Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3359

Na temelju članka 6. stavka 1. podstavka 2. Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (»Narodne novine«, broj 39/2013), uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O TVARIMA KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI I KORISTITI U PROIZVODNJI HRANE TE TVARIMA ČIJE JE KORIŠTENJE U HRANI ZABRANJENO ILI OGRANIČENO

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti pod kojima se tvari, uključujući biljne vrste, mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji i kod stavljanja hrane i dodataka prehrani na tržište Republike Hrvatske, najveće dopuštene količine vitamina i minerala koji se mogu dodavati hrani i dodacima prehrani te biljne vrste koje nisu dopuštene u hrani i dodacima prehrani.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Druge tvari, u smislu ovog Pravilnika, su tvari s određenim hranjivim ili fiziološkim učinkom, osim vitamina ili minerala. Druge tvari mogu biti: aminokiseline, esencijalne masne kiseline, vlakna, biljni organi, biljni ekstrakti, biljni produkti, mikroorganizmi, jestive gljive, alge, pčelinji proizvodi i druge tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) hranu za ljudsku potrošnju koja se uobičajeno konzumira i nema štetni učinak na zdravlje,

b) uobičajene sastojke u proizvodnji hrane,

c) prehrambene aditive i arome,

d) začinsko bilje i začine.

Članak 4.

Na hranjive i druge tvari koje se dodaju ili koriste u proizvodnji hrane i dodataka prehrani te njihovom stavljanju na tržište Republike Hrvatske, primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika i posebni propisi kojima se uređuje:

a) hrana za posebne prehrambene potrebe,

b) nova hrana i sastojci nove hrane,

c) genetski modificirana hrana,

e) dopuštena enološka praksa i postupci.

Članak 5.

Najveće dopuštene količine vitamina i minerala koji se mogu dodavati hrani i dodacima prehrani, a namijenjeni su odraslim osobama, nalaze se u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Dodaci prehrani namijenjeni dojenčadi i maloj djeci ne smiju sadržavati u dnevnoj dozi količine vitamina i minerala veće od referentnih vrijednosti propisanih posebnim propisima kojima se uređuje hrana za dojenčad i malu djecu.

(2) Dodaci prehrani namijenjeni djeci do 12 godina ne smiju sadržavati u preporučenoj dnevnoj dozi količine vitamina i minerala veće od preporučenog dnevnog unosa, propisanog u Prilogu XIII. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (Tekst značajan za EGP) (SL L 304, 22. 11. 2011.).

Članak 7.

(1) Pri proizvodnji i stavljanju hrane i dodataka prehrani na tržište Republike Hrvatske uz uobičajene sirovine (sastojke), dopušteno je korištenje i drugih tvari te organa, ekstrakata i produkata biljnih vrsta, koji se nalaze u Prilogu II. i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka subjekt u poslovanju s hranom obvezan je pridržavati se najvećih dopuštenih doza u dodacima prehrani te posebnih ograničenja ili upozorenja, navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Biljne vrste koje su zabranjene u hrani i dodacima prehrani, koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske propisane su u Prilogu III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u proizvodnji dodatka prehrani dopušteno je koristiti organe, ekstrakte i produkte biljnih vrsta iz Priloga III. ovoga Pravilnika samo u svrhu njihova izvoza u treće zemlje, pod uvjetom da subjekt u poslovanju s hranom prethodno pribavi dokaz od nadležnog tijela treće zemlje uvoznice da se takav proizvod može prodavati na tržištu te zemlje.

Članak 9.

(1) Pri proizvodnji i stavljanju hrane, odnosno dodatka prehrani na tržište Republike Hrvatske, uz uobičajene sirovine (sastojke) mogu se koristiti i druge tvari koje nisu navedene u Prilogu II. i Prilogu III. ovog Pravilnika samo u slučaju kada je subjekt u poslovanju s hranom prethodno ishodio rješenje o uvrštavanju predmetnog proizvoda u program monitoringa koji provodi ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno odredbama pravilnika kojima su propisani uvjeti za uvrštavanje u program monitoringa dodataka prehrani.

(2) Ministarstvo će uvrstiti u program monitoringa dodatke prehrani koji u svom sastavu imaju eterična ulja navedena u Prilogu II. ovoga Pravilnika, nakon pribavljenog stručnog mišljenja Povjerenstva za dodatke prehrani, zdravstvene tvrdnje i tvari koje se mogu dodavati hrani, sukladno odredbama pravilnika kojima su propisani uvjeti za uvrštavanje u program monitoringa dodataka prehrani.

(3) U slučaju kada je stručno mišljenje Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka negativno, Ministarstvo će rješenjem odbiti uvrštavanje u program monitoringa tog dodatka prehrani.

Članak 10.

(1) Proizvodi koji sadrže više od 1 mg melatonina, za koje je ishođeno rješenje odnosno dostavljena obavijest prema Pravilniku o dodacima prehrani (»Narodne novine«, broj 46/2011 i 41/2013)ili Pravilniku o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 83/2013), mogu se stavljati na tržište Republike Hrvatske do 30. lipnja 2014. godine i mogu se nalaziti na tom tržištu do isteka roka trajnosti.

