Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

NN 155/2013 (20.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3260

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 34/11), mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom, u cilju osiguravanja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša utvrđuju načela i postupci u svezi s obavljanjem poslova i održavanjem straže pomoraca na pomorskim brodovima hrvatske državne pripadnosti, propisuju se načela za utvrđivanje radnog vremena i vremena odmora pomoraca, obveze kompanije, odnosno brodara, zapovjednika, časnika i drugih članova posade s posebnim ovlastima na brodu, način osiguranja učinkovite komunikacije na brodu hrvatske državne pripadnosti i brodovima koji na redovnim linijama tiču luke u Republici Hrvatskoj, u daljnjem tekstu: obavljanje poslova i održavanje straže.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 1999/63/EZ od 21. lipnja 1999. o Sporazumu o organizaciji radnoga vremena pomoraca koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Savez sindikata transportnih radnika u Europskoj uniji (FST); SL L 167 2. 7. 1999. str. 33 – 37

– Direktiva 1999/95/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o provedbi odredaba koje se tiču radnog vremena pomoraca na brodovima koji pristaju u lukama Zajednice; SL L 14 20. 1. 2000. str. 29 – 35

– Direktiva 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca (preinaka), Tekst značajan za EGP; SL L 323 3. 12. 2008. str. 33 – 61

– Direktiva Vijeća 2009/13/EZ od 16. veljače 2009. kojom se provodi Sporazum koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine, te kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 1999/63/EZ; SL L 124 20. 5. 2009. str. 30 – 50

– Direktiva 2012/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. godine, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2008/106/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca Tekst značajan za EGP; SL L 343 14. 12. 2012. str. 78 – 105.

Članak 3.

U članku 2. stavak 1. iza točke 8. dodaju se nove točke 9., 10. i 11., koje glase:

»9. STCW Konvencija je Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena,

10. STCW Pravilnik je Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995. godine, kako je izmijenjena i dopunjena,

11. SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, kako je izmijenjena i dopunjena.«

Članak 4.

(1) U članku 3. stavak 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. na zahtjev Ministarstva dostaviti informacije o pomorcima koji održavaju stražu i drugim pomorcima koji rade noću«

(2) Iza točke 11. dodaju se nove točke 12., 13. i 14., koje glase:

»12. osigurati da pomorci imenovani u službu na bilo kojem brodu moraju proći program obnavljanja stručnog usavršavanja i dodatne izobrazbe, u skladu s odredbama STCW Konvencije,

13. osigurati na u svakom trenutku, na brodovima postoji učinkovita usmena komunikacija, u skladu s Glavom V, Pravilo 14., stavak 3. i 4., SOLAS Konvencije,

14. osigurati da zapovjednici, časnici i drugi članovi posade imenovani na posebne dužnosti i odgovornosti na njihovim ro-ro putničkim brodovima, budu upoznati sa svojstvima broda, te da su stekli sposobnosti koje odgovaraju zahtijevanim osposobljenosti, dužnostima i odgovornostima, sukladno smjernicama iz Dijela B-I/14 STCW Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. poduzeti sve mjere radi poštivanja zahtjeva u svezi sa satima rada i satima odmora pomoraca;«.

Članak 6.

(1) U članku 8. stavak 2. riječi »zapovjednika, časnika i drugih članova posade«, zamjenjuju se riječju »pomorca«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pomorcu se mora osigurati najmanje 10 sati odmora u razdoblju bilo kojih 24 sata i 77 sati odmora u razdoblju od bilo kojih sedam dana.«

(3) U stavku 5. riječi: »članova posade« zamjenjuju se riječju: »pomorca«.

(4) Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Svi propisi kao i druga relevantna dokumentacija (kolektivni ugovor, sporazumi, prilozi i sl.) kojima se uređuje radno vrijeme pomoraca, te raspored radnog vremena, moraju se nalaziti na brodu i biti dostupni svim pomorcima.«

Članak 7.

(1) U članku 8.a stavak 1. riječi: »Članovima posade« zamjenjuju se riječju: »Pomorcima«.

(2) U stavku 2. iza riječi: »smatra se« dodaje se riječ: »neprekinuto«.

(2) U stavku 4. riječi: »Članovi posade broda« zamjenjuju se riječju: »Pomorci«.

Članak 8.

Članak 8.b mijenja se i glasi:

»Članak 8.b

(1) Raspored radnog vremena na brodu vodi se u standardiziranom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku na obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Raspored iz stavka 1. ovog članka se mora nalaziti na dostupnom mjestu na brodu i biti raspoloživ inspekciji i pomorcu.

(3) Raspored iz stavka 1. ovog članka sadrži za svako svojstvo ukrcaja najmanje:

(a) raspored službe na moru i u luci; i

(b) najduže vrijeme rada odnosno najkraće vrijeme odmora.

(4) Zapis o satima rada pomorca vodi se u standardiziranom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku na obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(5) Zapis iz stavka 3. ovog članka mora biti raspoloživ inspekciji i pomorcu.

(6) Raspored radnog vremena na brodu za svako radno mjesto/zvanje sadrži planirane dnevne radne sate na moru i planirane dnevne radne sate u luci, te ukupni broj sati odmora dnevno.

(7) Raspored radnog vremena na brodu potpisuje zapovjednik, a zapis o satima odmora pomorca potpisuje zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba te pomorac na kojeg se zapis i odnosi.

(8) Preslika Zapisa o satima odmora pomorca iz prethodnog stavka dostavlja se pomorcu u vremenskim razdobljima ne duljim od 30 dana, odnosno prilikom iskrcaja s broda, što je ranije.

(9) Zapis o satima odmora pomorca mora se ovjeravati najmanje jedanput u 3 godine u sklopu redovnog inspekcijskog pregleda broda.

(10) Ovjeru iz stavka 8. ovog članka obavlja inspektor sigurnosti plovidbe.«

Članak 9.

U članku 9. stavak 1. i 2. riječi: »članku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 8.«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/88

Urbroj: 530-03-2-1-2-13-1

Zagreb, 13. prosinca 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.