Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama

NN 144/2013 (4.12.2013.), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama

MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

3086

Na temelju članka 151. stavka 2. i 3. te članka 85. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom proglašavaju strogo zaštićene vrste, propisuje se detaljni sadržaj zahtjeva za izdavanje dopuštenja za odstupanja od strogih mjera zaštite, postupanje s mrtvim ili ozlijeđenim primjercima strogo zaštićenih vrsta, sadržaj, način izrade i postupak donošenja plana upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planom, dodatna pravila označavanja strogo zaštićenih životinja, iznimke od propisanih načina označavanja te postupanje u slučaju oštećenja ili gubitka izvorne oznake strogo zaštićene životinje.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Prilog II i IV. Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)(u daljnjem tekstu: Direktiva o staništima),

– Prilog I. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode,

2. Zakon je Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013),

3. participativni pristup je pristup koji podrazumijeva uključivanje svih ključnih dionika i zajedno s njima razrađivanje i definiranje ključnih problema, ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti,

4. razvojni oblik je svaki oblik u kojem se životinje, biljke, alge, gljive i lišajevi pojavljuju tijekom svog životnog ciklusa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

Članak 4.

(1) Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se vrste navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: strogo zaštićene vrste).

(2) Strogo zaštićene vrste u Prilogu I. navode se nazivom reda, porodice i vrste, odnosno podvrste, i to znanstvenim i hrvatskim nazivom. Uz svaku vrstu navode se i kriteriji za uvrštavanje na popis ovisno o ugroženosti, međunarodnom sporazumu kojim je to određeno te ovisno da li se radi o endemu, uz gdje je to potrebno, dodatne napomene.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na žive i mrtve jedinke strogo zaštićenih vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika, u svim njihovim razvojnim oblicima.

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanjem dopuštenja za provođenje radnji iz članka 155. stavka 2. i dopuštenja za iznimnu uporabu sredstava iz članka 66. stavaka 1. i 2. Zakona dostavlja se Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, pored podataka propisanih člankom 156. stavkom 1. Zakona, sadrži i podatke o:

1) podnositelju zahtjeva i/ili provoditelju aktivnosti i to:

– za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte;

2) strogo zaštićenoj vrsti za koju se traži dopuštenje (znanstveni i hrvatski naziv vrste, podvrste ili više taksonomske skupine);

3) radnji iz članka 153. stavaka 1., 2. i/ili 3. Zakona za koju se traži dopuštenje;

4) razlogu iz članka 155. stavka 2. Zakona zbog kojeg se traži dopuštenje;

5) nužnosti i opravdanosti provođenja planirane metode, radnje i aktivnosti te nepostojanja drugih pogodnih mogućnosti s obrazloženjem;

6) iznimnom korištenju zabranjenih sredstava za hvatanje i/ili ubijanje iz članka 66. stavaka 1. i 2. Zakona;

7) planiranom/maksimalnom broju utjecanih jedinki strogo zaštićene vrste, njihovih dijelova i/ili razvojnih stadija, na koje će se primijeniti radnja iz članka 153. stavaka 1., 2. i/ili 3. Zakona, odnosno obrazloženje, u slučaju korištenja neselektivnih metoda hvatanja, kad nije moguće predvidjeti broj utjecanih jedinki.

Članak 6.

(1) O provedenoj radnji sa strogo zaštićenom vrstom iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi se izvješće Ministarstvu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

– rješenju Ministarstva kojim je dopušteno provođenje zabranjene radnje (KLASA, URBROJ i datum izdavanja),

– nositelju dopuštenja, izrađivaču Izvješća i provoditeljima aktivnosti,

– strogo zaštićenoj vrsti (znanstveni i hrvatski naziv vrste ili podvrste, odnosno više taksonomske skupine u slučaju da nije moguće odrediti vrstu u trenutku predaje Izvješća) i broju utjecanih jedinki, odnosno njihovih dijelova i/ili razvojnih stadija,

– realiziranim aktivnostima (opis provedene aktivnosti, lokacija obavljanja aktivnosti, datum provedbe aktivnosti, korištena sredstva).

Članak 7.

(1) Postupanje s mrtvim, ozlijeđenim ili bolesnim strogo zaštićenim životinjama uređeno je Sustavom za dojavu i praćenje kojeg uspostavlja i vodi Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod), osim za vrste koje su u Prilogu I. ovoga Pravilnika u stupcu »Napomena« označene slovom »L«.

(2) U okviru Sustava za dojavu i praćenje Zavod priprema protokole za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja za pojedine vrste ili skupine vrsta.

(3) Protokoli iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva i Zavoda.

(4) Zavod izrađuje i na svojoj internetskoj stranici objavljuje obrazac za dojavu pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja, koji nalazniku omogućava upis sljedećih podataka:

– naziv strogo zaštićene životinje (znanstveni ili hrvatski naziv vrste) ili detaljan opis,

– vrijeme nalaza,

– mjesto nalaza,

– način nalaza,

– stanje životinje,

– nalaznik,

– oznaka životinje, ako je vidljiva

– postupanje sa životinjom.

(5) Nalaznik je dužan Zavodu dojaviti pronalazak mrtve, ozlijeđene ili bolesne strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu ili telefonski u roku od 24 sata od trenutka pronalaska.

Članak 8.

(1) Plan upravljanja strogo zaštićenom vrstom s akcijskim planom (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja) donosi Ministarstvo.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka planove upravljanja, odnosno planove gospodarenja za strogo zaštićene vrste za koje u Prilogu I. ovoga Pravilnika postoji napomena da se njima upravlja sukladno posebnom propisu, usvaja i provodi nadležno središnje tijelo državne uprave.

(3) Plan upravljanja donosi se prvenstveno za vrste za koje postoji vjerojatnost značajnog antropogenog ili drugog utjecaja koji zahtijevaju poduzimanje mjera i aktivnosti u svrhu ublažavanja tog utjecaja.

(4) Prijedlog plana upravljanja izrađuje Zavod, osim u slučaju kad se radi o planovima upravljanja iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Pri izradi Plana upravljanja Zavod se rukovodi participativnim pristupom.

(6) Plan upravljanja obvezno sadrži sljedeća poglavlja:

– Sažetak,

– Uvod s opisom načina izrade,

– Opis i biologija vrste,

– Stanje populacije i staništa,

– Ugroženost,

– Zaštita vrste: mehanizmi i kapaciteti,

– Ocjena provedbe Plana,

– Vizija, opći cilj i specifični ciljevi,

– Detaljni akcijski plan,

– Provedba, nadzor i revizija Plana,

– Literatura i prilozi.

Članak 9.

(1) Žive jedinke strogo zaštićenih vrsta životinja iz skupine kralježnjaka iz Priloga I. ovoga Pravilnika, označavaju se na način propisan člankom 85. Zakona.

(2) Iznimno, ako životinju iz stavka 1. ovoga članka nije moguće propisno označiti zbog nekog trenutnog opravdanog razloga, Ministarstvo može dati suglasnost za označavanje nekom drugom jedinstvenom oznakom koja će osigurati utvrđivanje identiteta životinje.

(3) Kada okolnosti iz stavka 2. ovoga članka prestanu, predmetnu životinju potrebno je označiti na način propisan člankom 85. Zakona.

(4) Ako životinju nije moguće označiti oznakom koja će osigurati utvrđivanje identiteta, Ministarstvo može odobriti uzimanje i pohranu uzorka krvi ili drugog tkiva životinje, radi provedbe molekularne i genetske analize.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveza označavanja mikročipom ne odnosi se na:

– jedinke kornjača čiji je donji ravni dio oklopa (plastron) kraći od 100 mm,

– životinje koje su lakše od 200 grama ili one koje nisu dosegle tu težinu.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveza označavanja ne odnosi se na:

– životinje koje se privremeno drže u oporavilištima za divlje životinje, a koje se po liječenju i oporavku namjerava pustiti natrag u prirodu,

– životinje uzete iz prirode u svrhu istraživanja.

(7) Ako je izvorna oznaka oštećena, izgubljena ili narušava zdravstveno stanje životinje, vlasnik životinje dužan je zatražiti od Ministarstva suglasnost za uklanjanje stare oznake i ponovno označavanje životinje. Ministarstvo izdaje suglasnost ako utvrdi identitet životinje.

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 99/2009), osim Priloga III. toga Pravilnika koji prestaje važiti danom stupanja na snagu pravilnika o mjerama upravljanja i zaštite te uvjetima korištenja zavičajnih divljih vrsta.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka popis zaštićenih vrsta iz Priloga III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 99/2009) koje se proglašavaju strogo zaštićenim vrstama temeljem odredbi ovoga Pravilnika prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Prilog I. u kojem su navedene strogo zaštićene vrste tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/13-06/2

Urbroj: 517-07-1-13-10

Zagreb, 22. studenoga 2013.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I

STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE

ANIMALIA – ŽIVOTINJE

CHORDATA – SVITKOVCI

MAMMALIA – SISAVCI

RED

PORODICA

VRSTA – znanstveni naziv

VRSTA – hrvatski naziv

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS

NAPOMENA

UGROŽENOST

MEĐUNARODNI SPORAZUMI / EU ZAKONODAVSTVO

ENDEM


Carnivora

Canidae

Canis lupus Linnaeus, 1758

vuk

 

BE2, DS4

 

 


Felidae

Felis silvestris Schreber, 1777

divlja mačka

 

BE2, DS4

 

LLynx lynx (Linnaeus, 1758)

ris

CR

DS4

 

 


Mustelidae

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

vidra

DD 

BE2, DS4

 

 Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)

europska vidrica

RE 

BE2, DS4

 

 


Phocidae

Monachus monachus (Hermann, 1779)

sredozemna medvjedica

RE 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 


Ursidae

Ursus arctosLinnaeus, 1758

smeđi medvjed

 

BE2, DS4

 

L

Cetartiodactyla (1)

Balaenopteridae

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

veliki sjeverni kit

 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 


Bovidae

Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925

balkanska divokoza

 

DS4

DA

 


Delphinidae

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

obični dupin

DD 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 Globicephala melas (Traill, 1809)

bjelogrli dupin

 

BA2, BE2, DS4

 

 Grampus griseus (Cuvier, 1812)

glavati dupin

 

BA2, BE2, DS4

 

 Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

crni dupin

 

BA2, BE2, DS4

 

 Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

prugasti dupin

 

BA2, BE2, DS4

 

 Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

dobri dupin

EN 

BA2, BE2, DS4

 

 


Physeteridae

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

ulješura

 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 


Ziphiidae

Ziphius cavirostris Cuvier, 1823

krupnozubi dupin

 

BA2, BE2, DS4

 

 


i sve ostale vrste kitova (Cetacea) koje se prirodno pojave u Jadranskom moru

DS4

 

 

Chiroptera (2)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

sredozemni slobodnorepac

 

BE2, DS4

 

 


Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Blazijev potkovnjak

VU 

BE2, DS4

 

 Rhinolophus euryale Blasius, 1853

južni potkovnjak

VU 

BE2, DS4

 

 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

veliki potkovnjak

 

BE2, DS4

 

 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

mali potkovnjak

 

BE2, DS4

 

 Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Meheljev potkovnjak

RE 

BE2, DS4

 

 


Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

širokouhi mračnjak

DD 

BE2, DS4

 

 Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

sjeverni noćnjak

 

BE2, DS4

 

 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

kasni noćnjak

 

BE2, DS4

 

 Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

primorski šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

dugokrili pršnjak

EN 

BE2, DS4

 

 Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001

mali brkati šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis aurascens Kuzyakin, 1935

primorski brkati šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

velikouhi šišmiš

VU 

BE2, DS4

 

 Myotis blythii (Tomes, 1857)

oštrouhi šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Brandtov šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

dugonogi šišmiš

EN 

BE2, DS4

 

 Myotis dasycneme (Boie, 1825)

močvarni šišmiš

DD 

BE2, DS4

 

 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

riječni šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

riđi šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

veliki šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

brkati šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

resasti šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

veliki večernjak

DD 

BE2, DS4

 

 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

mali večernjak

 

BE2, DS4

 

 Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

rani večernjak

 

BE2, DS4

 

 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

bjelorubi šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

mali šumski šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

patuljasti šišmiš

 

DS4

 

 Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

patuljasti močvarni šišmiš

 

BE2, DS4

 

 Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

sivi dugoušan

EN

BE2, DS4

 

 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

smeđi dugoušan

 

BE2, DS4

 

 Plecotus kolombatovici Đulić, 1980

Kolombatovićev dugoušan

DD

BE2, DS4

 

 Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965

gorski dugoušan

DD 

BE2, DS4

 

 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

dvobojni šišmiš

 

BE2, DS4

 

 


i sve ostale vrste šišmiša (Chiroptera) koje se prirodno pojave na teritoriju RH

BE2, DS4

 

 

Eulipotyphla

Talpidae

Talpa europaea Linnaeus, 1758

krtica

EN *

 

 

samo populacija otoka Cresa, koja je i jedina ugrožena (*)

Rodentia

Castoridae

Castor fiber Linnaeus, 1758

dabar

 

DS4

 

L


Cricetidae

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

hrčak

 

BE2, DS4

 

 Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922)

dinarski voluhar

DD 

DS4

DA

 


Gliridae

Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

gorski puh

 

DS4

 

 Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

puh orašar

 

DS4

 

 


Spalacidae

Spalax leucodon Nordmann, 1840

sljepaš

RE 

 

 

 


Sciuridae

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)

tekunica

RE 

BE2, DS4

 

 

AVES – PTICE

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter brevipes (Severtsov, 1850)

kratkoprsti kobac

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

jastreb

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

kobac

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

sup starješina

gnijezdeća populacija (RE)

BE2, čl. 5. DP

 

 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

suri orao

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Aquila clanga Pallas, 1811

orao klokotaš

zimujuća populacija (CR)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Aquila fasciatus (Vieillot, 1822)

prugasti orao

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Aquila heliaca Savigny, 1809

orao krstaš

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Aquila nipalensis Hodgson, 1833

stepski orao

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Aquila pomarina Brehm, 1831

orao kliktaš

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

škanjac

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)

škanjac gaćaš

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829)

riđi škanjac

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

zmijar

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

eja močvarica

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

eja strnjarica

preletnička populacija (LC), zimujuća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Circus macrourus (S.G.Gmel., 1770)

stepska eja

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

eja livadarka

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

kostoberina

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

bjeloglavi sup

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

štekavac

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

patuljasti orao

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Milvus migrans (Boddaert, 1783)

crna lunja

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

crvena lunja

gnijezdeća populacija (RE)

BE2, čl. 5. DP

 

 Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

crkavica

gnijezdeća populacija (RE)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

bukoč

gnijezdeća populacija (RE), preletnička populacija (NT)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

škanjac osaš

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Anseriformes

Anatidae

Anas acuta Linnaeus, 1758

patka lastarka

gnijezdeća populacija (RE)

čl. 5. DP

 

 Anas clypeata Linnaeus, 1758

patka žličarka

gnijezdeća populacija (RE), preletnička populacija (LC)

čl. 5. DP

 

 Anas strepera Linnaeus, 1758

patka kreketaljka

gnijezdeća populacija (EN), zimujuća populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 Anser anser (Linnaeus, 1758)

siva guska

gnijezdeća populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

mala guska

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)

patka njorka

gnijezdeća populacija (NT)

BO1, čl. 5. DP

 

 Branta ruficollis (Pallas, 1769)

crvenovrata guska

 

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Cygnus columbianus (Ord, 1815)

mali labud

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

žutokljuni labud

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)

bijeli ronac

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Mergus merganser Linnaeus, 1758

veliki ronac

gnijezdeća populacija (CR)

čl. 5. DP

 

 Netta rufina (Pallas, 1773)

patka gogoljica

gnijezdeća populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 Oxyura leucocephala (Scop., 1769)

čakora

preletnička populacija (RE), zimujuća populacija (RE)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

zlatokrila utva

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

utva

 

BE2, čl. 5. DP

 

 

Apodiformes

Apodidae

Apus pallidus (Shelley, 1855)

smeđa čiopa

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758)

bijela čiopa

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

leganj

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

ćukavica

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Charadriidae

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758

morski kulik

gnijezdeća populacija (CR)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Charadrius dubius Scop., 1786

kulik sljepčić

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

kulik blatarić

preletnička populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)

šareni kulik

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

troprsti zlatar

zimujuća populacija (CR)

čl. 5. DP

 

 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

zlatar pijukavac

preletnička populacija (NT), zimujuća populacija (EN)

čl. 5. DP

 

 


Glareolidae

Glareola nordmanni Fischer, 1842

crnokrila pješčarka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)

riđokrila pješčarka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Cursorius cursor (Latham, 1787)

smeđa trkalica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Haematopodidae

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

oštrigar

preletnička populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 


Laridae

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

bjelobrada čigra

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)

bjelokrila čigra

preletnička populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

crna čigra

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Larus audouinii Payraudeau, 1826

sredozemni galeb

gnijezdeća populacija (EN)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Larus genei Brème, 1839

tankokljuni galeb

 

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Larus melanocephalus Temminck, 1820

crnoglavi galeb

preletnička populacija (DD)

BE2, čl. 5. DP

 

 Larus minutus Pallas, 1776

mali galeb

zimujuća populacija (DD)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sterna albifrons Pallas, 1764

mala čigra

gnijezdeća populacija (EN)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Sterna caspia Pallas, 1770

velika čigra

preletnička populacija (EN)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Sterna hirundo Linnaeus, 1758

crvenokljuna čigra

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sterna nilotica Gmelin, 1789

debelokljuna čigra

 

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Sterna sandvicensis Latham, 1787

dugokljuna čigra

zimujuća populacija (NT)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 


Scolopacidae

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

mala prutka

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)

kameničar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris alba (Pallas, 1764)

bijeli žalar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

žalar cirikavac

preletnička populacija (LC), zimujuća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

krivokljuni žalar

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris maritima (Brunnich, 1764)

morski žalar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris minuta (Leisler, 1812)

mali žalar

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Calidris temminckii (Leisler, 1812)

sijedi žalar

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

šljuka kokošica

gnijezdeća populacija (CR)

čl. 5. DP

 

samo gnijezdeća i proljetna preletnička populacijaGallinago media (Latham, 1787)

šljuka livadarka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)

plosnatokljuni žalar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)

mala šljuka

preletnička populacija (DD), zimujuća populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

veliki pozviždač

preletnička populacija (VU), zimujuća populacija (EN)

čl. 5. DP

 

 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

prugasti pozviždač

preletnička populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 Numenius tenuirostris Vieillot, 1817

tankokljuni prozviždač

preletnička populacija (CR)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

riđa liskonoga

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

tankokljuna liskonoga

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

pršljivac

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

šljuka

gnijezdeća populacija (CR)

čl. 5. DP

 

samo gnijezdeća i proljetna preletnička populacijaTringa glareola Linnaeus, 1758

prutka migavica

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tringa ochropus Linnaeus, 1758

crnokrila prutka

preletnička populacija (LC), zimujuća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

dugonoga prutka

preletnička populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

crvenonoga prutka

gnijezdeća populacija (CR)

čl. 5. DP

 

 Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775)

prutka sabljarka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Recurvirostridae

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

vlastelica

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

modronoga sabljarka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 

Ciconiiformes

Ardeidae

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

čaplja danguba

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ardeola ralloides (Scop., 1769)

žuta čaplja

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

bukavac

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

čaplja govedarica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)

velika bijela čaplja

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

mala bijela čaplja

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

čapljica voljak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

gak

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Ciconiidae

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

bijela roda

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

crna roda

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Threskiornithidae

Geronticus eremita (Linnaeus, 1758)

ćelavi ibis

gnijezdeća populacija (RE)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

žličarka

gnijezdeća populacija (EN)

čl. 5. DP

 

 Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

blistavi ibis

preletnička populacija (EN)

čl. 5. DP

 

 

Columbiformes

Columbidae

Columba oenas Linnaeus, 1758

golub dupljaš

gnijezdeća populacija (VU)

čl. 5. DP

 

 

Coraciiformes

Alcedinidae

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

vodomar

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Coraciidae

Coracias garrulus Linnaeus, 1758

zlatovrana

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Meropidae

Merops apiaster Linnaeus, 1758

pčelarica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Upupidae

Upupa epops Linnaeus, 1758

pupavac

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Falconiformes

Falconidae

Falco biarmicus Temminck, 1825

krški sokol

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco cherrug J.E.Gray, 1834

stepski sokol

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Falco columbarius Linnaeus, 1758

mali sokol

preletnička populacija (DD), zimujuća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco eleonorae Géné, 1839

Eleonorin sokol

gnijezdeća populacija (EN)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Falco naumanni Fleischer, 1818

bjelonokta vjetruša

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco peregrinus Tunstall, 1771

sivi sokol

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco subbuteo Linnaeus, 1758

sokol lastavičar

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

vjetruša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Falco vespertinus Linnaeus, 1766

crvenonoga vjetruša

preletnička populacija (DD)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Galliformes

Phasianidae

Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758)

tetrijeb ruševac

gnijezdeća populacija (RE)

čl. 5. DP

 

 Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

tetrijeb gluhan

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Gaviiformes

Gaviidae

Gavia adamsii (Gray, 1859)

žutokljuni plijenor

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

crnogrli plijenor

zimujuća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Gavia immer (Brunnich, 1764)

veliki plijenor

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

crvenogrli plijenor

 

BE2, čl. 5. DP

 

 

Gruiformes

Gruidae

Grus grus (Linnaeus, 1758)

ždral

preletnička populacija (LC), zimujuća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Otididae

Otis tarda Linnaeus, 1758

droplja

gnijezdeća populacija (RE)

BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

mala droplja

preletnička populacija (CR), zimujuća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Rallidae

Crex crex (Linnaeus, 1758)

kosac

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

velika sultanka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Porzana parva (Scop., 1769)

siva štijoka

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

riđa štijoka

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Porzana pusilla (Pallas, 1776)

mala štijoka

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

dugorepa sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Alaudidae

Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)

kratkoprsta ševa

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)

planinska ševa

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)

velika ševa

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Bombycillidae

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

kugara

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Certhiidae

Certhia brachydactyla Brehm, 1820

dugokljuni puzavac

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Certhia familiaris Linnaeus, 1758

kratkokljuni puzavac

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Cinclidae

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

vodenkos

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Cisticolidae

Cisticola juncidis (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

šivalica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Cuculidae

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)

afrička kukavica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Corvidae

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

kreja

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)

žutokljuna galica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Emberizidae

Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)

laponska strnadica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza cia Linnaeus, 1766

strnadica cikavica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

crnogrla strnadica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

žuta strnadica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza leucocephalos S.G.Gmel., 1771

bjeloglava strnadica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza melanocephala Scop., 1769

crnoglava strnadica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza rustica Pallas, 1776

šumska strnadica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

močvarna strnadica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

bijela strnadica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Fringillidae

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

juričica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

češljugar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

zelendur

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)

sjeverna juričica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

čižak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

batokljun

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

krstokljun

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793

veliki krstokljun

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

žutarica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Hirundinidae

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

piljak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hirundo daurica Linnaeus, 1771

daurska lastavica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hirundo rupestris Scop., 1769

hridna lastavica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hirundo rustica Linnaeus, 1758

lastavica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

bregunica

gnijezdeća populacija (VU), preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Motacillidae

Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

primorska trepteljka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Anthus cervinus (Pallas, 1811)

rusogrla trepteljka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

livadna trepteljka

preletnička populacija (LC), zimujuća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Anthus richardi Vieillot, 1818

velika trepteljka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

planinska trepteljka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

prugasta trepteljka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Motacilla alba Linnaeus, 1758

bijela pastirica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Motacilla cinerea Tunstall, 1771

gorska pastirica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Motacilla citreola Pallas, 1776

limunasta pastirica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Motacilla flava Linnaeus, 1758

žuta pastirica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Muscicapidae

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

crvendać

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ficedula albicollis (Temminck, 1815)

bjelovrata muharica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

crnoglava muharica

preletnička populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ficedula parva (Bechstein, 1792)

mala muharica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885)

sirijska muharica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)

mrki slavuj

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831)

slavuj

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

modrovoljka

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

kamenjar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)

modrokos

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Muscicapa striata (Pallas, 1764)

muharica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)

primorska bjeloguza

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)

azijska bjeloguza

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

sivkasta bjeloguza

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Oenanthe pleschanka (Lepech., 1770)

dvobojna bjeloguza

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Phoenicurus ochruros (S.G.Gmel., 1774)

mrka crvenrepka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

šumska crvenrepka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

smeđoglavi batić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)

crnoglavi batić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Oriolidae

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

vuga

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Paridae

Parus ater Linnaeus, 1758

jelova sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus caeruleus Linnaeus, 1758

plavetna sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus cristatus Linnaeus, 1758

kukmasta sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus cyanus Pallas, 1770

bijela sjenica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus lugubris Temminck, 1820

mrka sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus major Linnaeus, 1758

velika sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827

planinska sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Parus palustris Linnaeus, 1758

crnoglava sjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Passeridae

Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766)

snježni vrabac

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Petronia petronia (Linnaeus, 1766)

vrabac kamenjar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Prunellidae

Prunella atrogularis (Brandt, 1844)

crnobradi popić

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Prunella collaris (Scop., 1769)

alpski popić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

sivi popić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Reguliidae

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

vatroglavi kraljić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

zlatoglavi kraljić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Remizidae

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

sjenica mošnjarka

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Sittidae

Sitta europaea Linnaeus, 1758

brgljez

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sitta neumayer Michahelles, 1830

brgljez kamenjar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)

zidarčac

zimujuća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Sylviidae

Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)

poljski trstenjak

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus arundinaceus (Schlegel & Temminck, 1847)

veliki trstenjak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849

trstenjak žbunjar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)

crnoprugasti trstenjak

gnijezdeća populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

trstenjak ševar

preletnička populacija (CR)

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

trstenjak mlakar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)

trstenjak rogožar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

trstenjak cvrkutić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Cettia cetti (Temminck, 1820)

svilorepa

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)

voljić žbunjar

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

žuti voljić

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hippolais olivetorum (Strickland, 1837)

voljić maslinar

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hippolais pallida (Ehrenberg, 1833)

sivi voljić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

kratkokrili voljić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)

cvrčić potočar

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Locustella luscinioides (Savi, 1824)

veliki cvrčić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Locustella naevia (Boddaert, 1783)

pjegavi cvrčić

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

gorski zviždak

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

zviždak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)

azijski zviždak

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)

zlatoglavi zviždak

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

šumski zviždak

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

brezov zviždak

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

crnokapa grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia borin (Boddaert, 1783)

siva grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia cantillans (Pallas, 1764)

bjelobrka grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia communis Latham, 1787

grmuša pjenica

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

grmuša čevrljinka

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)

istočna velika grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)

crnoglava grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

pjegava grmuša

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Sylvia undata (Boddaert, 1783)

crvenooka grmuša

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Sturnidae

Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)

ružičasti čvorak

 

BE2, čl. 5. DP

 

 


Troglodytidae

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

palčić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Turdidae

Turdus torquatus Linnaeus, 1758

planinski kos

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Timaliidae

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

brkata sjenica

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Pelecaniformes

Pelecanidae

Pelecanus crispus Bruch, 1832

kudravi nesit

gnijezdeća populacija (RE)

BA2, BE2, BO1, čl. 5. DP

 

 Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

ružičasti nesit

 

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 


Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)

morski vranac

gnijezdeća populacija (LC)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)

mali vranac

gnijezdeća populacija (CR)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 

Piciformes

Picidae

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

planinski djetlić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

veliki djetlić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

crvenoglavi djetlić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

mali djetlić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

sirijski djetlić

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

crna žuna

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Jynx torquilla Linnaeus, 1758

vijoglav

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

troprsti djetlić

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Picus canus Gmelin, 1788

siva žuna

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Picus viridis Linnaeus, 1758

zelena žuna

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Podicipediformes

Podicipedidae

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

ušati gnjurac

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

ćubasti gnjurac

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

riđogrli gnjurac

zimujuća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Podiceps nigricollis Brehm, 1831

crnogrli gnjurac

gnijezdeća populacija (EN)

BE2, čl. 5. DP

 

 

Procellariiformes

Hydrobatidae

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)

burnica

 

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 


Procellariidae

Puffinus yelkouan (AcerFbi, 1827)

gregula

gnijezdeća populacija (VU)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 


Procellariidae

Calonectris diomedea (Scop., 1769)

veliki zovoj

gnijezdeća populacija (NT)

BA2, BE2, čl. 5. DP

 

 

Pteroclidiformes

Pteroclididae

Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)

kirgiska sadža

 

BE2, čl. 5. DP

 

 

Strigiformes

Strigidae

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

planinski ćuk

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

sova močvarica

 

BE2, čl. 5. DP

 

 Asio otus (Linnaeus, 1758)

mala ušara

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Athene noctua (Scop., 1769)

sivi ćuk

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

ušara

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

mali ćuk

gnijezdeća populacija (VU)

BE2, čl. 5. DP

 

 Otus scops (Linnaeus, 1758)

ćuk

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Strix aluco Linnaeus, 1758

šumska sova

gnijezdeća populacija (LC)

BE2, čl. 5. DP

 

 Strix uralensis Pallas, 1771

jastrebača

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 


Tytonidae

Tyto alba (Scop., 1769)

kukuvija

gnijezdeća populacija (NT)

BE2, čl. 5. DP

 

 

REPTILIA – GMAZOVI

Chelonii

Cheloniidae

Caretta caretta(Linnaeus, 1758)

glavata želva

VU

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

zelena želva

 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 


Dermochelyidae

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

sedmopruga usminjača

 

BA2, BE2, BO1, DS4

 

 


Emydidae

Emys orbicularis (Linnaeus,1758)

barska kornjača

 

BE2, DS4

 

 Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)

riječna kornjača

EN

BE2, DS4

DA

 


Testudinidae

Testudo hermanni Gmelin, 1789

kopnena kornjača

 

BE2, DS4

 

 

Squamata

Anguidae

Pseudopus apodus (Pallas,1775)

blavor

 

BE2, DS4

 

 


Lacertidae

Algyroides nigropunctatus (Duméril & Bibron, 1839)

mrki (ljuskavi) gušter

 

BE2, DS4

DA

 Dalmatolacerta oxycephala Duméril & Bibron,1839

oštroglava gušterica

 

DS4

DA

 Dinarolacerta mosorensis (Kolombatovic,1886)

mosorska gušterica

VU

DS4

DA

 Iberolacerta horvathi (Méhelÿ,1904)

velebitska gušterica

 

BE2, DS4

DA

 Lacerta agilis Linnaeus,1758

livadna gušterica

 

BE2, DS4

 

 Lacerta bilineata Daudin, 1802

zapadnomediteranski zelembać

 

DS4

 

 Lacerta trilineata Bedriaga, 1886

veliki zelembać

 

BE2, DS4

 

 Lacerta viridis (Laurenti,1768)

zelembać

 

BE2, DS4

 

 Podarcis melisellensis (Braun,1877)

krška gušterica

 

BE2, DS4

DA

 Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

zidna gušterica

 

BE2, DS4

 

 Podarcis siculus adriatica (Werner, 1902)

jadranska primorska gušterica

 

 

DA

 Podarcis siculus ragusae (Wettstein, 1931)

dubrovačka primorska gušterica

 

 

DA

 Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

živorodna gušterica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 


Scincidae

Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833

ivanjski rovaš

EN

BE2, DS4

 

 


Colubridae

Coronella austriaca (Laurenti,1768)

smukulja

 

BE2, DS4

 

 Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

žuta poljarica/smičalina

EN

BE2, DS4

 

 Elaphe quatuorlineata (Bonnaterre, 1790)

četveroprugi kravosas

 

BE2, DS4

DA

 Hierophis gemonensis (Laurenti,1768)

šara poljarica

 

BE2

DA

 Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

crna poljarica/crnica

 

BE2,DS4

 

 Natrix tessellata (Laurenti,1768)

ribarica

 

BE2, DS4

 

 Platyceps najadum (Eichwald, 1831)

šilac

 

BE2, DS4

 

 Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)

crnokrpica

 

BE2, DS4

 

 Zamenis longissimus (Laurenti,1768)

bjelica

 

BE2, DS4

 

 Zamenis situla (Linnaeus,1758)

crvenkrpica

 

BE2, DS4

 

 


Viperidae

Vipera ammodytes (Linnaeus,1758)

poskok

 

BE2, DS4

 

 Vipera ursinii (Bonaparte,1835)

planinski žutokrug

EN

BE2, DS4

DA

 

AMPHIBIA – VODOZEMCI

Anura

Pelobatidae

Pelobates fuscus (Laurenti,1768)

češnjača

DD

BE2, DS4

 

 


Bombinatoridae

Bombina bombina (Linnaeus,1761)

crveni mukač

 

BE2, DS4

 

 Bombina variegata (Linnaeus,1758)

žuti mukač

 

BE2, DS4

 

 


Bufonidae

Bufo viridis (Laurenti,1768)

zelena krastača

 

BE2, DS4

 

 


Hylidae

Hyla arborea (Linnaeus,1758)

gatalinka

 

BE2, DS4

 

 


Ranidae

Pelophylax lessonae (Camerano,1882)

mala zelena žaba

 

DS4

 

 Rana arvalis Nilsson, 1842

močvarna smađa žaba

 

BE2, DS4

 

 Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

šumska smeđa žaba

 

BE2, DS4

 

 Rana latastei Boulenger, 1879

lombardijska smeđa žaba

EN

BE2, DS4

DA

 

Caudata

Proteidae

Proteus anguinus Laurenti, 1768

čovječja ribica

EN

BE2, DS4

DA

 


Salamandridae

Salamandra atra (Laurenti, 1768)

crni daždevnjak

DD

BE2, DS4

DA

 Triturus carnifex (Laurenti,1768)

veliki vodenjak

 

BE2, DS4

DA

 Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903)

veliki dunavski vodenjak

 

BE2, DS4

DA

 

RIBE

CEPHALASPIDIOMORPHI – PAKLARE

Petromyzontiformes

Petromyzontidae

Eudontomyzon mariae

ukrajinska paklara

načelo predostrožnosti


 

 Eudontomyzon vladykovi (= Eudontomyzon danfordi)

dunavska paklara

načelo predostrožnosti

 

 

 Lampetra zanandreai (= Lethenteron zanandreai)

primorska paklara

EN

BE2

 

 Petromyzon marinus

morska paklara

načelo predostrožnosti


 

 

CHONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) – HRSKAVIČNJAČE

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

Carcharhinus plumbeus

pas tupan

EN

 

 

 

Prionace glauca

pas modrulj

VU

 

 

 

Sphyrinidae

Sphyrna zygaena

jaram, mlat

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Triakidae

Galeorhinus galeus

butor

EN

 

 

 

Hexanchiformes

Hexanchidae

Heptranchias perlo

volonja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Hexanchus griseus

glavonja

VU

 

 

 

Lamniformes

Alopiidae

Alopias vulpinus

pas lisica

VU

 

 

 


Cetorhinidae

Cetorhinus maximus

psina golema

EN

 

 

 


Lamnidae

Carcharodon carcharias

velika bijela psina

EN

BO1

 

 


Isurus oxyrinchus

kučak

CR

BO1

 

 


Lamna nasus

kučina

CR

 

 

 


Odontaspididae

Carcharias taurus

psina zmijozuba, trošiljka

CR

BA2

 

 Odontapsis ferox

psina zmijozuba, petošiljka

DD, načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Mylobatiiformes

Dasyatidae

Dasyatis pastinaca

žutuga

VU

 

 

 

Gymnuridae

Gymnura altavela

leptirica

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Mobulidae

Mobula mobular

golub uhan

VU

BE2

 

 

Pristiformes

Pristidae

Pristis pectinata

pilan

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Rajiformes

Rajidae

Dipturus batis

volina

CR

BA2

 

 

Dipturus oxyrinchus

klinka

VU

 

 

 

Rhinobatiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos rhinobatos

ražopas

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Squaliformes

Oxynotidae

Oxynotus centrina

prasac

EN

BA2

 

 

Squatiniformes

Squatinidae

Squatina oculata

sklat žutan

 

BA2

 

 

Squatina squatina

sklat sivac

CR

 

 

 

ACTINOPTERYGII – ZRAKOPERKE

Acipenseriformes

Acipenseridae

Acipenser gueldenstaedtii

jesetra

RE

 

 

 

Acipenser naccarii

jadranska jesetra

CR (EN)

BE2, DS4

 

 

Acipenser nudiventris

sim

RE

 

 

 

Acipenser stellatus

pastruga

RE

 

 

 

Acipenser sturio *

atlantska jesetra

RE

BE2

 

 

Huso huso

moruna

RE

BE2

 

 

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla anguilla

jegulja

CR na razini Europske unije

 

 

samo populacije u Vranskom jezeru kraj Biograda n/M (uključujući i kanal Prosiku) i u rijeci Krki (uzvodno od Skradinskog buka)


Clupeidae

Alosa fallax

čepa

EN


 

samo populacije na području ekološke mreže Natura 2000 HR5000031 Delta Neretve

Alosa immaculata (= Alosa pontica)

crnomorska haringa

DD, načelo predostrožnosti


 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Alburnus arborella (= Alburnus albidus)

primorska uklija

VU

 

 

 

Alburnus neretvae (= Alburnus albidus)

neretvanska uklija

načelo predostrožnosti

 

 

 

Alburnus sarmaticus (= Chalcalburnus chalcoides)

velika pliska

VU

 

 

 

Aulopyge huegelii

oštrulja

EN

 

 

 Barbus plebejus

mren

EN


 

samo populacije u rijekama Krki i Krupi te u dijelu toka Zrmanje koji se nalazi unutar granica Parka prirode Velebit

Carassius carassius

karas

VU

 

 

samo populacije na području Parka prirode Lonjsko polje, Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura Drava

Chondrostoma phoxinus

podbila

CR

 

 

 

Delminichtys adspersus (= Phoxinellus adspersus)

imotska gaovica

VU

 

 

 

Delminichtys ghetaldii (= Phoxinellus ghetaldii)

popovska gaovica

EN

 

 

 

Delminichtys jadovensis (= Phoxinellus jadovensis)

jadovska gaovica

CR

 

DA

 

Delminichtys krbavensis (= Phoxinellus krbavensis)

krbavski pijor

CR

 

DA

 

Leucaspius delineatus

belica

VU

 

 

 

Phoxinellus alepidotus

pijurica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phoxinellus dalmaticus

dalmatinska gaovica

VU

 

DA

 

Romanogobio benacensis

 

načelo predostrožnosti

 

 

 

Romanogobio kesslerii (= Gobio kesslerii)

Keslerova krkuša

načelo predostrožnosti

 

 

 

Romanogobio uranoscopus (= Gobio uranoscopus)

tankorepa krkuša

načelo predostrožnosti

 

 

 

Romanogobio vladykovi (= Gobio albipinnatus)

bjeloperajna krkuša

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Rutilus aula

masnica

NT

 

 

 

Squalius microlepis

makal

CR

 

 

 

Squalius zrmanjae

zrmanjski klen

VU

 

DA

samo populacije u rijeci Krupi i u dijelu toka Zrmanje koji se nalazi unutar granica Parka prirode VelebitTelestes ukliva

cetinska ukliva

CR

 

DA

 

Telestes croaticus (= Phoxinellus croaticus)

hrvatski pijor

EN

 

DA

 

Telestes fontinalis (= Phoxinellus fontinalis)

krbavska gaovica

EN

 

DA

 

Telestes karsticus

kapelska svijetlica

 

 

DA

 

Telestes metohiensis (= Phoxinellus metohiensis)

gatačka gaovica

RE

 

 

 

Telestes polylepis

svijetlica

CR

 

DA

 

Telestes souffia (= Leuciscus souffia)

blistavec

VU

 

 

 

Telestes turskyi

turski klen

CR

 

DA

 

Cobitidae

Cobitis bilineata (= Cobitis taenia)

dvoprugasti vijun

načelo predostrožnosti

 

 

 

Cobitis dalmatina (= Cobitis taenia)

cetinski vijun

VU

 

DA

 

Cobitis elongata

veliki vijun

VU


 

 

Cobitis illyrica (= Cobitis taenia)

ilirski vijun

VU


DA

 

Cobitis jadovensis (= Cobitis taenia)

jadovski vijun

 


DA

 

Cobitis narentana (= Cobitis taenia)

neretvanski vijun

VU


 

 

Misgurnus fossilis

piškur

VU


 

 

Sabanejewia balcanica (= Sabanejewia aurata)

zlatni vijun

VU


 

 

Cyprinodontiformes

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

obrvan

EN

BE2

 

 

Esociformes

Umbridae

Umbra krameri

crnka

EN

BE2

 

 

Gasterosteiformes

Gastrosteidae

Gasterosteus aculeatus

koljuška

EN

 

 

 

Syngnathidae

Hippocampus hippocampus

konjić kratkokljunić

DD

BE2

 

 

Hippocampus guttulatus (= Hippocampus ramulosus)

konjić dugokljunić

VU

BE2

 

 

Perciformes

Blennidae

Salaria fluviatilis

riječna babica

VU

 

 

 

Labridae

Labrus viridis

drozd

VU

 

 

 

Percidae

Gymnocephalus baloni

Balonijev balavac

VU

 

 

 

Gymnocephalus schraetzer

prugasti balavac

CR

 

 

 

Zingel streber

mali vretenac

VU


 

 

Zingel zingel

veliki vretenac

VU

 

 

 

Gobiidae

Knipowitschia croatica

vrgoračka gobica

CR

 

DA

 

Knipowitschia mrakovcici

visovački glavočić

EN

 

DA

 

Knipowitschia panizzae

glavočić vodenjak

načelo predostrožnosti


 

 

Knipowitschia radovici

radovićev glavočić

DD

 

DA

 

Padogobius bonelli

slatkovodni glavočić

EN

 

 

 

Pomatoschistus canestrinii

glavočić crnotrus

EN

BE2

 

 

Salmoniformes

Salmonidae

Salmo dentex

zubatak

CR

 

 

 

Salmo farioides

primorska pastrva

EN

 

 

 

Salmo marmoratus

glavatica

CR

 

 

 

Salmo visovacensis

visovačka pastrva

EN

 

DA

 Salmothymus obtusirostris (= Salmo obtusirostris)

mekousna

CR

 

 

samo populacije u rijekama: Krka, Jadro unutar ihtiološkog rezervata i Vrljika od izvora do ušća rijeke Sije, te na području Delte Neretve

Scorpeniformes

Cottidae

Cottus gobio

peš

VU samo populacija iz Zrmanje kao sinonim Cottus ferrugineus.

 

 

 

AVERTEBRATA – BESKRALJEŠNJACI (11)

ECHINODERMATA – BODLJIKAŠI

Echinothuroida

Diadematidae

Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)

igličasti ježinac

 

BE2, BA2,DS4

 

 

Valvatida

Asterinidae

Asterina pancerii (Gasco, 1870) 

panceriova zvjezdica

 

BE2, BA2

 

 

Ophidiasteridae

Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)

zmijolika zvijezda

 

BE2, BA2

 

 

BRYOZOA – MAHOVNJACI

Cyclostomatida

Horneridae

Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758)

 

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

ARTHROPODA – ČLANKONOŠCI

INSECTA – KUKCI

Coleoptera

Carabidae

Acupalpus elegans (Dejean, 1829)

nakićeni perjanik

VU

 

 

 

Agonum hypocrita Apfelbeck, 1904

sjajno-smeđi gluhak

EN

 

 

 

Amara crenata Dejean, 1828

rovašeni spoljac

VU

 

 

 

Amara curta Dejean, 1828

uzklišeni spoljac

VU

 

 

 

Amara ingenua (Duftschmid, 1812)

široki spoljac

VU

 

 

 

Anisodactylus intermedius Dejean, 1829

prijelazni mjedoprst

VU

 

 

 

Anophthalmus aidovskanus gorjancensis Daffner, 1996

ajdovkanski slijepac

VU

 

 

 

Anophthalmus jalzici Daffner, 1996

Jalžićev slijepac

VU

 

 

 

Anophthalmus kaufmanni weingaertneri Winkler, 1912

Kaufmannov slijepac

EN

 

 

 

Anophthalmus kerteszi kerteszi Csiki, 1912

Kerteszov slijepac

EN

 

 

 

Anophthalmus maderi maderi (Winkler, 1914)

krčki slijepac, Maderov sliepac

EN

 

DA

 

Anophthalmus maderi suicanus (J. Müller, 1924)

creski slijepac

EN

 

DA

 Anophthalmus schaumii hochetlingeri Winkler, 1912

majušni sliepac

EN

 

 

 

Anophthalmus schmidtii flachi Winkler, 1912

plošno-svedeni slijepac

EN

 

 

 

Anophthalmus schmidtii istriensis J.Müller, 1909

plošno-svedeni slijepac

VU

 

 

 

Anophthalmus schmidtii soosii Csiki, 1912

plošno-svedeni slijepac

VU

 

 

 

Anophthalmus scopolii paveli Csiki, 1899

Scopoliev slijepac

VU

 

 

 

Anophthalmus winklerianus Jeannel, 1926

Winklerov slijepac

CR

 

 

 

Apotomus rufus (P. Rossi, 1790)

crnkasto-smeđi tankobok

VU

 

 

 

Aptinus acutangulus Chaudoir, 1876

duguljasti kusokrilac

VU

 

 

 

Bembidion decorum decorum (Panz., 1799)

ploho-svedeni šiljkaš

EN

 

 

 

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

plosnati šiljkaš

VU

 

 

 

Bembidion ephippium (Marsham, 1802)

sedlasti šiljkaš

VU

 

 

 

Bembidion lunatum Duftschmid, 1812

mjesečnjak šiljkaš

VU

 

 

 

Bembidion nobile Rottenberg, 1870

plemeniti šiljkaš

VU

 

 

 

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777)

osmopjegi šiljkaš

VU

 

 

 

Bembidion tenellum tenellum Erichson, 1837

tanani šiljkaš

VU

 

 

 

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758)

piknjasti rupičac

VU

 

 

 

Bradycellus ruficollis Stephens, 1828

vrani sporac

VU

 

 

 

Carabus clathratus auraniensis Müller, 1902

 

CR

 

 

 

Carabus variolosus nodulosus Creutzer, 1799

čvorasti trčak

VU

 

 

 

Carterus dama P.Rossi, 1792

često-piknjasti šijak

CR

 

 

 

Chlaenius tristis tristis Schaller, 1783

baršunasta zelenka

EN

 

 

 

Cicindela maritima maritima Dejean, 1822

primorska hitra

VU

 

 

 

Croatotrechus tvrtkovici Casale & Jalžić, 1999

Tvrtkovićev sliepac, tvrtkovićev trkač

VU

 

DA

 

Cychrus hampei Gestro, 1875

Hampeov cvrkutić

EN

 

 

 

Cymindis axillaris adriatica G. Müller, 1921

uzani noćnjak

VU

 

 

 

Dalmataphaenops chiarae Monguzzi, 1993

jasni sliepac

CR

 

 

 

Demetrias monostigma Samouelle, 1819

piknjasto-prugavi mastičar

VU

 

 

 Ditomus calydonius calydonius P. Rossi, 1790

rupčasti šijak

CR

 

 

 

Ditomus tricuspidatus Fabricius, 1792

trorogi šijak

CR

 

 

 

Duvalius biokovensis Holdhaus, 1911

biokovski tankonožić

CR

 

 

 

Duvalius comes Scheibel, 1934

tankonožić pratilac

CR

 

 

 

Duvalius erichsonii netolitzkyi J. Müller, 1908

Erichsonov tankonožić

EN

 

 

 

Duvalius eurydice Schaufuss, 1881

Euridikin tankonožić

VU

 

 

 

Duvalius klimeschi Winkler, 1914

Klimeschov tankonožić

EN

 

 

 

Duvalius kodrici Scheibel, 1938

Kodrićev tankonožić

CR

 

 

 

Duvalius langhofferi (Csiki, 1913)

Langhofferov golemaš

EN

 

DA

 

Duvalius lucidus (J.Müller, 1903)

brački golemaš

EN

 

DA

 

Duvalius novaki giromettae J. Müller, 1912

Novakov tankonožić

EN

 

 

 

Duvalius novaki novaki J. Müller, 1911

Novakov tankonožić

CR

 

 

 

Duvalius novaki sinjanus J. Müller, 1913

Novakov tankonožić

EN

 

 

 

Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926

Novakov tankonožić

EN

 

 

 

Duvalius opermanni Scheibel, 1933

Opermanov golemaš

CR

 

DA

 

Duvalius reitteri L. Miller, 1881

Reitterov tankonožić

VU

 

 

 

Duvalius schatzmayri J. Müller, 1912

Schatzmayerov tankonožić

VU

 

 

 

Duvalius styx Apfelbeck, 1904

podzemni tankonožić

CR

 

 

 

Dyschirius abditus (Fedorenko, 1993)

sakriveni gonetar

VU

 

 

 

Dyschirius bacillus arbensis G. Müller, 1911

štapičasti gonetar

VU

 

 

 

Dyschirius extensus Putzeys, 1846

izduženi gonetar

EN

 

 

 

Dyschirius laeviusculus Putzeys, 1846

nadsvođeni gonetar

VU

 

 

 

Gynandromorphus etruscus etruscus Quensel, 1806

etruščanski šarič

VU

 

 

 

Harpalus karamani hoffmanni Schauberger, 1928

Karamanov teklić

VU

 

 

 

Harpalus pumilus Sturm, 1818

sićušni teklić

VU

 

 

 

Laemostenus cavicola erberii Schaufuss, 1863

troglofilna lakomica

VU

 

 

 

Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903

troglofilna lakomica

VU

 

 

 

Laemostenus cavicola redtenbacheri Schaufuss, 1865

troglofilna lakomica

VU

 

 

 Laemostenus cavicola romualdi J.Müller, 1905

troglofilna lakomica

VU

 

 

 

Laemostenus cavicola sinjensis J.Müller, 1906

troglofilna lakomica

VU

 

 

 

Lovricia aenigmatica Jalžić & Lakota & Mlejnek, 2002

zagonetna lovricija

CR

 

DA

 

Lovricia jalzici Pretner, 1979

Jalžićeva lovrićija

CR

 

DA

 

Lymnastis dieneri croaticus Székessy, 1937

široko-piknjasti šiljkaš

CR

 

 

 

Molops biokovensis J.Müller, 1916

biokovska veronija

EN

 

DA

 

Molops bucephalus Dejean, 1828

širokoglava veronija

CR

 

 

 

Molops curtulus troglavensis J.Müller, 1917

zaobljeno-poredna veronija

CR

 

 

 

Molops dinaricus Apfelbeck, 1904

dinarska veronija

VU

 

 

 

Molops elatus liburnicus J.Müller, 1908

visoko-svedena veronija

VU

 

 

 

Molops elatus livnensis J.Müller, 1930

visoko-svedena veronija

VU

 

 

 

Molops obtusangulus novaki J.Müller, 1930

tupokuta veronija

CR

 

 

 

Molops obtusangulus velebiticus J.Müller, 1917

tupokuta veronija

CR

 

 

 

Molops ovipennis latiusculus Kraatz, 1879

ovalnopokriljna veronija

EN

 

 

 

Molops promissus Heyden, 1875

dugačka veronija

VU

 

 

 

Molops winkleri Breit, 1914

Winklerova veronija

VU

 

 

 

Myas chalybeus (Palliardi, 1825)

metalno-plava veronija

VU

 

 

 

Nebria dahlii velebitica Heyden, 1884

fino-rupičasto lanešce

CR

 

 

 

Nebria velebiticola Reitter, 1902

velebitsko lanešce

CR

 

DA

 

Neotrechus amabilis Schaufuss, 1863

ljupki tankonožić

EN

 

 

 

Neotrechus dalmatinus dalmatinus L. Miller, 1861

dalmatinski tankonožić

VU

 

 

 

Neotrechus dalmatinus dinaricus J.Müller, 1912

dalmatinski tankonožić

EN

 

 

 

Neotrechus ganglbaueri bluehweissi A. Hoffmann, 1913

Ganglbauerov tankonožić

CR

 

 

 

Neotrechus ganglbaueri ganglbaueri Padewieth, 1891

Ganglbauerov tankonožić

VU

 

 

 

Neotrechus ganglbaueri svilajensis Winkler, 1926

Ganglbauerov tankonožić

EN

 

 

 

Neotrechus ganglbaueri svircevi J.Müller, 1925

Ganglbauerov tankonožić

CR

 

 

 

Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937

Paganettiev tankonožić

CR

 

 

 Neotrechus suturalis otiosus Obenberger, 1917

šavasti tankonožić

EN

 

 

 

Ocys hoffmanni (Netolitzky, 1917)

Hoffmannov šiljkaš

EN

 

 

 

Omphreus apfelbecki apfelbecki Reitter, 1893

crni lijenac

EN

 

 

 

Omphreus apfelbecki biokovensis Csiki, 1908

crni lijenac

CR

 

 

 

Omphreus apfelbecki dinaricus Apfelbeck, 1904

crni lijenac

EN

 

 

 

Omphreus apfelbecki mosorensis J.Müller, 1930

crni lijenac

CR

 

 

 

Oodes gracilis A. Villa & GB. Villa, 1833

tanki hodac

VU

 

 

 

Parazuphium chevrolatii chevrolatii Laporte, 1833

Chevrolatiev mračnjak

CR

 

 

 

Parazuphium novaki J.Müller, 1934

Novakov mračnjak

CR

 

 

 

Perileptus areolatus areolatus Creutzer, 1799

dvobrazdasti šiljkaš

VU

 

 

 

Platynus krynickii Sperk, 1825

Krynickiev kitan

VU

 

 

 

Poecilus koyi lossinianus Fairmaire, 1860

Koyiev sjajničar

VU

 

DA

 

Poecilus koyi mosorensis Jedlička, 1924

Koyiev sjajničar

VU

 

DA

 

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785)

dvomrlji mračnjak

VU

 

 

 

Polistichus fasciolatus (P.Rossi, 1790)

U-mračnjak

CR

 

 

 

Pterostichus cognatus (Dejean, 1831)

šumsko-planinska veronija

VU

 

 

 

Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812)

valjkasta veronija

VU

 

 

 

Pterostichus variolatus carniolicus Ganglbauer, 1891

mjedeno-rudasta veronija

EN

 

