Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

HRVATSKI SABOR

3157

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/287

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03.), u članku 20.a stavku 3. riječi: »osnovice za određivanje opskrbnine« zamjenjuju se riječima: »33 % proračunske osnovice«, a riječi: »dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »60 % proračunske osnovice«.

Stavak 5. briše se.

Članak 2.

Podnaslov iznad članka 34. i članak 34. brišu se.

Članak 3.

Članak 35. briše se.

Članak 4.

Članak 37. briše se.

Članak 5.

Članak 38. briše se.

Članak 6.

Članak 39. briše se.

Članak 7.

Članak 40. briše se.

Članak 8.

Članak 41. briše se.

Članak 9.

Članak 42. briše se.

Članak 10.

Članak 43. briše se.

Članak 11.

Članak 44. briše se.

Članak 12.

Članak 45. briše se.

Članak 13.

Članak 46. briše se.

Članak 14.

Podnaslov iznad članka 47. koji glasi: »2. Dodatak za pripomoć u kući« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »1. Dodatak za pripomoć u kući«.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. riječ: »opskrbnine« zamjenjuje se riječima: »zajamčene minimalne naknade«.

Članak 16.

Podnaslov iznad članka 48.a koji glasi: »3. Besplatni udžbenici« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »2. Besplatni udžbenici«.

Članak 17.

U članku 48.a stavak 4. mijenja se i glasi:

"Osobe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima i ako ispunjavaju prihodovni cenzus i druge uvjete predviđene pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

"Iznos sredstava potrebnih za kupnju udžbenika iz ovoga članka osigurava ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Postupak za ostvarivanje prava iz ovoga članka provodi se sukladno uvjetima i načinu utvrđenim pravilnikom koji donosi ministar obrazovanja u suradnji s ministrom branitelja.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba je prvostupanjsko tijelo koje rješava o pravu na besplatne udžbenike.

Drugostupanjsko tijelo za postupanje po rješenjima upravnih tijela i službenih osoba iz stavka 7. ovoga članka je ministarstvo nadležno za obrazovanje.«.

Članak 18.

Podnaslov iznad članka 48.b i članak 48.b brišu se.

Članak 19.

Podnaslov iznad članka 48.c koji glasi: »5. Posebni dodatak« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »3. Posebni dodatak«.

Članak 20.

U članku 48.c. riječ: »opskrbnine« zamjenjuje se riječima: »zajamčene minimalne naknade«, a riječi: »dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »60% proračunske osnovice«.

Članak 21.

Podnaslov iznad članka 48.d koji glasi: »6. Stipendije« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »4. Stipendije«.

Članak 22.

U članku 48.d stavku 1. riječi: »dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »60% proračunske osnovice«.

U stavku 2. riječi: »ministar znanosti i tehnologije uz prethodnu suglasnost ministra rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za obrazovanje u suradnji s ministrom nadležnim za branitelje«.

Članak 23.

Podnaslov iznad članka 48.e koji glasi: »7. Prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »5. Prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove«.

Članak 24.

U članku 48.e riječi: »dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »60% proračunske osnovice«.

Članak 25.

Podnaslov iznad članka 48.f koji glasi: »8. Prednost pri zapošljavanju« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »6. Prednost pri zapošljavanju«.

Članak 26.

U članku 48.f stavcima 2. i 4. brojka: »38.« zamjenjuje se brojkom: »35.«.

Članak 27.

Podnaslov iznad članka 48.g koji glasi: »9. Prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »7. Prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi«.

Članak 28.

Podnaslov iznad članka 48.h koji glasi: »10. Oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »8. Oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta«.

Članak 29.

Podnaslov iznad članka 48.i koji glasi: »11. Posebni staž« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »9. Posebni staž«.

Članak 30.

Podnaslov iznad članka 48.j koji glasi: »12. Pravo na troškove prijevoza i pogreba« zamjenjuje se podnaslovom koji glasi: »10. Pravo na troškove prijevoza i pogreba«.

Članak 31.

U članku 52. stavcima 1. i 2. iza riječi: »uvećane obiteljske invalidnine« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i svota osnovice za određivanje opskrbnine« brišu se.

Članak 32.

U članku 53. riječi: »34. stavka 1. točke 5.« zamjenjuju se riječima: »20.a stavka 3., članka 48.c, članka 48.d stavka 1. i članka 48.e«.

Članak 33.

U članku 55. riječi: »svotu osnovice za određivanje opskrbnine« brišu se, a riječi: »ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za branitelje«.

Članak 34.

U članku 56. stavku 1. riječi: »Ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan za branitelje«.

U stavku 2. riječi: »Ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan za branitelje«.

Članak 35.

U članku 58. stavku 4. riječ: »Opskrbnina« i zarez iza nje brišu se.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječ: »opskrbninu« zamjenjuje se riječima: »zajamčenu minimalnu naknadu«.

Članak 36.

U članku 61. riječ: »opskrbnina« briše se.

Članak 37.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Korisniku dodatka za pripomoć u kući koji boravi u inozemstvu prestaje pravo na dodatak za pripomoć u kući nakon tri mjeseca neprekidnog boravka u inozemstvu.«.

Članak 38.

U članku 65. stavku 2. riječi: »opskrbnine i« i druga rečenica brišu se.

Članak 39.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»O pravima iz ovoga Zakona u prvom stupnju rješava nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, a u drugom stupnju ministarstvo nadležno za branitelje, ako nije drugačije predviđeno ovim Zakonom.

O pravima iz ovoga Zakona za osobe koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske u prvom stupnju rješava nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, a u drugom stupnju ministarstvo nadležno za branitelje, odnosno ministarstvo nadležno za obrazovanje o pravu na besplatne udžbenike.«.

Članak 40.

U članku 79. Stavku 1. Riječ: »opskrbninu« briše se.

Članak 41.

U članku 87. stavku 1. riječ: »opskrbninu« briše se, a riječi: »ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za branitelje.«.

U stavku 2. Riječi: »Služba za računovodstvene poslove« brišu se, a riječi: »Ministarstva rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za branitelje.«.

Članak 42.

U nazivu glave IX.a koji glasi: »KAZNENE ODREDBE« riječ: »KAZNENE« zamjenjuje se riječju: »PREKRŠAJNE«.

Članak 43.

U članku 98.a točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3., i 4. postaju točke 1., 2., i 3.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Prava na opskrbninu i besplatne udžbenike ostvarena sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03.) prestaju s danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba donijet će rješenja o prestanku isplate prava na doplatak za pripomoć u kući, u svim upravnim predmetima u kojima je ovo pravo priznato sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03.).

Članak 46.

Pravilnik iz članka 48.a stavka 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03.), ministar obrazovanja donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 47.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/279

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.