Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

236

Temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak izbora doktora specijalista medicine rada za provođenje specifične zdravstvene zaštite za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koji su uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada i koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Članak 2.

(1) Izbor doktora specijalista medicine rada iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: nadležni doktor SMR) obavljaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: poslodavci) za svoje radnike odnosno osobe koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sami za sebe, u pravilu prema mjestu rada radnika.

(2) Pod odabirom nadležnog doktora SMR podrazumijeva se odabir odnosno promjena nadležnog doktora SMR na način i po postupku utvrđenom ovim Pravilnikom.

(3) Poslodavac iz stavka 1. ovog članka bira nadležnog doktora SMR za razdoblje od najmanje godinu dana.

(4) Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora nadležnog doktora SMR, poslodavac ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora SMR.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka poslodavac ima pravo izbora drugog nadležnog SMR i prije isteka roka od godinu dana u slučaju:

– ako promjeni mjesto sjedišta odnosno mjesto rada obzirom na županiju odnosno grad

– ako nadležni doktor SMR prestane biti ugovorni subjekt Zavoda ili promjeni lokaciju rada

– ako ukaže na okolnosti koje upućuju na povredu ugovornih obveza od strane nadležnog doktora SMR, a Zavod nakon provedenog postupka utvrdi da ukazane okolnosti predstavljaju povredu ugovornih obveza nadležnog doktora SMR

– u slučaju narušenih odnosa s nadležnim SMR.

Članak 3.

(1) Prilikom izbora nadležnog doktora SMR, poslodavac se može opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako poslodavac ima ili osnuje poslovnu jedinicu izvan svog sjedišta, može odabrati nadležnog doktora SMR prema mjestu te poslovne jedinice.

Članak 4.

(1) Izbor nadležnog doktora SMR poslodavac obavlja temeljem popunjavanja tiskanice »Izbor doktora specijalista medicine rada« u četiri primjerka, koju tiskanicu je obvezan dostaviti regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda, nadležnim prema sjedištu poslodavca, u skladu s nadležnostima utvrđenim Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na ovjeru.

(2) Ovjerenu tiskanicu iz stavka 1. ovog članka nadležni regionalni ured odnosno područna služba Zavoda obvezni su u roku od 8 dana od zaprimanja dostaviti poslodavcu i nadležnom doktoru SMR kao i dotadašnjem doktoru SMR, a ako nisu suglasni s izborom obvezni su u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.

(3) Nakon zaprimanja ovjerene tiskanice iz stavka 2. ovog članka dosadašnji doktor SMR obvezan je u roku od 8 dana od primitka te obavijesti novoizabranom doktoru SMR predati svu zdravstvenu dokumentaciju o osiguranicima za koje je obavljena promjena doktora SMR te sukladno propisima o vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije pohraniti potpisanu izjavu o preuzetoj medicinskoj dokumentaciji.

(4) Nadležni doktor SMR može odbiti odabir poslodavca samo u slučaju da ima prijavljeno više od maksimalnog broja radnika u timu od standarda utvrđenog općim aktom Zavoda, kao i uslijed narušenih odnosa s poslodavcem, u kojem slučaju može zatražiti promjenu prije isteka roka od godine dana putem pisanog zahtjeva upućenog Zavodu.

(5) Tiskanica iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (»Narodne novine« broj 48/11., 51/12. i 147/12.)

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/356
Urbroj: 338-01-01-13-1
Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


TISKANICA

12 31.01.2014 Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada 12 31.01.2014 Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada