Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku

NN 156/2013 (23.12.2013.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku

HRVATSKI SABOR

3273

Na temelju članka 45. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13.) Hrvatski sabor na sjednici 18. prosinca 2013., donio je

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

I.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) osniva se kao stručno i neovisno tijelo s ciljem unaprjeđenja sustava javnih financija i praćenja primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti čime će se pridonijeti osiguranju i održavanju fiskalne discipline, transparentnosti te srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija.

II.

Povjerenstvom predsjeda predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora koji je ujedno i član.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest članova iz redova:

– Državnog ureda za reviziju – jedan predstavnik

– Ekonomskog instituta Zagreb – jedan predstavnik

– Instituta za javne financije – jedan predstavnik

– Hrvatske narodne banke – jedan predstavnik

– ekonomskih fakulteta – jedan predstavnik

– pravnih fakulteta – jedan predstavnik.

Članove Povjerenstva, osim predsjednika Povjerenstva, imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun na razdoblje od pet godina i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Zamjenika predsjednika biraju članovi Povjerenstva.

Članove Povjerenstva, kao svoje predstavnike, Odboru za financije i državni proračun predlažu institucije iz stavka 2. ove točke.

Članovi ekonomskih i pravnih fakulteta izmjenjuju se u radu Povjerenstva. U svakom mandatu imenuje se predstavnik iz redova različitih ekonomskih i pravnih fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.

Institucije iz stavka 2. ove točke će za svojeg predstavnika predložiti osobu iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika, odgovarajuće stručne spreme i koja ima stručno znanje i radno iskustvo iz područja javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva. Članovi su dužni ponašati se uzorno tako da ne umanjuju osobni ugled ili ugled Povjerenstva te da ne dovode u pitanje samostalnost, neovisnost i nepristranost pri obnašanju svoje dužnosti i obavljanju zadaća Povjerenstva.

U radu Povjerenstva mogu, bez prava glasa, sudjelovati i druge osobe sukladno odluci Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva u svom radu djeluju samostalno, u skladu s profesionalnim standardima.

III.

Članovi Povjerenstva, osim predsjednika, u trenutku imenovanja, a niti u prethodne tri godine te za vrijeme članstva u Povjerenstvu ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Člana Povjerenstva razriješit će Hrvatski sabor, na prijedlog institucije iz koje dolazi, prije isteka razdoblja na koje je imenovan:

– ako to sam zatraži

– ako bude podignuta optužnica za počinjenje kaznenog djela

– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti

– ako tijekom trajanja mandata bude imenovan, odnosno izabran na funkciju ili dužnosti koje bi mogle utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju zadaća Povjerenstva

– ako prestane raditi u instituciji iz točke II. ove Odluke čiji je predstavnik.

Institucija koja je predložila člana Povjerenstva obvezna je obavijestiti Hrvatski sabor o nastupanju okolnosti iz stavka 2. ove točke u roku od 30 dana od trenutka nastupanja istih.

IV.

Zadaće Povjerenstva su:

– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine

– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje

– razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje i

– utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju.

V.

Povjerenstvo se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca.

Povjerenstvo tijekom izvršavanja zadaća iz točke IV. ove Odluke pravovaljano zauzima stajališta natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Ministarstva i druga središnja tijela državne uprave te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obvezni su na zahtjev Povjerenstva dostaviti dokumente i podatke koji su potrebni Povjerenstvu radi izvršavanja njegovih zadaća iz točke IV. ove Odluke.

O zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja zadaća iz točke IV. ove Odluke Povjerenstvo izvještava Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora i informira javnost objavama na mrežnim stranicama Povjerenstva za fiskalnu politiku.

Tijekom izvršavanja zadaća iz točke IV. podstavaka 1., 2. i 3. ove Odluke o zauzetim stajalištima Povjerenstvo je obvezno izvijestiti Odbor za financije i državni proračun prije rasprave u Hrvatskom saboru.

VI.

Ako Povjerenstvo, u zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja zadaća iz točke IV. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ove Odluke utvrdi da se fiskalno pravilo ne ispunjava, o tome sastavlja Izvješće koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

Ako Povjerenstvo utvrdi nastanak, odnosno postojanje okolnosti iz točke IV. podstavka 6. ove Odluke, o tome sastavlja Izvješće koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je obvezna u roku od 30 dana od zaprimanja Izvješća iz stavka 1. ove točke, predložiti plan nužnih mjera s rokovima provedbe koje će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila.

Ako Povjerenstvo, kod usporedbe makroekonomskih i proračunskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije iz točke IV. podstavka 5. ove Odluke, utvrdi značajna odstupanja u razdoblju od najmanje četiri uzastopne godine, o tome sastavlja Izvješće koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je obvezna nakon zaprimanja Izvješća iz stavka 4. ove točke uskladiti makroekonomske i proračunske projekcije s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje.

VII.

Članovi Povjerenstva za rad u Povjerenstvu primaju naknadu te imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i naknadu troškova noćenja u visini stvarnih troškova kako je utvrđeno za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Visinu naknade iz stavka 1. ove točke određuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama Hrvatskoga sabora.

VIII.

Način rada Povjerenstva uređuje se Poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

IX.

Hrvatski sabor će imenovati članove Povjerenstva iz točke II. ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do imenovanja članova Povjerenstva iz točke II. ove Odluke, Odbor za fiskalnu politiku osnovan Odlukom o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku (»Narodne novine«, br. 40/11.) nastavlja s radom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/338

Zagreb, 18. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.