 

 

Reicheidius frondicola (Reitter, 1881)

malik listinca

VU

 

 

 

Reicheiodes rotundipennis rotundipennis Chaudoir, 1843

okruglokrili gonetar

VU

 

 

 

Spelaeodytes mirabilis L. Miller, 1863

trnonogi rovač

VU

 

 

 

Stenolophus narentinus Drovenik & Peks, 1999

neretvanski obuvenac

EN

 

 

 

Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828

crnoglavi obuvenac

EN

 

 

 

Trechus cavernicola J. Frivaldszky, 1881

špiljski tankonožić

EN

 

 

 

Trechus croaticus Dejean, 1831

smeđe-žuti tankonožić

VU

 

DA

 

Trechus limacodes jucundus Csiki, 1912

suženo-jajoliki tankonožić

EN

 

 

 Trechus nonveilleri J. Müller, 1930

Nonveillerov tankonožić

CR

 

 

 

Trechus validipes illyricus Jeannel, 1921

jakonogi tankonožić

EN

 

 

 

Trechus validipes validipes K. Daniel, 1902

jakonogi tankonožić

CR

 

 

 

Typhlotrechus bilimeki circovichi (J. Müller, 1922)

creski trkač

EN

 

DA

 

Typhlotrechus bilimeki croaticus Hampe, 1871

piknjasto-prugavi tankonožić

EN

 

DA

 

Typhlotrechus bilimeki fassatii Maran, 1947

Bilimekijev tankonožić

CR

 

 

 

Typhlotrechus bilimeki istrus J. Müller, 1926

Bilimekijev tankonožić

VU

 

 

 

Typhlotrechus bilimeki jureceki Maran, 1947

Bilimekijev tankonožić

EN

 

 

 

Typhlotrechus bilimeki kiesenwetteri Schaum, 1862

Bilimekijev tankonožić

VU

 

 

 

Typhlotrechus bilimeki likanensis Schaufuss, 1882

fino-prugavi tankonožić

EN

 

DA

 

Typhlotrechus velebiticus parcestriatus Scheibel, 1938

velebitski tankonožić

EN

 

DA

 

Typhlotrechus velebiticus velebiticus Ganglbauer, 1904

velebitski tankonožić

VU

 

DA

 

Winklerites paganettii (J. Müller, 1911)

Paganettiev balkanac

CR

 

 

 

Zuphium olens olens (P.Rossi, 1790)

pjegavi mračnjak

VU

 

 

 

Cerambycidae

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

hrastova strizibuba

 

BE2, DS4

 

 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

alpinska strizibuba

 

BE2, DS4

 

 

Cetoniidae

Osmoderma eremita sensu lato

mirišljavi samotar

 

BE2, DS4

 

 

Dytiscidae

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)

dvoprugasti kozak

 

BE2, DS4

 

 

Leiodidae

Antroherpon matulici (Reitter, 1903)

matulićev dugonožac

VU

 

 

 

Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970

Deelemanov sniježnik

VU

 

DA

 

Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970

Driolijev sniježnik

VU

 

 

 

Croatodirus bozicevici Casale & Giachino & Jalžić, 2000

Božičevićev filtrator

CR

 

DA

 

Croatodirus ozimeci Casale & Giachino & Jalžić, 2000

Ozimecov filtrator

CR

 

DA

 

Hadesia vasiceki J.Müller, 1911

vašičekova hadezija

CR

 

 

 

Leptodirus hochenwartii pretneri J.Müller, 1926

pretnerov dugovratić

VU

DS4

 

 

Prospelaeobates bognoloi Etonti & Giachino, 1996

creski tankovratić

CR

 

DA

 Spelaeobates kraussi J. Müller, 1903

Krausov tankovratić

VU

 

DA

 

Spelaeobates peneckei J. Müller, 1903

Peneckov tankovratić

VU

 

DA

 

Speoplanes giganteus giganteus (J. Müller, 1911)

mosorski gorostas

VU

 

DA

 

Scydmaenidae

Euconnus bazgoviensis Hlavač & Vit, 2005

brački čunjaš

CR

 

DA

 

Staphylinidae

Bryaxis issensis (J. Müller, 1909)

viški prekobrojac

EN

 

DA

 

Machaerites cognatus Nonveiller & Pavičević, 2001

fužinski žmurac

CR

 

DA

 

Machaerites croaticus Nonveiller & Pavičević, 2001

hrvatski žmurac

CR

 

DA

 

Machaerites intermedius Nonveiller & Pavičević, 2001

sušički žmurac

VU

 

DA

 

Machaerites jurinaci Ozimec & Pavičević, 2008

Jurinčev žmurac

VU

 

DA

 

Machaerites nehaji Ozimec & Pavičević, 2008

nehajski žmurac

VU

 

DA

 

Pauperobythus globuliventris Nonveiller & Ozimec & Pavičević, 2002

trbušasti dugopipalac

EN

 

DA

 

Thaumastocephallus folliculipalpus Colla & Nonveiller & Pavičević & Poggi & Rađa, 2001

dalmatinski kuglopipalac

EN

 

DA

 

Troglamaurops leptoderina (Reitter, 1901)

pelješki velepipalac

CR

 

DA

 

Troglamaurops scheibeli J. Müller, 1944

konavoski velepipalac

CR

 

DA

 

Ephemeroptera

Palingeniidae

Palingenia longicauda (Olivier, 1791)

 

 

BE2

 

 

Lepidoptera

Lycaenidae

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

kiseličin vatreni plavac

 

BE2, DS4

 

 

Lycaena ottomanus (Lefèbvre, 1830)

grčki vatreni plavac

VU

 

 

 

Phengaris alcon alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

močvarni plavac

CR

 

 

 

Phengaris alcon rebeli (Hirscke, 1904)

gorski plavac

VU

 

 

 

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

veliki plavac

VU

BE2, DS4

 

 

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)

zagasiti livadni plavac

CR

BE2, DS4

 

 

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)

veliki livadni plavac

CR

BE2, DS4

 

 

Polyommatus damon (Dennis & Schiffermüeller, 1775)

planinski sivorubi plavac

VU

 

 

 

Nymphalidae

Apatura metis Freyer, 1829

panonska preljevalica

VU

BE2, DS4

 

 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)

močvarni okaš

CR

BE2, DS4

 

 

Erebia gorge vagana Lorković, 1954

vaganski okaš

EN

 

DA

 

Erebia oeme megaspodia Mladinov & Lorković, 1979

kupski okaš

CR

 

DA

 

Erebia stirius gorana Lorković, 1985

goranski okaš

EN

 

DA

 

Erebia stirius kleki Lorković, 1955

klekovski okaš

EN

 

DA

 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

močvarna riđa

 

BE2,

 

 

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

mala svibanjska riđa

 

BE2, DS4

 

 

Lopinga achine (Scopoli, 1763)

šumski okaš

 

BE2, DS4

 

 

Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775)

bijela riđa

CR

DS4

 

 

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

žutonoga riđa

EN

 

 

 

Proterebia afra dalmata (Godart, 1824)

dalmatinski okaš

 

DS4

DA

 

Papilionidae

Papilio alexanor Esper, 1799

južni lastin rep

 

BE2, DS4

 

 

Papilio machaon Linnaeus, 1758

obični lastin rep

 

 

 

 

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

apolon

VU

BE2, DS4

 

 

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

crni apolon

 

BE2, DS4

 

 

Zerynthia cerisyi dalmacijae Sala & Bollino, 1994

dalmatinski uskršnji leptir

CR

 

 

 

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

uskršnji leptir

 

BE2, DS4

 

 

Pieridae

Colias myrmidone (Esper, 1780)

narančasti poštar

CR

DS4

 

 

Leptidea morsei major Grund, 1905

Grundov šumski bijelac

VU

DS4

 

 

Odonata

Aeshnidae

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

veliki kralj

EN 

 

 

 

Aeshna viridis Eversmann, 1836

zeleni kralj

CR 

BE2, DS4

 

 

Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845)

konavoski knez

CR 

 

 

 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)

grof skitnica

VU 

 

 

 

Calopterygidae

Calopteryx balcanica Fudakowski, 1930

dalmatinska konjska smrt

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Coenagrionidae

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)

mala crvendjevojčica

VU 

 

 

 

Cordulegastridae

Cordulegaster heros Theischinger, 1979

gorski potočar

 

DS4

 

 

Corduliidae

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

proljetna narančica

EN 

 

 

 

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

sjeverna zelenka

RE 

 

 

 


Gomphidae

Gomphus pulchellus Selys, 1840

istarski regoč

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825)

jezerski regoč

EN 

BE2, DS4

 

 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

rogati regoč

VU 

BE2, DS4

 

 

Lestidae

Chalcolestes parvidens (Artobolevsky, 1929)

istočna vrbova djevica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

velika zelendjevica

CR 

 

 

 

Lestes virens (Charpentier, 1825)

mala zelendjevica

VU 

 

 

 

Libellulidae

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

crni tresetar

CR 

BE2, DS4

 

 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

veliki tresetar

EN 

BE2, DS4

 

 

Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)

paška čipkica

EN 

 

 

 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

crni strijelac

RE 

 

 

 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)

močvarni strijelac

CR 

 

 

 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

jantarni strijelac

VU 

 

 

 

Sympetrum pedemontanum (All., 1776)

crnkasti strijelac

CR 

 

 

 

Orthoptera

Tettigoniidae

Saga pedo (Pallas, 1771)

 

 

BE2, DS4

 

 

Plecoptera

Capniidae

Capnopsis schilleri balcanica Zwick, 1984

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Chloroperlidae

Chloroperla tripunctata (Scop., 1763)

 

VU

 

 

 

Siphonoperla neglecta (Rostock, 1881)

 

VU

 

 

 

Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841)

 

VU

 

 

 

Xanthoperla apicalis (Newman, 1836)

 

CR

 

 

 

Leuctridae

Leuctra armata Kempny, 1899

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra carpathica Kis, 1966

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra cingulata Kempny, 1899

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra handlirschi Kempny, 1898

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra hirsuta Bogoescu & Tabacaru, 1960

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra leptogaster Aubert, 1949

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra major Brinck, 1949

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra moselyi Morton, 1929

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra pseudocingulata Mendl, 1968

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra pseudorosinae Aubert, 1954

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra quadrimaculata Kis, 1963

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 Leuctra rauscheri Aubert, 1957

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Leuctra signifera Kempny, 1899

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Nemouridae

Nemoura dubitans Morton, 1894

 

EN

 

 

 

Nemoura lucana Nicolai & Fochetti, 1991

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Nemoura uncinata Despax, 1934

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Protonemura julia Nicolai, 1983

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Protonemura nimborum (Ris, 1902)

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Perlidae

Marthamea vitripennis (Burmeister, 1839)

 

RE

 

 

 

Perla bipunctata Pictet, 1833

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Perla burmeisteriana Claassen, 1936

 

EN

 

 

 

Perla carantana Sivec & Graf, 2002

 

VU

 

 

 

Perla illiesi Braasch & Joost, 1973

 

VU

 

 

 

Perla marginata Panz., 1799

 

VU

 

 

 

Perla pallida Guérin-Méneville, 1838

 

VU

 

 

 

Perlodidae

Besdolus imhoffi (Pictet, 1841)

 

VU

 

 

 

Isoperla albanica Aubert, 1964

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Isoperla goertzi Illies, 1952

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Isoperla lugens (Klapálek, 1923)

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Perlodes intricatus (Pictet, 1841)

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Perlodes microcephalus (Pictet, 1833)

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Taeniopterygidae

Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)

 

EN

 

 

 

Rhabdiopteryx navicula Theischinger, 1974

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Rhabdiopteryx neglecta (Albarda, 1889)

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964

 

VU

 

 

 

Taeniopteryx hubaulti Aubert, 1946

 

VU

 

 

 

Taeniopteryx schoenemundi (Mertens, 1923)

 

VU

 

 

 

ARACHNIDA – PAUČNJACI

Acari

Thrombellidae

Nothrotrombidium bulbifera (Willmann, 1940)

lukovičasti grudaš

CR

 

DA

 

Spelaeothrombium caecum Willmann, 1940

špiljski grudaš

EN

 

 

 

Araneae

Agelenidae

Hadites tegenarioides Keyserling, 1862

Hadov lijevkaš

VU

 

DA

 

Dysderidae

Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993

Mosorska folkija

CR

 

DA

 

Folkia haasi (Reimoser, 1929)

Hasova folkija

VU

 

DA

 

Mesostalita comottii (Gasparo, 1999)

biokovska međustalita

VU

 

DA

 

Stalita hadzii Kratochvil, 1934

Hadžijeva stalita

VU

 

 

 

Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971

Pretnerova stalita

EN

 

DA

 

Leptonetidae

Barusia korculana (Kratochvil et Miller, 1939)

korčulanska barušija

EN

 

DA

 

Sulcia inferna Kratochvil, 1938

hvarska šulcija

CR

 

DA

 

Linyphiidae

Palliduphantes brignolii (Kratochvil, 1978)

šipunski baldahinac

CR

 

DA

 

Troglohyphantes liburnicus Di Capporiacco, 1927

liburnijski špiljski baldahinac

VU

 

DA

 

Troglohyphantes roberti dalmatensis Deeleman-Reinhold, 1978

dalmatinski špiljski baldahinac

CR

 

DA

 

Typhlonyphia reimoseri Kratochvil, 1936

Hasova folkija

VU

 

 

 

Opiliones

Nemastomatidae

Hadzinia karamani (Hadži, 1940)

Karamanova hadžinija

VU

 

 

 

Phalangodidae

Lola insularis Kratochvil, 1938

hvarska lola

CR

 

DA

 

Sironidae

Cyphophthalmus noctiphilus (Kratochvil, 1940)

mosorski kapljičavac

EN

 

DA

 

Cyphophthalmus silhavyi (Kratochvil, 1937)

konavoski kapljičavac

EN

 

DA

 

Travuniidae

Abasola troglodytes (Roewer, 1915)

konavoska travunija

CR

 

DA

 

Travunia anophthalma Absolon, 1920

hercegovačka travunija

EN

 

 

 

Travunia jandai Kratochvil, 1937

mljetska travunija

VU

 

DA

 

Palpigradi

Eukoeneniidae

Eukoenenia pretneri Conde, 1977

Pretnerov paučnjačić

CR

 

DA

 

Pseudoscorpiones

Chthoniidae

Chthonius exarmatus Beier, 1939

orjenski lažištipavčić

CR

 

 

 

Chthonius magnificus Beier, 1938

veličanstveni lažištipavčić

EN

 

DA

 

Chthonius radjai Ćurčić, 1988

paklenički lažištipavčić

EN

 

DA

 

Chthonius simplex Beier, 1939

jednostavni lažištipavčić

EN

 

DA

 

Chthonius trebinjensis Beier, 1938

trebinjski lažištipavčić

CR

 

 

 

Microchthonius karamani Hadži, 1933

trogirski lažištipavčić

EN

 

DA

 

Microchthonius rogatus Beier, 1938

brački lažištipavčić

VU

 

DA

 Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968

sjevernodinarski pralažištipavčić

VU

 

 

 

Troglochthonius mirabilis Beier, 1938

čudesni pralažištipavčić

VU

 

 

 

Neobisiidae

Insulocreagris regina Ćurčić, 1987

viški lažištipavac

VU

 

DA

 

Neobisium gentile flavum Beier, 1939

šipanski veleštipavac

VU

 

DA

 

Neobisium gentile giganteum Beier, 1939

petrački veleštipavac

CR

 

DA

 

Neobisium hadzii Beier, 1938

sniježnički veleštipavac

VU

 

DA

 

Neobisium heros Beier, 1938

orjenski veleštipavac

VU

 

 

 

Neobisium insulare Beier, 1938

kvarnerski veleštipavac

EN

 

DA

 

Neobisium lethaeum superbum Beier, 1938

šipunski veleštipavac

CR

 

DA

 

Neobisium speluncarium (Beier, 1928)

plitvički veleštipavac

EN

 

DA

 

Roncus trojanicus Ćurčić, 1988

čiovski ronkus

CR

 

DA

 

CRUSTACEA – RAKOVI

Amphipoda

Bogidiellidae

Bogidiella sketi G. Karaman, 1989

paklenički račić

CR

 

DA

 

Medigidiella dalmatina (S. Karaman, 1953)

dalmatinski račić

VU

 

DA

 

Gammaridae

Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988

Jalžićev hladnokrvnjak

CR

 

DA

 

Echinogammarus cari (S. Karaman, 1931)

Carev rakušac

EN

 

DA

 

Fontogammarus dalmatinus krkensis S. Karaman, 1931

Krkin dalmatinski rakušac

EN

 

DA

 

Niphargidae

Niphargus arcanus G. Karaman, 1988

bodljorepi sljepušac

CR

 

 

 

Niphargus aulicus G. Karaman, 1991

mosorski sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus brevirostris Sket, 1971

kratkonosi sljepušac

CR

 

DA

 

Niphargus buturovici S. Karaman, 1958

Buturovićev sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus castellanus (S. Karaman, 1960)

kaštelanski sljepušac

EN

 

DA

 

Niphargus croaticus (Jurinac, 1887)

hrvatski sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus echion G. Karaman et Gottstein-Matočec, 2006

mnogozubi sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus hebereri Schellenberg, 1933

anhijalini sljepušac

VU

 

 

 

Niphargus hrabei S. Karaman, 1932

šumski sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus hvarensis S. Karaman, 1952

hvarski sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus illidzensis dalmatinus Schaferna, 1922

dalmatinski sljepušac

VU

 

 

 Niphargus illidzensis pannonicus S. Karaman, 1950

panonski sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus jalzici G. Karaman, 1989

Jalžićev sljepušac

EN

 

DA

 

Niphargus kochianus petrosani Dobreanu et Manolache, 1933

Petrosanijev sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus krameri Schellenberg, 1935

Kramerijev sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus labacensis Sket, 1957

usnati sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus lattingerae G. Karaman, 1983

Romanin sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus longidactylus Ruffo, 1937

dugoprsti sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus microcerberus Sket, 1972

sićušni sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus miljeticus Straškraba, 1959

mljetski sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus numerus G. Karaman et Sket, 1990

obrovački sitni sljepušac

CR

 

DA

 

Niphargus parapupetta G. Karaman, 1984

podsusedski sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus pectencoronatae Sket et G. Karaman, 1990

kornatski sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus pretneri Sket, 1959

Pretnerov sljepušac

EN

 

DA

 

Niphargus redenseki Sket, 1959

Redenšekov sljepušac

CR

 

DA

 

Niphargus rejici jadranko G. Karaman et Sket, 1990

jadranski sljepušac

CR

 

DA

 

Niphargus rostratus Sket, 1971

dugonosi sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus rucneri G. Karaman, 1962

Rucnerov sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus steueri liburnicus G. Karaman et Sket, 1989

liburnijski sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus stygius kenki S. Karaman, 1952

Kenkov sljepušac

VU

 

 

 

Niphargus tauri jurinaci S. Karaman, 1950

Jurinčev sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus tauri medvednicae S. Karaman, 1950

medvednički sljepušac

VU

 

DA

 

Niphargus trullipes Sket, 1958

lopatasti sljepušac

CR

 

 

 

Niphargus vinodolensis Fišer, Sket et Stoch 2006

vinodolski sljepušac

EN

 

DA

 

Niphargus wolfi Schellenberg, 1933

Wolfov sljepušac

EN

 

 

 

Niphargus zagrebensis S. Karaman, 1950

zagrebački sljepušac

EN

 

DA

 

Pseudoniphargidae

Pseudoniphargus adriaticus S. Karaman, 1955

jadranski vitki sljepušac

EN

 

 

 

Typhlogammaridae

Typhlogammarus mrazeki (Schäferna, 1906)

Schäfernov rakušac

EN

 

 

 

Anostraca

Chirocephalidae

Chirocephalus croaticus (Steuer, 1899)

hrvatski škrgonožac

CR

 

DA

 

Tanymastigiidae

Tanymastix stagnalis (Linneus, 1758)

obični škrgonožac

VU

 

 

 

Calanoida

Acartiidae

Acartia (Acanthacartia) italica Steuer, 1910 

 

 

 

 

 

Diaptomidae

Eudiaptomus hadzici (Brehm, 1933)

Hadžičev veslonožac

VU

 

 

 

Eudiaptomus padanus etruscus (Losito, 1901)

etrušćanski veslonožac

VU

 

 

 

Hemidiaptomus sostarici (Krmpotić, 1925)

Šoštarićev veslonožac

DD

 

DA

 

Stygodiaptomus petkovski Brancelj, 1991

špiljski veslonožac petkovskog

CR

 

 

 

Troglodiaptomus sketi Petkovski 1978

Sketov podzemni veslonožac

EN

 

 

 

Ridgewayiidae

Badijella jalzici Kršinić, 2005

Jalžićeva badijela

VU

 

DA

 

Stephidae

Speleohvarella gamulini Kršinić, 2005

Gamulinov špiljski veslonožac

VU

 

DA

 

Cyclopoida

Cyclopidae

Acanthocyclops petkovskii Pesce et Lattinger, 1983

kiklop petkovskog

CR

 

 

 

Diacyclops slovenicus Petkovski, 1954

slovenski kiklop

CR

 

 

 

Thermocyclops dalmatica Petkovski, 1956

dalmatinski kiklop

VU

 

DA

 

Decapoda

Alpheidae

Salmoneus sketi Fransen, 1991

Sketova prakozica

VU

 

DA

 

Astacidae

Astacus astacus (Linnaeus, 1758)

riječni ili plemeniti rak

VU

 

 

 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

bjelonogi ili primorski rak

EN

 

 

 

Austropotamobius torrentium (Schrank 1803)

rak kamenjar, potočni rak

VU

 

 

 

Atyidae

Troglocaris anophthalmus intermedia Babić, 1922

Babićeva špiljska kozica

EN

 

 

 

Troglocaris kapelana Sket et Zakšek, 2009

kapelska špiljska kozica

EN

 

DA

 

Troglocaris neglecta Sket et Zakšek, 2009

dalmatinska špiljska kozica

EN

 

DA

 

Troglocaris pretneri (Matjašič, 1956)

Pretnerova špiljska kozica

EN

 

 

 

Potamidae

Potamon fluviatile (Herbst, 1785)

slatkovodna rakovica

EN

 

 

 

Diplostraca

Leptestheriidae

Eoleptestheria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859)

starinski školjkoljuskaš

EN

 

 

 

Isopoda

Armadillidiidae

Typhlarmadillidium kratochvili (Frankenberger, 1938)

korčulanski špiljski kuglaš

CR

 

DA

 

Typhlarmadillidium trebinjanum (Verhoeff, 1900)

trebinjski špiljski kuglaš

EN

 

 

 

Asellidae

Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman, 1995)

dalmatinska slijepa vodenbabura

CR

 

 

 Proasellus anophthalmus rhausinus (L.Remy, 1941)

izvorska slijepa vodenbabura

EN

 

 

 

Proasellus istrianus (Stammer, 1932)

istarska slijepa vodenbabura

VU

 

 

 

Proasellus parvulus (Sket, 1960)

nestašna slijepa vodenbabura

EN

 

DA

 

Cirolanidae

Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964

dalmatinska orijaška vodenbabura

VU

 

DA

 

Sphaeromides virei virei (Brian, 1923)

jadranska orijaška vodenbabura

VU

 

 

 

Janiridae

Jaera nordmanni illyrica Veuille, 1979

Ilirska priobalna vodebabura

EN

 

 

 

Microparasellidae

Microcharon hercegovinensis (S. Karaman, 1959)

hercegovački mikroharon

CR

 

 

 

Sphaeromatidae

Monolistra bericum hadzii Sket, 1959

Hadžijeva kuglašica

EN

 

DA

 

Monolistra caeca meridionalis Deeleman-Reinhold, 1971

kordunska kuglašica

EN

 

DA

 

Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965

cetinska kuglašica

VU

 

DA

 

Monolistra jalzici Prevorčnik, Verovnik, Zagmajster et Sket., 2010

Jalžićeva kuglašica

CR

 

DA

 

Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965

Pretnerova kuglašica

CR

 

DA

 

Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965

Pretnerova bodljikava kuglašica

EN

 

DA

 

Monolistra radjai Prevorčnik et Sket, 2007

Rađijeva kuglašica

EN

 

DA

 

Monolistra rakovitzai pseudoberica Sket, 1965

žumberačka kuglašica

VU

 

 

 

Monolistra rakovitzai rakovitzai Strouhal, 1928

Rakovičeva kuglašica

VU

 

 

 

Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971

lička kuglašica

EN

 

DA

 

Monolistra velkovrhi Sket, 1960

Velkovrhova kuglašica

EN

 

 

 

Stenasellidae

Balkanostenasellus skopljensis croaticus S. Karaman, 1954

Balkanska vitka vodenbabura

EN

 

DA

 

Protelsonia hungarica thermalis (Meštrov, 1960)

toplovodna vodenbabura

EN

 

DA

 

Trichoniscidae

Aegonethes antilocapra Frankenberger, 1938

otočna baburoga

VU

 

DA

 

Alpioniscus christiani Potočnik, 1983

krčka ilirska babura

CR

 

DA

 

Alpioniscus haasi (Verhoeff, 1931)

korčulanska ilirska babura

EN

 

DA

 

Alpioniscus heroldi (Verhoeff, 1931)

Heroldova ilirska babura

VU

 

 

 

Alpioniscus kratochvili (Frankenberger, 1938)

hvarska ilirska babura

EN

 

DA

 Alpioniscus trogirensis Buturović, 1955

trogirska ilirska babura

EN

 

DA

 

Alpioniscus verhoeffi (Strouhal, 1938)

neretvanska ilirska babura

CR

 

DA

 

Cyphoniscellus herzegowinensis (Verhoeff, 1900)

hercegovačka kvrgavica

VU

 

 

 

Strouhaloniscellus biokovoensis Bedek et Taiti, 2009

biokovski grbaš

VU

 

DA

 

Thaumatoniscellus speluncae Bedek et Horvatović et Karaman, 2009

Učkin sitni grbaš

VU

 

 

 

Misophrioida

Speleophriidae

Speleophria mestrovi Kršinić, 2008

Meštrovljev špiljski veslonožac

VU

 

DA

 

Mysida

Mysidae

Diamysis mesohalobia heterandra Ariani et Wittmann, 2000

brakički rašljonožac

VU

 

 

 

Thermosbaenacea

Monodellidae

Tethysbaena halophila (S. L. Karaman, 1953)

toploljubni slanušac

VU

 

DA

 

DIPLOPODA – DVOJENOGE

Julida

Anthogonidae

Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966

kratkodlaka egonpretnerija

VU

 

DA

 

Julidae

Chersoiulus ciliatus Strasser, 1938

creska julida

CR

 

DA

 

Typhloiulus insularis Strasser, 1938

creska špiljulida

CR

 

DA

 

Polydesmida

Polydesmidae

Brachydesmus croaticus Strasser, 1942

pokupska vrpčarka

CR

 

DA

 

Verhoeffodesmus fragilipes Strasser, 1959

ročka vrpčarka

CR

 

DA

 

ENTHOGNATA – UNUTARČELJUSNICI

Collembola

Entomobryidae

Pseudosinella dallaii Gisin & Gama, 1970

veternički krović

CR

 

DA

 

Onychiuridae

Onychiuroides paucituberculatus (Stach, 1929)

lički bucmaš

VU

 

DA

 

Hypogastruridae

Typhlogastrura topali (Loksa & Bogojević, 1967)

dubrovačka pjegavica

EN

 

DA

 

ANNELIDA – KOLUTIĆAVCI

HIRUDINEA – PIJAVICE

Arhynchobdellida

Erpobdellide

Croatobranchus mestrovi Kerovec, Kucinic & Jalzic 1999

 

 

 

DA

 

Arhynchobdellida

Erpobdellide

Dina absoloni Johansson, 1913

Absolonova pijavica

CR

 

 

 

POLYCHAETA – MNOGOČETINAŠI

Sabellida

Serpulidae

Marifugia cavatica Absolon et Hrabe, 1930

dinarski špiljski cjevaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

MOLLUSCA – MEKUŠCI

GASTROPODA – PUŽEVI

Archeotaenioglossa

Aciculidae

Pholeoteras euthrix Sturany, 1904

špiljski čekinjaš

VU

 

 

 

Platyla similis (Reinhardt, 1880)

slična igličica

VU

 

 

 

Platyla wilhelmi (A. J. Wagner, 1910)

južnojadranska igličica

VU

 

 

 


Cyclophoridae

Cochlostoma elegans imoschiense (A. J. Wagner, 1906)

imotski tornjić

EN

 

DA

 

Cochlostoma stossichi (Hirc, 1881)

bakarski tornjić

EN

 

DA

 

Mesogastropoda

Cypraeidae

Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) 

venerin puž

 

BE2, BA2

 

 

Luria lurida (Linnaeus, 1758)

zupka

 

BE2, BA2

 

 

Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)

kruška

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Ranellidae

Charonia variegata (Lamarck, 1816) (= Charonia seguenziae i Charonia tritonis variegata)

 

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758)

kvrgavi Tritonov rog

 

BE2, BA2

 

 

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758)

Tritonova truba

 

BE2, BA2

 

 

Ranella olearium (Linnaeus, 1758)

Argusovo oko

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Tonnidae

Tonna galea (Linnaeus, 1758)

puž bačvaš

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Neogastropoda

Mitridae

Mitra zonata Marryat, 1818

prugasta mitra

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Neotaenioglossa

Emmericiidae

Emmericia expansilabris Bourguignat, 1880

 

VU

 

DA

 

Emmericia narentana Bourguignat, 1880

 

VU

 

DA

 

Hydrobiidae

Belgrandia torifera Schütt, 1961

 

EN

 

DA

 

Belgrandiella krupensis Radoman, 1973

 

CR

 

DA

 

Belgrandiella pageti Schütt, 1970

 

VU

 

DA

 

Belgrandiella zermanica Radoman, 1973

 

EN

 

DA

 

Bythinella kapelana Radoman, 1976

 

VU

 

DA

 

Bythinella magna Radoman, 1976

 

VU

 

DA

 

Cilgia dalmatica (Schütt, 1961)

 

EN

 

DA

 

Costellina turrita Kuščer, 1933

 

CR

 

DA

 

Dalmatella sketi Velkovrh, 1970

 

VU

 

DA

 

Graziana papukensis Radoman, 1975

 

 

 

DA

 

Graziana slavonica Radoman, 1975

 

 

 

DA

 

Hadziella anti Schütt 1960

rapska hadžijela

CR

 

DA

 

Hadziella rudnicae Bole, 1992

 

CR

 

DA

 

Hadziella sketi Bole, 1961

 

VU

 

DA

 

Hadziella thermalis Bole, 1992

 

CR

 

 

 Hauffenia jadertina Kuščer, 1933

 

CR

 

DA

 

Hauffenia jadertina Kuščer, 1933

jadarska haufenija

CR

 

DA

 

Hauffenia media Bole, 1961

srednja haufenija

CR

 

DA

 

Hauffenia tovunica Radoman, 1978

tounjska haufenija

CR

 

DA

 

Horatia knorri Schütt, 1961

Omblina horacija

CR

 

DA

 

Iglica bagliviaeformis Schütt, 1970

 

EN

 

DA

 

Islamia latina Radoman, 1973

 

VU

 

DA

 

Islamia zermanica Radoman, 1973

 

CR

 

DA

 

Istriana mirnae Velkovrh, 1971

 

VU

 

DA

 

Lanzaia edlaueri Schütt, 1961

 

VU

 

 

 

Lanzaia kotlusae Bole, 1992

kotluška lanzaja

CR

 

DA

 

Lanzaia kusceri Karaman, 1954

Kuščerova lanzaja

CR

 

DA

 

Lanzaia rudnicae Bole, 1992

 

VU

 

DA

 

Lanzaia skradinensis Bole, 1992

skradinska lanzaja

CR

 

DA

 

Lanzaia vjetrenicae latecostata Schütt, 1968

vjetrenička lanzaja

CR

 

DA

 

Paladilhiopsis pretneri Bole et Velkovrh, 1987

Pretnerov hidrobid

VU

 

DA

 

Paladilhiopsis robiciana illustris (Schütt 1970)

 

EN

 

DA

 

Plagigeyeria klemmi Schütt, 1961

 

VU

 

DA

 

Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972

Omblina plagigejerija

CR

 

DA

 

Plagigeyeria robusta asculpta Schütt, 1972

 

CR

 

DA

 

Plagigeyeria robusta robusta Schütt, 1959

 

CR

 

DA

 

Sadleriana cavernosa Radoman, 1978

tounjska sadlerijana

CR

 

DA

 

Sadleriana schmidtii (Menke, 1849)

 

EN

 

 

 

Sadleriana supercarinata (Schütt, 1969)

 

VU

 

DA

 

Saxurinator brandti Schütt, 1968

 

VU

 

 

 

Saxurinator labiatus (Schütt, 1963)

zatonski brakičar

CR

 

DA

 

Saxurinator sketi (Bole, 1960)

 

EN

 

DA

 

Tanousia zrmanjae (Schlickum et Schütt, 1971)

 

CR

 

DA

 

Vinodolia fluviatilis Radoman, 1973

 

EN

 

DA

 

Vinodolia fiumana Radoman, 1973

 

EN

 

DA

 


Pomatiidae

Pomatias rivularis (Eichwald, 1829)

široki poklopčar

EN

 

 

 

Neritopsina

Neritidae

Theodoxus subterrelictus Schütt, 1963

 

EN

 

 

 

Pulmonata

Argnidae

Agardhiella stenostoma (Flach, 1890)

uskoušćani valjčić

VU

 

 

 

Arionidae

Arion rufus (Linnaeus, 1758)

veliki prpolj

CR

 

 

 

Chondrinidae

Chondrina avenacea avenacea (Bruguière, 1792)

obična zobica

EN

 

 

 

Granaria illyrica brelihi (Bole, 1969)

Orlandinov zrnac

CR

 

DA

 

Clausiliidae

Agathylla abrupta (Küster, 1845)

pomaknuta zaklopnica

EN

 

DA

 

Agathylla exarata neumensis H. Nordsieck, 1970

neumska zaklopnica

EN

 

DA

 

Agathylla formosa (Rossmässler, 1835)

lijepolika zaklopnica

EN

 

 

 

Agathylla lamellosa (J. A. Wagner, 1829)

listićava zaklopnica

VU

 

 

 

Agathylla strigillata latestriata H. Nordsieck, 1972

širokoisprutana zaklopnica

EN

 

DA

 

Agathylla strigillata strigillata (Rossmässler, 1835)

obična isprutana zaklopnica

VU

 

DA

 

Agathylla sulcosa acicula (Cantraine, 1835)

igličasta zaklopnica

EN

 

 

 

Agathylla sulcosa sulcosa (J. A. Wagner, 1829)

obična prstenovana zaklopnica

EN

 

 

 

Agathylla viperina (Westerlund, 1901)

zmijska zaklopnica

VU

 

DA

 

Clausilia pumila sabljari Brusina, 1870

Sabljarova zaklopnica

CR

 

DA

 

Cochlodina costata utriculus (O. Boettger, 1879)

mjehurasta zaklopnica

CR

 

 

 

Cochlodina costata zeii Bole, 1969

Orlandinova zaklopnica

CR

 

DA

 

Cochlodina laminata laminata (Montagu, 1803)

obična bezmjesečna zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima albocincta sororia (A. Schmidt, 1868)

sestrinska zaklopnica

VU

 

DA

 

Delima amoena smokvicensis (A. J. Wagner, 1915)

smokvička zaklopnica

VU

 

DA

 

Delima bilabiata fasceolata (Charpentier, 1852)

pojasasta zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima bilabiata pharensis (Westerlund, 1884)

hvarska obalna zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima bilabiata tenella (Küster, 1861)

zapadnokorčulanska obalna zaklopnica

VU

 

DA

 Delima binotata saturella H. Nordsieck, 1969

zagasitasta zaklopnica

VU

 

 

 

Delima blanda blanda (Rossmässler, 1836)

obična lijepa zaklopnica

VU

 

DA

 

Delima blanda fulcrata (Rossmässler, 1836)

stupasta zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima blanda tichobates (L. Pfeiffer, 1868)

splitskoomiška zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima edmibrani Štamol et Slapnik, 2002

dugootočka zaklopnica

VU

 

DA

 

Delima hiltrudis H. Nordsieck, 1969

zapadnobračka zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima latilabris angusticollis (Küster, 1876)

lučanska zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima latilabris pachychila (Westerlund, 1878)

triljska zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima latilabris tenebrosa (Küster, 1862)

sinjska zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima montenegrina muralis (Küster, 1860)

zidna zaklopnica

CR

 

 

 

Delima pachystoma decattaniae (A. et G. Villa, 1871)

Decattanijina zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima pachystoma nevestensis H. Nordsieck, 1969

nevestska zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima pachystoma pachystoma (L. Pfeiffer, 1848)

obična debeloušćana zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima pachystoma sucinacia (O. Boettger, 1879)

drniška zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima pachystoma vicariella H. Nordsieck, 1969

neorićka zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima semirugata blaui (Moellendorff, 1873)

mostarska polunaborana zaklopnica

EN

 

 

 

Delima semirugata obesa (L. Pfeiffer, 1861)

naduta zaklopnica

EN

 

DA

 

Delima vidovichii leucostoma (Küster, 1850)

bjeloušćana zaklopnica

CR

 

DA

 

Delima vidovichii vidovichii (L. Pfeiffer, 1846)

obična Vidovićeva zaklopnica

EN

 

DA

 

Medora dalmatina gravida (Küster, 1860)

trudna zaklopnica

EN

 

DA

 

Medora dalmatina leucopleura (Brusina, 1866)

lastovska zaklopnica

CR

 

DA

 

Medora dalmatina orthopleura (Westerlund, 1878)

turijska dalmatinska zaklopnica

VU

 

DA

 

Medora hiltrudae H. Nordsieck, 1970

istočnobračka zaklopnica

CR

 

DA

 

Medora macascarensis clissana (Brancsik, 1897)

kliška zaklopnica

CR

 

DA

 

Medora macascarensis pliculosa (Westerlund, 1884)

imotska zaklopnica

EN

 

DA

 


Ellobiidae

Zospeum exiguum Kuščer, 1932

vodeni špiljaš

VU

 

 

 

Zospeum likanum Bole, 1960

lički špiljaš

VU

 

 

 

Zospeum pretneri Bole, 1960

tupi špiljaš

EN

 

DA

 

Zospeum spelaeum schmidti (Frauenfeld, 1854)

raznocrti špiljaš

VU

 

 

 

Zospeum subobesum Bole, 1974

malonapuhnuti špiljaš

VU

 

 

 

Enidae

Chondrula mletaki Lajtner, 1993

dvozubica

CR

 

DA

 

Chondrula quinquedentata brusnicensis (Sturany, 1901)

brusnička zubica

CR

 

DA

 

Ena subtilis subtilis (Rossmässler, 1837)

dinarska proždrljivica

EN

 

DA

 

Ferussaciidae

Cecilioides jeskalovicensis A. J. Wagner, 1914

ješkalovička ahatnica

CR

 

DA

 

Cecilioides spelaea A. J. Wagner, 1914

špiljska ahatnica

EN

 

 

 

Hohenwartia hohenwarti (Rossmässler, 1839)

velika ahatnica

VU

 

 

 

Helicidae

Cantareus apertus (Born, 1778)

smokvenjak

VU

 

 

 

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)

blijedousni živičnjak

CR

 

 

 

Chilostoma crinita (Strobel, 1858)

čupavi runjavac

EN

 

DA

 

Cornu aspersum figarolae (Jaeckel, 1954)

figarolski hrapavac

VU

 

DA

 

Cornu aspersum pelagosanum (Berberović, 1964)

palagruški hrapavac

CR

 

DA

 

Eobania vermiculata figarole Rensch, 1928

figarolska pužica

VU

 

DA

 

Eobania vermiculata kamenensis Berberović, 1963

Kamenova pužica

VU

 

DA

 

Eobania vermiculata pelagosana (Westerlund, 1894)

palagruška pužica

EN

 

DA

 

Helix cincta melanotica Rensch, 1928

tamni poljar

VU

 

DA

 

Helix secernenda Rossmässler, 1847

brdar

NE

 

 

samo populacije svih jadranskih otoka

Hydrocenidae

Hydrocena cattaroensis (L. Pfeiffer, 1841)

kotorska šupljica

VU

 

 

 

Hygromiidae

Caracollina lenticula (Michaud, 1831)

sitnozrnasti lećar

VU

 

 

 

Cernuella cisalpina vegliana Kormos, 1906

krčka livadnica

EN

 

DA

 

Helicella vukotinovici (Hirc, 1878)

Vukotinovićeva livadnica

EN

 

DA

 

Perforatella bidentata (Gmelin, 1791)

dvozubi listinaš

EN

 

 

 

Xeropicta derbentina littoralis (Soós, 1904)

obalna livadnica

EN

 

DA

 


Lauriidae

Lauria reischuetzi Falkner, 1985

istarski bršljanar

EN

 

DA

 

Lauria sempronii (Charpentier, 1837)

rijetki bršljanar

VU

 

 

 

Oxychilidae

Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)

smeđa isprugana blistavica

VU

 

 

 

Oxychilus mortilleti mortilleti (L. Pfeiffer 1859)

obični Mortilletijev staklenak

EN

 

 

 

Pagodulinidae

Pagodulina subdola gracilior Pilsbry, 1926

vitka pagodica

VU

 

 

 

Pristilomatidae

Gyralina circumlineata (L. Pfeiffer, 1846)

kružnoisprugani mrežac

VU

 

 

 

Gyralina candida candida (A. J. Wagner, 1909)

obični bijeli mrežac

EN

 

 

 

Gyralina mljetica (L. Pintér et Riedel, 1973)

mljetski mrežac

EN

 

DA

 

Vitrea pygmaea (O. Boettger, 1880)

mala kristalka

CR

 

 

 

Vitrea sturanyi (A. J. Wagner, 1907)

Sturanyjeva kristalka

CR

 

 

 

Vitrea zilchi L. Pintér, 1972

Zilchova kristalka

EN

 

DA

 

Pupillidae

Pupilla triplicata (S. Studer, 1820)

trozubi crvak

VU

 

 

 

Vertiginidae

Spelaeoconcha paganettii paganettii Sturany, 1901

korčulanska špiljašica

CR

 

DA

 

Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J. Wagner, 1914

raznolika špiljašica

VU

 

DA

 

Truncatellina lussinensis Štamol, 1995

lošinjska trunčica

CR

 

DA

 

Truncatellina velkovrhi Štamol, 1995

kvarnerska trunčica

VU

 

DA

 

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)

trbušasti zvrčić

EN

 

 

 

Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774

lijevi zvrčić

VU

 

 

 

Testacellidae

Testacella scutulum G. B. Sowerby I, 1820

žuti naprtnjaš

VU

 

 

 

Zonitidae

Aegopis spelaeus A. J. Wagner, 1914

trebinjski špiljski pasjak

CR

 

 

 

Meledella werneri Sturany, 1908

mljetski špiljski pasjak

VU

 

DA

 

Troglaegopis mosorensis (Kuščer, 1933)

mosorski špiljski pasjak

VU

 

 

 

BIVALVIA – ŠKOLJKAŠI

Myoida

Pholadidae

Pholas dactylus Linnaeus, 1758

kamotočac

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Mytiloida

Mytilidae

Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)

prstac

 

BE2, BA2, DS4

 

 

Pterioida

Pinnidae

Atrina pectinata (Linnaeus, 1767)

periska

 

 

 

 

Atrina fragilis (Pennant, 1777)

 

 

 

 

 

Pinna nobilis Linnaeus, 1758

plemenita periska

 

BA2, DS4

 

 

Pinna rudis Linnaeus, 1758

 

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Unionida

Unionidae

Unio crassus Philipsson, 1788

obična lisanka

 

DS4

 

 

Veneroida

Dreissenidae

Congeria kusceri Bole, 1962

sjeverni dinarski špiljski školjkaš

CR

DS4

DA

 

Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013

južni dinarski špiljski školjkaš

CR

DS4

DA

 

CNIDARIA – ŽARNJACI

ANTHOZOA – KORALJI

Actinaria

Diadumenidae

Diadumene lineata (Verrill, 1869)

 

CR

 

 

 

Alcyonacea

Corallidae

Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)*

crveni koralj, dragocjeni koralj, plemeniti koralj

CR

 

 

M

Gorgoniidae

Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)

bijelo morsko stabalce, bodljasta rožnjača

CR

 

 

 

Plexauridae

Paramuricea macrospina (Koch, 1882)

trnovita rožnjača

CR

 

 

 

Anthipatharia

Antipathidae

Antipathes dichotoma Pallas, 1766

crni busenasti koralj

VU

 

 

 

Leiopathidae

Leiopathes glaberrima (Esper, 1788)

bijeli koralj

CR

 

 

 

Myriopathidae

Antipathella subpinnata Ellis & Solander, 1786

crni koralj

CR

 

 

 

Ceriantharia

Cerianthidae

Pachycerianthus multiplicatus Carlgren, 1912

velika voskovica

CR

 

 

 

Scleractinia

Dendrophylliidae

Astroides calycularis (Pallas, 1766)

narančasti koralj, zvjezdani koralj

DD

BA2, BE2

 

 

Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)

granati koralj

CR

 

 

 

Zoantharia

Parazoanthidae

Savalia savaglia Bertol., 1819

lažni crni koralj, žuta Gerardia

CR

BA2, BE2

 

 

PLATYHELMINTHES – PLOŠNJACI

TURBELLARIA – VIRNJACI

Tricladida

Dendrocoelidae

Dendrocoelum subterraneum Komarek, 1919

ogulinska špiljska puzavica

CR

 

DA

 

SPONGIA – SPUŽVE

Astrophorida

Geodiidae

Geodia cydonium (Jameson, 1811)

velika kremenjača

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Dictyoceratida

 

Irciniidae

 

Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862

 

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 (Ircinia foetida)

 

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Hadromerida

 

Tethyidae

 

Tethya aurantium (Pallas, 1766)

morska naranča

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Tethya citrina Sara & Melone, 1965

morska naranča

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Halichondrida

 

Axinellidae

 

Axinella cannabina (Esper, 1794)

mekana rogljača

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Axinella polypoides Schmidt, 1862

zvjezdasta rogljača

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

Haplosclerida

Spongillidae

Eunapius subterraneus Sket & Velikonja, 1984

ogulinska špiljska spužvica

EN;VU

 

DA

 

Lithonida

Petrobionidae

Petrobiona massiliana Vacelet & Lévi, 1958

 

 

BE2, BA2

 

 

Lyssacinosida

Leucopsacidae

Oopsacas minuta Topsent, 1927

dubokomorska spužva staklača

 

 

 

 

Poecilosclerida

Cladorhizidae

Asbestopluma hypogea Vacelet & Boury-Esnault, 1996

dubokomorska mesojedna spužva

 

BE2, BA2

 

 

Verongida

Aplysinidae

Aplysina cavernicola (Vacelet, 1959)

špiljska sumporača

načelo predostrožnosti

BA2

 

 

PLANTAE – BILJKE

SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alismataceae

 

 

 

Alisma gramineum Lej.

travoliki žabočun

EN

 

 

 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

žabnjačka kornjačnica

CR

 

 

 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

 

RE

BE1

 

 

Damasonium polyspermum Cosson

višesjemeni žabočun

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Amaryllidaceae

 

Pancratium maritimum L.

primorski žilj

CR

 

 

 

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.

dugocvjetna lužarka

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Apiaceae

 

Apium repens (Jacq.) Lag.

puzavi celer

DD

DS4, BE1

 

 

Athamanta turbith (L.) Brot. ssp. haynaldii (Borbás et Uechtr.) Tutin

hrvatska nevesika

 

 

DA

 

Bupleurum karglii Vis.

Karglijev zvinčac

 

 

DA

 

Bupleurum lancifolium Hornem.

kopljastolisni zvinčac

CR

 

 

 

Chaerophyllum coloratum L.

obojena krabljica

 

 

DA

 

Echinophora spinosa L.

trnovita ježika

CR

 

 

 

Eryngium alpinum L.

planinski kotrljan

 

DS4, BE1

 

 

Eryngium planum L.

paštitkasti kotrljan

RE

 

 

 

Eryngium x dalmaticum Teyber

 

 

 

DA

 

Eryngium x heteracanthum Teyber

 

 

 

DA

 

Eryngium x visianii Teyber

 

 

 

DA

 

Grafia golaka (Hacq.) Rchb.

bijela grafija

 

 

DA

 

Hydrocotyle vulgaris L.

obični ljepušak

CR

 

 

 

Orlaya kochii Heywood

moračina širolistna

EN

 

 

 

Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas

pukovica

 

 

DA

 

Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. ssp. neumayeri (Vis.) Stoj. et Stef.

Neumayerova siljevica

 

 

DA

 

Peucedanum coriaceum Rchb.

kožasta pukovica

DD

 

DA

 

Portenschlagiella ramosissima (Port.) Tutin

razgranjena potrenšlagija

 

 

DA

 

Seseli elatum L. ssp. gouanii (Koch) P. W. Ball

okruglasto devesilje

 

 

DA

 

Seseli globiferum Vis.

kuglasto devesilje

 

 

DA

 

Seseli malyi A. Kern.

planinsko devesilje

 

 

DA

 

Seseli montanum L. ssp. tommasinii (Rchb. f.) Arcang.

Tomasinijevo devesilje

 

 

DA

 

  

 

 

Seseli tomentosum Vis.

pustenasto devesilje

 

 

DA

 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

širokolisna podlanica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L.

božikovina

VU

 

 

 

Araceae

 

Arum orientale M.Bieb. ssp. longispathum (Rchb.) Engl.

duguljasti kozlac

 

 

DA

 

Calla palustris L.

močvarni zmijinac

CR

 

 

 

Aristolochiaceae

 

Aristolochia croatica Horvatić

hrvatska vučja stopa

 

 

DA

 

Asarum europaeum L. ssp. italicum Kukkonen et Uotila

šumski kopitnjak

 

 

DA

 

Asclepiadaceae

 

 

Cynanchum acutum L.

šiljasti lastavičnjak

EN

 

 

 

Periploca graeca L.

grčka luštrika

EN

 

 

 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. ssp. adriaticum (Beck) Markgr.

jadranski lastavičnjak

 

 

DA

 

Asteracee

 

Achillea ptarmica L.

močvarni stolisnik

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Achillea virescens (Fenzl) Heimerl

zelenkasti stolisnik

 

 

DA

 

Anthemis dalmatica Scheele

dalmatinski jarmen

 

 

DA

 

Anthemis tomentosa L.

pustenasti jarmen

CR

 

 

 

Arnica montana L.

gorska moravka

VU

DS5

 

 

Aster sedifolius L. ssp. illyricus (Murb.) Merxm.

ilirski zvjezdan

DD

 

DA

 

Aster tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) Soó

panonski zvjezdan

CR

 

 

 

Carduus collinus Waldst. et Kit. ssp. cylindricus (Borbás) Soó

 

 

 

DA

 

Carduus micropterus (Borbás) Teyber ssp. micropterus

 

 

 

DA

 

Carlina fiumensis Simonk.

riječki kravljak

 

 

DA

 

Centaurea biokovensis Teyber

biokovska zečina

 

 

DA

 

Centaurea brachtii Rchb.

Brachtova zečina

 

 

DA

 

Centaurea crithmifolia Vis.

žljezdasta zečina

 

 

DA

 

Centaurea cuspidata Vis.

crvenkasta zečina

 

 

DA

 

Centaurea dalmatica A.Kern.

dalmatinska zečina

 

 

DA

 

Centaurea friderici Vis.

palagruška zečina

 

 

DA

 

Centaurea glaberrima Tausch

gola zečina

 

 

DA

 

Centaurea haynaldii Borbás ex Vuk.

 

 

 

DA

 

Centaurea incompta Vis.

derventanska zečina

 

 

DA

 

Centaurea nicolai Bald.

Nikolajeva zečina

DD

 

DA

 

 

 

Centaurea radichii Plazibat

Radićeva zečina

 

 

DA

 

Centaurea ragusina L.

dubrovačka zečina

 

 

DA

 

Centaurea rupestris L. ssp. ceratophylla (Ten.) Gugler

kamenjarska zečina

 

 

DA

 

Centaurea salonitana Vis.

solinska zečina

 

 

DA

 

Centaurea spinosociliata Seenus

trnovitotrepavičava zečina

 

 

DA

 

Centaurea stenolepis A.Kern. ssp. joannis Kárpáti

paučinastosiva zečina

 

 

DA

 

Centaurea tuberosa Vis.

gomoljasta zečina

 

 

DA

 

Centaurea visianiana Plazibat

Visianijeva zečina

 

 

DA

 

Centaurea x pomoënsis Teyber

pučinska zečina

 

 

DA

 

Doronicum hungaricum Rchb.f.

mađarski divokozjak

CR

 

 

 

Leontopodium alpinum Cass.

krški runolist

 

 

 

 

Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev

močvarna ivančica

EN

 

 

 

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. ssp. platylepis (Borbás) Heywood

 

 

 

DA

 

Leucanthemum chloroticum A.Kern. et Murb.

zelenkasta ivančica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Ligularia sibirica (L.) Cass.

sibirska jezičnjača

CR

DS4, BE1

 

 

Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch.Bip. et F.W.Schultz

norveška smilica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B.L.Burtt

žutkastobijela runolistka

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Senecio caroli-maly Horvatić

 

 

 

DA

 

Senecio papposus (Rchb.) Less. ssp. kitaibelii (Jáv.) Cufod.

Kitajbelov dragušac

 

 

DA

 

Senecio sarracenicus L.

riječni dragušac

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Senecio thapsoides DC. ssp. visianus (Papaf. ex Vis.) Vandas

Visianijev dragušac

 

 

DA

 

Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern.

nerazgranjena pilica

DD

DS4

 

 

Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M.Bieb. ssp. cetingensis (Rohlena) Hayek

 

 

 

DA

 

Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.

buhač

 

 

DA

 

Xeranthemum annuum L.

jednogodišnja nevenka

EN

 

 

 

Berberidaceae

Berberis croatica Horvat

etnanska žutika

 

 

DA

 

 

Betulaceae

Betula pubescens Ehrh.

cretna breza

CR

 

 

 

Boraginaceae

 

Cerinthe glabra Mill.

gola visika

 

 

 

 

Cerinthe tristis Teyber

žalobna visika

 

 

DA

 

Cynoglossum velebiticum K.Malý

velebitski pasji jezik

 

 

DA

 

Heliotropium supinum L.

povaljeni sunčac

CR

 

 

 

Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.

Modro lasinje

 

 

DA

 

Myosotis suaveolens Willd.

uskolisna potočnica

 

 

DA

 

Myosotis sylvatica Hoffm. ssp. subarvensis Grau

šumska potočnica

 

 

DA

 

Nonea pulla DC.

tamnocrvena srdovica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Onosma echioides (L.) L. ssp. dalmatica (Scheele) Peruzziet N. G. Passal.

dalmatinski oštrolist

 

 

DA

 

Onosma javorkae Simonk.

rumenjača

 

 

DA

 

Onosma pseudoarenaria Schur ssp. fallax (Borbás) Rauschert

jezičasti oštrolist

 

 

DA

 

Onosma pseudoarenaria Schur ssp. tridentina (Wettst.) Braun-Blanq.

 

 

 

DA

 

Onosma stellulata Waldst. et Kit.

zvjezdasti oštrolist

 

 

DA

 

Pulmonaria visianii Degen et Lengyel

uskolisni plućnjak

 

 

DA

 

Brassicaceae

 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. ssp. scopulorum (Ronniger) I. A. Anderson, A. Carlström, Franzén, Karlen et H. Nybom

kamenjarska kamnica

 

 

DA

 

Alyssum austrodalmaticum Trinajstic

 

 

 

DA

 

Alyssum montanum L. ssp. gmelinii (Jord.) Em. Schmid

 

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Alyssum montanum L. ssp. pagense (Baumgartner) Hayek

 

 

 

DA

 

Alyssum montanum L. ssp. pluscanescens (Raim. ex Baumgartner) Trpin

samoborska gromotulja

CR

 

DA

 

Arabis scopoliana Boiss.

skopolijeva gušarka

 

DS4

DA

 

Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit.) Kit. ex Baumg.

veleplodni hren

 

BE1

 

 

Aubrieta columnae Guss. ssp. croatica (Schott, Nyman et Kotschy) Mattf.

hrvatska tarčuka

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurinia leucadea (Guss.) C. Koch

bjeličasta gromotulja

 

 

DA

 

Aurinia petraea (Ard.) Schur ssp. microcarpa (Vis.) Plazibat

sitnoplodna gromotulja

 

 

DA

 

Aurinia sinuata (L.) Griseb.

izverugana gromotulja

 

 

DA

 

Brassica botterii Vis.

Botterijeva vrzina

 

 

DA

 

Brassica cazzae Ginzb. et Teyber

sušačka vrzina

 

 

DA

 

Brassica mollis Vis.

repa mehka

 

 

DA

 

Cardamine adriatica Jar. Kučera, Lihová et Marhold

jadranska režuha

 

 

DA

 

Cardamine carnosa Waldst. et Kit.

planinska režuha

 

 

DA

 

Cardamine chelidonia L.

ružičasta režuha

 

 

DA

 

Cardamine kitaibelii Becherer

Kitaibelova režuha

 

 

DA

 

Cardamine maritima Port. ex DC.

primorska režuha

 

 

DA

 

Cardamine waldsteinii Dyer

Waldsteinova režuha

 

 

DA

 

Cardaminopsis croatica (Schott, Nyman et Kotschy) Jáv.

hrvatska gušarka

 

 

DA

 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek

Hallerova gušarka

VU

 

 

 

Degenia velebitica (Degen) Hayek

velebitska degenija

EN

DS4

DA

 

Erysimum carniolicum Dolliner

kranjski šeboj

 

 

DA

 

Erysimum linariifolium Tausch

 

 

 

DA

 

Erysimum sylvestre (Crantz) Scop.

šumski šeboj

 

 

DA

 

Euclidium syriacum (L.) R. Br.

sirijska razvijuša

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Fibigia triquetra (DC.) Boiss. ex Prantl

trobridi sijedac

 

 

DA

 

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt.

polegnuta grančika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Peltaria alliacea Jacq.

mrežasta lukica

 

 

DA

 

Rorippa lippizensis (Wulfen) Rchb.

raznolistni dragušac

 

 

DA

 

Thlaspi dinaricum Degen et Janch.

dinarska čestika

 

 

DA

 

Callitrichaceae

Callitriche spp.

 

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Campanulaceae

 

 

 

Adenophora liliifolia (L.) A.DC.

mirisava žlijezdača

 

DS4

 

 

Campanula austroadriatica D. Lakušić et Kovačić

 

 

 

DA

 

Campanula cespitosa Scop.

busenasti zvončić

 

 

DA

 

Campanula cochlearifolia Lam.

patuljasti zvončić

VU

 

 

 

 

  

Campanula fenestrellata Feer

prozorski zvončić

 

 

DA

 

Campanula hercegovina Degen et Fiala

hercegovački zvončić

DD

 

DA

 

Campanula istriaca Feer

istarski zvončić

 

 

DA

 

Campanula justiniana Witasek

Justinov zvončić

 

 

DA

 

Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda

moravski zvončić

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Campanula portenschlagiana Schult.

Portenschlagov zvončić

 

 

DA

 

Campanula poscharskyana Deg.

Poscharskyjev zvončić

 

 

DA

 

Campanula thyrsoides L. ssp. carniolica (Sünd.) Podlech

kranjski zvončić

DD

 

DA

 

Campanula tommasiniana C. Koch

Tommasinijev zvončić

 

 

DA

 

Campanula velebitica Borbás

velebitski zvončić

 

 

DA

 

Campanula waldsteiniana Schult.

Waldsteinov zvončić

 

 

DA

 

Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.

dalmatinsko zvonce

DD

 

DA

 

Edraianthus dinaricus (A.Kern.) Wettst.

dinarsko zvonce

DD

 

DA

 

Edraianthus pumilio (Schult.) A.DC.

patuljasto zvonce

 

 

DA

 

Edraianthus serpyllifolius (Vis.) A.DC.

puzavo zvonce

 

 

DA

 

Edraianthus tenuifolius (Waldst. et Kit.) A.DC.

uskolisno zvonce

 

 

DA

 

Caprifoliaceae

 

Lonicera borbasiana (Kuntze) Degen

Borbaševa kozokrvina

 

 

DA

 

Lonicera glutinosa Vis.

ljepljiva kozokrvina

 

 

DA

 

Caryophyllaceae

  

Arenaria gracilis Waldst. et Kit.

nježna pjeskarica

 

 

DA

 

Arenaria orbicularis Vis.

okruglasta pjeskarica

DD

 

DA

 

Cerastium dinaricum G. Beck et Szysz.

dinarski rožac

 

DS4

DA

 

Cerastium grandiflorum Waldst. et Kit.

velecvjetni rožac

 

 

DA

 

Dianthus spp.

karanfili

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Drypis spinosa L. ssp. jacquiniana Murb. et Wettst. ex Murb. Lunds.

primorski mekinjak

 

 

DA

 

Gypsophila fastigiata L.

sadarka štitkasta

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Heliosperma insulare Trinajstić

 

 

 

DA

 

Herniaria glabra L. ssp. rotundifolia (Vis.) Trpin

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuartia verna (L.) Hiern ssp. insularis Trinajstić et Zi. Pavletić

proljetna mišjakinjica

 

 

DA

 

Moehringia tommasinii Marchesetti

Tommasinijeva merinka

EN

DS4, BE1

DA

 

Silene alpestris Jacq.

planinska pušina

 

 

DA

 

Silene catholica (L.) Aiton f.

metličasta pušina

 

 

DA

 

Silene chromodonta Boiss. et Reuter

 

 

 

DA

 

Silene flavescens Waldst. et Kit.

žućkasta pušina

 

 

DA

 

Silene hayekiana Hand.-Mazz. et Janchen

 

 

 

DA

 

Silene heuffelii Soó

Heuffelova pušina

 

 

DA

 

Silene noctiflora L.

noćna pušina

DD

 

DA

 

Silene reichenbachii Vis.

Reichenbachova pušina

 

 

DA

 

Silene remotiflora Vis.

lepica riedkocvjetna

 

 

DA

 

Silene retzdorffiana (K. Maly) H. Neumayer

Retzdorffova pušina

DD

 

DA

 

Silene sendtneri Boiss.

Šloserova pušina

 

 

DA

 

Silene tommasinii Vis.

Tommasinijeva pušina

 

 

DA

 

Silene velebitica (Degen) Wrigley

velebitska pušina

 

 

DA

 

Silene veselskyi (Janka) H. Neumayer

Veselskyjeva pušina

 

 

DA

 

Silene waldsteinii Grieseb.

Waldsteinova pušina

 

 

DA

 

Stellaria alsine Grimm

močvarna mišjakinja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert

piramidalni kravajac

CR

 

 

 

Chenopodiaceae

 

 

 

 

 

 

 

Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A. J. Scott

pješčarska metlica

CR

 

 

 

Camphorosma annua Pallas

jednogodišnja kafranka

CR

 

 

 

Corispermum nitidum Kit. in Schultes

sjajna stjeničnica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Polycnemum arvense L.

poljska jelica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Salsola kali L.

slankasta solnjača

VU

 

 

 

Salsola soda L.

sodna solnjača

VU

 

 

 

Suaeda maritima (L.) Dumort.

primorska jurčica

VU

 

 

 

Suaeda vera J.F. Gmelin in L.

grmolika jurčica

VU

 

 

 

Cichoriaceae

 

 

 

 

Crepis mollis (Jacq.) Asch.

hrvatski dimak

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel

Pantocsekov dimak

DD

 

DA

 

Crepis pyrenaica (L.) Greuter

pirinejski dimak

EN

 

 

 

Hieracium amphithales K.Malý et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium brachycaule Vuk.

 

 

 

DA

 


 

Hieracium brevilanosum Degen et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium calophyllum Uechtr.

 

 

 

DA

 

Hieracium cymosum L. ssp. laxiflorum (Vuk.) Nägeli et Peter

 

 

 

DA

 

Hieracium cymosum L. ssp. samoboricum Nägeli et Peter

 

 

 

DA

 

Hieracium cymosum L. ssp. xanthophyllum (Vuk.) Nägeli et Peter

 

 

 

DA

 

Hieracium echioides Lumn.

ježasta runjika

CR

 

 

 

Hieracium falcatiforme Degen et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium janchenii Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium leucopelmatum Nägeli et Peter

 

 

 

DA

 

Hieracium macrodon Nägeli et Peter

 

 

 

DA

 

Hieracium malovanicum Degen et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium mirificissimum Rohlena et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium neilreichii Beck

 

 

 

DA

 

Hieracium obrovacense Degen et Zahn

obrovačka runjika

 

 

DA

 

Hieracium pelliculatum Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium pilosella L. ssp. zagrabiense Nägeli et Peter

mala runjika

 

 

DA

 

Hieracium pseudotommasinii Rohlena et Zahn

 

 

 

DA

 

Hieracium scheppigianum Freyn

 

 

 

DA

 

Hieracium sphaerophyllum Vuk.

 

 

 

DA

 

Hieracium velebiticum Degen et Zahn

velebitska runjika

 

 

DA

 

Hieracium waldsteinii Tausch

Valdštajnova runjika

 

 

DA

 

Leontodon crispus Vill. ssp. rossianus (Degen et Lengyel) Hayek

Rossijev lavlji zub

 

 

DA

 

Picris scaberrima Guss.

jagušac

 

 

DA

 

Scorzonera austriaca Willd. ssp. bupleurifolia (Pouzolz) Bonnier

 

 

 

DA

 

Taraxacum edessicoides Uhlemann

 

 

 

DA

 

Taraxacum starmuehleri Uhlemann

 

 

 

DA

 

Taraxacum veglianum Uhlemann

krčki maslačak

 

 

DA

 

Clusiaceae

Hypericum spruneri Boiss.

pljuskavica

 

 

DA

 

 

 

 

Convolvulaceae

 

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

pješčarski ladolež

CR

 

 

 

Convolvulus lineatus L.

uskolisni slak

CR

 

 

 

Crassulaceae

Sempervivum spp.

čuvarkuće

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Cuscutaceae

Cuscuta epilinum Weihe

lanova vilina kosa

RE

 

 

 

Cymodoceaceae

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.

čvorasta morska resa

DD

BE1

 

 

Cyperaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link

stisnuta trešnica

EN

 

 

 

Carex appropinquata Schumach.

crvenosmeđi šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex bohemica Schreb.

češki šaš

CR

 

 

 

Carex capillaris L.

vlasasti šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex cespitosa L.

busenasti šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex davalliana Sm.

cretni šaš

EN

 

 

 

Carex depauperata Curtis ex With.

trbušasti šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex diandra Schrank

uskolisni šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex disticha Huds.

srednji šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex divisa Huds.

razdijeljeni šaš

EN

 

 

 

Carex echinata Murray

zvjezdasti šaš

EN

 

 

 

Carex ericetorum Pollich

vrištinski šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex extensa Gooden.

veliki obalni šaš

EN

 

 

 

Carex flava L.

žuti šaš

EN

 

 

 

Carex hordeistichos Vill.

ječamski šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex hostiana DC.

Hostov šaš

EN

 

 

 

Carex lepidocarpa Tausch

tamnozeleni šaš

EN

 

 

 

Carex nigra (L.) Reichard

crnkasti šaš

EN

 

 

 

Carex panicea L.

prosasti šaš

VU

 

 

 

Carex pulicaris L.

buhin šaš

CR

 

 

 

Carex riparia Curtis

obalni šaš

VU

 

 

 

Carex rostrata Stokes ex With.

kljunasti šaš

VU

 

 

 

Carex rupestris All.

kamenjarski šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex serotina Mérat

crni šaš

EN

 

 

 

Carex supina Willd. ex Wahlenb.

polegnuti šaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Carex vesicaria L.

mjehurasti šaš

VU

 

 

 

Cyperus capitatus Vand.

glavičasti šilj

CR

 

 

 

Cyperus difformis L.

raznolični šilj

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Cyperus flavescens L.

žućkasti oštrik

VU

 

 

 

Cyperus fuscus L.

smeđi šilj

VU

 

 

 

Cyperus glaber L.

goli oštrik

RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyperus glomeratus L.

klupčasti oštrik

VU

 

 

 

Cyperus longus L.

dugi oštrik

VU

 

 

 

Cyperus michelianus (L.) Link

dvostupka

VU

 

 

 

Cyperus rotundus L.

okruglasti oštrik

EN

 

 

 

Cyperus serotinus Rottb.

kasni oštrik

VU

 

 

 

Eleocharis carniolica Koch

kranjska jezernica

EN

DS4, BE1

 

 

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.

jajolika jezernica

EN

 

 

 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz

peterocvjetna jezernica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

jednopljevična jezernica

CR

 

 

 

Eriophorum spp.

suhoperke

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani

resasti šilj

CR

 

 

 

Rhynchospora alba (L.) Vahl

bijela šiljkica

CR

 

 

 

Scirpus cespitosus L.

busenasta šašina

CR

 

 

 

Scirpus mucronatus L.

bodljasti oblić

CR

 

 

 

Scirpus setaceus L.

 

CR

 

 

 

Scirpus supinus L.

 

CR

 

 

 

Dipsacaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knautia adriatica Ehrend.

jadranska prženica

DD

 

DA

 

Knautia clementii (Beck) Ehrend.

Clementijeva prženica

DD

 

DA

 

Knautia dalmatica Beck

dalmatinska prženica

DD

 

DA

 

Knautia illyrica Beck

ilirska prženica

DD

 

DA

 

Knautia pectinata Ehrend.

češljasta prženica

DD

 

DA

 

Knautia sarajevensis (Beck) Szabó

sarajevska prženica

DD

 

DA

 

Knautia travnicensis (Beck) Szabó

travnička prženica

DD

 

DA

 

Knautia velebitica Szabó

velebitska prženica

DD

 

DA

 

Knautia visianii Szabó

Visianijeva prženica

 

 

DA

 

Scabiosa lucida Vill. ssp. stricta (Waldst. et Kit.) Jasiewicz

svjetlucava zvjezdoglavka

 

 

DA

 

Succisella petteri (J.Kern. et Murb.) Beck

Petterova preskočica

DD

 

DA

 

Droseraceae

Drosera spp.

rosika

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Elaeagnaceae

Hippophaë rhamnoides L.

pasji trn

RE

 

 

 

Elatinaceae

 

 

 

Elatine alsinastrum L.

pršljenasta pobarica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Elatine hexandra (Lapierre) DC.

šestoprašnička pobarica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Elatine hydropiper L.

pobarica četvorna

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Elatine triandra Schkuhr

troprašnička pobarica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ericaceae

 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

zimzelena medvjetka

VU

 

 

 

Vaccinium uliginosum L.

močvarna borovnica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Euphorbiaceae

 

Euphorbia capitulata Rchb.

glavičasta mlječika

 

 

DA

 

Euphorbia rigida M. Bieb.

kruta mlječika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Fabaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthyllis aurea Host ssp. velebitica Degen

velebitski ranjenik

 

 

DA

 

Anthyllis montana L. ssp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti

ranovka škurorujna

 

 

DA

 

Anthyllis vulneraria L. ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen

Weldenov ranjenik

 

 

DA

 

Dalmatocytisus dalmaticum (Vis.) Trinajstić

dalmatinska tila

 

 

DA

 

Astragalus croaticus Alegro, Bogdanović, Brullo et Giusso

 

 

 

DA

 

Astragalus glacialis Lovrić

kozlinac

 

 

DA

 

Astragalus monspessulanus L. ssp. illyricus (Bernhardt) Chater

ilirski kozlinac

 

 

DA

 

Astragalus muelleri Steud. et Hochst.

krčki kozlinac

 

 

DA

 

Biserrula pelecinus L. ssp. dalmatica Trinajstić

dalmatinski kozlinac

 

 

DA

 

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.

regensburška tila

CR

 

 

 

Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm. ssp. ala-venti Radić

trnovita tila

 

 

DA

 

Dorycnium rectum (L.) Ser.

uspravna bjeloglavica

CR

 

 

 

Genista holopetala (Koch) Bald.

cjelolatična žutilovka

DD

DS4, BE1

DA

 

Genista pulchella Vis.

kamenjarska žutilovka

 

 

DA

 

Genista sericea Wulfen

svilenasta žutilovka

 

 

DA

 

Genista sylvestris Scop. ssp. dalmatica (Bartl.) H. Lindb.

dalmatinska žutilovka

 

 

DA

 

Hedysarum hedysaroides ssp. exaltatum (A. Kern.) Žertová

planinska slatkovina

 

 

DA

 

Laburnum anagyroides Medik. ssp. alschingeri (Vis.) Hayek

zanoviet pahuljavi

 

 

DA

 

Lathyrus alpestris (Waldst. et Kit.) Čelak. ssp. alpestris

planinska graholika

 

 

DA

 

Lathyrus alpestris (Waldst. et Kit.) Čelak. ssp. friedrichsthalii (Griseb.) K. Malý

planinska graholika

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lathyrus angulatus L.

uglata graholika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lathyrus ochrus (L.) DC.

