Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu

HRVATSKI SABOR

283

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/17

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU

Člalnak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/314

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.