(2) Proizvodi koji sadrže organe, ekstrakte i produkte iz Priloga III. ovoga Pravilnika, a koji su proizvedeni do 30. rujna 2013. godine i za koje su ishođena rješenja prema Pravilniku o dodacima prehrani (»Narodne novine«, broj 148/2008) ili Pravilniku o dodacima prehrani (»Narodne novine«, broj 46/2011 i 41/2013), mogu se nalaziti na tržištu do 30. lipnja 2014. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/17

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-01

Zagreb, 13. prosinca 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

NAJVEĆE DOPUŠTENE KOLIČINE VITAMINA I MINERALA


Dodaci
prehrani*

Hrana**

VITAMINI


Vitamin A (retinol) μg

1500

800

Vitamin D (kolekalciferol) μg

10

5

Vitamin E (tokoferol) mg

200

12

Vitamin C (askorbinska kiselina) mg

800

160

Vitamin K (filokinon) μg

100

75

Vitamin B1 (tiamin) mg

25

3,3

Vitamin B2 (riboflavin) mg

25

4,2

Vitamin B3 (niacin) mg***

35

35

Vitamin B6 (piridoksin) mg

20

4,2

Folna kiselina μg

600

200

Vitamin B12 (cijanokobalamin) μg

25

7,5

Pantotenska kiselina mg

18

18

Biotin μg

150

150

MINERALI


Kalcij (Ca) mg

1 500

800

Fosfor (P) mg

1 400

700

Magnezij (Mg) mg

375

375

Željezo (Fe) mg

30

14

Cink (Zn) mg

15

10

Fluor (F) mg

10

3,5

Jod (J) μg

225

150

Selen (Se) μg

100

55

Krom (Cr) μg

150

40

Bakar (Cu) mg

3

1

Mangan (Mn) mg

4

2

Molibden (Mo) μg

100

50

Kloridi (mg)

800

800

Kalij mg

2000

2000

* u najvećoj dopuštenoj dnevnoj dozi

** odnosi se na količinu namijenjenu konzumaciji kao jedan obrok

*** najveća dopuštena doza se odnosi ma kemijski oblik vitamina B3 nikotinamid, dok je najveća dopuštena dnevna doza nikotinske kiseline 10 mg


PRILOG II.

DRUGE TVARI DOPUŠTENE ZA UPORABU

1. Aminokiseline*

L-alanin

L-arginin

L-asparaginska kiselina

L-citrulin

L-cistein

cistin

L-histidin

L-glutaminska kiselina

L-glutamin

glicin

L-izoleucin

L-leucin

L-lizin

L-lizin acetat

L-metionin

L-ornitin

L-fenilalanin

L-prolin

L-treonin

L-triptofan

L-tirozin

L-valin

*Za aminokiseline, koliko god je primjenjivo, mogu se također koristiti natrijeve, kalijeve, kalcijeve i magnezijeve soli kao i njihovi hidrokloridi

Za razgranate aminokiseline (BCAA) – dnevna doza je ukupno 5 g (kao zbroj sve tri aminokiseline: L-valin, L-leucin, L-izoleucin).

Koncentrati i izolat proteina

2. Ostale tvari


Najveća dnevna doza

Posebna upozorenja

alkilglicerol

300 mg


arabinogalaktanarabinoksilanastaksantinbeta alaninbeta glukan[1]betain

1,5 g


dokosaheksaenoična kiselina (DHA)[1]


Ograničenje za dodatke prehrani: ukupna količina EPA i DHA u preporučenoj dnevnoj dozi ne smije biti veći od 5 g

eikosapetaenoična kiselina (EPA)[1]


epigalokatehingalat (EGCG) [1]

300 mg

Za trudnice i dojilje najveća dnevna količina je 120 mg.

fitosteroli[1]

3 g

Potrebno je navesti upozorenja prema posebnim propisima.

flavonoidi:

– kvercetin, rutin, diosmin i njihovi glikozidi

– hesperidin i njegovi glikozidi300 mg

Ne koristiti za vrijeme trudnoće.

600 mg

Ne koristiti za vrijeme trudnoće.

fosfolipidi sojefosfatidil kolinfruktooligosaharidi (FOS)[1]galaktooligosaharidi (GOS)[1]glukomanan

4 g


glukozamin

2000 mg


glutation

50 mg


guar guma

10 g


hidroksimetilbutirat (HMB)

3 g


hijaluronska kiselinainozitol[1]

2 g


inulin[1]karnozin

500 mg


kitozan

3 g


koenzim Q10[1]

200 mg


kofein[1]

350 mg

Ne preporučuje se djeci, trudnicama ili dojiljama.

kolagenkolin

1000 mg


kolostrumkondriotin

1200 mg


konjugirana linolna kiselina (CLA)kreatin

3 g

Kreatin ne smiju koristiti trudnice, dojilje i osobe mlađe od 16 godina!

Konzumiranje može dovesti do povećanja tjelesne mase zbog nakupljanja vode u mišićima.

L-karnitin (L-karnitin hidroklorid, L-karnitin-L-tartrat, acetil-L-karnitin) [1]

2000 mg


taurin [1]

1000 mg


laktoferin (goveđi)

200 mg


likopen

15 mg


linolna kiselinaalfa-linolenska kiselinagama-linolenska kiselinaalfa-lipoična kiselinalutein

20 mg


lecitinmelatonin

1 mg


metilsulfonilmetan (MSM)monakolin iz crvene fermetirane riže (Monascus purpureus)

10 mg

Ne koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja. Ne koristiti ukoliko koristite lijekove za snižavanje masnoća, antilipidemicima.

N-acetilcistein


Nije preporučljivo za djecu mlađu od 3 godine.

nikotinamid adenin dinukleotid (NADH)oleinska kiselinaS-adenozil.metionin (SAME)

200 mg


para-amino benzojeva kiselina (PABA)pektini[1]polifenoli maslinovog uljaresveratrolteaninzeaksantinpropolis[1]matična mliječ[1]pelud/cvijetni prah[1]Enzimi

– papain, bromelain, laktaza, amilaza, lipaza, proteaze, glukoamilaza, alfa galaktozidaza, celulaza, pektinaza, laktulozaKulture mikroorganizama[1]– Bifidobacterium spp.– Lactobacillus spp.– Streptococcus thermophilus– Bacillus subtilis– Saccharomyces cerevisae– Saccharomyces boulardii[1] ostale tvari dopuštene u uobičajenoj hrani

3. Biljne vrste

Latinsko ime

Hrvatsko ime

Dodatna ograničenja i upozorenja za dodatke prehrani[4]

AAbies spp.

Vrste jela


Acacia senegal

Senegalška akacija


Acacia spp.

Vrste akacije (arapska guma)


Acer saccharum[1]

Javor


Achillea millefolium

Stolisnik

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Achyrantes bidentata

Dvozub

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Acorus calamus

Iđirot

Dozvoljeno je korištenje samo podanka.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agrimonia eupatoria

Turica obična

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agrimonia spp.

Vrste turice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agropyron repens (Elymus repens)

Pirika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alchemilla vulgaris

Livadna vrkuta

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Allium cepa[1]

Crveni luk


Allium sativum[1]

Češnjak, bijeli luk

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Allium ursinum[1]

Medvjeđi luk, divlji luk

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alnus glutinosa

Crna joha, jošić


Aloe barbadensis

(Aloe vera)

Barbadenški aloj, prava aloja

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Aloe gel nema ograničenja.[1]

Aloe spp

Vrste aloja

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alpinia officinarum (Alpinia galanga)

Galgant, galanga


Althaea officinalis

Bijeli sljez


Althaea spp.

Vrste sljeza


Ananas comosus[1]

Ananas


Andrographis paniculata

Justicija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Anethum graveolens[1]

Kopar


Angelica archangelica

Ljekovita anđelika

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Antennaria dioica

Zečja capica, bubica


Anthemis nobilis (Chamaemelum nobile)[1]

Rimska kamilica


Anthriscus cerefolium

Krasuljica


Anthyllis vulneraria

Ranjenik


Apium graveolens[1]

Celer


Arallia spp.

Vrste aralije, pižulika


Arctium lappa

Veliki čičak

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Arctium spp.

Vrste čička

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Arctostaphylos uva-ursi

Medvjetka

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveća dnevna doza: 160 mg arbutina.

– u sastavu je potrebno naznačiti količinu arbutina

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe s oštećenjima bubrega i osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne uzimati s američkom brusnicom i vitaminom C.

Ne preporučuje se uzimati trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia)[1]

Vrtni hren


Aronia melanocarpa[1]

Aronija


Artemisia dracunculus[1]

Estragon


Aspalanthus linearis[1]

Afrički crveni grm


Asparagus officinalis[1]

Vrtna šparoga


Asparagus racemosus

Grozdasta šparoga

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Asperula odorata (Galium odoratum)

Lazarkinja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Astragalus membranaceus

Opnasti kozlinac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Astragalus spp.

Vrste kozlinca (tragakant)

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Avena sativa[1]

Zob


BBacopa monieri

Bakopa

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod bolesti štitnjače, astme, emfizema, poremećaja probavnog i mokraćnog sustava te srčanih poremećaja, trudnicama, dojiljama i djeci.

Balsamodendron mukul

Mukul

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s oštećenjem jetre i upalnom bolesti crijeva.

Barosma betulina (Agathosma betulina)

Barozma

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Bellis perenis

Tratinčica


Berberis vulgaris

Žutika trpka

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, osobama s povišenim krvnim tlakom i djeci.

Beta vulgaris[1]

Cikla


Betonica officinalis (Stachys officinalis)

Ljekoviti čistac


Betula pendula

(Betula alba)

Obična breza


Betula spp.

Vrste breze


Borago officinalis

Boreč, boražina

Dopušteno je koristiti samo ulje.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Boswellia serrata

Indijski tamjanovac

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Brassica napus[1]

Korabica, repica


Brassica nigra

Crna vrzina, crna gorušica


Brassica oleracea var. cymosa[1]

Brokula


C


Calendula officinalis

Neven

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Calluna vulgaris

Vrijes, obični vrijesak


Camellia sinensis (Thea sinensis) [1]

Pravi čaj (zeleni čaj, crni čaj, žuti čaj)


Capsella bursa pastoris

Rusomača

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Capsicum annuum longum[1]

Paprika

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Upozorenje: može izazvati nadražaj želučano-crijevne sluznice.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Capsicum frutescens[1]

Kajenska paprika, čili

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Upozorenje: može izazvati nadražaj želučano-crijevne sluznice.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Carduus marianus (Silybum marianum)

Sikavica, obični oslobod

Najveća dnevna doza: 140 mg silimarina.

