Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

NN 160/2013 (31.12.2013.), Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

HRVATSKA NARODNA BANKA

3373

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 40., članka 24. stavka 2., članka 115. stavka 2., članka 116. stavka 4., članka 124. stavka 2., članka 148. stavka 2., članka 178. stavka 2. točke d), članka 201. stavka 2., članka 465. stavka 2., članka 467. stavka 3., članka 468. stavka 3., članka 478. stavka 3., članka 479. stavka 4., članka 480. stavka 3., članka 481. stavka 5. i članka 486. stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 (SL, L 176, 27. 6. 2013.), članka 197. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) pobliže uređuju:

1) način vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013,

2) stope kapitala, elementi izračuna regulatornoga kapitala i drugi uvjeti u vezi s regulatornim kapitalom u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013,

3) tretman izloženosti prema područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj samoupravi za potrebe članka 115. Uredbe (EU) br. 575/2013,

4) tretman izloženosti prema subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 116. Uredbe (EU) br. 575/2013,

5) stroži kriteriji primjene pondera rizika od 35% na izloženosti osigurane stambenim nekretninama u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 125. Uredbe (EU) br. 575/2013,

6) najveće dopušteno razdoblje raspoloživo za postupno uvođenje IRB pristupa za potrebe članka 148. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,

7) prag značajnosti dospjele kreditne obveze za potrebe članka 178. stavka 2. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 i

8) uvjeti za priznavanje financijskih institucija kao priznatih pružatelja nematerijalne kreditne zaštite u skladu s člankom 201. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pojmovi i nacionalne mjere

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) »izloženost« kako je uređeno člankom 5. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

2) »status neispunjenja obveza« kako je uređeno člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013,

3) »financijska institucija« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) br. 575/2013,

4) »nematerijalna kreditna zaštita« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 59. Uredbe (EU) br. 575/2013,

5) »odobrenje za rad« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 42. Uredbe (EU) br. 575/2013,

6) »grupa povezanih osoba« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013,

7) »rizik prekomjerne financijske poluge« kako je uređeno Odlukom o upravljanju rizicima,

8) »regulatorni kapital« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 118. Uredbe (EU) br. 575/2013,

9) »profil rizičnosti« kako je uređeno Odlukom o upravljanju rizicima,

10) »pristup zasnovan na internim rejting-sustavima« ili »IRB pristup« kako je uređeno dijelom trećim, glavom II., poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 575/2013,

11) »gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza« ili »LGD« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 55. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) »jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj« jesu županije, uključujući Grad Zagreb, gradovi i općine, predstavnička tijela županija, gradova i općina te njihova izvršna tijela,

2) »središnja država u Republici Hrvatskoj« jesu tijela državne vlasti koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, i to tijela zakonodavne vlasti, tijela izvršne vlasti, ustavni sud te tijela sudbene vlasti i pravosuđa Republike Hrvatske.

(3) Nacionalne mjere u Republici Hrvatskoj za potrebe primjene prijelaznih odredbi iz članaka od 465. do 491. Uredbe (EU) br. 575/2013 jesu:

1) Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 1/2009., 41/2009., 75/2009., 2/2010. i 118/2011.), donesena na temelju tog Zakona, za prijenos Direktive 2006/48/EZ,

2) članak 5. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točke od (a) do (ca) Direktive 2006/48/EZ,

3) članak 5. točka 1. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točku (a) Direktive 2006/48/EZ,

4) članak 8. Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi (»Narodne novine«, br. 1/2009., 75/2009., 2/2010. i 67/2013.) za prijenos članka 65. Direktive 2006/48/EZ,

5) članak 15. točke od 1. do 3. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točke (f), (g) i (h) Direktive 2006/48/EZ,

6) članak 19. stavak 8. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 64. stavka 3. točke (c) Direktive 2006/48/EZ,

7) članak 25. stavak 3. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 66. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/48/EZ i

8) članak 25. stavak 4. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 66. stavka 1. točke (b) Direktive 2006/48/EZ.

