Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 151/2013 (16.12.2013.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3192

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 133/2013), u članku 5. stavku 6. riječ: »2.e.« zamjenjuje se riječju: »2.d.«.

U stavku 7. iza riječi: »k – korektivni koeficijent za postizanje ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja«, riječi: »u pretvorbi primarne energije goriva u isporučenu električnu energiju i proizvedenu korisnu toplinu:« brišu se.

Stavak 11. briše se.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvodnja električne energije iz proizvodnih postrojenja grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava potiče se isključivo ukoliko je ispunjen uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje.

(2) Uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na jednu katastarsku česticu uz dokazivanje veze proizvodnje električne energije i potrošnje električne energije koja se odnosi na postojećeg kupca koji troši električnu energiju na toj građevinskoj katastarskoj čestici (u daljnjem tekstu: povezani kupac).

(3) Ukoliko nositelj projekta nije vlasnik građevine na kojoj se gradi sunčana elektrana uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje u smislu ovoga Tarifnog sustava dokazuje se javnobilježnički ovjerenom izjavom vlasnika ili suvlasnika građevine, odnosno kupca kojom se uređuje:

– pravo nositelja projekta na izgradnju elektrane na građevini,

– pravo nositelja projekta na korištenje podataka o potrošnji električne energije povezanog kupca, u svrhu ostvarenja prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije na mjestu potrošnje,

– pravo nositelja projekta da u ime povezanog kupca zatraži izmjenu mjernog uređaja povezanog kupca, radi omogućavanja daljinskog očitanja.

(4) Izjavu iz stavka 3. ovoga članka, nositelj projekta dostavlja operatoru tržišta prilikom sklapanja ugovora o otkupu električne energije te operatoru distribucijskog sustava, uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i priključenje na mrežu.

(5) Operator tržišta isplaćuje poticajnu cijenu za proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. ovoga Tarifnog sustava, na sljedeći način:

1. u slučaju kad je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja manja ili jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje, isplaćuje se poticajna cijena za ukupno proizvedenu električnu energiju,

2. u slučaju kad je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja veća od mjesečne potrošnje na mjestu proizvodnje, isplaćuje se:

a. poticajna cijena, za količinu električne energije koja je jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje i

b. 80% od poticajne cijene, za količinu električne energije koja čini razliku između ukupno proizvedene količine električne energije i količine definirane u točki a. ovoga stavka.

(6) Operator distribucijskog sustava, na zahtjev nositelja projekta, osigurat će uvjete za priključenje proizvodnog postrojenja s potrošnjom na mjestu proizvodnje, te omogućiti priključak takvih proizvodnih postrojenja na elektroenergetsku mrežu, sukladno posebnim propisima.

(7) Nositelj projekta dužan je, prije priključenja proizvodnog postrojenja na mrežu, zatražiti od operatora distribucijskog sustava uređenje svih obračunskih mjernih mjesta povezanih kupaca, koji se odnose na potrošnju na mjestu proizvodnje, u cilju osiguranja mjernih podataka o mjesečnoj potrošnji potrebnih za izračun poticaja u skladu s odredbama stavka 5. ovoga članka.

(8) Trošak uređenja obračunskog mjernog mjesta povezanog kupca iz stavka 7. ovoga članka, snosi nositelj projekta.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati mjerne podatke potrebne za izračune iz stavka 5. ovoga članka.

(10) U slučaju više postrojenja na jednoj građevinskoj čestici, ukupna mjesečna potrošnja povezanih kupaca, dijeli se prema udjelu priključne snage svakog od proizvodnih postrojenja, u odnosu na priključnu snagu svih proizvodnih postrojenja.

(11) Ukoliko se tijekom razdoblja važenja ugovora o otkupu električne energije promijeni povezani kupac, nositelj projekta, odnosno proizvođač, dužan je dostaviti operatoru tržišta i operatoru distribucijskog sustava novu javnobilježnički ovjerenu izjavu iz stavka 3. ovoga članka, a najkasnije u roku od 30 dana od dana promjene.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 4. riječi: »2.e.« zamjenjuju se riječima: »2.d.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nakon stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dostavit će mjesečne mjerne podatke za obračun električne energije, isporučene u sustav tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, operatoru tržišta najkasnije do 10. dana u kalendarskom mjesecu nakon mjeseca, u kojemu je nositelj projekta stekao status povlaštenog proizvođača.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Postupke pokrenute na temelju zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zaprimljene nakon dosegnute vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka, operator tržišta će odbiti rješenjem.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. točka 7. briše se.

U stavku 3. točka 6. briše se.

Članak 7.

U članku 17. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ukoliko nositelj projekta za postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama dostavi navedeni dokaz nakon stjecanja prava na trajni pogon, a najkasnije u roku od 15 dana od dana stjecanja prava na trajni pogon, operator tržišta platit će isporučenu električnu energiju od dana stjecanja prava na trajni pogon do kraja mjeseca kao pokusni rad, a isplata po poticajnoj cijeni započet će od prvoga dana idućeg mjeseca.«.

Članak 8.

U članku 18. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Nositelj projekta dužan je dostaviti Izjavu o svim primljenim potporama iz Priloga 3. ovoga Tarifnog sustava, koja je njegov sastavni dio, ovjerenu od javnog bilježnika, do dana ostvarenja prava na isplatu poticajne cijene iz stavka 1. ovoga članka, a u svrhu izgradnje proizvodnog postrojenja za koje je sklopljen ugovor o otkupu električne energije.«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 4. iza riječi: »ne može biti manja« dodaju se riječi: »niti jednaka«.

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »ovoga Tarifnog sustava« briše se točka i dodaju se riječi: »osim za grupe postrojenja za koje je isplata poticajne cijene utvrđena člankom 6. stavkom 5. ovoga Tarifnog sustava.«.

U stavku 5. riječi: »2.e.« zamjenjuju se riječima: »2.d.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Svi iznosi u obračunima koje obavlja operator tržišta zaokružuju se na dva decimalna mjesta.«.

Članak 11.

U članku 28. riječi: »31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »25. veljače«.

Članak 12.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za nositelja projekta s kojim je ugovor o otkupu električne energije sklopljen, a za koji se do dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije počela primjenjivati isplata poticajne cijene sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), primjenjuju se odredbe članka 5. stavka 7. i članka 17. stavka 8. ovoga Tarifnog sustava.«.

U stavku 2. riječ: »trenutka« zamjenjuje se riječju: »dana«, a iza riječi: «dužan je« dodaju se riječi: «od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava«.

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-14/28

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.