Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

3354

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12), u članku 21. stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 2.

U članku 22. iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Ako porezni obveznik u poslovnim knjigama iskazuje vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine, navedene u članku 12. Zakona i ovom članku, u porezno priznate rashode uključuje se iznos koji bi bio utvrđen primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz članka 12. stavka 5. Zakona. Razlika između iznosa utvrđenog vrijednosnim usklađenjem dugotrajne imovine i iznosa utvrđenog primjenom propisanih amortizacijskih stopa iskazuje se kao povećanje porezne osnovice u Obrascu PD.

(13) Porezni obveznik iz stavka 12. ovoga članka uz prijavu poreza na dobit dostavlja posebnu evidenciju o iznosima porezno priznatih rashoda amortizacije dugotrajne imovine utvrđene na način propisan člankom 12. Zakona i ovim člankom te iznose vrijednosnog usklađenja, od početka korištenja određene dugotrajne imovine.«.

Članak 3.

U članku 33. stavku 3. iza riječi: »koji nije fizička« dodaju se riječi: »ili povezana«.

U stavku 4. iza riječi: »koji nije fizička« dodaju se riječi: »ili povezana«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(5) Kreditna institucija donosi odnosno usvaja kriterije i postupke za primjenu članka 9. stavaka 5., 6. i 7. Zakona, ukoliko isti nisu sadržani u usvojenoj kreditnoj politici u svezi restrukturiranja plasmana ili obnavljanja plasmana, a prema kojima se provode:

1. otpisi potraživanja, u skladu s člankom 9. stavkom 5. Zakona, radi ublažavanja socijalnih rizika kod korisnika stambenih kredita, odnosno stoga što otplatne rate kredita ugrožavaju osnovne životne potrebe korisnika kredita ili stoga što se otpisom sprečava provođenje ovrhe nad jedinom stambenom nekretninom korisnika kredita,

2. otpisi potraživanja, u skladu s člankom 9. stavkom 6. Zakona, od svih korisnika stambenih kredita iz određenih gospodarskih i socijalnih razloga,

3. otpisi potraživanja, u skladu s člankom 9. stavkom 7. Zakona, iz razloga što obveze prema kreditnoj instituciji značajno ugrožavaju razvoj investicijskih projekata ili bitno ugrožavaju nastavak poslovanja poduzetnika.

(6) Kreditna institucija koja je u skladu s usvojenim kriterijima i postupcima izvršila otpis potraživanja prema članku 9. stavcima 5., 6. i 7. Zakona, dužna je, ovisno o utvrđenim ciljevima otpisa (gospodarsko socijalnim i drugim ciljevima u skladu s Zakonom) osigurati podatke bitne za donošenje odluke o otpisu i za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje, a osobito:

1. sadržaj kreditnog spisa sastavljenog u skladu s posebnim propisima,

2. iznos dospjelih i iznos nedospjelih obveza korisnika kredita prema kreditnoj instituciji, iznos ukupnih dospjelih i nedospjelih obveza korisnika kredita na dan otpisa (bilanca) ili evidenciju tražbina i obveza na dan otpisa, u slučaju da navedeni podaci nisu sastavni dio kreditnog spisa,

3. kriterije, politike i procedure kreditne institucije koje su prema pravilima o upravljanu kreditnim rizikom vrijedila u trenutku odobrenja kredita (plasmana) i na dan izvršenoga otpisa,

4. podatke o povezanim osobama s kreditnom institucijom i

5. druge podatke potrebne za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje.

(7) Kreditna institucija obvezna je podatke iz stavka 6. ovoga članka osigurati po svakoj pojedinoj osobi, odnosno korisniku kredita.

(8) Kreditna institucija koja je izvršila otpise potraživanja u skladu s člankom 9. stavcima 5., 6. i 7. Zakona, uz prijavu poreza na dobit koja se podnosi za porezno razdoblje u kojemu je izvršen otpis, dostavlja podatak o ukupnom broju osoba kojima je izvršen otpis, ukupnom broju izvršenih otpisa i ukupnom iznosu tih otpisa prema navedenim stavcima.«.

Članak 4.

U članku 41.j stavku 3. riječi: »zamjene dionica i udjela« zamjenjuju se riječima: »spajanja i podjele«.

Članak 5.

Članak 42. i naziv iznad njega mijenjaju se i glase:

»1. Porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima

Članak 42.

(1) Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara mogu ostvariti pravo na korištenje porezne olakšice na način i pod uvjetima propisanim člankom 28.a Zakona i drugim propisima donesenim na temelju toga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 44. stavku 5. riječi: »na području posebne državne skrbi« zamjenjuju se riječima: »na potpomognutim područjima.«.

Članak 7.

U članku 47. stavku 3. točki 18. riječi: »stavci 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 12.«.

Točka 45. mijenja se i glasi:

»45. Ukupan iznos porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima prema članku 28.a Zakona i članku 42. ovoga Pravilnika.«.

Točka 46. mijenja se i glasi:

»46. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona.

Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području primjeni stopa 20%.«.

Točka 47. mijenja se i glasi:

»47. Na ovom rednom broju upisuje se iznos porezne olakšice za obveznike poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 28.a Zakona.

Iznos olakšice utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, a izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti, odnosno porezne osnovice utvrđene od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni stopa 10%.«.

Točka 59. mijenja se i glasi:

»59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Podatak na ovom rednom broju izračunava se tako da se osnovica za izračun predujma poreza na dobit podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit. Osnovica za izračun predujma izračunava se tako da se iznos iskazan na rednom broju 42. uveća za iznos iskazan na rednom broju 28. i rednom broju 34.1. i pomnoži sa poreznom stopom od 20%, te se od toga iznosa oduzme iznos iskazan na rednom broju 52.«.

Članak 8.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjesečni predujam poreza na dobit izračunava se tako da se osnovica za izračun predujma podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit. Osnovica za izračun predujma utvrđuje se tako da se porezna osnovica utvrđena na način propisan člankom 5. stavkom 1. Zakona ne umanji iznosom porezne olakšice za reinvestiranu dobit i iznosom državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te pomnoži propisanom poreznom stopom i umanji iznosom propisanih umanjenja porezne obveze.«.

Članak 9.

U članku 51.a stavku 3. riječi: »vrijedi tijekom najmanje jedne godine, ali ne dulje od tri godine od datuma izdavanja i« brišu se, a ispred riječi: »sadrži« dodaje se riječ »a«.

Članak 10.

U članku 52. stavku 1. iza riječi: »iznosa« dodaju se riječi: »ako su prihodi ili dobit na koju je plaćen porez u inozemstvu uključeni u poreznu osnovicu«.

Članak 11.

(1) Odredbe o olakšicama za područja posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja i područje Grada Vukovara iz članka 42. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) primjenjuju se za 2013. godinu pri podnošenju Prijave poreza na dobit za 2013.

(2) U Prijavi poreza na dobit – Obrascu PD za 2013. godinu upisuju se podaci prema članku 47. stavku 3. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12), osim podataka na točkama 18. i 59. Obrasca PD na koje se upisuju podaci utvrđeni člankom 7. stavcima 1. i 5. ovoga Pravilnika. Prijava poreza na dobit – Obrazac PD za 2013. godinu mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja od 1. siječnja 2014. godine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« i primjenjuje se pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2013. godinu, osim članaka 5. i 6. i članka 7. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika koji se primjenjuju pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2014. godinu.

Klasa: 410-01/13-01/4388

Urbroj: 513-07-21-01/13-01

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit