Zakon o leasingu

NN 141/2013 (27.11.2013.), Zakon o leasingu

HRVATSKI SABOR

3011

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LEASINGU

Proglašavam Zakon o leasingu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/246

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O LEASINGU

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju:

1. uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing-društva

2. ugovor o leasingu

3. prava i obveze subjekata u poslovima leasinga

4. registar objekata leasinga

5. financijsko izvještavanje

6. nadzor nad poslovanjem leasing-društava

7. organizacijski zahtjevi

8. način i uvjeti za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Objekt leasinga je pokretna ili nepokretna stvar u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo, odnosno druga stvarna prava. Objekt leasinga može biti i buduća stvar.

2. Država članica je država koja je članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

3. Treća država je država koja nije članica Europske unije ni država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

4. Leasing-društvo države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja je, u skladu s propisima te države članice, ovlaštena obavljati poslove leasinga.

5. Leasing-društvo iz treće države je pravna osoba sa sjedištem izvan područja države članice koja je, u skladu s propisima te treće države, ovlaštena obavljati poslove leasinga.

6. Subjekti u poslovima leasinga su davatelj leasinga, primatelj leasinga i dobavljač objekta leasinga.

7. Davatelj leasinga je svaka osoba koja, u skladu s odredbama ovoga Zakona, ima pravo obavljati poslove leasinga.

8. Primatelj leasinga je svaka osoba koja na osnovi ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade.

9. Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja s davateljem leasinga sklapa ugovor na osnovi kojeg davatelj leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga, osim ako dobavljač objekta leasinga i davatelj leasinga nisu ista osoba.

10. Udjel je poslovni udjel ili dionice leasing-društva.

11. Kvalificirani udjel je izravni ili neizravni udjel u društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili udjel manji od 10% u kapitalu ili glasačkim pravima koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala o informacijama o promjeni glasačkih prava.

12. Povezanost znači povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona o trgovačkim društvima.

13. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

14. Suglasnost, prethodna suglasnost ili odobrenje je pozitivna odluka Agencije o podnesenome zahtjevu, a traži se i donosi prije poduzimanja određene radnje, odnosno radnji ili sklapanja nekog posla, kada je to propisano ovim Zakonom.

15. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

16. Društvo kći je društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Leasing-društvo

Članak 3.

(1) Leasing-društvo je trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisano u sudski registar na temelju odobrenja za obavljanje poslova leasinga koje izdaje Agencija uz uvjete propisane ovim Zakonom.

(2) Leasing-društvo može biti osnovano i poslovati kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(3) Leasing-društvo se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Izraz »leasing«, odnosno njegovu izvedenicu kao dio tvrtke može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

Poslovi leasinga

Članak 4.

(1) Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, davatelj leasinga može obavljati poslove leasinga s objektima leasinga koje ima u svom vlasništvu stečenom i na drugi zakonom propisan način. U tom slučaju davatelj leasinga je ujedno i dobavljač objekta leasinga.

Osnovne vrste leasinga

Članak 5.

(1) S obzirom na sadržaj i obilježja posla leasinga, leasing može biti financijski ili operativni leasing.

(2) Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.

(3) Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

(4) S obzirom na položaj i broj subjekata u poslu leasinga, leasing može biti izravni leasing, neizravni leasing i povratni leasing (sale and lease back).

(5) Izravni leasing je dvostrani pravni posao u kojem sudjeluju samo dva subjekta, davatelj leasinga koji je ujedno i dobavljač objekta leasinga i primatelj leasinga.

(6) Neizravni leasing je višestrani pravni posao u kojem sudjeluju tri subjekta, dobavljač objekta leasinga, davatelj leasinga i primatelj leasinga.

(7) Povratni leasing (sale and lease back) je pravni posao u kojem sudjeluju samo primatelj leasinga i davatelj leasinga, pri čemu primatelj leasinga prethodno u svojstvu dobavljača objekta leasinga prodaje objekt leasinga davatelju leasinga kojeg potom davatelj leasinga predaje na korištenje primatelju leasinga, uz obvezu primatelja leasinga na plaćanje naknade.

Obavljanje poslova leasinga

Članak 6.

(1) Poslove leasinga može obavljati:

1. leasing-društvo iz članka 3. ovoga Zakona

2. leasing-društvo države članice iz članka 46. ovoga Zakona

3. podružnica leasing-društva iz treće države iz članka 48. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove financijskog leasinga može obavljati kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(3) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka koje obavljaju poslove financijskoga leasinga primjenjuju se odredbe ovoga Zakona kojim se uređuju:

1. ugovor o leasingu (glava V., članci 51. i 52.)

2. prava i obveze subjekata u poslovima leasinga (glava VI., članci 53. do 65.)

3. registar objekata leasinga (glava VII., članci 66. i 67.) i

4. pravo koje se primjenjuje na ugovor o leasingu s međunarodnim elementom (glava XVI., članci 113. do 116.).

GLAVA II.

STATUSNE ODREDBE

Primjena odredbi Zakona o trgovačkim društvima

Članak 7.

Na leasing-društva primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Registrirane djelatnosti leasing-društva

Članak 8.

(1) Leasing-društvo može, na temelju odobrenja Agencije, upisati u sudski registar kao svoje djelatnosti poslove financijskog i/ili operativnog leasinga iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, leasing-društvo može obavljati i upisati u sudski registar i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga.

(3) Poslovima iz stavka 2. ovoga članka, u smislu ovoga Zakona, smatraju se prodaja te davanje u zakup i najam objekata leasinga vraćenih leasing-društvu čiji je vlasnik leasing-društvo po osnovi obavljanja poslova leasinga.

(4) Na poslove iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i zakona koji uređuju poslove prodaje, najma i zakupa.

(5) Leasing-društvo ne smije odobravati kredite niti odobravati zajmove.

Temeljni kapital leasing-društva

Članak 9.

(1) Temeljni kapital leasing-društva ne može biti manji od iznosa 1 (jedan) milijun kuna.

(2) Temeljni kapital mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja.

Kapital leasing-društva

Članak 10.

(1) Leasing-društvo je obvezno uvijek održavati kapital u iznosu koji ne smije biti manji od iznosa najnižeg temeljnog kapitala iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) U slučaju da kapital leasing-društva padne ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može tom leasing-društvu naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom propisati kriterije i/ili pravila te dodatne zahtjeve za kapital leasing-društva.

Dionice

Članak 11.

(1) Ako je leasing-društvo osnovano kao dioničko društvo, dionice društva moraju glasiti na ime.

(2) Povlaštene dionice leasing-društva osnovanog kao dioničko društvo mogu biti do najviše 25% ukupnih dionica iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Dionice moraju biti izdane u nematerijaliziranom obliku.

Povezane osobe i neizravni udjel

Članak 12.

Povezanost, u smislu ovoga Zakona, znači povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

1. odnosom sudjelovanja

2. odnosom kontrole.

Članak 13.

Sudjelovanje, u smislu ovoga Zakona, znači sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

1. ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili

2. ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

Članak 14.

Kontrola, u smislu ovoga Zakona, znači odnos između matičnog društva i društva kćeri ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

Članak 15.

(1) Neizravna ulaganja, u smislu ovoga Zakona, su ulaganja u kapital pravne osobe ili stjecanje glasačkih prava u toj pravnoj osobi preko treće osobe.

(2) Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udjel u kapitalu društva ili u glasačkim pravima u tom društvu jest:

1. osoba za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u tom društvu

2. osoba koja je s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u društvu povezana na način iz članka 12. ovoga Zakona, kao i članovi uže obitelji te osobe ili

3. osoba koja je član uže obitelji izravnog imatelja.

(3) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. bračni drug te osobe, odnosno osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračne i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak kao bračna zajednica

2. djeca, odnosno posvojena djeca

3. ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

(4) Povezanim osobama smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

Promjena imatelja kvalificiranih udjela leasing-društva

Članak 16.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing-

-društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

1. visini udjela koji se namjerava steći

2. dokumentaciju iz članka 18. ovoga Zakona.

(3) Iznimno, na države kao pravne osobe ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing-društvu.

Članak 17.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti kvalificirani udjel u leasing-društvu dužna je o tome obavijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka Agenciju je dužna obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela na način da udjel u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20%, 30% ili 50%, ili ako leasing-društvo prestaje biti ovisno društvo te osobe.

(3) Ako leasing-društvo sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu koji prelazi ili padne ispod granice od 20%, 30% ili 50%, dužno je o tome odmah obavijestiti Agenciju.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 18.

(1) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.

(2) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela.

Članak 19.

Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem leasing-društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz članka 18. ovoga Zakona, zahtjevu priložiti i:

1. poslovni plan i strategiju leasing-društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine

2. promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju

3. plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 20.

(1) Agencija će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, podnositelja zahtjeva pisanim putem obavijestiti o zaprimanju zahtjeva s naznakom datuma kojim istječe rok za provođenje postupka odlučivanja.

(2) Agencija će u roku od 56 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, provesti postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Nakon donošenja odluke o zahtjevu Agencija će o tome, u roku od dva radna dana od dana donošenja, pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(4) Ako Agencija ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je izdala suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela, Agencija mora u roku od osam dana od dana primitka ovoga zahtjeva donijeti rješenje kojim se potvrđuje da je suglasnost izdana.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. do 4. ovoga članka, ako se zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi zajedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga, Agencija donosi odluku o zahtjevu u roku iz članka 28. ovoga Zakona.

(7) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(8) Osoba koja je dobila suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je provesti stjecanje u odnosu na koje je suglasnost izdana, u roku od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o izdavanju suglasnosti za to stjecanje, u protivnom istekom toga roka izdana suglasnost prestaje važiti.

(9) Ako nastupi razlog iz stavka 8. ovoga članka i odobrenje prestane važiti, Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela.

Odlučivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 21.

Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu namjeravanog stjecatelja

2. ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje leasing-društva

3. financijskom stanju namjeravanog stjecatelja

4. mogućnostima leasing-društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje leasing-društva

5. postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 22.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz članka 21. ovoga Zakona

2. iz pravnog, odnosno financijskog položaja namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje su namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela činili, proizlazi da bi moglo biti ugroženo poslovanje leasing-društva

3. bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad poslovanjem leasing-društva

4. je stjecatelj kvalificiranog udjela dostavio netočne ili nepotpune podatke ili podatke koji dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje odluke o izdavanju suglasnosti.

Članak 23.

(1) Osim dokumentacije iz članaka 18. i 19. ovoga Zakona, Agencija može, tijekom postupka obrade zahtjeva, zatražiti i druge podatke, odnosno dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.

(2) Agencija će pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ispitati primjerenost izvora sredstava kojima stjecatelj namjerava steći kvalificirani udjel u leasing-društvu.

(3) Agencija može, radi pribavljanja informacija potrebnih za odlučivanje o davanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, obaviti provjeru podataka koje je dostavio namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela.

Pravne posljedice stjecanja bez suglasnosti i ukidanje rješenja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 24.

(1) Osoba koja stekne ili posjeduje poslovni udjel ili dionice protivno odredbama ovoga Zakona nema pravo glasa, odnosno sudjelovanja u upravljanju leasing-društvom na temelju poslovnog udjela ili dionica stečenih bez suglasnosti Agencije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija će ukinuti rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način

2. ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka osoba kojoj je ukinuto rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je ukinuto rješenje o suglasnosti. U tom slučaju Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela ukinuto rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka 4. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi

Članak 25.

(1) Leasing-društvo je, prije stjecanja udjela u drugoj pravnoj osobi na temelju kojeg izravno stječe ili povećava udjel u drugoj pravnoj osobi što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da ta pravna osoba postane društvo kći leasing-društva, dužno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

(2) Dokumentacija potrebna za procjenu pravne osobe u kojoj leasing-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel i učinaka namjeravanog stjecanja na poslovanje leasing-društva koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela mora biti prilagođena i primjerena pravnoj osobi u kojoj leasing-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel i namjeravanom stjecanju.

(3) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka i kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj leasing-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel.

(4) Ako leasing-društvo namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi tako da bi se na taj način smanjio njegov udjel ispod granice navedene u stavku 1. ovoga članka, o svojoj namjeri dužno je, pisanim putem, obavijestiti Agenciju.

(5) Na suglasnost leasing-društvu za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 21., 22., 23. i 24. ovoga Zakona.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga

Članak 26.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podnose osnivači leasing-društva, a odobrenje izdaje Agencija.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. osnivački akt

2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka

3. popis osnivača leasing-društva u kojem su navedeni svi identifikacijski podaci osnivača

4. ukupan nominalni iznos dionica, odnosno poslovnih udjela svakoga od osnivača i njihov postotni udjel u temeljnom kapitalu leasing-društva

5. dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplati temeljnog kapitala

6. za osnivače – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra i revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, a ako osnivač kao poduzetnik u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo posluje kraće od dvije poslovne godine, tada je potrebno priložiti revidirane financijske izvještaje većinskog člana društva ili većinskog dioničara osnivača

7. ako je osnivač dioničko društvo, ispis iz registra dioničara, ako je osnivač društvo s ograničenom odgovornošću, popis članova društva

8. prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora

9. izjavu o ispunjavanju organizacijskih i drugih zahtjeva uključujući opis informacijskog sustava leasing-društva.

(3) Osnivačkim aktom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka smatra se statut, društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

(4) Ako osnivači nisu zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka zatražili izdavanje odobrenja za obavljanje obje vrste poslova iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, na naknadne zahtjeve za proširenjem djelatnosti leasing-društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, osim što u tom slučaju zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga može podnijeti i osnovano društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, pod uvjetom da u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva. Takav zahtjev treba sadržavati odgovarajuću dokumentaciju propisanu odredbama stavka 2. ovoga članka, kao i izjavu uprave društva da društvo u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju.

(6) Društvo iz stavka 5. ovoga članka mora dobiti odobrenje za obavljanje poslova leasinga prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.

(7) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(8) Leasing-društvo dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 27.

Agencija će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga:

1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela

3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave.

Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 28.

Agencija je dužna u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva iz članka 26. ovoga Zakona izdati odobrenje za obavljanje poslova leasinga ili odbiti zahtjev.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 29.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga:

1. ako iz osnivačkog akta i druge dokumentacije društva, odnosno društva u osnivanju, koja se u skladu s odredbom članka 26. ovoga Zakona prilaže uz zahtjev, proizlazi da društvo, odnosno društvo u osnivanju ne ispunjava sve pretpostavke u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona za poslovanje kao leasing-društvo te nisu osigurani svi kadrovski, tehnički i organizacijski uvjeti za poslovanje leasing-društva određeni ovim Zakonom

2. ako su odredbe osnivačkog akta društva, odnosno društva u osnivanju u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na leasing-društva

3. ako postoji neki od razloga iz članka 22. ovoga Zakona za odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

4. ako osobe predložene za članove uprave ne ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za člana uprave, odnosno ako Agencija odbije izdati suglasnosti za članove uprave

5. ako bi obavljanje nadzora nad leasing-društvom prema odredbama ovoga Zakona bilo otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti leasing-društva s drugim pravnim ili fizičkim osobama ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provesti nadzor.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 30.

(1) Odobrenje za obavljanje poslova leasinga prestaje važiti:

1. po sili zakona, danom otvaranja stečajnog postupka nad leasing-društvom

2. po sili zakona, zaključenjem postupka likvidacije leasing-društva

3. u slučaju kada leasing-društvo donese odluku o prestanku poslovanja kao leasing-društvo

4. nastupanjem pravnih posljedica prijenosa leasing-poslovanja na drugo leasing-društvo

5. ako dođe do prestanka leasing-društva.

(2) Leasing-društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja kao leasing-društvo i nastaviti poslovati kao drugo trgovačko društvo pod uvjetom da u portfelju nema važećih ugovora o leasingu ili pod uvjetom da na drugo leasing-društvo prenese svoje leasing-poslovanje.

(3) Leasing-društvo iz stavka 2. ovoga članka dužno je, prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, dobiti rješenje Agencije o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.

(4) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja kada, uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja kao leasing-društva, utvrdi i da leasing-društvo u portfelju nema važećih leasing-ugovora ili da je prenijelo svoje leasing-poslovanje na drugo leasing-društvo.

(5) Ako leasing-društvo iz stavka 2. ovoga članka donese odluku o prestanku poslovanja kao leasing-društvo, a u portfelju ima važećih ugovora o leasingu, a nije pronašlo leasing-društvo i na njega nije prenijelo svoje leasing-poslovanje, dužno je pokrenuti postupak likvidacije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(6) U slučaju prijenosa leasing-poslovanja iz stavka 2. ovoga članka leasing-društva koja sudjeluju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanom obliku obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom te dobiti suglasnost Agencije za taj prijenos.

(7) U slučaju prestanka važenja odobrenja za obavljanje poslova leasinga iz razloga navedenog u stavku 1. točki 5. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga i o tome obavijestiti i nadležni trgovački sud.

Statusne promjene leasing-društva

Članak 31.

(1) Ako je leasing-društvo uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu društva, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije.

(2) Za odlučivanje o izdavanju suglasnosti za statusne promjene iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga.

(3) Ako uslijed statusne promjene leasing-društva nastane novo leasing-društvo, to društvo mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

(4) Leasing-društvo može biti uključeno i u druge statusne promjene na koje se, na odgovarajući način, primjenjuju stavci 1. do 3. ovoga članka.

Organi leasing-društva

Članak 32.

Organi leasing-društva su:

1. kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor

2. kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

Uprava leasing-društva

Članak 33.

(1) Uprava leasing-društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju leasing-društvo.

(2) Ako osnivačkim aktom leasing-društva nije drugačije određeno, članovi uprave vode poslove i zajedno zastupaju leasing-društvo.

(3) Najmanje jedan član uprave leasing-društva mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogao obavljati tu funkciju.

(4) Članovi uprave leasing-društva moraju biti u radnom odnosu s leasing-društvom na puno radno vrijeme.

(5) Uprava mora voditi poslove leasing-društva s područja Republike Hrvatske.

(6) Uprava leasing-društva može ovlastiti prokurista (jednog ili više njih) za zastupanje leasing-društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun leasing-društva koje proizlaze iz djelatnosti leasing-društva, ali samo zajedno s barem jednim članom uprave leasing-društva.

(7) Uvjeti koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, ovlašteno tijelo za dodjelu prokure, vrsta i način davanja prokure opseg ovlasti iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju radnji od strane prokurista, utvrđuju se osnivačkim aktom leasing-

-društva.

(8) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu leasing-društva primjenjuju se, na odgovarajući način, i na upravni odbor leasing-društva.

Uvjeti za člana uprave leasing-društva

Članak 34.

(1) Član uprave leasing-društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova leasing-društva

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u leasing-društvu, odnosno drugom trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako nadležno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad

3. nad čijom imovinom (dužnik pojedinac) nije otvoren ili proveden stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela

6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave leasing-društva

7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

8. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva

9. član uprave leasing-društva ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

10. nije bila razriješena dužnosti člana uprave leasing-društva po nalogu Agencije iz članka 101. ovoga Zakona.

(2) Član uprave ili prokurist leasing-društva ne može biti članom uprave, nadzornog odbora ili prokuristom:

1. bilo kojeg drugog leasing-društva

2. društva za upravljanje investicijskim fondovima

3. depozitara

4. kreditne institucije

5. investicijskog društva

6. obveznog mirovinskog društva

7. dobrovoljnog mirovinskog društva

8. društva za osiguranje

9. društva za reosiguranje

10. mirovinskog osiguravajućeg društva

11. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte iz točke 1. ovoga stavka

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

(3) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u leasing-društvu, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing-društva ili iskustva stečenog na drugim rukovodećim položajima u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing-društva.

(4) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu odgovaraju tim djelima.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-

-društva

Članak 35.

(1) Članom uprave leasing-društva može biti imenovana samo osoba koja od Agencije dobije suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnosi kandidat za člana uprave leasing-društva uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u leasing-društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave leasing-društva imenuje nadležni sud u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 34. ovoga Zakona.

(4) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti, Agencija izdaje prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.

(5) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 34. ovoga Zakona i pravilnika iz stavka 6. ovoga članka.

(6) Agencija će pravilnikom propisati uvjete iz članka 34. ovoga Zakona za članstvo u upravi leasing-društva, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva.

(7) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave leasing-društva predstavi program vođenja poslova leasing-društva za razdoblje mandata na koje se imenuje član uprave.

(8) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj programa vođenja poslova leasing-društva iz stavka 7. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.

(9) Osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog leasing-društva mora ponovno dobiti suglasnost Agencije. Na izdavanje ove suglasnosti na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavaka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(10) Kada nadležni organ leasing-društva želi ponovno imenovati osobu koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva, kandidat za člana uprave leasing-društva uz priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u leasing-društvu nadležnog za imenovanje članova uprave dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka za novi mandat najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave.

(11) Osoba koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva i koju nadležni organ leasing-društva želi ponovno imenovati dužna je ponovno proći postupak propisan ovim Zakonom i pravilnicima iz stavaka 6. i 8. ovoga članka.

Članak 36.

Agencija će odbiti izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 34. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 35. stavka 6. ovoga Zakona

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti i poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju leasing-društvom u skladu s pravilima o organizacijskim i drugim zahtjevima iz članaka 68. do 71. ovoga Zakona

3. su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni podaci netočni, neistiniti ili podaci koji dovode u zabludu.

Ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva

Članak 37.

(1) Agencija će donijeti rješenje kojim ukida rješenje o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o izdavanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing-društva na koje se suglasnost odnosi, a postupak izdavanja suglasnosti bio je spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga

2. osoba u roku od tri mjeseca od izvršnosti suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing-društva na koje se suglasnost odnosi

3. osobi prestaje funkcija člana uprave leasing-društva na koju se suglasnost odnosi, s danom prestanka funkcije

4. osobi prestane radni odnos s leasing-društvom na koje se suglasnost odnosi, s danom prestanka radnog odnosa, odnosno istekom mandata člana uprave na koji se suglasnost odnosi

5. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojim mu je suglasnost izdana

6. ako je suglasnost izdana uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka i podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

7. ako je član uprave leasing-društva ozbiljno i sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona i druge zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala leasing-društva

8. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

9. ako član uprave nije osigurao adekvatnu organizacijsku strukturu ili sustav upravljanja rizicima leasing-društva

10. ako su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave

11. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati obveze i dužnosti s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

12. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera i internih procedura vezanih za usklađenost leasing-društva s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju leasing-društva.

(2) Iznimno, u slučajevima iz stavka 1. točaka 8., 9., 11. i 12. ovoga članka, Agencija može umjesto ukidanja rješenja donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva.

(3) O tužbama protiv rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će u hitnom postupku.

Pravne posljedice ukidanja rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva

Članak 38.

(1) Ako Agencija ukine suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, leasing-društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(2) Ako je članu uprave ukinuta suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave ili u drugim slučajevima prijevremenog prestanka mandata člana uprave, nadležni organ prema osnivačkom aktu leasing-društva dužan je u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije člana, odnosno članova uprave pribaviti suglasnost Agencije i imenovati novoga člana, odnosno nove članove uprave, ako leasing-društvo ne bi imalo minimalan broj članova uprave u skladu s osnivačkim aktom i/ili ovim Zakonom.

(3) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započet postupak za ukidanje suglasnosti za člana uprave u slučaju iz članka 37. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, a zbog kojih je protiv leasing-društva započet postupak za ukidanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga.

(4) Kada uprava leasing-društva nije u punom sastavu ili kad članovi uprave leasing-društva ne mogu obavljati svoju funkciju iz nekih drugih razloga koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka, nadležni organ prema osnivačkom aktu leasing-društva može, bez prethodne suglasnosti Agencije, jednokratno imenovati članove nadzornog odbora za zamjenike članova uprave, i to najviše na rok od tri mjeseca, ako je to nužno zbog osiguranja poslovanja leasing-društva i otklanjanja štetnih posljedica za leasing-društvo i o tome u roku od 3 dana od dana imenovanja pisanim putem obavijestiti Agenciju.

Nadzorni odbor leasing-društva

Članak 39.

(1) Leasing-društvo mora imati nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor leasing-društva sastoji se od najmanje tri člana.

(3) Osnivačkim aktom leasing-društva može se odrediti da nadzorni odbor ima više članova, ali njihov broj mora biti neparan.

(4) Na nadzorni odbor leasing-društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i drugih propisa koji se primjenjuju na članove nadzornog odbora trgovačkog društva.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora leasing-

-društva

Članak 40.

(1) Za člana nadzornog odbora leasing-društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova leasing-društva.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka osobito ispunjen ako osoba ima relevantno iskustvo stečeno u rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova leasing-

-društva ili drugog trgovačkog društva usporedive djelatnosti s poslovima iz djelatnosti leasing-društva.

(3) Agencija može naložiti leasing-društvu sazivanje skupštine leasing-društva i predlaganje opoziva člana nadzornog odbora leasing-društva ako:

1. član nadzornog odbora krši ili ne obavlja svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona

2. postoji ili nastupi zapreka za imenovanje ili izbor člana nadzornog odbora

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora leasing-društva.

Nadležnosti i ovlasti nadzornog odbora leasing-društva

Članak 41.

Osim nadležnosti i ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor leasing-društva nadležan je i za davanje suglasnosti upravi leasing-društva:

1. za određivanje poslovne politike leasing-društva

2. na financijski plan leasing-društva

3. na organizaciju sustava unutarnjih kontrola i sustava upravljanja rizicima

4. na godišnji plan leasing-društva

te za odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovim Zakonom.

Dužnosti i odgovornosti nadzornog odbora leasing-društva

Članak 42.

Nadzorni odbor leasing-društva, osim nadležnosti i ovlasti iz članka 41. ovoga Zakona, dužan je:

1. nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalozima Agencije u postupcima nadzora leasing-društva i to u roku od 30 dana od dana primitka zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje leasing-društva u skladu s nalozima i rješenjima Agencije

3. podnijeti izvješće skupštini leasing-društva o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovoga članka

4. odlučiti o davanju suglasnosti na financijske izvještaje te o njima pisanim putem izvijestiti skupštinu leasing-društva

5. obrazložiti skupštini leasing-društva svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

Obveze i odgovornosti članova uprave leasing-društva

Članak 43.

Leasing-društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora dužni su:

1. u obavljanju djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno u skladu s pravilima struke i najboljim interesima klijenata, odnosno primatelja leasinga, kao i štititi integritet leasing-tržišta

2. u izvršavanju svojih dužnosti postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

3. pribaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti leasing-društva

4. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odnosno u skladu s drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje leasing-društava te propisima donesenim na temelju tih zakona.

GLAVA III.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova leasinga u drugoj državi članici

Članak 44.

(1) Leasing-društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova leasinga kao uzajamno priznatih usluga izvan područja Republike Hrvatske prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga obavlja poslove leasinga u državi članici sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga.

(2) Leasing-društvo koje ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova leasinga kao uzajamno priznatih usluga izvan područja Republike Hrvatske prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, može obavljati te poslove preko podružnice.

(3) Leasing-društvo iz stavka 2. ovoga članka dužno je za osnivanje podružnice u državi članici podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja Agenciji te priložiti:

1. poslovni plan podružnice za iduće tri godine, koji mora sadržavati vrstu, opseg i način obavljanja poslova leasinga koje namjerava obavljati preko podružnice, organizacijski ustroj podružnice te opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u leasing-društvu

2. popis imena i prezimena i adresa fizičkih osoba koje su ovlaštene i odgovorne za vođenje poslova podružnice

3. tvrtku i sjedište podružnice u državi članici

4. adresu u državi članici na kojoj će Agencija moći dobiti dokumentaciju o podružnici i način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.

(4) Agencija može u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka zatražiti i drugu dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja potpunog zahtjeva.

(5) Agencija će najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave potpunog zahtjeva odlučiti o zahtjevu leasing-društva za osnivanje podružnice.

(6) Agencija će bez odgađanja dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina obavijest o izdavanju odobrenja zajedno s prilozima iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u državi članici ako je, uzimajući u obzir propise države članice u kojoj leasing-društvo namjerava osnovati podružnicu ili praksu vezanu uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora nad podružnicom prema odredbama ovoga Zakona biti otežano ili onemogućeno.

(8) Leasing-društvo iz stavka 2. ovoga članka ne smije započeti obavljati poslove leasinga u drugoj državi članici bez pribavljanja svih potrebnih odobrenja i suglasnosti sukladno propisima države članice.

(9) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Agencije i nadzornog tijela države članice može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

Obavljanje poslova leasinga u trećoj državi

Članak 45.

(1) Leasing-društvo može obavljati poslove leasinga u trećoj državi samo preko podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u trećoj državi leasing-društvo mora prethodno dobiti odobrenje Agencije.

(3) Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka leasing-društvo mora priložiti:

1. poslovni plan podružnice za sljedeće tri godine, koji mora sadržavati vrstu i opseg leasing-poslova koje namjerava obavljati preko podružnice, organizacijski ustroj podružnice te opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u leasing-društvu

2. popis imena i prezimena i adresa fizičkih osoba koje su ovlaštene i odgovorne za vođenje poslova podružnice

3. tvrtku i sjedište podružnice

4. adresu u trećoj državi na kojoj će Agencija moći dobiti dokumentaciju o podružnici i način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.

(4) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u trećoj državi ako je, uzimajući u obzir propise treće države u kojoj leasing-društvo namjerava osnovati podružnicu ili praksu vezanu uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora nad podružnicom prema odredbama ovoga Zakona biti otežano ili onemogućeno.

(5) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Agencije i nadzornog tijela treće države može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

GLAVA IV.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA LEASING-

-DRUŠTAVA IZ DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA

Obavljanje poslova leasinga leasing-društva iz država članica

Članak 46.

(1) Leasing-društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova leasinga kao uzajamno priznatih usluga prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga iz države članice može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga.

(2) Leasing-društvo koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove leasinga (financijskog i/ili operativnog) u toj državi članici, a koje ne ispunjava uvjete za poslovanje kao financijska institucija koja obavlja te poslove kao uzajamno priznatu uslugu (financijski leasing) te druge propisane uvjete u skladu sa zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, može obavljati te poslove (financijskog i/ili operativnog) na području Republike Hrvatske samo preko podružnice prema odredbama članaka 48., 49. i 50. ovoga Zakona.

Članak 47.

(1) Na neposredno obavljanje poslova leasinga leasing-društva iz države članice iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na:

1. ugovor o leasingu (članci 51. i 52.)

2. prava i obveze subjekata (članci 53. do 65.)

3. Registar objekata leasinga (članci 66. i 67.)

4. povjerljive podatke (članci 107. do 109.)

5. zaštitu potrošača (članci 110. do 112.)

6. mjerodavno pravo za ugovore s međunarodnim obilježjem (članci 113. do 116.)

7. prekršaje (članci 123. do 127.) te

odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Na obavljanje poslova leasinga leasing-društva iz države članice iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske preko podružnice, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na:

1. ugovor o leasingu (članci 51. i 52.)

2. prava i obveze subjekata (članci 53. do 65.)

3. Registar objekata leasinga (članci 66. i 67.)

4. organizacijske zahtjeve (članci 68. i 71.)

5. poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 72. do 76.)

6. nadzor (članci 77. do 103.)

7. povjerljive podatke (članci 107. do 109.)

8. zaštitu potrošača (članci 110. do 112.)

9. mjerodavno pravo za ugovore s međunarodnim obilježjem (članci 113. do 116.)

10. likvidaciju (članci 117. do 121.)

11. prekršaje (članci 123. do 127.) te

odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Agencija će pravilnikom propisati način primjene odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Osnivanje podružnice leasing-društva iz treće države i leasing-društva države članice

Članak 48.

(1) Leasing-društvo iz treće države i leasing-društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske samo preko podružnice, i to pod uvjetom da je te poslove ovlašteno pružati u toj državi.

(2) Leasing-društvo iz treće države i društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona koje namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske dužno je za to dobiti odobrenje za obavljanje poslova leasinga od Agencije.

(3) Podružnica leasing-društva iz treće države i leasing-društva države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona može se upisati u sudski registar nakon dobivanja odobrenja od Agencije.

(4) Leasing-društvo iz treće države i leasing-društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) može na području Republike Hrvatske osnovati samo jednu podružnicu. Leasing-društvo iz treće države i leasing-društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) koje želi obavljati poslove na više lokacija na području Republike Hrvatske, može otvoriti jednu ili više organizacijskih jedinica.

(5) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

1. dokaz, ne stariji od tri mjeseca, da je leasing-društvo iz treće države ili leasing-društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) upisano u sudski ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište, iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili, ako je osnovano u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, iz kojih se vidi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti

2. odluku leasing-društva iz treće države ili leasing-društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (osnivača) o osnivanju podružnice

3. prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta leasing-društva iz treće države ili leasing-društva države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (osnivača), javno ovjeren prema propisima države u kojoj osnivač ima registrirano sjedište

4. podatke o članovima upravnih i nadzornih tijela osnivača

5. zahtjev za izdavanje suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice

6. revizorsko izvješće osnivača za posljednje tri poslovne godine

7. dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju osnivačem

8. izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište pravnih osoba imatelja kvalificiranih udjela u osnivaču uključujući popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari u tim pravnim osobama

9. odobrenje za obavljanje poslova leasinga koje je osnivaču izdalo nadležno tijelo u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište ili izjavu tijela ovlaštenog za nadzor financijskih i/ili bankovnih usluga u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta osnivača, ne starije od šest mjeseci

10. poslovni plan za prve tri godine poslovanja podružnice

11. popis osoba povezanih s osnivačem

12. odobrenje nadležnog tijela osnivača za osnivanje podružnice ili izjavu tijela ovlaštenog za nadzor financijskih i/ili bankovnih usluga u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta osnivača, ne starije od šest mjeseci

13. izjavu osnivača da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pismu i pohraniti je u sjedištu podružnice te da će sastavljati financijska izvješća sukladno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(6) Agencija može u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatne informacije ili dokumentaciju, dan njihove dostave smatra se danom zaprimanja potpunog zahtjeva.

(7) Na postupak izdavanja i ukidanja suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice osnivača na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 33., 34., 35. i 38. ovoga Zakona.

(8) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga za podružnicu:

1. ako na osnovi podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja utvrdi da osnivač nema odgovarajući financijski položaj ili odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu da bi podružnica koju namjerava osnovati mogla poslovati sukladno ovom Zakonu

2. ako osnivač nije najmanje dvije godine upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište

3. ako je, uzimajući u obzir propise države sjedišta osnivača ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu biti otežano ili onemogućeno

4. ako ocijeni da osoba odgovorna za vođenje poslova osnivača ne ispunjava uvjete za člana uprave leasing-društva propisane člankom 34. stavkom 1. i člankom 35. stavkom 6. ovoga Zakona

5. ako u trećoj državi ili državi članici u kojoj je sjedište osnivača ne postoje propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i/ili ako ti propisi ne omogućuju djelotvoran nadzor nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma te ako su osnivač ili osobe iz stavka 5. točke 8. ovoga članka na bilo koji način povezani s financiranjem terorizma ili postoje indicije za to

6. ako Agencija nema zaključen sporazum o suradnji na području nadzora s nadležnim tijelom iz treće države u kojoj se nalazi sjedište osnivača ili

7. ako leasing-društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u državi u kojoj je sjedište osnivača nije omogućeno osnivanje podružnice barem pod istim uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno osnivaču.

(9) Agencija može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga za podružnicu, zahtijevati da osnivač položi na račun bilo koje kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj novčani iznos koji ne može biti manji od 1 milijun kuna kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske. Po upisu podružnice osnivača u sudski registar navedena se sredstva mogu prenijeti na račun podružnice koji se vodi u Republici Hrvatskoj.

Prestanak podružnice leasing-društva iz treće države i leasing-društva države članice

Članak 49.

(1) Odobrenje za osnivanje podružnice leasing-društva iz treće države i leasing-društva države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona ukida se:

1. ako je nadležno tijelo ukinulo osnivaču odobrenje za rad, i to danom ukidanja odobrenja

2. ako osnivač prestane postojati u državi u kojoj ima sjedište ili po propisima te države izgubi poslovnu sposobnost, odnosno ako nadležni registarski sud izbriše osnivača iz sudskoga ili drugog odgovarajućeg registra, ili pravo raspolaganja imovinom, i to danom nastupanja jednog od navedenih razloga

3. ako osnivač donese odluku o likvidaciji poslovanja podružnice

4. ako je nadležni sud donio odluku o otvaranju stečaja nad podružnicom.

(2) Agencija će osnivaču ukinuti odobrenje za osnivanje podružnice:

1. ako nastupe uvjeti za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 103. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 8. ovoga Zakona

2. ako podružnica ne počne poslovati unutar šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja

3. ako prestanak poslovanja podružnice traje duže od šest mjeseci

4. ako je podružnica dobila odobrenje za osnivanje na osnovi neistinitih ili netočnih podataka, a koji su bili nužni za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice

5. ako podružnica ne posluje po važećim propisima Republike Hrvatske ili

6. ako podružnica ne ispunjava svoje financijske obveze u Republici Hrvatskoj.

(3) Osnivač može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice iz sudskog registra tek po namiri svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.

Članak 50.

(1) Na podružnicu leasing-društva iz treće države i leasing-

-društva države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na:

1. upravu leasing-društva (članci 33. do 39.)

2. ugovor o leasingu (članci 51. i 52.)

3. prava i obveze subjekata (članci 53. do 65.)

4. Registar objekata leasinga (članci 66. i 67.)

5. organizacijske zahtjeve (članci 68. i 71.)

6. poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 72. do 76.)

7. nadzor (članci 77. do 103.)

8. povjerljive podatke (članci 107. do 109.)

9. zaštitu potrošača (članci 110. do 112.)

10. mjerodavno pravo za ugovore s međunarodnim obilježjem (članci 113. do 116.)

11. likvidaciju (članci 117. do 121.)

12. prekršaje (članci 123. do 127.) te

odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Agencija će pravilnikom propisati način primjene odredbi stavka 1. ovoga članka.

GLAVA V.

UGOVOR O LEASINGU

Pojam

Članak 51.

(1) Ugovorom o leasingu obvezuje se davatelj leasinga pribaviti objekt leasinga za izvršenje tog ugovora na način i uz uvjete propisane odredbama članka 4. ovoga Zakona i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu naknadu.

(2) Primatelj leasinga određuje objekt leasinga i dobavljača tog objekta leasinga. Davatelj leasinga može sudjelovati u izboru objekta leasinga i dobavljača tog objekta leasinga.

Sadržaj i oblik ugovora o leasingu

Članak 52.

(1) Ugovor o leasingu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke:

1. naziv »ugovor o operativnom leasingu« ili »ugovor o financijskom leasingu«

2. datum sklapanja ugovora o leasingu

3. tvrtku i sjedište davatelja leasinga

4. tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga

5. tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu dobavljača objekta leasinga

6. detaljno određenje objekta leasinga

7. vrijednost objekta leasinga

8. ukupni iznos naknada (zbroj iznosa pojedinih naknada)

9. iznos pojedine naknade

10. vrijeme trajanja ugovora

11. razloge i uvjete prijevremenog prestanka ugovora.

(2) Ugovor o financijskom leasingu, osim odredbi iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrži i sljedeće odredbe:

1. iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga

2. iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatna tablica)

3. nominalnu kamatnu stopu i efektivnu kamatnu stopu.

(3) Ugovor o operativnom leasingu, osim odredbi iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrži i sljedeće odredbe:

1. iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka

2. ostatak vrijednosti objekta leasinga.

(4) Osim odredbi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ugovor može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuju odnosi između ugovornih strana u poslu leasinga.

(5) Ugovor o leasingu mora biti sklopljen u pisanom obliku.

(6) Ugovor o leasingu mora biti napisan na pregledan i razumljiv način primatelju leasinga.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj i oblik ugovora o leasingu te odrediti metodologiju kojom se uređuje efektivna kamatna stopa kod ugovora o financijskom leasingu.

GLAVA VI.

PRAVA I OBVEZE

Primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima

Članak 53.

Na prava i obveze subjekata u poslovima leasinga primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Obveze davatelja leasinga

Članak 54.

(1) Davatelj leasinga dužan je prema zahtjevu primatelja leasinga pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga kojeg je odredio primatelj leasinga.

(2) Davatelj leasinga dužan je obavijestiti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu te navesti osobu koja je primatelj leasinga.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka davatelj leasinga dužan je dostaviti dobavljaču objekta leasinga najkasnije do preuzimanja objekta leasinga.

Odgovornost za pravne nedostatke

Članak 55.

(1) Davatelj leasinga odgovoran je primatelju leasinga ako treći polaže neko pravo na objekt leasinga ili njegov dio koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo primatelja leasinga, osim ako je primatelj leasinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje objekta leasinga opterećenog tim pravom.

(2) Ako treći polaže neko pravo iz stavka 1. ovoga članka, primatelj leasinga dužan je o tome obavijestiti davatelja leasinga, osim kad je to davatelju leasinga već poznato.

(3) Ako primatelj leasinga ne postupi u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka odgovoran je davatelju leasinga za nastalu štetu.

(4) Utvrdi li se da trećemu pripada pravo koje sasvim isključuje pravo primatelja leasinga, ugovor se raskida po samom zakonu, a davatelj leasinga je dužan primatelju leasinga nadoknaditi štetu.

(5) Kad se pravom trećega samo ograničava pravo primatelja leasinga, ovaj može, po svojem izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje leasing-naknade i u svakom slučaju naknadu štete.

Isključenje odgovornosti za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga

Članak 56.

(1) Davatelj leasinga nije odgovoran primatelju leasinga za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, davatelj leasinga odgovoran je primatelju leasinga za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga u slučaju kada je sudjelovao u izboru objekta leasinga ili ako je to ugovorom izričito ugovoreno.

Obveze primatelja leasinga

Članak 57.

(1) Primatelj leasinga dužan je preuzeti objekt leasinga na način određen ugovorom o leasingu.

(2) Primatelj leasinga dužan je davatelju leasinga plaćati naknadu u iznosima, rokovima i na način određen ugovorom o leasingu.

(3) Do ispunjenja obveze isporuke sukladne ugovoru o leasingu, primatelj leasinga nije dužan plaćati naknadu koju bi na temelju ugovora o leasingu bio dužan plaćati nakon isporuke objekta leasinga.

Raskid ugovora zbog neisporuke

Članak 58.

(1) Ako dobavljač objekta leasinga primatelju leasinga ne isporuči objekt leasinga, ako ga isporuči sa zakašnjenjem, ako objekt ima materijalni nedostatak ili nije u skladu s ugovorom o leasingu, primatelj leasinga može odbiti prihvat isporuke ili raskinuti ugovor o leasingu i ima pravo na naknadu štete od dobavljača objekta leasinga.

(2) Ako raskine ugovor, primatelj leasinga ima pravo na povrat naknade koju je platio u skladu s ugovorom o leasingu.

Raskid ugovora zbog neplaćanja naknade

Članak 59.

(1) Ako primatelj leasinga nije platio dvije uzastopne naknade, davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i ima pravo na iznos dužne naknade i ostale tražbine iz ugovora o leasingu.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi ako primatelj leasinga plati iznos dužne naknade prije nego što mu je raskid priopćen.

(3) Ako raskine ugovor, davatelj leasinga ima pravo oduzeti objekt leasinga od primatelja leasinga.

Korištenje objekta leasinga

Članak 60.

(1) Primatelj leasinga dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom objekta leasinga koristiti objekt leasinga s pažnjom dobroga gospodarstvenika.

(2) Gubitak objekta leasinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa primatelja leasinga od njegovih obveza određenih ugovorom o leasingu.

(3) Primatelj leasinga odgovoran je za štetu koju uzrokuje korištenjem objekta leasinga suprotno ugovoru ili namjeni objekta leasinga.

(4) Ako nije drukčije ugovoreno, pristojbe i druga davanja koja su u neposrednoj vezi s korištenjem objekta leasinga snosi primatelj leasinga.

(5) Ako je prema posebnom propisu za prekršaj koji je u neposrednoj vezi s korištenjem objekta leasinga odgovoran vlasnik objekta leasinga, a objekt leasinga u vrijeme počinjenja prekršaja nije bio u posjedu davatelja leasinga u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti, uzet će se da je primatelj leasinga vlasnik objekta leasinga.

Predaja objekta leasinga drugome na korištenje

Članak 61.

(1) Primatelj leasinga može objekt leasinga u cjelini ili pojedinim dijelovima dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja leasinga.

(2) Davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i zahtijevati naknadu štete ako je primatelj leasinga bez njegove pisane suglasnosti dao objekt leasinga drugome na korištenje.

(3) Predaja objekta leasinga drugome na korištenje ne oslobađa primatelja leasinga obveza određenih ugovorom o leasingu.

Vraćanje objekta leasinga

Članak 62.

(1) Primatelj leasinga dužan je po prestanku ugovora o leasingu bez odgađanja objekt leasinga vratiti davatelju leasinga na način i u stanju određenim ugovorom o leasingu, osim ako je sukladno ugovoru o leasingu ispunio uvjete kojima stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga, pravo produženja ugovora o leasingu ili je za taj objekt leasinga sklopljen novi ugovor o leasingu.

(2) Ako je primatelj leasinga sukladno stavku 1. ovoga članka obvezan davatelju leasinga vratiti objekt leasinga, tada davatelju leasinga pripada pravo kao i u slučaju iz članka 59. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Primatelj leasinga ne odgovara za istrošenost objekta leasinga koja nastane njegovim redovitim korištenjem, kao ni za promjene na njemu koje su izvršene u dogovoru s davateljem leasinga.

Obveze dobavljača objekta leasinga

Članak 63.

Dobavljač objekta leasinga je dužan objekt leasinga isporučiti primatelju leasinga u ispravnom stanju na način određen ugovorom o leasingu, osim ako je ugovorom o leasingu predviđeno da objekt leasinga isporuči davatelj leasinga.

Odgovornost dobavljača objekta leasinga prema primatelju leasinga

Članak 64.

(1) Ako dobavljač objekt leasinga ne isporuči primatelju leasinga, ako ga isporuči sa zakašnjenjem ili ako objekt leasinga ima materijalni nedostatak, primatelj leasinga ima prema dobavljaču objekta leasinga prava koja bi, prema propisima kojima se uređuju obvezni odnosi, imao da je ugovorna strana s dobavljačem objekta leasinga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primatelj leasinga nema pravo sniženja cijene ili zamjene bez suglasnosti davatelja leasinga.

(3) Dobavljač objekta leasinga ne može biti odgovoran primatelju leasinga i davatelju leasinga za istu štetu.

(4) Kada je dobavljač objekta leasinga i primatelj leasinga ista osoba, objekt leasinga mora biti u vlasništvu dobavljača objekta leasinga / primatelja leasinga u trenutku sklapanja ugovora o leasingu.

Solidarna odgovornost davatelja leasinga i dobavljača objekta leasinga

Članak 65.

Ako je davatelj leasinga sudjelovao u izboru dobavljača objekta leasinga, solidarno s njim odgovara primatelju leasinga ako objekt leasinga nije isporučen primatelju leasinga, ako je isporučen sa zakašnjenjem ili ako objekt leasinga ima materijalni nedostatak.

GLAVA VII.

REGISTAR OBJEKATA LEASINGA

Registar

Članak 66.

(1) Agencija vodi Registar objekata leasinga (u daljnjem tekstu: Registar) na način da osigurava i kontinuirano održava tehničke i informatičke uvjete za njegovo funkcioniranje.

(2) Agencija će pravilnikom odrediti sadržaj, način i oblik vođenja Registra.

(3) Davatelj leasinga dužan je podatke propisane pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o leasingu, njegovih izmjena i/ili dopuna, te prestanka aktivnosti objekta leasinga.

(4) Ako na dan sklapanja ugovora o leasingu nisu poznati podaci o detaljnom određenju objekta leasinga davatelj leasinga je dužan iste dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana predaje objekta leasinga primatelju leasinga.

(5) U smislu dostave podataka u Registar smatrat će se da objekt leasinga nije aktivan kada je:

1. davatelj leasinga izvršio prijenos vlasništva nad objektom leasinga na primatelja leasinga

2. davatelj leasinga ima kontrolu nad objektom leasinga, odnosno može nesmetano raspolagati istim

3. objekt leasinga više ne postoji (totalna šteta),

bez obzira na eventualne nepodmirene obveze primatelja leasinga.

(6) Upis u Registar ima deklaratorni pravni učinak.

(7) Agencija je dužna podatke o detaljnom određenju objekta leasinga, datumu sklapanja ugovora, datumu ugovorenog završetka ugovora te mjesecima trajanja ugovora učiniti javno dostupnim dok je objekt leasinga aktivan.

(8) Agencija ne odgovara za točnost i istinitost podataka unesenih u Registar.

Naknada za vođenje Registra

Članak 67.

(1) Naknadu za vođenje Registra dužni su plaćati:

1. leasing-društvo iz članka 3. ovoga Zakona

2. leasing-društvo države članice iz članka 46. ovoga Zakona

3. podružnica leasing-društva iz treće države iz članka 48. ovoga Zakona

4. kreditna institucija u skladu s propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove financijskoga leasinga.

(2) Naknadu za vođenje Registra obračunava i naplaćuje Agencija.

(3) Agencija će pravilnikom propisati iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka.

GLAVA VIII.

ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

Opći organizacijski zahtjevi

Članak 68.

(1) Leasing-društvo dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti

2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti

3. mehanizme unutarnje kontrole, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama leasing-

-društva

4. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama leasing-društva kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama

5. evidenciju svoga poslovanja i unutarnje organizacije

6. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena

7. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja

8. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima

9. mjere i postupke za ispravan rad, nadzor i zaštitu informacijskog sustava društva

10. mjere i postupke za očuvanje cjelovitosti, dostupnosti i povjerljivosti informacija

11. politike, mjere i postupke za očuvanje neprekinutosti poslovanja.

(2) Leasing-društvo dužno je u okviru mehanizma unutarnje kontrole, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svoga poslovanja te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti funkciju upravljanja rizicima i funkciju interne revizije.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati organizacijske zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka.

Sustav upravljanja rizicima

Članak 69.

(1) Upravljanje rizicima je sveobuhvatan proces, odnosno skup postupaka, metoda i tehnika za identificiranje, mjerenje i procjenu te upravljanje i ovladavanje rizicima kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, uključujući i izvještavanje o istim.

(2) Leasing-društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima

2. tehnike mjerenja rizika

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(3) Leasing-društvo dužno je propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem leasing-društva, poslovnim procesima i sustavima, doprinose tih pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti i utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(4) Leasing-društvo dužno je, na osnovi strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, donijeti učinkovite postupke i mjere upravljanja rizicima te tehnike mjerenja rizika.

(5) Leasing-društvo dužno je nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(6) Uprava leasing-društva sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi radnici leasing-društva moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati kriterije i način upravljanja rizicima.

Interna revizija

Članak 70.

(1) Leasing-društvo dužno je ustrojiti internu reviziju koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja s ciljem poboljšanja poslovanja leasing-društva, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

(2) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati način obavljanja poslova interne revizije.

Izdvajanje poslovnih procesa leasing-društva

Članak 71.

(1) Leasing-društvo može izdvojiti određene svoje poslovne procese na način da ih, na temelju ugovora u pisanom obliku, prenese na drugu osobu. Izdvajanje poslovnih procesa je ugovorno povjeravanje obavljanja radnji, usluga ili aktivnosti drugoj osobi koje bi inače obavljalo samo leasing-društvo.

(2) Pružatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka može biti bilo koja fizička ili pravna osoba koja je prema propisima države u kojoj je osnovana ovlaštena obavljati poslove koji su predmet izdvajanja, ako je takvo posebno ovlaštenje za pojedine poslove određeno propisima.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka mora, među ostalim, biti ugovoreno da je osoba na koju se prenose poslovni procesi leasing-društva dužna omogućiti provođenje nadzora od strane Agencije nad prenesenim poslovnim procesima.

(4) Leasing-društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizicima koji su povezani s izdvojenim poslovnim procesima. Leasing-društvo dužno je osigurati da izdvajanje poslovnih procesa na drugu osobu ne narušava:

1. obavljanje redovitog poslovanja leasing-društva

2. djelotvorno upravljanje rizicima leasing-društva

3. sustav unutarnjih kontrola leasing-društva

4. mogućnost obavljanja nadzora od strane Agencije.

(5) Leasing-društvo koje namjerava izdvojiti poslovne procese dužno je o tome, u pisanom obliku, prethodno obavijestiti Agenciju i navesti obrazloženja o ispunjenju uvjeta iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Agencija je ovlaštena zabraniti izdvajanje određenih poslovnih procesa ako na temelju obavijesti leasing-društva iz stavka 5. ovoga članka i dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka procijeni da bi takvo izdvajanje poslovnih procesa moglo onemogućiti ili otežati djelotvorno i kontinuirano ispunjavanje uvjeta iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Agencija će pravilnikom dodatno propisati uvjete i kriterije za izdvajanje poslovnih procesa te dokumentaciju koja se prilaže obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

GLAVA IX.

POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE

Vođenje poslovnih knjiga, evidencija i dokumentacije

Članak 72.

Leasing-društvo mora organizirati svoje poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li leasing-društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

Financijski izvještaji

Članak 73.

(1) Na financijsko izvještavanje leasing-društva primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije pravilnikom.

(2) Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja leasing-

-društva te objavljivanje, način i rokove dostave istih Agencija će propisati pravilnikom.

(3) Osim godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja leasing-društva koja su leasing-

-društva obvezna sastavljati za potrebe Agencije.

(4) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na leasing-društvo države članice ili iz treće države koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost preko podružnice.

(5) Agencija će pravilnikom propisati kontni plan za leasing-društva.

Revizija izvještaja leasing-društva

Članak 74.

(1) Godišnje financijske izvještaje leasing-društva mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Leasing-društvo dužno je Agenciji dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja leasing-društva.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja leasing-društva.

(5) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima leasing-društva.

(6) Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja leasing-društva nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja leasing-

-društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima leasing-društva nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorska izvješća i zahtijevati od leasing-društva da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak leasing-društva.

(7) Isto revizorsko društvo ne može obavljati reviziju financijskih izvještaja leasing-društva ako je u godini za koju su sastavljeni financijski izvještaji istom leasing-društvu pružalo usluge iz područja financija, računovodstva, unutarnje revizije, procjenjivanja vrijednosti leasing-društva, njegove imovine i obveza, poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja te obavljalo za nju poslove sudskog vještačenja.

(8) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti niti mu leasing-

-društvo može povjeriti obavljanje revizije svojih financijskih izvještaja ako je to revizorsko društvo u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarilo obavljanjem revizije financijskih izvještaja leasing-društva.

(9) Leasing-društvo dužno je izvijestiti Agenciju o revizorskom društvu kojeg je izabralo za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja skupštine leasing-društva na kojoj je donesena odluka o izboru.

Linearna konsolidacija

Članak 75.

(1) Agencija može za potrebe nadzora naložiti leasing-društvu sastavljanje konsolidiranih izvještaja ako:

1. se jedno ili više trgovačkih društava smatra pridruženim društvom leasing-društvu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja

2. su leasing-društvo i drugo trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovisna društva istog vladajućeg društva koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske

3. je leasing-društvo s drugim trgovačkim društvom sklopilo ugovor na osnovi kojeg se zajednički upravlja tim društvima

4. uprava ili nadzorni odbor leasing-društva i jednog ili više trgovačkih društava s kojima leasing-društvo nije kapitalno povezano imaju većinu istih članova u razdoblju za koje sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Agencija svojim rješenjem određuje opseg konsolidacije, a osobito trgovačka društva koja će biti obuhvaćena konsolidacijom, te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih i nadzornih izvještaja.

Izvješćivanje Agencije

Članak 76.

(1) Leasing-društvo dužno je izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar

2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini

3. imateljima poslovnih udjela ili dionica leasing-društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela

4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim organizacijskim promjenama

5. ulaganjima na temelju kojih je leasing-društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu

6. promjenama u strukturi kapitala

7. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga.

(2) Leasing-društvo dužno je na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati podrobniji sadržaj izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i način i rokove izvješćivanja.

GLAVA X.

NADZOR NAD LEASING-DRUŠTVIMA

Nadzor

Članak 77.

(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li leasing-društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje leasing-društva te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja leasing-društva, a radi zaštite interesa primatelja leasinga i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište leasinga.

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 78.

(1) Agencija provodi nadzor nad leasing-društvima u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ove glave Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drugačije propisano. U postupcima koje vodi Agencija u pravilu se odlučuje bez usmene rasprave.

(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u leasing-društvima.

(5) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem leasing-

-društava osnovanih u Republici Hrvatskoj uz odobrenje Agencije vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske.

(6) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 5. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

1. osobe koja je s leasing-društvom u odnosu povezanosti

2. imatelja kvalificiranog udjela u leasing-društvu.

(7) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 5. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe na koju je leasing-društvo delegiralo određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja, te ih privremeno oduzeti u skladu sa člankom 85. stavkom 4. ovoga Zakona.

(8) Ako je za nadzor osobe iz stavka 6. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe.

Predmet nadzora

Članak 79.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je leasing-društvo uspostavilo radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj leasing-društva te rizike kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja leasing-društva.

(3) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li leasing-društvo u skladu sa zakonskim propisima, ima li leasing-društvo uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(4) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedino leasing-društvo rukovodi veličinom, utjecajem i značajem leasing-društva, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.

Naknada za nadzor

Članak 80.

Za obavljanje nadzora leasing-društva iz članka 3. ovoga Zakona i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske, podružnice leasing-društava iz države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj iz članka 46. ovoga Zakona, leasing-društva iz države članice u dijelu poslovanja koje se obavlja neposrednim pružanjem usluga na području Republike Hrvatske iz članka 46. ovoga Zakona te podružnice leasing-društava iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj iz članka 48. ovoga Zakona, plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisati pravilnikom.

Način obavljanja nadzora

Članak 81.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama leasing-društva pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije

2. posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su leasing-društva dužna u propisanim rokovima dostavljati Agenciji te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 82.

(1) Nadzor iz članka 81. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije (ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja leasing-društva, Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe.

(3) Na stručno osposobljene osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 83.

(1) Na zahtjev Agencije leasing-društvo dužno je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju istog, zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave i druge relevantne osobe leasing-društva te članovi nadzornog odbora i prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 84.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora leasing-društvu dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati

4. datum početka obavljanja nadzora

5. razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je leasing-društvo dužno pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se leasing-društvu u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

(6) Obavijest o neposrednom nadzoru mora obuhvaćati i pravnu pouku o pravnim posljedicama koje mogu nastupiti ako leasing-

-društvo ne bi postupilo u skladu sa zahtjevom za nadzor poslovanja, odnosno ako se Agenciji ne bi omogućilo obavljanje nadzora poslovanja na način određen odredbama ovoga Zakona.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 85.

(1) Leasing-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu leasing-društva i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovu ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove glede kojih Agencija obavlja nadzor.

(2) Leasing-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Leasing-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaksa, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Leasing-

-društvo dužno je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti leasing-društvu, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe leasing-društva dužne su s ovlaštenom osobom Agencije provesti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 86.

(1) Leasing-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije leasing-društvo dužno je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena leasing-društva. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, leasing-društvo dužno je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 87.

(1) Leasing-društvo koje u svom poslovanju koristi informacijski sustav dužno je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Leasing-društvo dužno je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 88.

(1) O postupku neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik koji se dostavlja leasing-društvu, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik leasing-društvo ima pravo uložiti prigovor u roku od osam dana od dana primitka istog.

(3) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ili su iste utvrđene, a otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(5) Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje se ima donijeti odgovarajuća nadzorna mjera otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika leasing-društvu, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika te, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, nakon isteka roka za očitovanje, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.

Razlozi prigovora

Članak 89.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je zbog ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi nadzor

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

3. ako je pogrešno primijenjen propis i na temelju njega izrečena mjera

4. ako je Agencija prekoračila ovlasti u provedbi nadzora.

Sadržaj prigovora

Članak 90.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) U prigovoru leasing-društvo može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se leasing-društvo u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 91.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanoj formi

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni

3. utvrđuje posluje li leasing-društvo u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje leasing-društva i donesenim propisima na temelju istih

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj leasing-društva te rizike kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja leasing-društva.

Zapisnik o posrednom nadzoru

Članak 92.

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju leasing-društva, utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se leasing-društvu, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 88. do 90. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 93.

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora Agencija može leasing-društvu izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa primatelja leasinga i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama i usvojenim pravilima leasing-društva te standardima i pravilima struke, ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u vezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Vrste nadzornih mjera

Članak 94.

Agencija leasing-društvu, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi leasing-društva

2. opomenu

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

4. posebne nadzorne mjere

5. ukidanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti.

Preporuke upravi leasing-društva

Članak 95.

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja leasing-društva, kao i provjere i procjene rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da leasing-društvo poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija će izreći preporuke upravi leasing-društva.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je leasing-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi društva za upravljanje u cilju otklanjanja istih te u cilju poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava leasing-društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je leasing-društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija može provesti ponovni nadzor nad leasing-društvom.

Opomena

Članak 96.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje leasing-društva Agencija može izreći opomenu leasing-društvu.

(2) Agencija može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da leasing-društvo ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je leasing-društvo dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka leasing-društvo ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad leasing-društvom u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li leasing-društvo postupilo po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 97.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing-društva i propisa na temelju istih, rješenjem će leasing-društvu naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing-društva i propisa na temelju istih.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je leasing-društvo dužno otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 98.

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je leasing-društvo dužno voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing-društva i propisa donesenih na temelju istih, odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti, može naložiti leasing-društvu da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, kojemu je dužno priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 99.

(1) Leasing-društvo dužno je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvješće o mjerama koje je poduzelo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvješću iz stavka 1. ovoga članka leasing-društvo dužno je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvješće iz stavka 1. ovoga članka nije potpuno ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će naložiti nadopunu izvješća i rok u kojemu se izvješće mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne naloži nadopunu izvješća iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 100.

(1) Ako Agencija iz izvješća iz članka 99. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti postupanjem po nadzornoj mjeri iz članka 97. ovoga Zakona otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad leasing-društvom u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Posebne nadzorne mjere

Članak 101.

(1) Agencija je ovlaštena leasing-društvu izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. leasing-društvo nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 97. ovoga Zakona

2. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 68. do 71. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju

3. ako je kapital leasing-društva ispod propisanog minimuma iz članka 10. ovoga Zakona

4. u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti leasing-društvu da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 10. ovoga Zakona

2. naložiti nadležnom organu leasing-društva da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novoga člana ili članove uprave

3. naložiti leasing-društvu da sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja

4. naložiti leasing-društvu da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 68. do 71. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju

5. naložiti leasing-društvu poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima

6. naložiti leasing-društvu da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem leasing-društva

7. naložiti leasing-društvu druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi leasing-društvo poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing-društva i propisa donesenih na temelju istih

8. privremeno zabraniti leasing-društvu:

a) sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s leasing-društvom u odnosu uske povezanosti

b) sklapanje novih ugovora o leasingu u pojedinim ili svim poslovima leasinga

c) obavljanje poslova leasinga s određenim osobama

d) zabraniti, odnosno ograničiti leasing-društvu raspolaganje imovinom kojom upravlja leasing-društvo

e) sklapanje ugovora o najmu i zakupu.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Leasing-društvo dužno je Agenciji dostaviti izvješće o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 98. i članka 99. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

Članak 102.

Ako je donošenje mjera iz članka 101. ovoga Zakona potrebno radi zaštite interesa primatelja leasinga i/ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjere temelje, utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o istima neposredno riješiti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Rješenje o ukidanju odobrenja za rad

Članak 103.

(1) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga leasing-društvu:

1. ako je odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili prešućenih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

2. ako leasing-društvo prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano

3. ako Agencija ocijeni da se poslovanje leasing-društva ne vodi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i u skladu s dobrom poslovnom praksom

4. ako je leasing-društvo teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati

5. ako leasing-društvo ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 97. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 101. ovoga Zakona

6. ako leasing-društvo krši odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

7. ako leasing-društvo obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost

8. ako leasing-društvo nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li leasing-društvo u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li leasing-društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona koji uređuju leasing-društva i propisa koji su na temelju istih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati

9. ako leasing-društvo sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 68. do 71. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju

10. ako nastupi razlog za ukidanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova leasinga propisan drugim odredbama ovoga Zakona

11. ako leasing-društvo ne započne obavljati djelatnosti u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga, odnosno ne sklopi nijedan ugovor o leasingu, istekom navedenog roka

12. ako leasing-društvo prestane ostvarivati prihod od obavljanja poslova leasinga dulje od šest mjeseci.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna dostaviti leasing-društvu u roku od osam dana od dana donošenja rješenja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama«, dostaviti ga nadležnom trgovačkom sudu i o tome izdati priopćenje za javnost.

(4) Leasing-društvo ne smije sklapati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova leasinga od dana dostave rješenja iz stavka 1. ovoga članka, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak leasing-društva na način određen ovim Zakonom.

(5) Leasing-društvo kojem je Agencija ukinula odobrenje, a koje nakon toga donese odluku da nastavi poslovati kao drugo trgovačko društvo dužno je u roku od šest mjeseci od dana primitka rješenja o ukidanju odobrenja osigurati prestanak poslovanja kao leasing-društva na način da u portfelju nema važećih leasing-ugovora, ili da prenese svoje leasing-poslovanje na drugo leasing-društvo, u protivnom istekom tog roka dužno je pokrenuti postupak likvidacije.

(6) U slučaju prijenosa leasing-poslovanja iz stavka 5. ovoga članka, leasing-društva koja sudjeluju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanom obliku obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom te dobiti suglasnost Agencije za taj prijenos.

(7) U slučajevima ukidanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova leasinga iz ovoga članka, ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga u skladu s odredbama ovoga Zakona, ne može se podnijeti prije isteka roka od jedne godine od izvršnosti rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.

GLAVA XI.

NADZOR NAD DRUGIM OSOBAMA

Opće odredbe

Članak 104.

Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove leasinga bez odobrenja Agencije.

Mjere nadzora

Članak 105.

(1) Ako Agencija, prema podacima kojima raspolaže, utvrdi da osoba obavlja poslove leasinga bez odobrenja Agencije, toj će se osobi zabraniti obavljanje navedenih poslova.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija prethodno može obaviti pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije i prikupiti dokaze kako bi utvrdila obavlja li osoba poslove leasinga.

GLAVA XII.

SURADNJA NADZORNIH TIJELA

Obrada podataka i pružanje informacija

Članak 106.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz njezine nadležnosti propisane ovim Zakonom.

(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatraju podaci o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova leasinga i drugim odobrenjima koje izdaje Agencija na temelju ovoga Zakona

2. članovima uprave i nadzornog odbora leasing-društava

3. podružnicama, odnosno neposrednom obavljanju poslova leasinga u državama članicama od strane leasing-društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

4. podružnicama, odnosno neposrednom obavljanju poslova leasing-društava država članica na području Republike Hrvatske

5. podružnicama u trećim državama leasing-društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

6. podružnicama leasing-društava iz treće države u Republici Hrvatskoj

7. imateljima kvalificiranih udjela u leasing-društvu

8. revidiranim financijskim izvještajima iz članka 74. ili članka 75. ovoga Zakona

9. izvršenim mjerama nadzora iz članka 94. ovoga Zakona

10. informacijama koje Agencija prikupi u okviru razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i institucijama.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Agencija smije dostaviti:

1. drugim nadzornim tijelima, odnosno institucijama, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem leasing-društva, odnosno pravnih osoba povezanim s leasing-društvom te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka

2. nadzornim tijelima država članica i trećih država prema zaključenim sporazumima, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem leasing-društva sa sjedištem u tim državama koje prema odredbama ovoga Zakona obavlja poslove leasinga i na području Republike Hrvatske te njegovih povezanih osoba, kao i nad poslovanjem pravnih osoba povezanih s leasing-društvom koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka

3. nadležnom sudu ako su mu podaci potrebni u stečajnom postupku nad leasing-društvom

4. Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području financijskog i poreznog sustava.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, podatke iz stavka 2. točke 10. ovoga članka Agencija smije dostaviti drugim tijelima, odnosno institucijama jedino uz izričito odobrenje tijela i institucija koja su joj dostavila te podatke.

GLAVA XIII.

POVJERLJIVI PODACI

Opća odredba

Članak 107.

Leasing-društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s primateljem leasinga, odnosno dobavljačem leasinga.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 108.

(1) Članovi leasing-društva, dioničari leasing-društva, članovi organa leasing-društva, te radnici leasing-društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u leasing-društvu ili uz pružanje usluga za leasing-društvo na bilo koji način dostupni podaci iz članka 107. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa leasing-društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

1. ako primatelj leasinga, odnosno dobavljač leasinga izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podaci

2. ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenim ili prekršajnim postupcima ili za potrebe utvrđivanja činjenica nužnih za pokretanje takvih postupaka

3. u slučajevima određenima propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

4. ako su ti podaci potrebni u svrhu razjašnjavanja međusobnih pravnih odnosa između leasing-društva i primatelja leasinga, odnosno dobavljača leasinga, odnosno drugih imatelja prava iz ugovora o leasingu te između primatelja leasinga i trećih osoba u sudskim postupcima, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja

5. ako nadležni sud pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka za potrebe ostavinskog, stečajnog postupka i drugog sudskog postupka

6. ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi ovrhe nad imovinom primatelja leasinga, odnosno drugog imatelja prava iz ugovora o leasingu ili nad imovinom trećih osoba

7. ako tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili Grada Zagreba, koje sukladno posebnom zakonu obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, ili nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno, ili pravna osoba osnovana od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je sukladno zakonu povjereno obavljanje nekih od tih poslova, kao i pravna ili fizička osoba koja sukladno posebnom zakonu obavlja komunalne djelatnosti, pisanim putem zahtijeva predočenje tih podataka u svrhu izvršenja svojih ovlasti

8. ako se ti podaci dostavljaju Agenciji za potrebe nadzora koji u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo

9. ako se ti podaci dostavljaju Agenciji za potrebe vođenja Registra objekata leasinga

10. ako se ti podaci dostavljaju poreznom tijelu za potrebe postupaka koje ono provodi u okviru svojih nadležnosti

11. ako se ti podaci priopćavaju pravnoj osobi koja se registrirano bavi prikupljanjem i pružanjem podataka o obvezama iz poslova leasinga

12. ako je to propisano posebnim zakonom.

(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u leasing-društvu, odnosno nakon prestanka svojstva člana ili dioničara leasing-društva ili člana organa leasing-društva, kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za leasing-društvo.

(4) Nadzorno tijelo, odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na temelju stavka 2. ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

Prikupljanje, vođenje i upotreba povjerljivih podataka

Članak 109.

Leasing-društva prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju povjerljive podatke iz članka 107. ovoga Zakona u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka.

GLAVA XIV.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Pojam potrošač

Članak 110.

Pod pojmom potrošač, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se svaka fizička osoba koja kao primatelj leasinga sudjeluje u poslovima leasinga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pritužbe potrošača

Članak 111.

(1) Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor leasing-društvu s kojim je sklopio ugovor o leasingu, ako se leasing-društvo ne pridržava ugovornih uvjeta.

(2) Leasing-društvo dužno je odgovoriti potrošaču na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

(3) Na pisani odgovor leasing-društva potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za rješavanje spora.

(4) Na izvansudsko rješavanje sporova primjenjuju se odredbe posebnih zakona kojima se uređuje zaštita potrošača.

Primjena posebnih zakona

Članak 112.

Osim na temelju odredaba članaka 110. i 111. ovoga Zakona, zaštita prava potrošača provodi se na temelju posebnih zakona kojima se uređuje zaštita potrošača.

GLAVA XV.

MJERODAVNO PRAVO ZA UGOVOR O LEASINGU S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJEM

Primjena odredaba

Članak 113.

(1) Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se na određivanje mjerodavnog prava za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem.

(2) Ako odredbama ove glave Zakona nije drugačije određeno, na određivanje mjerodavnog prava za ugovor o leasingu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje određivanje mjerodavnog prava za materijalnopravne odnose s međunarodnim obilježjem.

Materijalnopravne odredbe stranog prava

Članak 114.

(1) Ako odredbe ove glave Zakona upućuju na strano pravo, u obzir se uzimaju samo materijalnopravne odredbe kojima se uređuje sadržaj pravnog odnosa, a ne odredbe koje upućuju na drugo pravo.

(2) Ako pojedina država čije se pravo primjenjuje obuhvaća više dijelova unutar kojih vrijede različite odredbe iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da u smislu ove glave Zakona svaki dio te države predstavlja samostalnu državu.

Strano pravo koje je u suprotnosti s prisilnim propisima

Članak 115.

Odredbe ove glave Zakona ne isključuju primjenu odredaba ovoga Zakona, odnosno drugih zakona koji na prisilan način uređuju sadržaj pravnog odnosa na temelju ugovora o leasingu, bez obzira na to koje se pravo primjenjuje.

Mjerodavno pravo

Članak 116.

(1) Za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem mjerodavno je pravo što su ga izabrale ugovorne strane.

(2) Ako nije izabrano mjerodavno pravo, za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem mjerodavno je pravo države u kojoj se u trenutku sklapanja ugovora o leasingu nalazilo sjedište davatelja leasinga.

(3) Ako nije izabrano mjerodavno pravo, za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem u kojemu je primatelj leasinga potrošač mjerodavno je pravo države u kojoj se u trenutku sklapanja ugovora o leasingu nalazilo redovno boravište potrošača.

(4) Izborom stranog prava kao mjerodavnog prava za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem u kojemu je primatelj leasinga potrošač koji ima redovno boravište u Republici Hrvatskoj, potrošač ne može biti lišen zaštite na koju ima pravo prema ovome Zakonu i drugim zakonima kojima se uređuje zaštita potrošača.

(5) Za ugovor o leasingu s međunarodnim obilježjem u kojemu je objekt leasinga nekretnina mjerodavno je pravo države na čijem se teritoriju nalazi objekt leasinga.

GLAVA XVI.

STEČAJ I LIKVIDACIJA

Stečaj leasing-društva

Članak 117.

Na stečaj leasing-društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona.

Izvješćivanje Agencije

Članak 118.

Presliku izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka stečajni upravitelj dužan je dostaviti Agenciji.

Likvidacija leasing-društva

Članak 119.

(1) Likvidacija leasing-društva provodi se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Prije donošenja odluke o likvidaciji leasing-društva, uprava i nadzorni odbor leasing-društva dužni su obaviti prethodne konzultacije s Agencijom.

(3) Likvidatori su dužni obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji leasing-društva u roku od tri radna dana od dana njezina donošenja.

Imenovanje likvidatora

Članak 120.

(1) Likvidatorom leasing-društva može biti imenovana samo fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave leasing-društva u skladu s ovim Zakonom.

(2) Likvidatori leasing-društva dužni su okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu leasing-društva i podmiriti obveze prema vjerovnicima te eventualni ostatak imovine podijeliti članovima, odnosno dioničarima leasing-društva.

(3) Iznimno, u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije, likvidatori mogu ulaziti u nove poslove.

(4) Na leasing-društvo nad kojim se provodi postupak likvidacije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

(5) Agencija će pravilnikom propisati način primjene odredbi ovoga Zakona u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka.

Izvješćivanje Agencije

Članak 121.

Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina leasing-društva u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih potraživanja vjerovnika, bez odgađanja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah izvijestiti Agenciju.

GLAVA XVII.

UDRUŽENJE LEASING-DRUŠTAVA

Udruženje leasing-društava

Članak 122.

Leasing-društva se mogu udružiti u udruženje leasing-društava koje je osnovano kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata u skladu s posebnim zakonom.

GLAVA XVIII.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji leasing-društva

Članak 123.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj leasing-društvo ako:

1. obavlja djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje Agencije nije upisalo djelatnosti u sudski registar u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona

2. je osnovano kao dioničko društvo, a njegove dionice izdane su suprotno odredbama članka 11. ovoga Zakona

3. stječe kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi bez odobrenja Agencije postupajući suprotno odredbi članka 25. stavka 1. ovoga Zakona

4. za prijenos leasing-poslovanja ne pribavi suglasnost Agencije u skladu s odredbama članka 30. stavka 6. i članka 103. stavka 6. ovoga Zakona

5. je uključeno u statusne promjene, a kod provođenja statusnih promjena ne pribavi suglasnost Agencije u skladu s odredbama članka 31. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

6. funkciju člana uprave leasing-društva obavlja osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva u skladu s odredbom članka 35. stavka 1. ovoga Zakona

7. ne ispunjava obveze u skladu s odredbama članka 43. ovoga Zakona

8. u procesu upravljanja rizicima ne postupa u skladu s odredbama članka 69. stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona

9. kod uspostavljanja i funkcioniranja interne revizije ne postupa u skladu s odredbom članka 70. stavka 1. ovoga Zakona

10. ne organizira poslovanje i vođenje poslovnih knjiga u skladu s odredbama članka 72. ovoga Zakona

11. prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja postupi suprotno odredbi članka 73. stavka 1. ovoga Zakona

12. prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja postupi suprotno odredbi članka 73. stavka 2. ovoga Zakona

13. prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja postupi suprotno odredbi članka 73. stavka 5. ovoga Zakona

14. ne dostavi revidirane godišnje financijske izvještaje u skladu s odredbom članka 74. stavka 2. ovoga Zakona

15. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 78. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona

16. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 83. ovoga Zakona

17. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 85. ovoga Zakona

18. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 86. ovoga Zakona

19. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 87. ovoga Zakona

20. ne postupi po rješenju Agencije o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i/ili o prestanku nezakonitog postupanja iz članka 97. ovoga Zakona

21. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 101. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

(2) Odgovorna osoba u leasing-društvu kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

Lakši prekršaji leasing-društva

Članak 124.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj leasing-društvo ako:

1. sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu, a o tome odmah ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 17. stavka 3. ovoga Zakona

2. ne osigura podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave donošenjem odluke ili izdavanjem suglasnosti u skladu s odredbom članka 35. stavka 10. ovoga Zakona

3. prilikom imenovanja, odnosno izbora članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 39. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona i članka 40. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

4. prilikom obavljanja poslova leasinga u državi članici ne pribavi odobrenje Agencije u skladu s odredbama članka 44. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

5. prilikom obavljanja poslova leasinga u trećoj državi ne pribavi odobrenje Agencije u skladu s odredbom članka 45. stavka 2. ovoga Zakona

6. ugovor o leasingu nije sastavljen u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona

7. ne obavijesti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu u skladu s odredbom članka 54. stavka 2. ovoga Zakona

8. ne dostavi podatke za upis u Registar u skladu s odredbama članka 66. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 66. stavka 2. ovoga Zakona

9. ne plati naknadu za vođenje Registra u skladu s odredbom članka 67. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

10. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire, učinkovite i primjerene opće organizacijske zahtjeve te nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire politike, mjere i postupke iz članka 68. ovoga Zakona

11. prilikom izdvajanja poslovnih procesa na treće osobe ne zaključi ugovor o prijenosu poslova u pisanom obliku prema odredbi članka 71. stavka 1. ovoga Zakona

12. prilikom izdvajanja poslovnih procesa na treće osobe zaključi ugovor o prijenosu poslova s pružateljem usluga koji ne ispunjava uvjete iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona

13. prilikom izdvajanja poslovnih procesa ne uspostavi sustav upravljanja rizicima povezanim s izdvajanjem poslovnih procesa u skladu s odredbom članka 71. stavka 4. ovoga Zakona

14. prilikom izdvajanja poslovnih procesa na treće osobe ne obavijesti Agenciju o namjeri izdvajanja poslovnih procesa u skladu s odredbom članka 71. stavka 5. ovoga Zakona

15. ne izvijesti Agenciju o izabranom revizorskom društvu u skladu s odredbom članka 74. stavka 9. ovoga Zakona

16. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 75. ovoga Zakona

17. ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 76. ovoga Zakona

18. ne odgovori potrošaču na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora u skladu s odredbom članka 111. stavka 2. ovoga Zakona

19. prije donošenja odluke o likvidaciji ne obavi prethodne konzultacije s Agencijom u skladu s odredbom članka 119. stavka 2. ovoga Zakona

20. se ne uskladi s odredbom članka 129. stavka 2. ovoga Zakona

21. ne dostavi Agenciji izvješće o usklađenju u skladu s odredbom članka 132. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Odgovorna osoba u leasing-društvu kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji kreditnih institucija

Članak 125.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako:

1. ugovor o leasingu nije sastavljen u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona

2. ne obavijesti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu u skladu s odredbama članka 54. stavka 2. ovoga Zakona

3. ne dostavi podatke za upis u Registar u skladu s odredbama članka 66. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 66. stavka 2. ovoga Zakona

4. ne plati naknadu za vođenje Registra u skladu s odredbom članka 67. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(2) Odgovorna osoba u kreditnoj instituciji kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 126.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se u pravnom prometu koristi izrazom »leasing«, odnosno njezinom izvedenicom kao dijelom tvrtke upisane u sudskom registru, a nema odobrenje Agencije iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koje je počinila pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i pravna osoba koja:

1. obavlja poslove leasinga bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga iz članka 26. ovoga Zakona

2. stječe ili stekne kvalificirani udjel u leasing-društvu bez suglasnosti Agencije u skladu s odredbom članka 16. stavka 1. ovoga Zakona

3. Agenciji ne dostavi informacije potrebne za obavljanje nadzora u skladu s odredbama članka 78. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona

4. ovlaštenim osobama Agencije ne omogući pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije radi prikupljanja dokaza u skladu s odredbom članka 105. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka koje je počinila pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji fizičkih osoba

Članak 127.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. fizička osoba koja stječe ili stekne kvalificirani udjel u leasing-društvu bez suglasnosti Agencije u skladu s odredbom članka 16. stavka 1. ovoga Zakona

2. članovi uprave leasing-društva ako ne vode poslove leasing-

-društva u skladu s odredbom članka 33. stavka 4. ovoga Zakona

3. članovi uprave leasing-društva ako ne vode poslove leasing-

-društva u skladu s odredbama članka 33. stavka 5. ovoga Zakona

4. likvidator ne obavijesti Agenciju o odluci o likvidaciji u skladu s odredbom članka 119. stavka 3. ovoga Zakona

5. likvidator ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 121. ovoga Zakona.

Zastara

Članak 128.

Na prekršajni progon počinitelja zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe o zastari propisane Prekršajnim zakonom.

GLAVA XIX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađenje s odredbama ovoga Zakona

Članak 129.

(1) Leasing-društva koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju odobrenje Agencije za obavljanje poslova leasinga, a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.) nastavljaju poslovati kao leasing-društva prema ovome Zakonu na temelju postojećeg odobrenja.

(2) Leasing-društva iz stavka 1. ovoga članka dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:

1. djelatnost s odredbama članka 8. ovoga Zakona

2. kapital s odredbama članka 10. ovoga Zakona

3. prokuru s odredbama članka 33. ovoga Zakona

4. poslovanje s drugim odredbama ovoga Zakona ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 130.

(1) Osoba koja je od Agencije dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva na temelju odredaba Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.), smatra se da ima suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva izdanu prema odredbama članka 35. ovoga Zakona, ali najduže na mandat od pet godina od dana imenovanja. U slučaju da je od dana imenovanja člana uprave prošlo više od pet godina, leasing-društvo dužno je osigurati da kandidat za člana uprave Agenciji podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 34. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona i članka 34. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 131.

(1) Broj uzastopnih revizija financijskih izvještaja iz članka 74. stavka 3. ovoga Zakona koje je obavilo isto revizorsko društvo u istom leasing-društvu računa se na temelju broja obavljenih uzastopnih revizija neovisno o tome koja je od sedam uzastopnih revizija bila po redu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno broj obavljenih uzastopnih revizija se ne prekida stupanjem na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupci likvidacije leasing-društava koji su pokrenuti prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.), dovršit će se u skladu s odredbama tih zakona.

Članak 132.

(1) Leasing-društva iz članka 129. ovoga Zakona dužna su Agenciji dostaviti izvješće o usklađenju u roku od 30 dana nakon isteka roka iz članka 129. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Izvješću o usklađenju iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. osnivački akt leasing-društva usklađen s odredbama članka 8. ovoga Zakona i članka 33. stavka 6. ovoga Zakona

2. izjavu uprave leasing-društva o usklađenosti kapitala s odredbama članka 10. ovoga Zakona

3. podatke o članovima uprave leasing-društva.

(3) Ako leasing-društvo ne postupi u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, Agencija može ukinuti leasing-društvu odobrenje za obavljanje poslova leasinga. U tom slučaju leasing-društvo je dužno prestati obavljati poslove leasinga i brisati djelatnosti iz sudskog registra upisane na temelju odobrenja Agencije. Leasing-

-društvo ne može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga u skladu s odredbama ovoga Zakona prije isteka roka od jedne godine od dana donošenja rješenja o ukidanju odobrenja.

Pravo stranke na pravni lijek

Članak 133.

Protiv rješenja koja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 134.

(1) Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike čije je donošenje propisano ovim Zakonom.

(2) Agencija će donijeti pravilnike iz stavka 1. ovoga članka kako je propisano odredbama ovoga Zakona u odnosu na:

1. kapital leasing-društava (članak 10.)

2. zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (članak 18.)

3. suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi (članak 25.)

4. uvjete za člana uprave leasing-društva, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva (članak 35.)

5. sadržaj programa vođenja poslova leasing-društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program (članak 35.)

6. uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora leasing-

-društva (članak 40.)

7. primjenu drugih odredbi ovoga Zakona na poslovanje leasing-društva iz država članica na području Republike Hrvatske (članak 47.)

8. primjenu drugih odredbi ovoga Zakona na poslovanje podružnice leasing-društva iz treće države i leasing-društva države članice iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona (članak 50.)

9. sadržaj i oblik ugovora o leasingu (članak 52.)

10. registar objekata leasinga (članak 66.)

11. opće organizacijske zahtjeve (članak 68.)

12. sustav upravljanja rizicima (članak 69.)

13. internu reviziju (članak 70.)

14. izdvajanje poslovnih procesa leasing-društva (članak 71.)

15. financijske izvještaje – struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja leasing-društva te objavljivanje, način i rokove dostave (članak 73.)

16. financijske izvještaje – kontni plan (članak 73.)

17. financijske izvještaje – struktura, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja leasing-društva koja su leasing-društva obavezna sastavljati za potrebe Agencije (članak 73.)

18. reviziju izvještaja leasing-društva – opseg i sadržaj revizije, revizijskih postupaka i revizorskog izvješća (članak 74.)

19. izvješćivanje Agencije (članak 76.)

20. naknadu za nadzor (članak 80.)

21. likvidaciju leasing-društva (članak 120.).

(3) Do donošenja propisa na temelju ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju propisi doneseni na temelju Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Postupci Agencije

Članak 135.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredaba Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.).

Stupanje na snagu

Članak 136.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06.).

Članak 137.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/198

Zagreb, 15. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.