Pravilnik o jedinstvenom registru računa

NN 156/2013 (23.12.2013.), Pravilnik o jedinstvenom registru računa

156 23.12.2013 Pravilnik o jedinstvenom registru računa

MINISTARSTVO FINANCIJA

3279

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/2010 i 112/2012) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave podataka, korištenje i davanje podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa po podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija).

II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA

Opći podaci

Članak 2.

(1) Agencija vodi Jedinstveni registar računa.

(2) Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije (dalje u tekstu: obveznici) na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon).

(3) Obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju:

1. Podatke o otvorenim računima u banci za sve transakcijske račune prema propisima kojima se uređuje platni promet i način otvaranja transakcijskih računa.

2. Podatke o novčanim sredstvima:

novčanom pologu po viđenju i ulogu na štednju po viđenju,

– oročenim novčanim sredstvima,

– stambenom štednom ulogu,

– depozitu u kreditnoj uniji.

Podaci za transakcijske račune poslovnih subjekata

Članak 3.

(1) Za transakcijski račun poslovnog subjekta obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je poslovnom subjektu ili fizičkoj osobi, koja obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje, dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava ili osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja za račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

2. Matični broj (8 znakova)

Na prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu: Obavijest).

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

3. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa koju donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Skraćena tvrtka ili naziv (do 114 znakova)

Upisuje se skraćena tvrtka, odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta ili naziv zajedničkog računa.

Ako u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka, odnosno naziv, upisuje se puni naziv.

Za račun fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv transakcijskog računa upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, odnosno nositelja samostalne djelatnosti te skraćeni naziv obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun specifične namjene, u naziv transakcijskog računa se upisuje i namjena novčanih sredstava.

5. Sjedište i adresa

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta (40 + 70 znakova).

6. Oblik organiziranja (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u skladu s propisima, upisuje se oznaka »00«.

7. Djelatnost poslovnog subjekta (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. iz Obavijesti.

8. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

9. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

10. Datum otvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Datum zatvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

12. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na računu prema Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa, odnosno oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

13. Oznaka transakcijskog računa rezidenta/nerezidenta (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

14. Oznaka države sjedišta/prebivališta korisnika nerezidenta (3 znaka)

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

15. Oznaka transakcijskog računa prema broju poslovnih subjekata ili prema broju fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog poslovnog subjekta,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više poslovnih subjekata i za transakcijski račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

16. Osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi ostalih fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

17. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja.

Banka podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva na transakcijskom računu bila u potpunosti izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva na transakcijskom računu više nisu izuzeta od ovrhe, banka je dužna, bez odgode, u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

18. Oznaka specifičnih poslovnih namjena (1 znak)

Oznaka specifičnih poslovnih namjena banka upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima poslovnog subjekta prema podatku iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade,

– oznaka »2« za transakcijski račun suda za novčana sredstva sudskog depozita,

– oznaka »6« za transakcijski račun društva za osiguranje za imovinu za pokriće matematičke pričuve,

– oznaka »8« za transakcijski račun investicijskog društva za novčana sredstva svojih klijenata,

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

19. Oznaka transakcijskog računa dužnika u stečaju (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« za transakcijski račun dužnika nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno račun koji je kod obveznika otvoren prije otvaranja stečajnog postupka,

– oznaka »1« za transakcijski račun dužnika u stečaju.

20. Oznaka namjene transakcijskog računa (1 znak)

Upisuje se oznaka određene namjene računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom iz članka 13. ovoga Pravilnika.

21. Transakcijski račun slijednik (21 znak)

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa upisuje podatak o transakcijskom računu slijedniku koji je otvoren kod istog obveznika ako se transakcijski račun slijednika otvara zbog usklađivanja konstrukcije ili druge promjene sukladno propisima. Upisuje se IBAN konstrukcija računa. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka.

(2) Banka dostavlja podatke o transakcijskim računima sukladno odredbama ovoga članka i za transakcijske račune koje su u banci otvorili drugi obveznici, kao i transakcijske račune banaka sa sjedištem u inozemstvu.