(4) Članak 57. točka (ca) i članak 66. stavak 1a. Direktive 2006/48/EZ nisu preneseni u propise Republike Hrvatske.

II. VREDNOVANJE IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI

Vrednovanje

Članak 3.

Kreditna institucija dužna je vrednovanje imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanje regulatornoga kapitala obavljati u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima koji se primjenjuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

III. STOPE KAPITALA I REGULATORNI KAPITAL

Stope kapitala u prijelaznom razdoblju

Članak 4.

Kreditna institucija dužna je članak 465. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da ona u svakom trenutku ispunjava stopu redovnoga osnovnoga kapitala od 4,5% i stopu osnovnoga kapitala od 6%.

Nerealizirani gubici u prijelaznom razdoblju

Članak 5.

Kreditna institucija dužna je članak 467. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 100%.

Nerealizirani dobici u prijelaznom razdoblju

Članak 6.

Kreditna institucija dužna je članak 468. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 100%.

Primjenjivi postotak za odbitke u prijelaznom razdoblju

Članak 7.

Kreditna institucija dužna je u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2017. za svaki odbitak iz članka 478. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 kao primjenjivi postotak upotrebljavati 100%.

Konsolidirane rezerve u prijelaznom razdoblju

Članak 8.

Kreditna institucija dužna je članak 479. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 0%.

Izračun na konsolidiranoj osnovi u prijelaznom razdoblju

Članak 9.

Kreditna institucija dužna je članak 480. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi faktor upotrebljava 1.

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Članak 10.

Kreditna institucija dužna je članak 481. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 0%.

Nastavak priznavanja instrumenata u prijelaznom razdoblju

Članak 11.

Kreditna institucija dužna je članak 486. stavke od 1. do 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da upotrebljava sljedeće primjenjive postotke:

1) 80% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.,

2) 60% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.,

3) 40% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.,

4) 20% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. i

5) 0% u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021.

IV. PRIMJENA STANDARDIZIRANOG PRISTUPA ZA IZRAČUN IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM

Područna (regionalna) ili lokalna samouprava

Članak 12.

Kreditna institucija dužna je članak 115. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ne smije ponderirati kao izloženosti prema središnjoj državi.

Subjekti javnog sektora koji imaju tretman središnje države

Članak 13.

Kreditna institucija dužna je članak 116. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da ponderira kao izloženosti prema središnjoj državi izloženosti prema sljedećim subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj:

– javne ustanove koje je u skladu sa Zakonom o ustanovama osnovala Republika Hrvatska te za čije obveze solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska (npr. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji registar osiguranika, Agencija za zaštitu okoliša, Energetski institut Hrvoje Požar, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatske vode i sl.),

– Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

– pravne osobe s javnim ovlastima za čije obveze jamči Republika Hrvatska (npr. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Državni ured za reviziju, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije i sl.),

– fondovi čiji je osnivač Republika Hrvatska ili Vlada Republike Hrvatske, a za čije obveze solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska (npr. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško) i

– Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Kriteriji za izloženosti osigurane stambenim nekretninama

Članak 14.

(1) Kreditne institucije dužne su pri primjeni pondera rizika od 35% na izloženosti u cijelosti i potpuno osigurane stambenim nekretninama, a koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, u skladu s člankom 125. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti kriterije propisane stavcima od 2. do 6. ovog članka.

(2) Kreditna institucija može ponder rizika od 35% dodijeliti samo onim izloženostima ili dijelu izloženosti koji su osigurani stambenom nekretninom u kojoj fizička osoba vlasnik nekretnine stanuje ili će stanovati, odnosno koju fizička osoba vlasnik nekretnine daje u najam (engl. leasing) za potrebe stanovanja, a na temelju ugovora o najmu.

(3) Kreditna institucija može dodijeliti ponder rizika iz stavka 2. ovog članka pod uvjetom da vlasnik stambene nekretnine ima u vlasništvu najviše dvije stambene nekretnine.

(4) Stambenom nekretninom, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, smatra se obiteljska kuća, stan i pripadajući dijelovi stana u etažnom vlasništvu koji su namijenjeni stanovanju te građevinsko zemljište namijenjeno gradnji obiteljske kuće.

(5) Garaža ili parkirališno mjesto, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, smatra se stambenom nekretninom samo ako je hipoteka odnosno fiducijarni prijenos vlasništva zasnovan na garaži odnosno parkirališnom mjestu zajedno s obiteljskom kućom, stanom i pripadajućim dijelovima stana u etažnom vlasništvu koji su namijenjeni stanovanju.

(6) Kuća za odmor, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ne smatra se stambenom nekretninom.

V. PRIMJENA IRB PRISTUPA ZA IZRAČUN IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM

Značajnost dospjele kreditne obveze

Članak 15.

(1) Kreditna se obveza za potrebe članka 178. stavka 2. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 smatra značajnom ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1) ukupan iznos dospjele kreditne obveze pojedinog dužnika prelazi 1750 kn za dužnike na koje kreditna institucija primjenjuje standardizirani pristup i za dužnike iz kategorije izloženosti utvrđene člankom 147. stavkom 2. točkom d) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

2) ukupan iznos dospjele kreditne obveze pojedinog dužnika prelazi 1750 kn i dospjeli iznos čini više od 2,5% ukupne izloženosti kreditne institucije prema pojedinom dužniku za dužnike iz kategorija izloženosti utvrđenih člankom 147. stavkom 2. točkama a), b) i c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Kreditna institucija može odrediti niži prag značajnosti dospjele kreditne obveze od onog koji je propisan u stavku 1. ovog članka, pod uvjetom da je primjeren za kategorije izloženosti i da ne dovodi do prepoznavanja stupanja dužnika u status neispunjavanja obveza iz tehničkih razloga ili posljedičnoga generiranja umjetno niskih LGD-a.

VI. PRIMJENA TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

Financijske institucije koje su priznati pružatelji nematerijalne kreditne zaštite

Članak 16.

Kreditna institucija može financijske institucije iz članka 201. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 smatrati priznatim pružateljima nematerijalne kreditne zaštite ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1) ako im je odobrenje za rad izdala i ako njihovo poslovanje nadzire Hrvatska narodna banka ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga te

2) ako se prema propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje tih financijskih institucija zahtijeva ispunjavanje sljedećih bonitetnih zahtjeva:

a) pribavljanje suglasnosti nadležnog tijela za obavljanje funkcije člana uprave,

b) minimalni temeljni kapital za osnivanje financijske institucije,

c) održavanje minimalnoga regulatornoga kapitala, odnosno minimalnih stopa adekvatnosti kapitala radi osiguranja sigurnog i stabilnog poslovanja,

d) ograničenje ulaganja u kapital nefinancijskih institucija,

e) ograničenje najveće dopuštene izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba,

f) održavanje minimalnoga koeficijenta likvidnosti,

g) upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge, uključujući izračun omjera financijske poluge,

h) javna objava informacija o profilu rizičnosti poslovanja te metodama upravljanja rizicima,

i) uspostavljanje djelotvornog i pouzdanog sustava upravljanja koji obuhvaća:

– jasan organizacijski ustroj,

– djelotvorno upravljanje svim rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena financijska institucija,

– primjerene sustave unutarnjih kontrola, koji uključuju uspostavu funkcije kontrole rizika, funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkciju unutarnje revizije,

– politike primitaka koje su u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima i koje promiču odgovarajuće i djelotvorno upravljanje rizicima;

j) izvještavanje nadležnog tijela i

k) provođenje revizije financijskih izvještaja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014.

O. br. 341-020/12-13/BV

Zagreb, 24. prosinca 2013.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.