žućkastobijela graholika

CR

 

 

 

Lathyrus palustris L.

močvarna graholika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.

povaljeni orešac

 

 

DA

 

Lotus preslii Ten.

svinđuša

 

 

DA

 

Medicago marina L.

primorska vija

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Medicago pironae Vis.

Pironova vija

DD

 

DA

 

Medicago tenoreana DC.

 

 

 

DA

 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. ssp. tommasinii (Jord.) Asch. et Graebn.

Tommasinijeva grahorka

 

 

DA

 

Onobrychis montana DC. ssp. scardica (Griseb.) P. W. Ball

gorska grahorka

 

 

DA

 

Onobrychis oxyodonta Boiss.

grahorka

 

 

DA

 

Ononis adenotricha Boiss.

zečji trn

 

 

DA

 

Oxytropis dinarica (Murb.) Wettst.

dinarska oštrica

 

 

DA

 

Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl

ljuskasta tilovina

 

 

DA

 

Trifolium cinctum DC.

obavijena djetelina

DD

 

DA

 

Trifolium dalmaticum Vis.

dalmatinska djetelina

 

 

DA

 

Trifolium filiforme L.

nitasta djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium leucanthum M. Bieb.

djetelina bjelocvjetna

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium michelianum Savi

Michelijeva djetelina

CR

 

 

 

Trifolium mutabile Port.

promjenjiva djetelina

 

 

DA

 

Trifolium noricum Wulfen

Norička djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium pannonicum Jacq.

panonska djetelina

VU

 

 

 

Trifolium resupinatum L.

perzijska djetelina

VU

 

 

 

Trifolium retusum L.

sitnocvjetna djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium spumosum L.

pjenasta djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium squarrosum L.

stršeća djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium uniflorum L.

djetelina jednocvjetna

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Trifolium velebiticum Degen

velebitska djetelina

 

 

DA

 

Trifolium vesiculosum Savi

mješiničasta djetelina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Vicia leucantha Biv.

grahor bielocvjetni

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicia ochroleuca Ten. ssp. dinara (K. Malý) Rohlena

dinarska grahorica

 

 

DA

 

Vicia onobrychioides L.

grahorkasta grahorica

EN

 

 

 

Fumariaceae

 

 

Corydalis acaulis (Wulfen) Pers.

bijela šupaljka

 

 

DA

 

Corydalis solida (L.) Swartz ssp. oligantha (Trinajstić) Greuter et Burdet

čvrsta šupaljka

 

 

DA

 

Fumaria ragusina (Pugsley) Pugsley

dubrovačka dimnjača

 

 

DA

 

Gentianaceae

 

 

 

 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. serotina (Koch ex Rchb.) Vollm.

trožilna žuška

EN

 

 

 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

žuta kičica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Gentiana acaulis L.

kohova sirištara

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Gentiana lutea L.

srčenjak

 

DS5

 

 

Gentiana pneumonanthe L.

plućna sirištara

EN

 

 

 

Geraniaceae

 

 

Geranium dalmaticum (Beck) Rech.f.

dalmatinska iglica

CR

 

DA

 

Geranium palustre L.

močvarna iglica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Geranium pratense L.

dolinska iglica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Hippuridaceae

Hippuris vulgaris L.

obični borak

EN

 

 

 

Hydrocharitaceae

 

Stratiotes aloides L.

rezac

VU

 

 

 

Vallisneria spiralis L.

uvijuša

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Iridaceae

 

 

 

 

Crocus dalmaticus Vis.

dalmatinski šafran

 

 

DA

 

Crocus malyi Vis.

 

 

 

DA

 

Crocus thomasii Ten.

benduška

 

 

DA

 

Gladiolus spp.

gladiole

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Iris spp.

perunike

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Juncaceae

Juncus capitatus Weigel

glavičasti sit

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Juncus littoralis C.A.Mey.

obalni sit

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Juncus tenageia L.f.

pješčarski sit

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin ssp. croatica Beyer

hrvatska bekica

 

 

DA

 

Juncaginaceae

 

 

Triglochin bulbosa L.

gomoljasta brula

 

 

 

 

Triglochin maritimum L.

morska brula

CR

 

 

 

Triglochin palustris L.

močvarna brula

CR

 

 

 

Lamiaceae

 

 

Marrubium peregrinum L.

razgranjeni tetrljan

EN

 

 

 

Micromeria croatica (Pers.) Schott

hrvatska bresina

 

 

DA

 

Micromeria dalmatica Benth.

dalmatinska bresina

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micromeria kerneri Murb.

Kernerova bresina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Micromeria pseudocroatica Šilić

bresina

 

 

DA

 

Salvia brachyodon Vandas

kratkozupčasta žalfija

 

 

DA

 

Salvia nemorosa L.

stepska kadulja

EN

 

 

 

Satureja visianii Šilić

Visianijev čubar

 

 

DA

 

Stachys alpina L. ssp. dinarica Murb.

dinarski čistac

 

 

DA

 

Stachys cretica L. ssp. cassia (Boiss.) Rech. f.

kretski čistac

 

 

DA

 

Stachys menthifolia Vis.

mentolisni čistac

 

 

DA

 

Teucrium arduini L.

Arduinov dubačac

DD

 

DA

 

Thymus bracteosus Benth.

mekolisna majčina dušica

 

 

DA

 

Lemnaceae

 

Lemna gibba L.

grbasta vodena leća

EN

 

 

 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

beskorjenska sitna leća

VU

 

 

 

Lentibulariaceae

 

Pinguicula vulgaris L.

tustica kukcolovka

CR

 

 

 

Utricularia spp.

mješinke

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Liliaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allium angulosum L.

bridasti luk

EN

 

 

 

Allium croaticum Bogdanovic, Brullo, Mitic et Salmeri

 

 

 

DA

 

Allium horvatii Lovrić

Horvatov luk

 

 

DA

 

Allium incensiodorum Radić

aromatični luk

 

 

DA

 

Allium suaveolens Jacq.

mirisavi luk

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Allium telmatum Bogdanović, Brullo, Giusso et Salmeri

 

 

 

DA

 

Chouardia lakusicii (Šilić) Speta

 

 

 

DA

 

Chouardia litardierei (Breistr.) Speta (= Scilla litardierei Breistr.)

livadski procjepak

 

DS4

DA

 

Fritillaria meleagris L.

prava kockavica

VU

 

 

 

Fritillaria messanensis Raf. ssp. gracilis (Ebel) Rix

nježna kockavica

VU

 

 

 

Hyacinthella dalmatica (Baker) Chouard

dalmatinski zumbulčić

DD

 

DA

 

Lilium bulbiferum L.

 

VU

 

 

 

Lilium carniolicum Bernh. ex Koch

 

VU

 

 

 

Lilium martagon L.

 

VU

 

 

 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. ssp. speciosum (Marches.) Garbari

 

 

 

DA

 

Ornithogalum dalmaticum Speta

dalmatinsko ptičje mlijeko

 

 

DA

 

Ornithogalum televrinum Speta

ptičje mlijeko

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornithogalum visianicum Tomm.

Visianijevo ptičje mlijeko

DD

 

DA

 

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.

širokolisni Salamunov pečat

VU

 

 

 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

čaškasta baluška

CR

 

 

 

Tulipa praecox Ten.

rani tulipan

 

BE1

 

 

Linaceae

Linum elegans Spruner ex Boiss.

otmjeni lan

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lythraceae

 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb

potočni pilićnjak

VU

 

 

 

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

troperkasta vrbica

CR

 

 

 

Malvaceae

 

 

Hibiscus trionum L.

vršačka sljezolika

EN

 

 

 

Kitaibela vitifolia Willd.

dlanastolisna kadivka

CR

 

DA

 

Malva parviflora L.

sitnocvjetni sljez

EN

 

 

 

Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata L.

močvarna trolistica

EN

 

 

 

Onagraceae (Oenotheraceae)

Ludwigia palustris (L.) Elliott

močvarna mekčina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Orchidaceae

Orchidaceae spp.

orhideje

 

 

 

uključuje sve rodove, vrste i podvrste ove porodice

Orobanchaceae

Orobanche borbasiana Beck

Borbašev volovod

 

 

DA

 

Paeoniaceae

Paeonia spp.

božuri

 

 

 

uključuje sve vrste unutar roda

Papaveraceae

 

 

Glaucium flavum Crantz

primorska makovica

EN

 

 

 

Papaver argemone L.

pješčarski mak

CR

 

 

 

Papaver hybridum L.

zavinutobodljasti mak

CR

 

 

 

Pinaceae

Pinus nigra Arnold ssp. dalmatica (Vis.) Franco

dalmatinski crni bor

 

 

DA

 

Plantaginaceae

 

 

 

Littorella uniflora (L.) Asch.

močvarka šiljkolistna

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Plantago indica L.

pješčarski trputac

CR

 

 

 

Plantago subulata L.

moravica minja

 

 

DA

 

Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.

slatinski trputac

CR

 

 

 

Plumbaginaceae

 

 

 

 

 

Armeria canescens (Host) Boiss. in DC. ssp. dalmatica (G. Beck) Trinajstić

 

 

 

DA

 

Goniolimon dalmaticum (C.Presl.) Reichb.

dalmatinski vražemil

 

 

DA

 

Limonium dictyophorum (Tausch) Degen

savitljiva mrižica

 

 

DA

 

Limonium cancellatum (Bernh. ex Bertol.) O. Kuntze

rešetkasta mrižica

 

 

DA

 

Limonium subanfractum Trinajstić

mrižica

 

 

DA

 

Limonium vestitum (Salmon) Salmon

obavijena mrižica

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.

planinska hrapavica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

primorska obalnica

CR

 

 

 

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev

češljasta pirika

CR

 

 

 

Agrostis alpina Scop.

planinska rosulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Agrostis parlatoeri Breistr.

obična rosulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Aira praecox L.

rana metlača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Alopecurus aequalis Sobol.

crvenožuti repak

VU

 

 

 

Alopecurus bulbosus Gouan

lukovičav repak

CR

 

 

 

Alopecurus geniculatus L.

koljenčasti repak

VU

 

 

 

Alopecurus rendlei Eig

mješinasti repak

VU

 

 

 

Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea H.Lindb.

pješčarska milava

RE

 

 

 

Andropogon distachyos L.

bodljasta vlaska

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Anthoxanthum aristatum Boiss.

osata mirisavka

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Anthoxanthum ovatum Lag.

jajasta mirisavka

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Arundo plinii Turra

Plinijev trst

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Avena strigosa Schreb.

čekinjasta zob

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Beckmannia eruciformis (L.) Host

rigasta bekmanija

CR

 

 

 

Bromus scoparius L.

zbijeni ovsik

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.

vodena slatka trava

CR

 

 

 

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.

sivkasta gladica

CR

 

 

 

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.

razmaknuta gladica

CR

 

 

 

Cutandia maritima (L.) Barbey

kutandija

CR

 

 

 

Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult.

sitna busika

EN

 

 

 

Desmazeria marina (L.) Druce

sredozemna ljuljolika

VU

 

 

 

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.

gola svračica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis

bodljikava pirika

CR

 

 

 

Echinaria capitata (L.) Desf.

glavičasta ježica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca alpina Suter

planinska vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festuca illyrica Markgr.-Dann.

 

 

 

DA

 

Festuca lapidosa (Degen) Markgr.-Dann.

 

 

 

DA

 

Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell.

metličasta vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca quadriflora Honck.

niska vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca stenantha (Hack.) K.Richt.

uskoklasasta vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca stricta Host

stegnuta vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.

tankolisna vlasulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd.

vlasulja bradica

CR

 

 

 

Glyceria fluitans (L.) R.Br.

plivajuća pirevina

VU

 

 

 

Glyceria plicata (Fr.) Fr.

naborana pirevina

VU

 

 

 

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter

valjkasti tankorepić

VU

 

 

 

Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg.

lažna zobika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Hordeum hystrix Roth

bodljasti ječam

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Hordeum marinum Huds.

primorski ječam

VU

 

 

 

Hordeum secalinum Schreb.

klasulja

EN

 

 

 

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

valjkasta zupčica

CR

 

 

 

Koeleria glauca (Schrad.) DC.

smilica sinja

CR

 

 

 

Lamarckia aurea (L.) Moench

zlatna lamarkija

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Lolium subulatum Vis.

šiljasti ljulj

DD

 

DA

 

Melica altissima L.

visoki mekuš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Milium vernale M.Bieb.

proljetna prosulja

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb.

končasti tankorepaš

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.

svinuti tankorepaš

VU

 

 

 

Phalaris aquatica L.

vodena svjetlica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phalaris brachystachys Link

kratkoklasasta svjetlica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phalaris coerulescens Desf.

modrikasta svjetlica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phalaris minor Retz.

mala svjetlica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phalaris paradoxa L.

valjkasta svjetlica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phleum alpinum L.

planinski lisičji rep

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Phleum arenarium L.

pješčarski lisičji rep

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phleum paniculatum Huds.

metličasti lisičji rep

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Pholiurus pannonicus (Host) Trin.

panonski tankorepić

CR

 

 

 

Poa badensis Haenke ex Willd.

badenska vlasnjača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Poa hybrida Gaudin

križana vlasnjača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Poa minor Gaudin

mala vlasnjača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Poa perconcinna J.R.Edm.

ljepušna vlasnjača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Poa remota Forselles

razmaknuta vlasnjača

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Puccinellia distans (L.) Parl.

odstojeća bezbridnjača

CR

 

 

 

Puccinellia teyberi Hayek

 

VU

 

DA

 

Saccharum ravennae (L.) Murray

ravenski sladorovac

CR

 

 

 

Sesleria argentea (Savi) Savi

srebrnasta šašika

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Sesleria sadlerana Janka

sadlerova šašika

 

 

DA

 

Sesleria tenuifolia Schrad. ssp. kalnikensis (Jav.) Deyl

kalnička šašika

 

 

DA

 

Spartina maritima (Curtis) Fernald

obalna spartina

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

pješčana sijačica

CR

 

 

 

Ventenata dubia (Leers) Coss.

nježni bodljozub

CR

 

 

 

Polygalaceae

Polygala alpestris ssp. croatica (Chodat) Hayek

hrvatski krestušac

DD

 

DA

 

Polygonaceae

 

 

Polygonum arenarium Waldst. et Kit.

pješčani dvornik

CR

 

 

 

Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.

vrbolisni dvornik

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Rumex maritimus L.

obalna kiselica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Portulaceae

Montia fontana L.

proljetna bunarka

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Posidoniaceae

Posidonia oceanica (L.) Delile

oceanski porost

DD

BE1, BA2

 

 

Potamogetonaceae

 

Groenlandia densa (L.) Fourr.

gustolisni mrijesnjak

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Potamogeton alpinus Balb.

alpski mrijesnjak

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Primulaceae

 

 

 

Centunculus minimus L.

sitna majuška

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Hottonia palustris L.

močvarna rebratica

EN

 

 

 

Primula kitaibeliana Schott

Kitaibelov jaglac

 

 

DA

 

Primula wulfeniana Schott

Wulfenov jaglac

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

Pyrolaceae

Pyrola rotundifolia L.

okruglolisna kruščica

DD, načelo predostrožnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafflesiaceae

Cytinus hypocistis (L.) L.

bušinova ozorina

 

 

 

 

Ranunculaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconitum napellus L. ssp. fissurae (E.I. Nyarady) W. Seitz

modri jedić

 

 

DA

 

Aconitum napellus L. ssp. superbum (Fritsch) W. Seitz

modri jedić

 

 

DA

 

Aconitum toxicum Reichenb.

otrovni jedić

 

 

DA

 

Adonis aestivalis L.

ljetni gorocvijet

EN

 

 

 

Adonis annua L. emend. Huds.

jesenski gorocvijet

EN

 

 

 

Anemone sylvestris L.

velika šumarica

CR

 

 

 

Aquilegia dinarica G. Beck

dinarski pakujac

 

 

DA

 

Aquilegia grata Zimmeter

prijatni pakujac

 

 

DA

 

Aquilegia kitaibelii Schott

kitaibelov pakujac

 

DS4, BE1

DA

 

Clematis integrifolia L.

cjelolisna pavitina

VU

 

 

 

Consolida ajacis (L.) Schur

vrtni kokotić

CR

 

 

 

Consolida brevicornis (Vis.) Soo

kratkoostrugasti kokotić

CR

 

DA

 

Consolida orientalis (Gay) Schrödinger

istočnjački kokotić

CR

 

 

 

Delphinium halteratum Sm. in Sibth. et Sm.

dlakavi veliki kokotić

CR

 

 

 

Delphinium peregrinum L.

strani veliki kokotić

EN

 

 

 

Delphinium staphisagria L.

sredozemni veliki kokotić

EN

 

 

 

Helleborus atrorubens Waldst. et Kit.

hrnocrveni kukurijek

 

 

DA

 

Helleborus croaticus Martinis

hrvatski kukurijek

 

 

DA

 

Helleborus hercegovinus Martinis

hercegovački kukurijek

 

 

DA

 

Helleborus multifidus Vis.

krški kukurijek

 

 

DA

 

Helleborus niger L.

velecvjetni kukurijek