Podaci za transakcijske račune građana

Članak 4.

(1) Transakcijskim računom građanina smatra se za potrebe ovoga Pravilnika transakcijski račun potrošača sukladno Zakonu o platnom prometu.

(2) Za transakcijski račun građanina obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija.

2. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa koju donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

3. Ime i prezime građanina (do 114 znakova)

Upisuje se ime i prezime građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

Banka u nazivu transakcijskog računa građana prvo upisuje ime, a zatim prezime.

4. Prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa prebivališta građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta (40+70 znakova).

5. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi prebivalište građana. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je prebivalište građana. Brojčanu oznaku gradova i općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na računu prema Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa, odnosno oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

10. Oznaka računa rezidenta/nerezidenta (1 znak)

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

11. Oznaka države prebivališta nerezidenta (3 znaka)

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

12. Oznaka transakcijskog računa prema broju građana kojima je otvoren transakcijski račun (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog građanina,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više građana.

13. Osobni identifikacijski brojevi građana kojima je otvoren zajednički transakcijski račun (110 znakova)

Upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih građana kojima je otvoren zajednički transakcijski račun.

14. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja.

Banka podatak upisuje sukladno propisima.

15. Oznaka specifičnih namjena (1 znak)

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima građanina prema podatku iz točke 1. stavka 1. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade,

– oznaka »7« za transakcijski račun novčanih sredstava stečajne mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela,

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka namjene transakcijskog računa (1 znak)

Upisuje se oznaka određene namjene transakcijskog računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom iz članka 13. ovoga Pravilnika.

17. Transakcijski račun slijednik (21 znak)

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa upisuje podatak o transakcijskom računu slijedniku koji je otvoren kod istoga obveznika ako se transakcijski račun slijednik otvara zbog usklađivanja konstrukcije ili druge promjene sukladno propisima. Upisuje se IBAN konstrukcija računa. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka.

Podaci za transakcijske račune za posebne namjene

Članak 5.

(1) Osim podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar i podatke za transakcijske račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna (dalje u tekstu: račun za posebne namjene) koje vodi kao podračune računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka otvara i vodi prema propisu kojim se uređuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (dalje u tekstu: naredba) koji za svaku godinu donosi ministar financija.

(3) Za transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Matični broj (8 znakova)

U prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti jedinstveni matični broj Republike Hrvatske iz Obavijesti.

2. Osobni identifikacijski podatak (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj Republike Hrvatske koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji (21 znak)

Upisuje se sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa koju donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Naziv računa (do 114 znakova)

Upisuje se naziv transakcijskog računa za posebne namjene iz naredbe.

5. Županija (2 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka županije na čijem se području nalazi grad ili općina na koju se odnosi transakcijski račun za posebne namjene.

Brojčanu oznaku županije odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina (4 znaka)

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine za koju je otvoren transakcijski račun za posebne namjene. Brojčanu oznaku grada ili općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

Podaci o novčanim sredstvima

Članak 6.

(1) Za novčana sredstva iz članka 2. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj vlasnika novčanih sredstava (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je vlasniku novčanih sredstava dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj poslovnog subjekta (8 znakova)

Upisuje se osmeroznamenkasti matični broj za poslovnog subjekta

3. Skraćena tvrtka/naziv/ime vlasnika novčanih sredstava (do 114 znakova)

Upisuje se skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno ime i prezime građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta. Banka u nazivu vlasnika novčanih sredstava građanina prvo upisuje ime, a zatim prezime.

Ako u rješenju o upisu u registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta, upisuje se puni naziv.

Za novčana sredstva fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv vlasnika upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, odnosno nositelja samostalne djelatnosti, te skraćeni naziv obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Ako se novčana sredstva označavaju s oznakom specifične namjene, u naziv računa se upisuje i namjena novčanih sredstava.

4. Sjedište i adresa/prebivalište (40+70 znakova)

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno mjesto i adresa prebivališta građanina iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Račun novčanih sredstava (do 50 znakova)

Upisuje se podatak o računu novčanog pologa po viđenju, računu štednog uloga po viđenju, računu oročenih novčanih sredstava, računu stambenog štednog uloga ili računu depozita u kreditnoj uniji.

6. Osobni identifikacijski broj obveznika koji vodi račun novčanih sredstava (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je obvezniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

7. Oznaka novčanih sredstava (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčani polog po viđenju i ulog na štednju po viđenju,

– oznaka »2« za oročena novčana sredstva,

– oznaka »3« za stambeni štedni ulog,

– oznaka »4« za depozit u kreditnoj uniji.

8. Datum isteka ugovora o oročenju (8 znakova)

Upisuje se datum isteka ugovora o oročenju. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD). Datum isteka ugovora o oročenju ne upisuje se za novčana sredstva izuzeta od prisilne naplate.

9. Datum otvaranja računa novčanih sredstava (8 znakova)

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

10. Datum zatvaranja računa novčanih sredstava (8 znakova)

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Oznaka valute (3 znaka)

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva prema Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa.

12. Oznaka novčanih sredstava rezidenta/nerezidenta (1 znak)

– oznaka »R« za novčana sredstva na ime rezidenta,

– oznaka »N« za novčana sredstva na ime nerezidenta.

13. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja.

Obveznik podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva bila u potpunosti izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva više nisu izuzeta od ovrhe, obveznik je dužan bez odgode u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

14. Oznaka zabrane raspolaganja stambenim štednim ulogom i depozitom u kreditnoj uniji (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za neblokirana novčana sredstva,

– oznaka »2« za blokirana novčana sredstva.

Podatak upisuju samo stambene štedionice i kreditne unije.

15. Oznaka specifičnih namjena (1 znak)

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima vlasnika sredstava.

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva pričuve stambene zgrade,

– oznaka »6« za novčana sredstva depozita po ugovoru koji se odnosi na imovinu za pokriće matematičke pričuve,

– oznaka »7« za novčana sredstva stečajne mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra,

– oznaka »8« za novčana sredstva klijenata investicijskog društva,

– oznaka »9« za novčana sredstva specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka novčanih sredstava dužnika u stečaju (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva vlasnika sredstava nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno novčana sredstva koja su kod obveznika položena prije otvaranja stečajnog postupka,

– oznaka »1« za novčana sredstva dužnika u stečaju.

17. Oznaka založnog prava na novčanoj tražbini protivnika osiguranja (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva na kojima kod obveznika nije evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini protivnika osiguranja,

– oznaka »1« za novčana sredstva na kojima je kod obveznika evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini.

18. Oznaka namjene novčanih sredstava

Upisuje se oznaka određene namjene novčanih sredstava za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom iz članka 13. ovoga Pravilnika.

19. Oznaka novčanih sredstava prema broju građana/poslovnih subjekata (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva otvorena na ime jednog građanina, odnosno poslovnog subjekta,

– oznaka »2« za novčana sredstva otvorena na ime više građana/poslovnih subjekata.

20. Osobni identifikacijski brojevi građana/poslovnih subjekata za koje se dostavljaju podaci o novčanim sredstvima (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih građana, odnosno poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun novčanih sredstava.

(2) Banka dostavlja podatke o novčanim sredstvima sukladno odredbama ovoga članka i za novčana sredstva drugih obveznika, kao i novčana sredstava banaka sa sjedištem u inozemstvu.

Oznake koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija

Članak 7.

(1) Agencija upisuje u Jedinstveni registar računa sljedeće oznake:

1. Oznaka blokade transakcijskog računa i oznaka zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun i novčana sredstva koja nisu blokirana,

– oznaka »2« za transakcijski račun i novčana sredstva koja jesu blokirana.

Agencija upisuje oznaku blokade i oznaku zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima, kao i oznaku deblokade transakcijskog računa i oznaku slobodnog raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima sukladno članku 9. Zakona.