U sastavu je potrebno naznačiti količinu silimarina.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Carica papaya[1]

Papaja


Carlina acaulis

Vilino sito

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Carthamus tinctorius

Bojadisarski bodalj, šafranika


Carum carvi

Kim


Cassia acutifolia (Cassia senna)

Aleksandrijska sena

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Cassia angustifolia

Indijska sena, tinevelška sena

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Cassia nomame

-

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Castanea sativa[1]

Pitomi kesten


Centaurea cyanus

Različak


Centaurium erythraea

Štitasta kičica

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s čirom želuca.

Centella asiatica (Hydrocotyle asiatica)

Gotu Kola, centela

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ceratonia siliqua [1]

Rogač


Cetraria islandica (Lichen islandicus)

Islandski lišaj

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 1 godinu.

Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) [1]

Rimska kamilica


Chamomilla recutita (Matricaria recutita) [1]

Prava kamilica


Chimaphila umbellata

Zelenčić


Chlorella spp.

Vrste zelene alge


Chondrus crispus

Irska mahovina


Chrisantemum parthenium (Tanacetum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cichorium intybus[1]

Plava vodopija, cikorija


Cimicifuga racemosa

Smrdljivka,

cimifuga

Najveća dopuštena dnevna doza: odgovara 30 mg biljne droge (podanka).[3]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 3 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s oštećenjem jetre i o estrogenu ovisnim tumorom.

Cinnamomum aromaticum (Cinnamomum cassia)

Kineski cimetovac


Cinnamomum zeylanicum

(Cinnamomum verum)

Cejlonski cimetovac


Cirsium arvense

Poljski osjak


Citrus aurant. subsp. dulcis [1]

Slatka naranča


Citrus aurantium subsp. Amara

Gorka naranča

Najveća dnevna doza sinefrina: 30 mg

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama

Citrus spp.[1]

Vrste agruma

Upozorenja za grejp: Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cnicus benedictus

Blaženi čakalj

Ne preporučuje se trudnicama.

Cochlearia armoracia (Armoracia rusticana)[1]

Vrtni hren


Coffea arabica [1]

Arapska kava

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Coffea canephora[1]

Kava

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Coix lacryma-jobi[1]

Jobove suze, suzice


Cola acuminata[1]

kola, kolatovac

Ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim tlakom ili oštećenjem srca.

Cola nitida[1]

Gorki kolatovac

Ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim tlakom ili oštećenjem srca.

Commiphora molmol (Commiphora myrrha)

Mirovac, mira


Commiphora mukul

Gugul

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Commiphora spp.

Vrste balzamovog drveta


Coriandrum sativum[1]

Korijandar


Cornus mas[1]

Drijenak


Corylus avellana[1]

Obična lijeska


Crataegus monogyna

Bijeli glog

Najveća dnevna doza: odgovara 1,5 g biljne droge (lista s cvijetom). [3]

Ako su istovremeno prisutni i bijeli i crveni glog najveća dnevna doza se odnosi na njihov zbir.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Crataegus
oxyacantha
(Crataegus laevigata)

Crveni glog

Najveća dnevna doza: odgovara 1,5 g biljne droge (lista s cvijetom). [3]

Ako su istovremeno prisutni i bijeli i crveni glog najveća dnevna doza se odnosi na njihov zbir.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Crocus sativus

Vrtni šafran


Cucurbita maxima[1]

Velika bundeva


Cucurbita pepo [1]

Obična bundeva


Cuminum cyminum

Kumin


Curcuma longa (C. domestica)

Kurkuma, indijski šafran


Curcuma xanthorrhiza

Javanska kurkuma


Curcuma zedoaria

Sekvar, bijeli isiot


Cyamopsis tetragonoloba

guargrah


Cydonia oblonga[1]

Dunja


Cymbopogon spp.

Vrste citronele

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cynara scolymus (Cynara cardunculus)[1]

Artičoka


Cyperus rotundus

Okrugli šilj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

DDaucus carota[1]

Mrkva


Dioscorea bulbifera

Azijski jam

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Dioscorea spp.

D

Vrste jama

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Diospyros kaki[1]

Japanska jabuka


Drosera rotundifolia

Okruglolisna rosika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Dunaliella salinaEEchinacea pallida

Svijetlocvjetna ehinacea, svijetlocvjetna rudbekija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Echinacea purpurea

Grimizna ehinacea, purpurna rudbekija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Echinacea angustifolia

Uskolisna ehinacea, uskolisna rudbekija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Elettaria cardamomum

Kardamom


Eleutherococcus senticosus

Sibirski ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Elymus repens (Agropyron repens)

Pirika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Emblica officinalis (Phyllanthus emblica, P. amarus)

Indijska kosmulja


Epilobium angustifolium

Uskolisna vrbovica


Epilobium parviflorum

Vrbovica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Equisetum arvense

Poljska preslica

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 1 mjeseca u kontinuitetu.

Ne preporučuje se uzimati kod poremećaja rada srca ili bubrega, trudnicama i dojiljama.

Equisetum hyemale

Zimska preslica

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m

Ne preporučuje se uzimanje duže od 1 mjeseca u kontinuitetu.

Ne preporučuje se uzimati kod poremećaja rada srca ili bubrega, trudnicama i dojiljama.

Erica carnea

Crnjuša, proljetni vrijes

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Erica spp.

Vrste crnjuše

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eriodictyon californicum (E. glutinosum)

Eriodiktion

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eschscholzia californica

Kalifornijski zlatni mak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eucalyptus globulus

Plavi eukaliptus

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eucalyptus spp.

Vrste eukaliptusa

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eugenia caryophyllata (Syzygium aromaticum)

Klinčić

Eterično ulje nije dopušteno.

Euphrasia officinalis

Ljekovita očanica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Euterpe oleracea[1]

Euterp, asai


FFagopyrum esculentum[1]

Heljda


Fagus sylvatica

Bukva

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ficus carica[1]

Smokva


Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria)

Končara, suručica

Najveća dnevna doza biljnog pripravka: odgovara 200 mg biljne droge (zeleni). [3]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Foeniculum vulgare[1]

Obični komorač

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Forsythia suspensa

Forzicija

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Fragaria vesca[1]

Šumska jagoda


Frangula alnus (Rhamnus frangula)

Krkavina

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korjenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Fraxinus excelsior

Bijeli jasen

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Fraxinus ornus

Crni jasen


Fucus vesiculosus

Mjehurasti bračić

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, djeci, trudnicama i dojiljama.

Fucus spp.

Vrste bračića/smeđe alge

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, djeci, trudnicama i dojiljama.

GGaleopsis segetum

Usjevna kacigarka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium aparine

Čekinjasta broćika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium odoratum (Asperula odorata)

Lazarkinja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium verum

Prava broćika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Garcinia cambogia

Garcinija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 mjeseca u kontinuitetu.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, trudnicama i dojiljama.

Garcinia mangostana[1]

Mangostin

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Gentiana lutea

Žuti srčanik, sirištara

Ne preporučuje se osobama s povišenom želučanom kiselinom, čirom želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Gentiana purpurea

Crveni srčanik

Ne preporučuje se osobama s povišenom želučanom kiselinom, čirom želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Geranium spp.

Vrste iglice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Geum urbanum

Pravi blaženak

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ginkgo biloba

Ginko

Dopuštena je upotreba samo standardiziranog ekstrakta lista s najviše 5 ppm ginkolnih kiselina.

Najveća dnevna doza: 80 mg ekstrakta.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod poremećaja zgrušnjavanja krvi, trudnicama, dojiljama i djeci.

Glycine max (Glycinehispida)[1]

Soja

Prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Glycyrrhiza glabra[1]

Sladić

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Grindelia robusta

Grindelija

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Gymnema sylvestre

Srebrna svilenica

Osobe koje uzimaju lijekove i osobe sa šećernom bolesti trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

HHamamelis virginiana

Hamamelis

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Harpagophytum procumbens

Vražja kandža

Najveća dnevna doza: odgovara 0,5 g biljne droge (korijen). [3]

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje osobama s čirom želuca i dvanaesnika te žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Harungana madagascariensis

Haronga, pljuskavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, gušterače i poremećajem žuči, trudnicama i dojiljama.

Helianthus annuus[1]

Suncokret


Helianthus tuberosus[1]

Čičoka


Helichrysum arenarium

Pješčarsko smilje

Ne preporučuje se osobama sa žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Helichrysum italicum

Smilje


Herniaria glabra

Gola kilavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Herniaria hirsuta

Dlakava kilavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Hibiscus sabdariffa[1]

hibiskus


Hippophae rhamnoides

Pasji trn


Hordeum vulgare[1]

Obični ječam


Humulus lupulus[1]

Hmelj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Hydrocotyle asiatica (Centella asiatica)

Gotu Kola, centela

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Hyssopus officinalis

Miloduh

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

IIlex paraguariensis[1]

Mate, paragvajski čaj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim tlakom i srčanim poremećajem, trudnicama i dojiljama.

Illicium verum

Zvjezdasti anis

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Inula helenium

Oman


JJasminum officinale

Jasmin

Eterično ulje nije dopušteno.

Juniperus communis

Borovica

Eterično ulje nije dopušteno.Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s upalnim bolestima bubrega, trudnicama, dojiljama i djeci.

KKnautia arvensis

Poljska prženica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Krameria triandra

Ratanija

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

LLaminaria spp.

Vrste alge haluga

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, trudnicama, dojiljama i djeci.

Lamium album

Bijela mrtva kopriva


Laurus nobilis

Lovor


Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)

Lavanda

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lavandula latifolia

Širokolisna lavanda

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lepidium meyenii (Lepidium peruvianum) [1]

Maka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje kod bolesti štitnjače, trudnicama, dojiljama i djeci.

Lepidium sativum

Sjetvena grbica


Levisticum officinale

Ljupčac

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se osobama sa oštećenjem bubrega, trudnicama i dojiljama.

Lichen islandicus (Cetraria islandica)

Islandski lišaj

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 1 godinu.

Linaria vulgaris

Lanilist

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Linum usitatissimum[1]

Obični lan

Ne preporučuje se uzimati kod abdominalne boli, ileusa, otežanog gutanja, o hormonima ovisnih tumora, trudnicama i dojiljama.

Ulje lana nema ograničenja.

Lippia citriodora

Citronovac, citronka


Lythrum salicaria

Purpurna vrbica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

MMagnolia spp.

Vrste magnolije

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod bolesti štitnjače, trudnicama i dojiljama.

Majorana hortensis (Origanum vulgare)

Mravinac, mažuran

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Malphigia glabra[1]

Antilska trešnja, acerola


Malpigia punicifolia[1]

Barbadoška trešnja,

acerola


Malus domestica[1]

Jabuka


Malva sylvestris

Sljez crni

Marrubium vulgare

Marulja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Matricaria recutita (Chamomilla recutita)[1]

Prava kamilica


Medicago sativa[1]

Lucerna

Sjemenke nisu dopuštene.

Melilotus officinalis

Žuti kokotac

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, trudnicama i dojiljama.

Melissa officinalis[1]

Matičnjak


Mentha x piperita[1]

Paprena metvica


Mentha spicata

Klasasta metvica


Mentha spp.

Vrste metvica


Menyanthes trifoliata

Gorki trolist

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Momordica charantia

Gorka dinja

Ne preporučuje se osobama s nedostatkom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, trudnicama, dojiljama i djeci.

Morinda citrifolia[1]

Noni

Potrebno je navesti ograničenja prema posebnom propisu za novu hranu.

Morus alba[1]

Bijeli dud

Potreban je oprez kod osoba s šećernom bolesti.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Morus nigra[1]

Crni dud

Potreban je oprez kod osoba s šećernom bolesti.

Ne preporučuje, trudnicama i dojiljama.

Myristica fragrans

Muškatni oraščić

Eterično ulje nije dopušteno.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Myrtus communis

Mrča

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

NNasturtium officinale[1]

Potočarka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Nepeta cataria

Mačja metvica

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Nigella sativa

Crni kim

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

OOcimum basilicum[1]

Bosiljak

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Ocimum sanctum (O. tenuiflorum)

Sveti bosiljak

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Oenothera biennis

Pupoljka, noćurak

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Olea europaea[1]

Maslina

Upozorenja za list:

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ononis spinosa

Zečji trn, gladiš

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ophelia chirata (Swertia chirata)

Tarant, svercija

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s čirom želuca i dvanaestnika, trudnicama i dojiljama.

Opuntia ficus indica

Indijska smokva

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti, trudnicama i dojiljama.

Orchis spp.

Vrste kaćuna


Origanum majorana

Mažuran

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Origanum vulgare (Majorana hortensis)

Mravinac, mažuran

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Orthosiphon stamineus (O. spicatus)

Ortosifon

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Oryza sativa[1]

Riža


Oxalis acetosella

Cecelj

Ne preporučuje se uzimati kod gihta, gastritisa, bubrežnih kamenaca, trudnicama i dojiljama.

PPanax ginseng[1]

Ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti i oštećenjem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Panax quinquefolius

Američki ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti i oštećenjem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Papaver rhoeas

Poljski mak, divlji mak


Parietaria officinalis

Crkvina

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Passiflora incarnata

Pasiflora

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Paulinia cupana[1]

Guarana

Ne preporučuje se osobama osjetljivim na kofein trudnicama, dojiljama i djeci.

Pelargonium sidoides

Pelargonija ljekovita

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama i djeci mlađoj od 6 godina.

Persea americana (P. gratissima)[1]

Avokado


Petroselinum crispum[1]

Peršin

Plod i eterično ulje nisu dopušteni.

Phaseolus vulgaris[1]

Grah


Phyllantus emblica

(Emblica officinalis)

Indijska kosmulja


Phoenix dactylifera[1]

Datulja


Picea abies

Smreka

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pimenta dioica (P. officinalis)[1]

Piment

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Pimpinella anisum[1]

Aniš

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Pimpinella saxifraga

Bedrenika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pinus mugo

Planinski bor

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2].

Piper longum

Dugi pipali papar

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Piper nigrum[1]

Crni papar

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod poremećaja probavnog sustava, bolesti štitnjače, trudnicama i dojiljama.

Pistacia lentiscus[1]

Tršlja

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Plantago lanceolata

Uskolisni trputac

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 godine.

Plantago major

Veliki trputac

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 godine.

Plantago psyllium (Plantago afra)

Afrički trputac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod abdominalne boli, ileusa, diabetes mellitusa, rektalnog krvarenja i otežanog gutanja.

Plantago ovata (Plantago ispaghula)

Indijski trputac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod abdominalne boli, ileusa, diabetes mellitusa, rektalnog krvarenja i otežanog gutanja.

Polygala amara

Gorki krestušac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygala senega

Američki krestušac, sjevernoamerička senega

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygala spp.

Vrste krestušca

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygonum aviculare

Ptičji dvornik, troskot, oputina

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Polygonum spp.

Vrste dvornika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Populus spp.

Vrsta topole

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Potentilla anserina

Steža

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Potentilla erecta (P. tormentilla)

Petoprsta, srčenjak, uspravna petoprsta

Ne preporučuje se uzimanje duže od 1 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Primula veris

Stupasti jaglac

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 4 godine.

Primula elatior

Blijedožuti jaglac

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 4 godine.

Prunus africana (Pygeum africanum)

Afrička šljiva

Najveća dnevna doza: standardizirani pripravci koji odgovaraju 6 g biljne droge (kore). [3]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Prunus amygdalus var. dulcis[1]

Slatki badem


Prunus armeniaca[1]

Marelica


Prunus avium[1]

Slatka trešnja


Prunus domestica[1]

Šljiva


Prunus spinosa[1]

Crni trn, trnina


Prunus cerasus[1]

Višnja


Psidium guajava[1]

Guava


Pterocarpus marsupium

Kina drvo

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pterocarpus santalinus

Crveni sandalovac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Punica granatum[1]

Nar


Pulmonaria officinalis

Plućnjak


Pygeum africanum (Prunus africana)

Afrička šljiva

Najveća dnevna doza: standardizirani pripravci koji odgovaraju 6 g biljne droge (kore). [3]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pyrus communis[1]

Kruška


RRhamnus frangula (Frangula alnus)

Krkavina

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Raphanus sativus var. niger[1]

Crna rotkva, povrtnica

Ne preporučuje se osobama sa žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Rheum emodi

Indijska rabarbara

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korjenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Rheum officinale

Kineska rabarbara

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Rheum rhaponticum[1]

Europska rabarbara


Rhodiola rosea

Rodiola crvena

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveća dnevna doza: 50 mg ekstrakta podanka i korijena.

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ribes nigrum[1]

Crni ribiz

Upozorenja i ograničenja za pripravke s listom:

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Rosa canina[1]

Divlja ruža, šipak


Rosa spp.

Vrste ruže


Rosmarinus officinalis

Ružmarin

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Rubus fruticosus[1]

Kupina


Rubus idaeus[1]

Malina


Rumex acetosa (R. rugosus)

Velika kiselica

Ne preporučuje se uzimati kod oštećenja bubrega, trudnicama, dojiljama i djeci.

SSabal serrulata (Serenoa repens)

Sabal palma

Najveća dnevna doza: 240 mg ekstrakta ploda.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati trudnicama i dojiljama.

Salix alba

Bijela vrba

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s čirom želuca i dvanaesnika te bolesti bubrega ili jetre, astmom, trudnicama i dojiljama.

Salvia officinalis

Kadulja

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Salvia fructicosa[1]

Grčka kadulja

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem.[2]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sambucus nigra[1]

Crna bazga

Dopušteni su samo cvjetovi i plodovi.

Sanguisorba minor

Mala krvara

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Satureja hortensis

Vrtni čubar, vrtni vrijesak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Satureja montana

Kraški čubar, primorski vrijesak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Scutellaria baicalensis

Bajkalska grozničica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati sa liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Serenoa repens (Sabal serrulata)

Sabal palma

Najveća dnevna doza: 240 mg ekstrakta ploda.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sesamum indicum[1]

Sezam


Sideritis montana

Gorski očist

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sideritis spp.

Vrste očista

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Silybum marianum (Carduus marianus)

Marijin oslobod, sikavica

Najveća dnevna doza: 140 mg silimarina.

U sastavu je potrebno naznačiti količinu silimarina.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Sinapis alba[1]

Bijela gorušica


Smilax aspera

Tetivika


Solanum licopersicum[1]

Rajčica


Solidago virgaurea

Europska zlatnica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Solidago canadensis

Kanadska zlatnica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Solidago spp.

Vrste zlatnice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sophora japonica

Japanska sofora

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sorbus aucuparia

Jarebika

Dopušteni su samo obrađeni plodovi.

Spiraea ulmaria (Filipendula ulmaria)

Končara, suručica

Najveća dnevna doza biljnog pripravka: odgovara 200 mg biljne droge (zeleni).[3]

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Spirulina spp.

Spirulina spp.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati kod fenilketonurije i oštećenja bubrega.

Stachys officinalis (Betonica officinalis)

Ljekoviti čistac

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Stellaria media

Srednja mišjakinja


Swertia chirata (Ophelia chirata)

Tarant, svercija

Ne preporučuje se uzimati kod čira želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Syzygium aromaticum (Eugenia caryophyllus)

Klinčić

Eterično ulje nije dopušteno.

Syzygium cuminii (Syzygium jambolana)

Javanski klinčić

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

TTabebuia avellanedae

Taheebo, lapaho

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Tamarindus indica

Tamarind


Tanacetum parthenium (Chrisantemum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Taraxacum officinale[1]

Maslačak


Terminalia spp.

Vrste mirabalanovca

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 mjeseca u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod srčanih poremećaja, trudnicama i dojiljama.

Thea sinensis (Camellia sinensis)[1]

Pravi čaj (crni čaj, zeleni čaj, žuti čaj)


Theobroma cacao[1]

Kakaovac


Thymus serpyllum[1]

Majčina dušica


Thymus vulgaris

Timijan

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Ne preporučuje se uzimanje duže 2 od tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 4 godine.

Thymus zygis

Španjolski timijan

Eterično ulje dopušteno s ograničenjem. [2]

Ne preporučuje se uzimanje duže 2 od tjedna u kontinuitetu.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 4 godine.

Tilia cordata[1]

Sitnolisna lipa


Tilia platyphyllos[1]

Obična lipa


Trifolium pratense

Livadna djetelina

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Trigonella foenum graecum

Grčka piskavica

Ne preporučuje se uzimanje duže od 2 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama.

Triticum aestivum[1]

Pšenica


UUlmus rubra

Crveni brijest

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ulva latissima

Morska salata (alga)

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače trudnicama, dojiljama i djeci.

Urtica dioica[1]

Velika kopriva

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Urtica urens[1]

Mala kopriva

Ne preporučuje se uzimanje duže od 4 tjedna u kontinuitetu.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Usnea barbata

Šumski lišaj

Ne preporučuje se kod oštećenja jetre, trudnicama i dojiljama.

VVaccinium macrocarpon[1]

Američka brusnica

Ne preporučuje se uzimati s medvjetkom.

Vaccinium myrtillus[1]

Borovnica


Vaccinium vitis idaea

Brusnica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Valeriana officinalis

Odoljen

Najveća dnevna doza: odgovara 0,5 g biljne droge (korijen) [3]

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Vanilla planifolia

Vanilija


Verbascum densiflorum

Velecvjetna divizma

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Verbascum phlomoides

Pustenasta divizma

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Verbascum spp.

-

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Verbena officinalis

Sporiš

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Veronica officinalis

Čestoslavica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Veronica spp.

Vrste čestoslavice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Viscum album

Bijela imela

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati kod akutnih upalnih stanja i tuberkuloze, trudnicama, dojiljama i djeci.

Vitex agnus-castus

Konopljika

Najveća dnevna doza: odgovara 20 mg biljne droge (plod). [3]

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Vitis vinifera[1]

Vinova loza


ZZea mays[1]

Kukuruz


Zingiber officinale[1]

Ingver, đumbir

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ziziphus jujuba[1]

Obični čičimak

Dopušten je samo plod.

[1] Biljne vrste koje su dozvoljene kao sastojci u uobičajenoj hrani, a uzimajući u obzir biljni organ i način primjene.

[2] Eterično ulje u dodacima prehrani dopušteno s ograničenjem iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

[3] Napomena o izjavi:

Prilikom dostavljanja obavijesti iz članka 4. Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 83/2013), potrebno je priložiti izjavu o količini (masi) polazne biljne droge i vrsti ekstrakcijskog otapala.

Primjeri:

Jedna kapsula sadrži 100 mg suhog ekstrakta korijena odoljena (Valeriana officinalis) (odgovara 300 mg do 500 mg korijena odoljena); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V.

Jedan mL oralne otopine sadrži 1 mL tinkture korijena odoljena (Valeriana officinalis) (odgovara 250 mg korijena odoljena); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V.

[4] Upozorenja se navode na dodacima prehrani koji u svom sastavu kao druge tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom imaju organe, ekstrakte i produktebiljnih vrsta.

4. Gljive

Latinsko ime

Hrvatsko ime

UPOZORENJE

Cordiceps sinensis

Gljiva kordiceps

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.
Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ganoderma lucidum[1]

Reishi gljiva, hrastova sjajnica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.
Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Grifolia frondosa[1]

Maitake gljiva

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lentinula edodes[1]

Shitake gljiva


[1] dozvoljene kao sastojci u uobičajenoj hrani

PRILOG III.

LISTA BILJNIH VRSTA KOJE SU ZABRANJENE U HRANI I DODACIMA PREHRANI

Aconitum anthora

Adonis vernalis

Aesculus hipocastanium

Aristolochia clematitis

Arnica montana

Asarum europaeum

Aspidosperma quebracho-blanco

Atropa belladonna

Azadirachta indica (Melia azadirachta)

Bryonia alba

Buxus sempervirens

Catha edulis

Catharanthus roseus

Celastrus paniculatus

Cephaelis acuminata

Cephaelis ipecacuanha

Chamaelirium luteum

Chenopodium ambrosioides

Chelidonium majus

Citrullus colocynthis

Clematis vitalba

Colchicum autumnale

Conium maculatum

Convallaria majalis

Convolvulus scammonia

Convovulus pluricularis

Corynanthe yohimbe (Pausinystalia johimbe)

Croton lechleri

Croton tiglium

Cynoglossum officinale

Cyperus scariosus

Cytisus scoparius

Daphne mezereum

Datura innoxia mill

Datura stramonium

Digitalis ferruginea

Digitalis lanata

Digitalis purpurea

Dryopteris filix-mas

Embelia ribes

Ephedra distachya

Epimedium sagittatum

Erythroxylon coca

Euonymus atropurpureus

Euphorbia amygdaloides

Garcinia hanburyi

Gelsemium sempervirens

Genista tinctora

Glechoma hederacea

Griffonia simplicifolia

Hedera helix

Heliotropium europaeum

Hepatica nobilis

Hyoscyamus niger

Hypericum perforatum

Illicium anisatum

Iris spp.

Isatis tinctoria

Juniperus sabina

Lactuca virosa

Larix decidua

Leuzea carthamoides (Rhaponticum carthamoides)

Lobelia inflata

Mallotus philippinensis

Mandragora officinarum

Mentha pulegium

Mucuna pruriens

Nerium oleander

Paeonia officinalis

Peganum harmala

Phytolacca americana

Piper methysticum

Podophyllum peltatum

Psoralea corylifolia

Pulsatilla vulgaris

Rauvolfia serpentina

Ricinus communis

Rubia tinctorum

Salvia divinorum

Sanguinaria canadensis

Saponaria officinalis

Schoenocaulon officinale

Scopolia carniolica

Scrophularia nodosa

Scutellaria lateriflora

Senecio aureus

Senecio jacobaea

Senecio vulgaris

Sida cordifolia

Solanum dulcamara

Solanum nigrum

Spartium junceum

Spigelia anthelmia

Stephania tetrandra

Strophanthus kombe

Strychnos colubrina

Strychnos Nux vomica

Symphytum officinale

Tabernanthe iboga

Tamus communis

Taxus baccata

Teucrium chamaedrys

Thevetia peruviana

Thuja occidentalis

Tussilago farfara

Urginea indica

Urginea maritima

Veratrum album

Viburnum lanata

Viburnum opulus

Viburnum prunifolium

Vinca major

Vinca minor

Vincetoxicum hirundinaria

Xysmalobium undulatum

160 31.12.2013 Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno 160 31.12.2013 Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno 160 31.12.2013 Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno 160 31.12.2013 Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno 160 31.12.2013 Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno