta prema odredbama ovoga Tarifnog sustava.

Članak 30.

Nadzor nad primjenom ovoga Tarifnog sustava obavlja Agencija.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava prestaje važiti Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012).

Članak 32.

Ovaj Tarifni sustav objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-14/23

Urbroj: 50301-05/20-13-3

Zagreb, 31. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

VJERODOSTOJNA ISPRAVA KOJOM SE VRIJEDNOSNO ISKAZUJE STRUKTURA INVESTICIJSKOG TROŠKA PRILIKOM REKONSTRUKCIJE PROIZVODNIH POSTROJENJA

OPIS

Ukupni troškovi, (ITOT) 000 kuna bez PDV-a

1.

Istraživanje lokacija, mjerenja i studijeMjerenja i studije potencijalaPodloge za izradu projektaOstale pripremne studije i analizespecifikacija ostalih troškova


2.

Lokacijska dozvolaIzrada elaborata za studiju utjecaja na okoliš ili jednakovrijednu studijuIzrada studije utjecaja na okolišProvođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolišIzrada podloga za idejni projekt (posebna geodetska podloga)Izrada idejnog projektaIzrada studija priključkaOstalospecifikacija ostalih troškova


3.

Građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenjeIstražni radovi (moguće da se obave i ranije, u fazi lokacijske): geofizika, geomehanika, geologijaIzrada glavnog projektaOstalo


4.

KonzultacijeIzrada investicijske i predinvesticijske studijePriprema tendera za nabavu opremePriprema tendera za izvođenje radovaPriprema tendera za izradu projektne dokumentacijeOstalospecifikacija ostalih konzultantskih usluga


U1

UKUPNO (1.-4.)


5.

Izgradnja proizvodnog postrojenja i puštanje u rad – isporuka i svi radoviIzgradnja pristupnih putovapripremni radovizemljani radovikolnička konstrukcijaGrađevinski radovipripremni i zemljani radoviarmirački radovibetonski i armirano-betonski radoviizgradnja objekata unutar proizvodnog postrojenjazavršni građevinski radoviOSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI I VANTROŠKOVNIČKI RADOVIspecifikacija ostalih i VTR radovaTransportukupni trošak transporta opreme do lokacije proizvodnog postrojenja kojeg snosi nositelj projektaOprema elektroenergetskog proizvodnog postrojenjaspecifikacija ukupnog troška segmenta opreme elektroenergetskog proizvodnog postrojenja koje čine tehničko – tehnološku cjelinu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energijeElektromontažni radovispecifikacija elektromontažnih radova unutar proizvodnog postrojenjaStrojarski radovispecifikacija strojarskih radova unutar proizvodnog postrojenjaTrošak puštanja proizvodnog postrojenja u pogon i trajnog priključenja na elektroenergetski sustavizrada studije uzemljenjaizrada elaborata udešenjamjerenje elektromagnetskog zračenjakatastarsko mjerenje izvedenog stanjaizrada projektne dokumentacije izvedenog stanjaispitivanje proizvodnog postrojenja za vrijeme pokusnog rada pogona sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta za priključak i pogon proizvodnog postrojenjaostali troškovispecifikacija ostalih troškova


6.

Oprema i radovi za priključnu infrastrukturuGrađevinski radovipripremni radovi na kabelskoj trasiizgradnja kabelskih trasaizgradnja objekata proizvodnog postrojenjaOstali građevinski radovi (specifikacija)Elektromontažni radovispecifikacija elektromontažnih radova na priključnoj infrastrukturiOprema priključnih proizvodnih postrojenjaspecifikacija ukupnog troška segmenta opreme priključnih proizvodnih postrojenja


7.

Financiranje i osiguranjeIzvor sredstava dugoročnog zaduženja (definirati ime i sjedište financijske institucije koja osigurava dugoročno zaduženje)Trošak financiranjaukupni trošak naknada financijskoj instituciji koju plaća nositelj projektaukupni trošak pripreme dokumentacije za potrebe financiranja (dubinsko snimanje projekta i sl.) koju plaća nositelj projektaukupni trošak odvjetničkih i javnobilježničkih usluga za potrebe financiranja koju plaća nositelj projektaIzvor sredstava vlasničkog kapitala (equity) (definirati ime i sjedište financijske institucije koja osigurava financiranje vlasničkog kapitala)ukupni trošak naknada financijskoj instituciji koju plaća nositelj projektaukupni trošak pripreme dokumentacije za potrebe financiranja (dubinsko snimanje projekta i sl.) koju plaća nositelj projektaukupni trošak odvjetničkih i javnobilježničkih usluga za potrebe financiranja koju plaća nositelj projektaTrošak osiguranjaukupni trošak naknada na ime premija osiguranja koju plaća nositelj projekta


8.

Administrativni troškovispecifikacija administrativnih troškova


U2

UKUPNO (5.-8.)


U3

SVEUKUPNO (1.-8.)


Potpisom ovoga dokumenta, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti izjavljujem da su gore navedeni podaci vjerodostojni i istiniti te dajem suglasnost nadležnim institucijama da mogu izvršiti provjeru svih predočenih podataka temeljem uvida u potrebnu poslovnu dokumentaciju.

___________________
Mjesto, datum

___________________________________
Potpis i žig podnositelja zahtjeva (nositelja projekta)


PRILOG 2.

IZJAVA KOJOM SE POTVRĐUJE DA INSTALIRANA OPREMA NIJE STARIJA OD DVIJE GODINE

Potpisom ovoga dokumenta, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti izjavljujem da instalirana oprema proizvodnog postrojenja nije starija od dvije godine te dajem suglasnost nadležnim institucijama da mogu izvršiti provjeru svih predočenih podataka temeljem uvida u potrebnu poslovnu dokumentaciju.

___________________
Mjesto, datum

________________________________________
Potpis i žig podnositelja zahtjeva (nositelja projekta)


PRILOG 3.

IZJAVA O SVIM PRIMLJENIM POTPORAMA

Naziv potpore

Ukupni iznos potpore (HRK)

Udio potpore u ukupnim troškovima projekta (%)

Naziv institucije koja isplaćuje potporu

Potpisom ovoga dokumenta, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti izjavljujem da su navedeni podaci vjerodostojni i potpuni te dajem suglasnost nadležnim institucijama da mogu izvršiti provjeru svih predočenih podataka.

___________________
Mjesto, datum

_______________________________________
Potpis i žig podnositelja zahtjeva (nositelja projekta)


PRILOG 4.

OBRAZAC – POTVRDA O OMJERU INSTALIRANE SNAGE TOPLINSKOG SUSTAVA NA OIE (PTH) I INSTALIRANE SNAGE SUNČANE ELEKTRANE (PEL) (SUKLADNO ČLANKU 4. STAVKU 3. OVOGA TARIFNOG SUSTAVA)

Podaci o energetskom certifikatoru:

Ime i prezime / naziv


OIB


Adresa


Registarski broj iz Registra ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i                         
energetsko certificiranje zgrada

                      

Podaci o integriranoj sunčanoj elektrani za koju je sklopljen ugovor o otkupu električne energije:

                      

Broj Ugovora o otkupuNaziv postrojenjaNaziv Nositelja projekta

       
                 

Lokacija postrojenja

županijagrad/općinak.o.k.č.br.Instalirana snaga toplinskog sustava na OIE (Pth)*


Instalirana snaga sunčane elektrane (Pel)

                          

Omjer Pth/Pel


* Sukladno članku 4. st. 3. Tarifnog sustava instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa se s 0,7 kWth/m2.

Podaci o dokumentaciji za toplinski sustav na OIE temeljem koje se izdaje Potvrda*:

Projekt izrađen od strane ovlaštenog projektanta

naziv projekta


oznaka projekta


datum projekta


ime i OIB ovlaštenog projektanta


Izvještaj izvođača (koji je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje instalacija grijanja ili je nositelj odgovarajuće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koju je izdalo ministarstvo nadležno za područje građenja)

datum izvještaja


naziv i OIB izvođača radova     

                             

Pregled postojeće instalacije toplinskog sustava na OIE od strane energetskog certifikatora

datum pregleda


Završno izvješće nadzornog inženjera**

datum završnog izvješća**


ime i OIB nadzornog inženjera**


* Dokumentacija za toplinski sustav (Projekt, Izvještaj izvođača) treba glasiti na Nositelja projekta

** Ukoliko je propisan stručni nadzor građenja

Ovom Potvrdom izjavljujem da je:

• Ugradnja toplinskog sustav na OIE izvršena istovremeno, na istoj građevinskoj čestici, s predmetnom sunčanom elektranom.

• Svrha toplinskog sustava na OIE zadovoljenje toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.

• Projekt toplinskog sustava izrađen od strane ovlaštenog projektanta.

• Izvođač radova na toplinskom sustavu je registriran za obavljanje instalacija grijanja ili je nositelj odgovarajuće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja.

• Dokumentacija za toplinski sustav (Projekt, Izvještaj izvođača) naslovljena na Nositelja projekta.

Potpisom ove Potvrde, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su naprijed navedeni podaci i izjave vjerodostojni i istiniti te se obvezujem na zahtjev HROTE-a dostaviti dokumentaciju temeljem koje je izdana Potvrda.

Prilozi Potvrdi

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava (preslika)

Mjesto i datum

Pečat i potpis energetskog certifikatora

_____________________

______________________
(Ime i prezime, potpis i pečat)

133 06.11.2013 Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 133 06.11.2013 Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 133 06.11.2013 Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 133 06.11.2013 Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije