Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

NN 5/2014 (15.1.2014.), Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

5 15.01.2014 Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

88

Na temelju članka 189. stavka 2. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA SKRBNIKA

Članak 1.

Naknada za skrbnika određuje se u iznosu do 500,00 kuna (slovima: petsto kuna).

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka svojom odlukom, a na zahtjev skrbnika, određuje i isplaćuje nadležni centar za socijalnu skrb.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se iz sredstava redoslijedom navedenim u odredbi članka 183. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. Obiteljskog zakona samo ako se iz navedenih sredstava štićeniku i njegovoj obitelji osiguravaju novčana sredstva u iznosu od najmanje 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 2.

Kada centar za socijalnu skrb procijeni da je imovina štićenika znatno uvećana izvanrednim zalaganjem skrbnika ili da je skrbnik u određenom razdoblju morao uložiti povećane napore u ostvarivanju brige o štićeniku, može, u jednokratnom iznosu, odobriti veću naknadu od iznosa naknade predviđene stavkom 1. članka 1. ovoga Pravilnika, najviše do trostrukog iznosa te naknade, ali samo iz novčanih sredstava štićenika.

Članak 3.

Naknada za skrbnika za poseban slučaj (posebnog skrbnika) za obavljanje pravnih poslova određuje se u iznosu do 500,00 kuna (slovima: petsto kuna).

Naknada za obavljanje pravnih poslova skrbnika za poseban slučaj (posebnog skrbnika) koji je odvjetnik određuje se u iznosu 50% nagrade za rad koja bi mu pripadala sukladno Odvjetničkoj tarifi.

Naknada za skrbnika za poseban slučaj (posebnog skrbnika) isplaćuje se jednokratno po obavljenom poslu.

Članak 4.

Naknade propisane ovim Pravilnikom isplaćuju se u neto iznosu putem žiroračuna.

Članak 5.

Isplata naknade iz stavka 1. članka 1. ovoga Pravilnika prestaje kad odluka o prestanku skrbništva ili odluka o razrješenju dužnosti skrbnika postane izvršna ili kada prestanu razlozi zbog kojih se naknada isplaćivala.

Članak 6.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na poslove skrbništva koji su u tijeku.

Članak 7.

Centri za socijalnu skrb dužni su u roku od osam dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti važeća rješenja s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (»Narodne novine«, br. 32/05, 115/13 i 157/13).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/7

Urbroj: 519-03-2-1/9-14-8

Zagreb, 8. siječnja 2014.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.