Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3050

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11) i članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU U PROMET VINA I VINA SA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stavljanje u promet vina, vina bez zaštićene oznake izvornosti s oznakom sorte i/ili godine berbe, kao i vina s zaštićenom oznakom izvornosti, proizvedenog u Republici Hrvatskoj.

PROMET VINA

Članak 2.

(1) Vino je u prometu kada je za njega izdano Rješenje za stavljanje u promet (u daljnjem tekstu: Rješenje) koje izdaje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Uz Rješenje, Centar izdaje markice, odnosno vrpce kojima će proizvod biti označen u prometu.

(3) Rješenjem se određuje ukupna količina vina koja se stavlja u promet, zapremina pretpakovina u kojima je vino u prometu i oznake markica kojima će vino biti označeno u prometu, te količina koja će biti u prometu kao otvorena roba.

(4) U Rješenju se navode obvezni podaci kojima se vino označava u prometu.

IZDAVANJE RJEŠENJA

Članak 3.

(1) Rješenje se izdaje na zahtjev proizvođača, a temelji se na administrativnoj provjeri obveznih izjava, fizikalno kemijskom i organoleptičnom ispitivanju uzorka.

(2) Ukoliko je fizikalno kemijsko ispitivanje vina za koji se traži Rješenje provedeno u drugoj ovlaštenoj pravnoj osobi, sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 64/05), proizvođač uz zahtjev za izdavanje Rješenja prilaže rezultate fizikalno kemijskog ispitivanja i uzorak za organoleptično ispitivanje.

(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje Rješenja nalazi se na internetskim stranicama Centra.

REZULTATI FIZIKALNO KEMIJSKOG ISPITIVANJA

Članak 4.

(1) U Rješenju se navode rezultati fizikalno kemijskog ispitivanja obveznih parametara;

– Relativna gustoća 20/20 °C,

– Alkohol stvarni % vol,

– Alkohol ukupni % vol,

– Ekstrakt ukupni suhi (g/L),

– Reducirajući šećeri (g/L), odnosno ukupni šećeri izraženi kao glukoza i fruktoza (g/L),

– Ekstrakt suhi bez šećera (g/L),

– Ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti (g/L),

– Ukupna kiselost (kao vinska) (g/L),

– Hlapiva kiselost (kao octena) (g/L),

– pH,

– Pepeo (g/L),

– Slobodni SO2 (mg/L),

– Ukupni SO2 (mg/L).

(2) Za predikatna vina se, uz parametre iz stavka 1. ovoga članka, navode i sljedeći dodatni parametri;

– vina s oznakom kasna berba i izborna berba; glicerol (g/L) i limunska kiselina (mg/L),

– vina s oznakom izborna berba bobica, izborna berba prosušenih bobica i ledeno vino; glicerol (g/L), limunska kiselina (mg/L) i glukonska kiselina (g/L).

(3) Za pjenušava i gazirana vina se, uz parametre iz stavka 1. ovoga članka, navodi i rezultat analize parametra tlaka i sadržaja saharoze (g/L).

(4) Za desertna, likerska i aromatizirana vina, uz parametre iz stavka 1. ovoga članka, navodi se i sadržaj saharoze (g/L).

ORGANOLEPTIČNO ISPITIVANJE

Članak 5.

(1) U Rješenju se navode i rezultati organoleptičnog (senzornog) ispitivanja.

(2) Organoleptično (senzorno) ispitivanje vina provodi se sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine« br. 106/04 i 137/12).

Članak 6.

(1) Vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ocjenjuju se metodom »100 bodova«, sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina.

(2) Vina iz stavka 1. ovoga članka, sukladno rezultatima organoleptičnog (senzornog) ispitivanja, stječu pravo na označavanje tradicionalnim izrazom sukladno Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine« br. 141/10, 31/11, 78/11, 120/12).

(3) Vina bez zaštićene oznake izvornosti ocjenjuju se metodom »da/ne«, sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina.

(4) Vina bez zaštićene oznake izvornosti s oznakom sorte i/ili godine berbe (sortna vina) se ocjenjuju metodom „da/ne», sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, pri čemu se ocjenjivačima obvezno najavljuje sorta od koje je vino proizvedeno i koja će biti označena.

IZMJENA RJEŠENJA I MARKICA

Članak 7.

(1) Rješenje se može izmijeniti na zahtjev stranke.

(2) Centar može, na zahtjev stranke izmijeniti markice odnosno vrpce kojima je vino označeno u prometu, uz opis činjeničnog stanja ili okolnosti koje su razlog za izmjenu, a koje se navode u obrazloženju izmjene Rješenja.

(3) Centar je nadležan za kontrolirano zaprimanje i uništavanje neupotrebljenih markica preostalih po izmjeni Rješenja.

NAKNADE

Članak 8.

(1) Odredbe članka 4. Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine« br. 7/97, 57/00 i 137/12) primjenjuju se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, pjenušava vina i specijalna vina.

(2) Odredbe članka 5. Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva primjenjuju se na vina bez zaštićene oznake izvornosti kao i na vina bez zaštićene oznake izvornosti sa oznakom sorte i/ili godine berbe (sortna vina).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vina proizvedena od grožđa berbe 2013. nadalje.

(2) Odredbe članaka 2., 3., 4., 5. i članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na vina proizvedena do 30. lipnja 2013. godine.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti članak 6.a Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124

Urbroj: 525-07/0034-13-5

Zagreb, 22. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.