Za račune i novčana sredstva koje obveznik dostavi s oznakom izuzeća od prisilnog izvršenja Agencija u Jedinstveni registar računa upisuje oznaku »1«.

2. Oznaka statusa vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava koji nije u stečaju, odnosno u predstečajnoj nagodbi te nema evidentiranu statusnu promjenu odnosno nije prestao postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra,

– oznaka »2« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak,

– oznaka »3« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika za kojeg je objavljeno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,

– oznaka »4« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika za kojeg je objavljena privremena mjera kojom je Agenciji naloženo zastajanje s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

– oznaka »5« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – pravne osobe koja je upisom brisanja u odgovarajući registar prestajala postojati,

– oznaka »6« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – građanina koji je preminuo,

– oznaka »7« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – pravne osobe za koju je u odgovarajući registar upisana statusna promjena podjele, pripajanja ili spajanja,

– oznaka »8« za račune i novčana sredstva banke za koje je Savjet Hrvatske narodne banke donio Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom sukladno Zakonu o kreditnim institucijama.

Agencija upisuje oznaku statusa vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava na sve otvorene transakcijske račune i novčana sredstva vlasnika računa kod svih obveznika.

Agencija upisuje oznaku stečaja ovršenika sukladno članku 17. stavku 2. Zakona, odnosno na temelju vjerodostojnih podataka dobivenih od nadležnog tijela koje je temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Na temelju rješenja o ukidanju rješenja o otvaranju stečajnog postupka, Agencija za sve otvorene transakcijske račune i novčana sredstva dužnika mijenja oznaku »2« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »3« nakon upisa rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje kojeg vodi sukladno članku 6. Zakona.

Ako postupak predstečajne nagodbe bude obustavljen, odnosno ukinut, Agencija za sve otvorene transakcijske račune i novčana sredstva dužnika otvorene kod svih obveznika mijenja oznaku »3« u oznaku »1«.

Za dužnika za kojeg je objavljeno rješenje da je sklopljena predstečajna nagodba, Agencija mijenja oznaku »3« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »4« nakon upisa privremene mjere sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje kojeg vodi sukladno članku 6. Zakona.

Agencija upisuje oznake »5«, »6« i »7« na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

3. Ime i prezime građanina, odnosno naziv pravne osobe evidentiran za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave (do 114 znakova)

Upisuje se podatak o imenu i prezimenu građanina, odnosno nazivu pravne osobe vlasnika transakcijskog računa, odnosno novčanih sredstava na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Upisuje se podatak o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika računa na temelju osobnog identifikacijskog broja koji je dostavio obveznik.

4. Sjedište pravne osobe/prebivalište građanina evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/ novčanih sredstava prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave (do 40 znakova)

Upisuje se podatak o mjestu sjedišta pravne osobe, odnosno adresi prebivališta građanina prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

5. Adresa sjedišta pravne osobe/adresa prebivališta građanina evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava prema prijavljenim podacima Ministarstva financija – Porezne uprave (do 70 znakova)

Upisuje se podatak o adresi pravne osobe, odnosno adresi prebivališta građanina prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

6. Vrsta statusne promjene (1 znak)

Agencija upisuje navedeni podatak ako je za transakcijske račune, odnosno novčana sredstva upisala oznaku »7« iz točke 2. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za podjelu,

– oznaka »2« za pripajanje,

– oznaka »3« za spajanje.

Podjelom od jednog društva koje prestaje postojati nastaje više novih društava.

Pripajanjem prestaje postojati društvo koje se pripaja drugom društvu koje nastavlja postojati.

Spajanjem dva ili više društava koja prestaju postojati nastaje novo društvo.

7. Pravni slijednik/slijednici transakcijskog računa zatvorenog zbog statusne promjene (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi pravnih osoba koje su pravni slijednici pravne osobe za koju je Agencija dostavila podatak o statusnoj promjeni.

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE PODATAKA

Način dostave

Članak 8.

(1) Obveznici dostavljaju podatke u Jedinstveni registar računa telekomunikacijskim putem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dostaviti i na drugi način određen uputom iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(3) Obveznici su dužni dostavljati podatke iz ovoga Pravilnika u obliku i na način određen ovim Pravilnikom i uputom iz članka 13. ovoga Pravilnika koja propisuje dostavljanje podataka u Jedinstveni registar računa, a koju donosi predsjednik Uprave Agencije i javno objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije.

Rokovi dostave podataka

Članak 9.

(1) Podatke iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 21,00 sat. Iznimno, obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog vremena, uz prethodnu suglasnost Agencije.

(2) Upisivanje promjena u Jedinstveni registar računa obavlja se u vremenu od 21,00 do 22,30 sati. Podaci su u Jedinstvenom registru računa nepromjenljivi u vremenu od 22,30 sati radnog dana do 21,00 sat idućeg radnog dana, osim podataka koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 10.

(1) Agencija je dužna na zahtjev svake zainteresirane osobe dati javne podatke iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Zahtjev za davanje podataka podnosi se Agenciji neposrednom dostavom, poštom, telefaksom ili elektroničkim putem.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv, osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva,

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže,

4. podaci koji se traže,

5. način dostave podataka:

– poštom,

– telefaksom,

– elektroničkim putem.

Članak 11.

(1) Podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni Agencija daje na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela sukladno članku 23. stavku 4. Zakona.

(2) Pod nadležnim tijelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži Jedinstveni registar računa, a podaci iz Jedinstvenog registra računa služe joj za obavljanje danih zakonskih ovlasti.

(3) Podatke koji nisu javni Agencija daje poslovnom subjektu ili građaninu na kojega se ti podaci odnose.

(4) Zahtjev iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv te osobni identifikacijski broj, pečat i potpis podnositelja zahtjeva,

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta, odnosno ime i prezime građanina za kojeg se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta ili građanina,

4. navođenje pravne osnove na temelju koje sud ili drugo nadležno tijelo traži podatke, odnosno za zahtjev iz stavka 3. ovoga članka navođenje da se traže vlastiti podaci.

(5) Podatke koji nisu javni Agencija daje građaninu iz stavka 3. ovoga članka neposredno, uz identifikaciju građanina.

(6) Podaci o transakcijskim računima građana koji su otvoreni s oznakom specifične namjene sukladno članku 4. stavku 2. točki 15. ovoga Pravilnika ne smatraju se podacima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

(1) Podaci iz Jedinstvenog registra računa mogu se koristiti preuzimanjem podataka, izravnim uvidom, pregledom podataka na papiru ili u obliku datoteke, putem mobilnih mreža i elektroničkom poštom, uz naknadu.

(2) Pod preuzimanjem podataka iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se datoteka s podacima koju dnevno dostavlja Agencija.

(3) Pod izravnim uvidom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se uvid i pretraživanje podataka u Jedinstvenom registru računa za određenog poslovnog subjekta i građanina, na razini osobnog identifikacijskog broja ili matičnog broja putem web-aplikacije.

(4) Pod pregledom podataka na papiru računa iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se ispis s pregledom svih računa evidentiranih u Jedinstvenom registru računa koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili građanina.

(5) Pod pregledom podataka u obliku datoteke iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se pregled podataka o svim ili određenim računima poslovnih subjekata ili građana u skladu sa zahtjevom korisnika.

(6) Mogućnost preuzimanja podataka imaju obveznici i nadležna tijela. Korisnici mogu preuzimati podatke preuzimanjem inicijalne baze podataka Jedinstvenog registra računa i preuzimanja datoteke dnevnih promjena podataka u Jedinstvenom registru računa.

(7) Podaci dobiveni preuzimanjem podataka i izravnim uvidom mogu se koristiti samo za vlastite potrebe i ne mogu se dalje reproducirati i distribuirati.

(8) Preuzimanje podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od 22,30 sati tekućeg dana do 21,00 sati idućeg radnog dana te neradnim danom od 0-24 sata.

Članak 13.

(1) Agencija uputom detaljnije propisuje dostavljanje podataka u Jedinstveni registar računa i postupak davanja podataka iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Agencija je dužna uputu iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 15 dana od dana donošenja ovoga Pravilnika.

V. NAKNADA

Članak 14.

Naknadu za uvid, preuzimanje i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa snosi podnositelj zahtjeva sukladno cjeniku kojeg donosi Uprava Agencije i na koji suglasnost daje ministar financija. Cjenik se objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije.

VI. POSTUPOVNE RADNJE OBVEZNIKA PO PODACIMA KOJE U JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA UPISUJE AGENCIJA

Članak 15.

(1) Obveznici odgovaraju za točnost dostavljenog osobnog identifikacijskog broja temeljem kojeg Agencija postupa sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika. Agencija upisuje podatke iz članka 7. ovoga Pravilnika na temelju osobnog identifikacijskog broja kojeg je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

(2) Ako obveznik za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva dostavi osobni identifikacijski broj vlasnika računa, odnosno novčanih sredstava koji ne postoji u evidenciji Ministarstva financija – Porezne uprave, Agencija će odbiti dostavljeni podatak za račun, odnosno novčana sredstva i neće ga upisati u Jedinstveni registar računa.

(3) Ako Agencija odbije dostavljeni podatak u Jedinstveni registar računa jer podatak nije dostavljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i upute iz članka 13. ovoga Pravilnika, Agencija o tome elektroničkim putem obavještava obveznike dostavom šifre greške. Šifre greške sastavni su dio upute Agencije iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju kada Agencija sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka odbije upisati u Jedinstveni registar računa podatak o transakcijskom računu, odnosno novčanim sredstvima, obveznik je dužan provesti ispravak te dostaviti ispravan podatak u Jedinstveni registar računa najkasnije idući radni dan.

(5) Obveznici su dužni, bez odgode, nakon što Agencija podatak o stečaju upiše u Jedinstveni registar računa, zatvoriti transakcijske račune otvorene prije otvaranja stečajnog postupka, sukladno odredbama Stečajnog zakona, a za koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku stečaja.

(6) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika – pravnu osobu za kojeg je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja, provesti postupak sukladno propisima te zatvoriti transakcijski račun, najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku statusne promjene i podatak o pravnim slijednicima.

(7) Obveznici su dužni za transakcijske račune za koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je pravna osoba prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, provesti postupak zatvaranja računa najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku da je vlasnik računa brisan.

(8) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika za kojeg je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je preminuo, nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa, bez odgode, provesti odgovarajuće postupke sukladno propisima te zatvoriti račun.

(9) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za koje utvrde da podaci o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika transakcijskog računa odnosno novčanih sredstava ne odgovaraju podacima o imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika računa koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika upisala u Jedinstveni registar računa, bez odgode, pristupiti usklađivanju podataka, odmah nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Obveznici su dužni uskladiti podatke o transakcijskim računima i novčanima sredstvima otvorenim prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika sukladno ovome Pravilniku najkasnije do 30. travnja 2014. godine, odnosno do 30. travnja 2014. zatvoriti transakcijski račun, odnosno račun novčanih sredstava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nakon preuzimanja podataka iz Jedinstvenog registra računa obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za koje utvrde da podaci o imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika transakcijskog računa, odnosno novčanih sredstava nisu istovjetni podacima o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika računa koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika upisala u Jedinstveni registar računa, uskladiti podatke u roku 1 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Transakcijski račun iz članka 3. točke 3., članka 4. točke 2. i članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika kojeg obveznik otvara nakon 1. lipnja 2013. mora biti dostavljen u Jedinstveni registar računa u IBAN konstrukciji.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (»Narodne novine«, broj 96/2010, 130/2010, 99/2011 i 6/2013).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-01/320
Urbroj: 513-06-03-13-7
Zagreb, 6. prosinca 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.