Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu

HRVATSKI SABOR

282

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STOČARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/16

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O STOČARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.) u članku 49. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/316

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.