Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 137/2013 (15.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2948

Na temelju članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10 i 97/12) stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. Korisnik brodice jest fizička ili pravna osoba koja temeljem ugovora o zakupu ili ugovora o leasingu brodice istu iskorištava, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže suprotno, da je korisnik brodice osoba koja je u očevidniku brodica upisana kao vlasnik brodice.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja upravlja brodicom ili zapovjednik jahte koja je doživjela pomorsku nezgodu ili nesreću dužan je u roku ne duljem od 3 dana od trenutka nezgode ili nesreće prijaviti istu lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

(2) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je prijavljena pomorska nezgoda dužna je obaviti izvanredni pregled brodice u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da brodica ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu, te o rezultatima pregleda sačiniti zapisnik.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je prijavljena pomorska nesreća dužna je obaviti izvanredni pregled brodice te provesti istragu nesreće u slučajevima i na način utvrđen posebnim propisom, te o rezultatima pregleda i istrage sačiniti zapisnik.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. briše se točka c.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice ili jahte dužna je prije početka gradnje podnijeti prijavu o gradnji tijelu nadležnom za nadzor nad projektiranjem i gradnjom.

(2) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom brodice za sport i razonodu koja se gradi za vlastite potrebe graditelja (samogradnja) obavlja lučka kapetanija ili ispostava.

(3) Po završetku gradnje brodice iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija ili ispostava izdaje svjedodžbu o gradnji.

(4) Lučka kapetanija ili ispostava može nadzor nad gradnjom brodice iz stavka 2. ovog članka, ako ocijeni primjerenim, povjeriti priznatoj organizaciji.

(5) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom brodice za gospodarsku namjenu, osim brodice na koju se odnosi Glava III. ovog Pravilnika; javne brodice; jahte koja se gradi za vlastite potrebe graditelja (samogradnja) ili jahte duljine trupa veće od 24 metra obavlja priznata organizacija.

(6) Po završetku gradnje brodice ili jahte iz stavka 4. odnosno stavka 5. ovog članka priznata organizacija izdaje potvrdu o gradnji.

(7) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom obavlja se sukladno Tehničkim pravilima.«

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Vlasnik brodice odnosno jahte koja se gradi za vlastite potrebe graditelja ne smije staviti na tržište brodicu odnosno jahtu u roku od najmanje pet godina od dana izdavanja svjedodžbe o gradnji odnosno potvrde o gradnji.«

Članak 6.

U članak 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlasnik brodice iz stavka 2. ovog članka koji se nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, dužan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.«

Članak 7.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Zbirka isprava sadrži dokumente, isprave i rješenja na temelju kojih je izvršen upis brodice u očevidnik, zapisnike o obavljenim tehničkim pregledima i druge isprave u svezi predmetne brodice.«

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjevu za prvi upis brodice u očevidnik brodica mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo brodice i porivnog uređaja;

2. isprava kojom se dokazuje nosivost brodice za gospodarsku namjenu;

3. izvadak iz registra trgovačkih društava za pravnu osobu, odnosno obrtnog registra za fizičku osobu-obrtnika;

4. isprava kojom se dokazuje da je brodica brisana iz stranog upisnika brodica, ukoliko je brodica bila upisana u strani upisnik brodica;

5. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu ukoliko je brodica opremljena radijskom postajom;

6. dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u hrvatski očevidnik brodica;

7. Svjedodžba o gradnji ili Potvrda o gradnji ili Deklaracija o sukladnosti izdana sukladno Direktivi EU 94/25 EC.

(2) Za prvi upis brodice koja je do 1. srpnja 2013. godine stavljena na tržište ili puštena u uporabu u jednoj od država članica Europske unije, iznimno se umjesto dokumenta iz točke 7. stavka 1. ovog članka u postupku upisa može priložiti samo isprava iz točke 4. stavka 1. ovog članka.

(3) Kada brodica iz stavka 2. ovog članka nije podlijegala obvezi upisa u upisnike države čiju je zastavu vijala, u ispravi iz točke 1. stavka 1. ovog članka potrebno je navesti glavne tehničke karakteristike brodice (npr. dužina, širina, visina, vrsta i broj pogonskih uređaja, broj trupa i sl.).

(4) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je podnesen zahtjev za prvi upis brodice za gospodarsku namjenu obavit će baždarenje brodice radi utvrđivanja bruto tonaže, za brodice čija je duljina trupa veća od 12 metara i sačiniti baždarsku ispravu koja se ulaže u zbirku isprava brodice.

(5) Baždarska isprava iz stavka 4. ovog članka sadrži podatke o brodici i pojedinosti o baždarenju.

(6) Kod prvog upisa ili promjene namjene ribarske brodice, lučka kapetanija ili ispostava će utvrditi bruto tonažu bez obzira na duljinu trupa.

(7) Ako vlasnik brodice koji nije registriran za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, namjerava brodicu dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi radi obavljanja gospodarske djelatnosti, dužan je podnijeti zahtjev za upis brodice u očevidnik brodica za gospodarske namjene, te uz zahtjev za upis, umjesto dokumenata iz točke 3. stavka 1. ovog članka, priložiti ugovor o zakupu.

(8) Ako korisnik koji nije registriran za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, a brodicu koristi temeljem ugovora o leasingu, namjerava brodicu dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi radi obavljanja gospodarske djelatnosti, dužan je podnijeti zahtjev za upis brodice u očevidnik brodica za gospodarske namjene, te uz zahtjev za upis, umjesto dokumenata iz točke 3. stavka 1. ovog članka, priložiti ugovor o zakupu i suglasnost vlasnika brodice za davanje brodice u zakup ukoliko ista nije sastavni dio ugovora o leasingu.

Članak 9.

Iza članka 99b. dodaje se članak 99c. koji glasi:

»99c.

Pomorska učilišta kojima je Ministarstvo izdalo odluku iz člana 64. stavak 1. Pravilnika moraju uskladiti svoj program izobrazbe iz Dodatka 8 i Dodatka 9 ovog Pravilnika najkasnije do 31. prosinaca 2013. godine.«

Članak 10.

Dodatak 8, Dodatak 9 i Dodatak 11 koji su sastavni dio ovog Pravilnika mijenjaju se i glase.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/85

Urbroj: 530-04-3-13-1

Zagreb, 6. studenoga 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 8

PROGRAM IZOBRAZBE i ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE C (članak 53. stavak 1.)


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)1.1.

Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila)

1,5

1,0

1.1.1.

Čitanje karata, oznake i skraćenice1.1.2.

Određivanje kurseva i azimuta

1.1.3

Mjerenje udaljenosti na kartama

1.1.4.

Plovni putovi i balisaža, IALA sustav

1.1.5.

Ucrtavanje točke broda

1.1.6.

Elektronska karta

1.2.

Osnove terestičke navigacije

1,0

1,0

1.2.1.

Istovremeno opažanje,1.2.2.

Opažanje u razmaku vremena

1.2.3.

Zbrojena i procijenjena pozicija

1.3.

Priručnici za navigaciju

0,5

1.3.1.

Peljari1.3.2.

Popisi svjetionika

1.4.

Kompas

0,5

1.4.1.

Magnetizam;1.4.2.

Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške

1.4.3.

Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija

1.5

Upotreba elektronskih pomagala na brodu

1,0

1,0

1.5.1.

Radar, princip rada, mjerenje udaljenosti i kuta radarom, karakteristike radarskog sustava, radarske smetnje i lažni odjeci, svojstva objekta i jačina odjeka,1.5.2.

Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške;

1.5.3.

Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.5.4.

Satelitski navigacijski sustavi: GPS, određivanje položaja broda GPS sustavom;

1.6.

Planiranje pomorskog putovanja

0,5

1.6.1.

Priprema i izbor plovnog puta,1.6.2.

Provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanjaUkupno:

5,0

3,0

2.

MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE2.1.

Mehanički porivni uređaji; podjela

1,0

0,5

2.1.1.

Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje;2.1.2.

Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje;2.1.3.

Kontrola rada; instrumenti za kontrolu;2.1.4.

Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje;2.1.5.

Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva;2.1.6.

Brodske instalacije2.2.

Sredstva za gašenje požara.

0,5

0,5

2.3.

Sprječavanje onečišćenja

0,5

2.3.1.

izvori onečišćenja;2.3.2.

mjere opreza,nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;2.3.3.

postupci u slučaju onečišćenja;2.3.4.

načini i priručna pomagala za sprečavanje onečišćenja morskog okoliša s brodicaUkupno:

2

1

3.

POMORSTVO, METEOROLOGIJA, PROPISI I PRUŽANJE PRVE POMOĆI3.1.

Poznavanje nacionalnog pomorskog prava

0,5

3.1.1.

Propisi o plovidbi u lukama, tjesnacima, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru3.1.2.

Isprave na brodici

3.1.3.

Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu brodice;

3.2.

Sredstva pomorskog prometa

0,5

3.2.1.

Brodovi, brodice i jahte različitih tipova, tehnologija i materijala izgradnje;3.2.2.

Oprema brodice

3.3.

Stabilnost brodice

1,0

3.3.1.

pojam, podjela3.3.2.

značenje stabilnosti brodice

3.4.

Konopi i uzlovi

0,5

3.5.

Pružanje prve pomoći

0,5

0,5

3.5.1.

Sredstva za pružanje prve pomoći3.5.2.

Izvori povreda na brodici

3.5.3.

Umjetno disanje

3.5.4.

Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura

3.6.

Meteorologija i oceanografija, općenito

0,5

3.6.1.

Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;3.6.2.

Zračna strujanja;

3.6.3.

Oblaci i oborine;

3.6.4.

Magla i vidljivost;

3.6.5.

Vjetrovi na Jadranu

3.6.6.

Plima i oseka, morske mijene

3.6.7.

Morski vjetrovni valovi; mrtvo more;

3.6.8.

Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe;

Ukupno:

3,0

1,0

4.

MANEVRIRANJE BRODICOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU4.1.

Manevriranje brodicom – pojam, vrste manevriranja i značenje;

1,0

0,5

4.1.1.

Poznavanje manevarskih sposobnosti brodice,4.1.2.

Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje)

4.2.

Pravila o izbjegavanju sudara na moru

1,5

1,0

4.2.1.

Praktičan prikaz s modelima4.2.2.

Svjetla na pomorskim objektima;

4.2.3.

Dnevni znakovi

4.2.4.

Zvučni signali

4.3.

Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti

0,5

0,5

4.3.1.

Signali opasnostiUkupno:

3,0

2,0

5.

POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA5.1.

Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija5.2.

Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji

5.3.

Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostavljanje veze,

5.4.

Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji,

5.5.

Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti

5.6.

Red prvenstva u radio–prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad,5.7.

Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost – GMDSS sustava«Ukupno:

2,0

6.

SIGURNOST NA MORU6.1.

Pomorske nezgode

0,5

6.1.1.

vrste, obilježja, načelni postupci;6.1.2.

sudar – neposredni postupci;6.1.3.

nasukanje – namjerno i slučajno;6.1.4.

procjena i ograničavanje oštećenja;6.1.5.

sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;6.2.

Sredstva za spašavanje

1,0

1,0

6.2.1.

vrste, količina, oprema i obilježja;6.2.2.

splavi za spašavanje i osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);6.3.

Pružanje pomoći

0,5

6.3.1.

obveza pružanja pomoći;6.3.2.

načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;6.3.3.

prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru;6.3.4.

postupci u slučaju »Čovjek u moru«;Ukupno:

2,0

1,0

UKUPNO:

17,0

8,0

7.

PRAKTIČNA PLOVIDBA NA BRODICI (ISPLOVLJAVANJE, UPLOVLJAVANJE, PRISTAJANJE, MANEVRIRANJE, PROMJENA KURSA I DR.).

6,0

UKUPNO (Predavanja i vježbe+praktična plovidba)

25,0 + 6,0
praktično

Ispit se održava prema gore navedenom programu izobrazbe.

DODATAK 9.

PROGRAM IZOBRAZBE I ISPITA ZA ZAPOVJEDNIKA JAHTE KATEGORIJE A (članak 54. stavak 1.)

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

POMORSKA PLOVIDBA

 

 

1.1.

Pomorska karta

2,0

1,5

1.1.1.

Osnovne vrste kartografskih projekcija,

 

 

1.1.2.

Mercatorova karta,

1.1.3.

vrste, sadržaj karte,

1.1.4.

Glavni i djelomični razmjer karte,

1.1.5.

oznake i skraćenice,

1.1.6.

katalozi karata,

1.1.7.

ažuriranje karata (OZP),

1.1.8.

elektronske karte;

1.1.9.

priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari, ažuriranje priručnika;

1.1.10.

dubina mora: definicije, visoka i niska voda, struje i tablice morskih mijena;

1.1.11.

Plovni putovi i balisaža, IALA sustav, sredstva za označavanje plovnih putova;

1.1.12.

položaj broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena i procijenjena pozicija;

1.2.

Plovidba

1,0

0,5

1.2.1.

Plovidba u posebnim uvjetima

 

 

1.2.2.

Plovidba u međuotočkom području, rijekama i kanalima

1.2.3.

Plovidba u magli

1.2.4.

Plovidba pod utjecajem morske struje i vjetra

1.2.5.

Meteorološka plovidba

1.2.6.

Plovidba u sustavu odvojenog prometa

1.2.7.

Brzina, udaljenost i pređeni put

1.2.8

Određivanje udaljenosti;

1.3.

Kompas

0,5

0,5

1.3.1.

Magnetizam;

 

 

1.3.2.

Kompas, dijelovi, vrste, princip rada pogreške

1.3.3.

Brodski i zemaljski magnetizam, kompenzacija

1.4

Žirokompas

0,5

0,5

1.4.1.

Žiroskop: osnovna svojstva,1.4.2.

žirokompasi: principi rada pojedinih vrsta, pogreške;

1.5.

Radar

0,5

0,5

1.5.1.

Princip rada radara,1.5.2.

mjerenje udaljenosti i kuta radarom,

1.5.3.

karakteristike radarskog sustava,

1.5.4.

radarske smetnje i lažni odjeci,

1.5.5.

svojstva objekta i jačina odjeka,

1.5.6.

oblici radarskih slika,

1.5.7.

analiza i tumačenje radarske slike,

1.5.8.

ARPA radar, Racon, Ramark,;

1.6.

Satelitski navigacijski sustavi

0,5

1.6.1.

GPS, Glonass;1.6.2.

određivanje položaja GPS sustavom;

1.7.

Oprema zapovjedničkog mosta

0,5

0,5

1.7.1.

dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;1.7.2.

brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

1.8.

Planiranje pomorskog putovanja

0,5

0,5

1.8.1.

priprema i izbor plovnog puta,1.8.2.

provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja;

1.9.

Držanje straže

0,5

1.9.1.

načela držanja straže;1.9.2.

djelatni postupci članova navigacijske straže;

1.10.

Pomorske nezgode

0,5

1.10.1.

vrste, obilježja, načelni postupci;1.10.2.

sudar – neposredni postupci;

1.10.3.

nasukanje – namjerno i slučajno;

1.10.4.

procjena i ograničavanje oštećenja;

1.10.5.

sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća;

1.10.6.

postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima;

1.11.

Sredstva za spašavanje

1,0

0,5

1.11.1.

vrste, količina, oprema i obilježja;1.11.2.

Splavi za spašavanje i spasilačke brodice;

1.11.3.

osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi);

1.12.

Preživljavanje na moru

0,5

1.12.1.

postupci u splavima i brodicama za spašavanje;1.12.2.

pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura;

1.12.3.

korištenje hrane i vode;

1.13.

Pružanje pomoći

0,5

1.13.1.

obveza pružanja pomoći;1.13.2.

Načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama;

1.13.3.

Prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru;

1.13.4.

postupci u slučaju »Čovjek u moru«;

Ukupno:

9,0

5,0

2.

MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU2.1.

Manevarska svojstva broda

1,0

2.1.1.

vrste pogona i sredstava za usmjeravanje broda,2.1.2.

Utjecaj veličine broda, privezna sredstva

2.1.3.

spremnost posade broda,

2.2.

Vanjski uvjeti

1,0

2.2.1.

Vjetar, valovi, struje, morske mijene,2.2.2.

tegljači, peljarska služba, privezivačka služba;

2.3.

Manevriranje brodovima u različitim uvjetima

3,0

2,0

2.3.1.

prilaz obali i plovnim objektima2.3.2.

manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima,

2.3.3.

manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu

2.3.4.

mimoilaženje brodova,

2.3.5.

privez i odvez,

2.3.6.

izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra, oslobađanje zamršenog sidra;

2.4.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru

3,0

2,0

2.4.1.

ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima;2.4.2.

Praktičan prikaz s modelima

2.4.3.

Svijetla na brodovima;

2.4.4.

Dnevni znakovi

2.4.5.

Zvučni signali

2.4.6.

upotreba radarskog i ARPA uređaja,

2.4.7.

rad na radarskom i ARPA simulatoru;

Ukupno:

8,0

4,0

3.

POZNAVANJE BRODA I BRODSKOG POSTROJENJA3.1

Sredstva pomorskog prometa

1,0

3.1.1.

brodovi različitih tehnologija; prednosti i nedostaci,3.1.2.

elementi konstrukcije broda i konstrukcijska obilježja različite vrste brodova,

3.1.3.

čvrstoća brodova,

3.1.4.

brodska oprema

3.2

Stabilnost broda

1,0

1,0

3.2.1.

Pojam, podjela i značenje stabilnosti broda;3.2.2.

stabilnost broda u oštećenom stanju; naplavljivanje, nasukanje i dokovanje;

3.3.

Strojni sustavi i uređaji

2,0

1,0

3.3.1.

Vrste brodskih motora I princip rada3.3.2.

Opsluživanje motora; brodske instalacije

3.3.3.

Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja

3.3.4.

Opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova,

3.3.5.

Načela rada pomorskih energetskih postrojenja,

3.3.6.

pomoćni brodski strojevi;

3.4.

Sprječavanje onečišćenja

1,0

3.4.1.

izvori onečišćenja;3.4.2.

mjere opreza, nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja;

3.4.3.

postupci u slučaju onečišćenja;

3.4.4.

načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova;

Ukupno:

5,0

2,0

4.

METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA4.1.

Meteorološki elementi

1,0

4.1.1.

temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka;4.1.2.

Zračna strujanja;

4.1.3.

oblaci i oborine;

4.1.4.

Magla i vidljivost;

4.1.5.

Opće atmosfersko kruženje; fronte; ciklone I anticiklone;

4.1.6.

Mjesni vjetrovi;

4.1.7.

Čitanje meteoroloških i oceanoloških karata;

4.2.

Vremenska analiza i prognoza

2,0

1,0

4.2.1.

Karte;4.2.2.

izvješća i upozorenja;

4.2.3.

meteorološka dokumentacija;

4.2.4.

meteorološka navigacija;

4.3.

Gibanja mora

1,0

1,0

4.3.1.

morska razina; morska doba;4.3.2.

Morski vjetrovni valovi;

4.3.3.

Mrtvo more; stojni val i križanje valova;

4.3.4.

Utjecaj plitke vode;

4.3.5.

morska doba;

Ukupno:

4,0

2,0

5.

POMORSKO PRAVO

0,0

0,0

5.1

Konvencija UN o pravu mora, 1982

1,0

5.1.1.

Režim plovidbe i slobode otvorenog mora;

 

 

5.1.2.

unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi, teritorijalno more;

5.1.3.

vanjski pojas;

5.1.4.

gospodarski pojas;

5.1.5.

Pravni položaj broda u stranoj luci;

5.2

Ime i oznaka broda/jahte, pozivni znak; luka upisa;

1,0

5.2.1.

državna pripadnost i identifikacija broda/jahte;

 

 

5.2.2.

upisnici brodova/jahti;

5.2.3.

Uloga i pravni položaj zapovjednika broda/jahte;

5.2.4.

Ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe te zaštite mora od onečišćenja;

5.3

Stvarna prava na brodu/ jahti

0,5

5.3.1.

vlasništvo broda/jahte;

 

 

5.3.2.

Pojam i vrste založnih prava na brodu/jahti

5.4

Pomorsko osiguranje

0,5

5.4.1.

Pojam i podjela;5.4.2.

Vrste I podjela rizika;

5.4.3.

Pojavni oblici štete i naknade;

5.4.4.

Premija osiguranja;

5.4.5.

franšize i jamstva;

5.4.6.

Polica pomorskog osiguranja

Ukupno:

3,0

6

ENGLESKI JEZIK

 

 

6.1

Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije

1,0

1,0

6.1.1.

konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje)

 

 

6.1.2.

pojmovi o plovidbi,

6.1.3.

medicinska pomoć,

6.2

Razumijevanje i tumačenje pisanih dokumenata na engleskom jeziku

1,0

1,0

6.2.1.

Dokumenti lučkih vlasti u svezi s pomorskim pravom

 

 

6.2.2.

Meteorološki izvještaji i pomorske karte

6.3

Komuniciranje na engleskom jeziku

2,0

2,0

6.3.1.

Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom;6.3.2.

komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti,

6.3.3.

komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke, plovnih kanala, tjesnaca;

6.3.4.

Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti;

Ukupno:

4,0

4,0

UKUPNO

33,0

17,0

7.

PRAKTIČNA PLOVIDBA NA JAHTI (ISPLOVLJAVANJE, UPLOVLJAVANJE, PRISTAJANJE, MANEVRIRANJE, PROMJENA KURSA I DR.).

25,0

UKUPNO (predavanja i vježbe + praktična plovidba)

50,0 + 25,0 praktično

Ispit se održava prema gore navedenom programu izobrazbe.

DODATAK 11.

Obrazac potvrdnice o uspješno završenom programu izobrazbe (članak 68. stavak 1.)

Pomorsko učilište ____________________________________

Maritime Training Center

ovlašteno rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

__________________________________________________

duly authorized by the Ministry of the Maritime Affaires, Transport and Infrastructure, No.

od ___________________ .

date

POTVRĐUJE
CERTIFIES

da je ______________________________________________

that

pohađao izobrazbu ___________________________________

has attended the training course

u razdoblju _______________ u skladu s člankom broj _________

in the period in accordance with the Article

Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. ________)

Regulation on Boats and Yachts (Official Gazette no.)

Svjedodžba izdana u ______________dana _________________

Certificate issued at on

Ime i prezime ovlaštene osobe                   Potpis ovlaštene osobe

Name of duly authorized person       Signature of duly authorized person

                                                   M.P.

                                                    I.S.

137 15.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama 137 15.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama