Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

NN 23/2014 (20.2.2014.), Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

433

Na temelju odredbi članka članka 35. stavaka 6. i 8. i članka 40. stavka 4. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2014. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU LEASING DRUŠTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi leasing društva, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva,

2. sadržaj programa vođenja poslova leasing društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave koji predstavljaju program,

3. uvjeti kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora leasing društva.

(2) Ovaj Pravilnik se, na odgovarajući način, primjenjuje i na izdavanje suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnica leasing društva iz država članica i trećih država.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013);

3. Kandidat – osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za člana uprave leasing društva u skladu sa Zakonom ili osoba koja se predlaže za člana nadzornog odbora leasing društva;

4. Član uprave – član uprave leasing društva u smislu Zakona o leasingu;

5. Član nadzornog odbora – član nadzornog odbora leasing društva u smislu Zakona o leasingu,

6. Povezane osobe, u smislu ovoga Pravilnika, jesu osobe koje su povezane u skladu s odredbama članaka 12. do 15. Zakona,

7. Sukob interesa, u smislu ovoga Pravilnika, jesu okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesima leasing društva, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI LEASING DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Član uprave leasing društva može biti osoba koja trajno ispunjava uvjete propisane člankom 34. Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Kandidat za člana uprave leasing društva mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslova leasing društva.

(3) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja leasing društva.

Stručne kvalifikacije članova uprave leasing društva

Članak 4.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 34. stavkom 1. točkom 1. Zakona, potrebne za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva ima osoba koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovoga članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Agencija može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka uzeti u obzir i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata osobito u sljedećim područjima:

a) poslovanju leasing društava,

b) financijskim tržištima,

c) računovodstvenom okviru,

d) regulatornom okviru,

e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

f) upravljanju rizicima,

g) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

h) analizi financijskih podataka.

(4) Agencija može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave u smislu članka 34. stavka 1. točke 1. Zakona, procjenjivati i sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Iskustvo članova uprave leasing društva

Članak 5.

(1) Iskustvom na rukovodećim položajima u leasing društvu u smislu odredbi članka 34. stavka 1. točke 1. Zakona i stavka 3. istog članka Zakona, smatra se:

1. iskustvo u upravi leasing društva i/ili rukovođenju organizacijskim dijelovima leasing društva,

2. iskustvo prokurista u leasing društvu.

(2) Iskustvom u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima leasing društva ili rukovođenju poslova u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing društva u smislu odredbe članka 34. stavka 3. Zakona, smatra se vođenje odnosno rukovođenje poslovima, prije svega u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama ili tijelima javne vlasti kojima su financijski poslovi temeljni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost, a za koje poslove Agencija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje o poslovanju leasing društava i funkcioniranju tržišta leasinga ili drugog dijela financijskog tržišta.

(3) Pri procjenjivanju trajanja radnog iskustva, Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje tri odnosno pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Dobar ugled članova uprave leasing društva

Članak 6.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda propisanog člankom 34. stavkom 1. točkom 4. Zakona potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva, osobito će se uzeti u obzir:

a) je li kandidatu zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela, odnosno je li mu od strane inozemnog nadzornog tijela oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova u leasing industriji, bankarstvu, osiguravateljskoj industriji, tržištu kapitala, factoring industriji ili nekom drugom području obavljanja financijskih usluga

b) je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

c) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv pravosuđa,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

d) je li protiv kandidata pokrenuta istraga ili je potvrđena optužnica odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka, odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

e) dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata,

f) ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost trgovačkog društva ugled kandidata,

g) postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka, Agencija će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Agencija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točka e) ovoga članka, Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, a naročito na netransparentno postupanje, nesuradnju s nadležnim tijelima ili nepostupanje po izrečenim mjerama Agencije ili drugog nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točka f) ovoga članka, Agencija će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate i stabilnost trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju.

Postupak izdavanja suglasnosti te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 7.

(1) Prije donošenja odluke nadležnog organa leasing društva o imenovanju člana uprave, podnositelj zahtjeva dužan je dobiti suglasnost Agencije u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(2) Prema odredbi članka 35. stavka 2. Zakona, zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnosi kandidat za člana uprave kojem obvezno mora priložiti pisanu odluku ili suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave. Odluka ili pisana suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave mora sadržavati bitne razloge koji su utjecali na odabir kandidata i za podnošenje zahtjeva, kriterije i postupke kojima se leasing društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata te ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu leasing društva.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, trajanje mandata za koji se kandidat predlaže, te najmanje sljedeće:

1. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,

2. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je dostupna,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika.

7. informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

8. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, osiguravateljna ili druga financijska djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

9. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaje koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

10. informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

11. informaciju o tome nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama strane države) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

12. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju,osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

13. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

14. informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezanih osoba s leasing društvom, članovima uprave nadzornog odbora te kvalificiranim imateljima,

15. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo leasing društvo i obrazloženju procjene.

Članak 8.

(1) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva koji se podnosi na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, osim pisane odluke ili suglasnosti iz članka 7. stavak 2. ovoga Pravilnika, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1. ovjeren preslik osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013, dalje: Zakon o strancima),

2. ovjeren preslik dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

3. dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

4. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

5. odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

6. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obavljaju funkciju člana uprave leasing društva, potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 34. stavka 3. Zakona,

7. za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

8. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

9. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

10. program vođenja poslova leasing društva iz članka 9. ovoga Pravilnika za predloženo mandatno razdoblje,

11. ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. ovoga Pravilnika,

12. rezultati procjene primjerenosti koju je provelo leasing društvo s obrazloženjem,

13. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

14. dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točaka 1., 2. i 5. ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 2., 3., 6. i 8. iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(5) Agencija može od podnositelja zahtjeva ili od leasing društva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Sadržaj programa vođenja poslova leasing društva

Članak 9.

(1) Program vođenja poslova leasing društva za predloženo mandatno razdoblje (članak 35. stavak 7. Zakona), dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

– kratak opis stanja u leasing društvu te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

– opis okruženja u kojem leasing društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

– detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) uključivši planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

– projekcije financijskih izvještaja leasing društva za predloženo mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima i dostavljene uz program u pisanoj formi, te u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju (obrasci su dostupni na službenoj web stranici Agencije),

– opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

– detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u leasing društvu,

– opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave leasing društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

– opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

– plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti leasing društva,

– opis predviđenog sustava interne revizije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja leasing društva sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

– pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

– opis plana izdvajanja poslovnih procesa na treće osobe (ako takav plan postoji),

– u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovoga članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) Program vođenja poslova leasing društva u pisanom obliku mora biti vlastoručno potpisan s naznakom datuma.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave leasing društva

Članak 10.

(1) U slučaju kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(2) Agencija provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova leasing društva, vodeći računa osobito o:

a) realnosti pretpostavki programa,

b) predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarenje ciljeva,

c) planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

d) usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(3) Agencija provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova leasing društva, vodeći osobito računa o:

a) poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

b) poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje leasing društva i leasing tržišta,

c) poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo leasing društvo,

d) poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa leasing društva,

e) poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja leasing društva,

f) poznavanju poslovanja leasing društva i poznavanju financijskog i gospodarskog okruženja.

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave leasing društva, na odgovarajući način, primjenjuju se i na upravni odbor leasing društva.

Upitnik za kandidata za člana uprave

Članak 12.

(1) Zahtjev iz članka 7. ovoga Pravilnika i Upitnik iz Priloga 2. moraju u cijelosti biti ispunjeni i ispisani elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(2) Kandidat za člana uprave dužan je istinito i potpuno odgovoriti na sva pitanja iz Upitnika i detaljno opisati svoj odnos s leasing društvom u čiju je upravu predložen za člana te odnos s drugim osobama koje su financijski, upravljački ili na bilo koji drugi način povezane s njim u smislu odredbe članka 37. stavka 1. točke 11. Zakona.

(3) Zahtjev i Upitnik potpisuje kandidat za člana uprave, a potpis na oba dokumenta mora biti javnobilježnički ovjeren.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu

Članak 13.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Agencija donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja leasing društva.

(3) Pozitivno ocijenjen i predstavljen program vođenja poslova leasing društva iz članka 9. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 14.

(1) Leasing društvo, odnosno nadležni organ leasing društva, dužno je kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave, te Agenciju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na temelju kojih je Agencija izdala suglasnost za imenovanje člana uprave.

(2) Obavijest o statusu informacija iz stavka 1. ovog članka, Agenciji se mora dostaviti po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU LEASING DRUŠTVA

Stručne kvalifikacije i dobar ugled članova nadzornog odbora leasing društva

Članak 15.

(1) Pored uvjeta iz članka 40. Zakona za članove nadzornog odbora leasing društva i uvjeta za članove nadzornog odbora propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13) i drugih propisa koji se primjenjuju na članove nadzornog odbora trgovačkih društava, na odgovarajući način, primjenjuju se i odredbe članaka 4., članka 5. stavka 3. i članka 6. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u odnosu na odgovarajuću primjenu odredaba članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, jedan član nadzornog odbora leasing društva koji svojim relevantnim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru leasing društva može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 40. stavak 1. Zakona, ne mora imati završen diplomski studij.

Iskustvo kao uvjet za članove nadzornog odbora leasing društva

Članak 16.

(1) Pod relevantnim iskustvom u smislu odredbe članka 40. stavka 2. Zakona, osobito se podrazumijeva iskustvo stečeno u rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova leasing društva u trajanju od najmanje tri godine, odnosno istovjetno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina stečeno u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti leasing društva.

(2) Na usporedivost poslova iz ovoga članka Pravilnika, primjenjuje se, na odgovarajući način, odredba članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(3) Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, pod relevantnim iskustvom smatrat će se i iskustvo u trajanju od najmanje pet godina, stečeno na:

– poslovima u tijelima nadležnim za nadzor financijskih institucija,

– rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u pravnim osobama s javnim ovlastima ili tijelima državne uprave,

– poslovima prokurista ili savjetnika uprave u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti leasing društva.

Članak 17.

(1) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora, leasing društvo je dužno, najkasnije u roku od 8 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju, dostaviti Agenciji izjavu osobe predložene za izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora leasing društva prema Prilogu 3. ovoga Pravilnika, na kojoj je potpis kandidata ovjeren po javnom bilježniku. Ako je izjava sastavljena na stranom jeziku, Agenciji se izjava dostavlja i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom predvoditelju za strani jezik.

2) Ako se kod utvrđivanja uvjeta za člana nadzornog odbora leasing društva radi o primjeni odredbe članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika, a postoje dvojbe o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora, leasing društvo je dužno, prije davanja izjave kandidata iz stavka 1. ovoga članka, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom radi procjene iskustva kandidata.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva (»Narodne novine«, br. 9/07, 109/12 i 85/13).

Klasa: 011-02/14-04/6

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 14. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA

OSOBNI PODACI ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

PODACI O LEASING DRUŠTVU U KOJEM SE KANDIDIRATE:

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronička pošta (e-mail):

Internetska stranica:

PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:

Tvrtka i sjedište:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronička pošta (E-mail):

Internetska stranica:

Mjesto i datum Vlastoručni potpis kandidata

Prilozi zahtjevu:

a) pisana odluka ili suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave prema članku 35. stavka 2. Zakona, odnosno članka 7. stavak 2. ovoga Pravilnika (u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

b) ovjeren preslik osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,

c) ovjeren preslik diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

d) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obavljaju funkciju člana uprave leasing društva, potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 34. stavka 3. Zakona,

e) ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. ovoga Pravilnika,

f) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

g) izjava da kandidat za člana uprave nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,

h) ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

• za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

• za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

i) program vođenja poslova iz članka 9. ovog Pravilnika,

j) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo podnositelj zahtjeva s obrazloženjem,

k) životopis kandidata s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

l) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

PRILOG 2.

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA
(podaci dani u Upitniku su poslovna tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

Napomena: Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja

PODACI O LEASING DRUŠTVU U KOJEM SE KANDIDIRATE:

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronička pošta (e-mail):

Internetska stranica:

OSOBNI PODACI ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno je li u tijeku kazneni postupak ili ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 6. stavka 1. točke b), c) i d) ovog Pravilnika?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv Vas u tijeku kazneni ili prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za kaznena djela ili prekršaje koja predstavljaju za grubo i trajno kršenje odredbi zakona iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela, a naročito iz:

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad leasing društava,

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje

investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava

za upravljanje istima,

– zakona kojim se reguliraju mirovinska osiguravajuća društva,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

– Zakona o trgovačkim društvima

– Zakona o kreditnim institucijama

– Zakona o računovodstvu

– zakona koji reguliraju poreze,

– Zakona o preuzimanju dioničkih društava,

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li imatelj udjela/dioničar u osnivaču i/ili leasing društvu i postoje li bilo kakvi drugi financijski odnosi (zajmovi i sl.) s osnivačem ili imateljem udjela/dioničarom u leasing društvu u kojem se kandidirate ili u drugom leasing društvu?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li član uprave, nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili druge pravne osobe?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkciju koju obavljate:

5. Ispunjavate li uvjete za člana uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima?

DA

NE

6. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Oblik povezanosti:

7. Jesu li trgovačka društva ili druge pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave ili nadzornog ili upravnog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist ili na drugoj rukovodećoj poziciji) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, ili im je ukinuto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

8. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave, nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor ili na drugoj rukovodećoj funkciji), ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad leasing društava, drugih trgovačkih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

9. Je li vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja leasing društva?

DA

NE

Ako DA, navedite:

10. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor leasing društava ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test), odnosno da li Vam je neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

11. Nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama strane države) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota?

12. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 34. stavka 1. Zakona, te da prihvaća članstvo u upravi leasing društva.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ga je pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuje Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje rješenja o suglasnosti.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Ime i prezime kandidata:

___________________________________

Vlastoručni potpis kandidata:

___________________________________

Mjesto i datum:

____________________________________

PRILOG 3.

IZJAVA
O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA LEASING DRUŠTVA

kojom ja __________________ (ime/prezime/djevojačko prezime) rođen/a________(datum rođenja) s prebivalištem u __________, __________(državljanstvo), broj putovnice___________ (za strane državljane) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem i potpuno jamčim da ispunjavam sve uvjete za člana nadzornog odbora leasing društva propisane odredbama Zakona o leasingu i pripadajućeg Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva te Zakona o trgovačkim društvima, te da prihvaćam izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora leasing društva ______(tvrtka i sjedište leasing društva, MBS i OIB).

Ova Izjava služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor, odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora leasing društva za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadzornog tijela za leasing društva i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.

Potpisnik ove Izjave ujedno izjavljuje da je upoznat s činjenicom da davanjem lažne izjave čini kazneno djelo.

U _________(mjesto) __________(datum)

__________________________

Vlastoručni potpis kandidata

23 20.02.2014 Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva 23 20.02.2014 Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva