Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 26/2014 (25.2.2014.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

465

Na temelju članka 38. stavka 1., u svezi s člankom 10. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 80/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati brod kojim se obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), a odnosi se na brzinu, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora osigurati brodar, odnosno kompanija za pojedinu liniju.

(2) Uvjeti propisani ovim Pravilnikom odnose se na brodove kojima se obavlja javni prijevoz na državnim, županijskim i međužupanijskim, te lokalnim linijama.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. putnički brod jest brod na mehanički pogon koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika,

2. ro – ro putnički brod (trajekt) jest putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcaja cestovnih vozila na brod ili s broda,

3. brzi putnički brod je putnički brod kako je definiran Pravilom 1. Poglavlja X. Konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (1974. SOLAS) kako je izmijenjena i dopunjena,

5. brodovi građeni u seriji (»sister ships«) su brodovi građeni na osnovu istovjetne tehničke dokumentacije, a koji imaju iste osnovne tehničke karakteristike,

6. putnik je svaka osoba na pomorskom objektu, osim djece ispod jedne godine života, te osoba zaposlenih na brodu u bilo kojem svojstvu,

7. brodar je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda,

8. kompanija je fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik),

9. minimalna brzina broda u liniji je brzina koju brod mora na određenoj liniji postići u plovidbi od izlaska iz jedne luke do ulaska u drugu luku u povoljnim vremenskim uvjetima, uz najviše 85% snage porivnog/ih stroja/strojeva što se dokazuje potvrdom priznate organizacije,

10. starost broda računa se od datuma isporuke broda do datuma pokretanja odgovarajućeg postupka odabira pružatelja usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza,

11. Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih brodova (HSC Pravilnik -High – speed Craft Code) je Pravilnik donesen temeljem Glave X Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. (SOLAS 74) kako je izmijenjena i dopunjena,

12. Priznata organizacija je organizacija priznata sukladno Uredbi (EZ) Europskog Parlamenta i Vijeća broj 391/2009,

13. Zakon je Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13).

Članak 3.

(1) Za obavljanje javnog prijevoza, brodovi navedeni u članku. 13. Zakona moraju, pored uvjeta propisanih Zakonom, ispunjavati i sljedeće dodatne tehničke uvjete:

1. putnički brod, osim brzog putničkog broda, mora biti osposobljen za prijevoz opasnih tereta ako je primjenjivo,

2. putnički brod mora imati uspostavljen integrirani sustav za postupanje u izvanrednim situacijama sukladno rezoluciji Međunarodne pomorske organizacije,

3. Brodar mora imati potvrdu o usklađenosti izdanu od priznate organizacije, kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije, ako je primjenjivo.

(2) Minimalna brzina Ro-Ro putničkog broda i klasičnog putničkog broda ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji, navodi se u tablici u Prilogu br. 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a minimalna brzina brzog putničkog broda navodi se u tablici u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Tražena brzina za obavljanje prijevoza na određenoj liniji odredit će se u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće postupak odabira pružatelja usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza.

(4) Maksimalno vrijeme trajanja plovidbe između pojedinih luka na određenoj liniji sukladno odredbama ovog Pravilnika, odredit će se u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće postupak odabira pružatelja javne usluge obalnog linijskog pomorskog prometa.

(5) Kapacitet broda u odnosu na broj putnika je broj putnika kako je naveden u svjedodžbi broda.

(6) Kapacitet vozila izražen je u broju osobnih vozila na način da se ukupni garažni prostor u dužnim metrima trake vozila širine 2,2 m podijeli s dužinom 4,65 m (prostor koji zauzima jedno vozilo iznosi 4,65 m × 2,2 m).

Članak 4.

(1) Ispunjavanje uvjeta iz članka. 13. Zakona kao i dodatnih uvjeta propisanim člankom 3. ovoga Pravilnika brodar koji upravlja putničkim brodom hrvatske državne pripadnosti dokazuje:

1. za putnički brod Svjedodžbom o sigurnosti putničkog broda izdanu sukladno Direktivi 2009/45 kako je izmijenjena i dopunjena, te ostalim ispravama sukladno zakonu kojim se uređuje pomorska plovidba,

2. Dozvolom za rad brzog putničkog broda izdanoj sukladno točki 1.9.3 Međunarodnog pravilnika o sigurnosti brzih brodova, ako je primjenjivo,

3. Uvjerenjem kojim se dokazuje sposobnost broda za prijevoz opasnih tereta, ako je primjenjivo,

4. Dokazom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervenciju u izvanrednim situacijama,

5. potvrdom da brod udovoljava uvjetima tehničkih pravila koja popisuju posebne zahtjeve za stabilitet u odnosu na značajnu visinu vala,

6. Svjedodžbom ili Uvjerenjem o najmanjem broju članova posade izdanom od nadležne lučke kapetanije koja vodi upisnik broda za brodove hrvatske državne pripadnosti, odnosno odgovarajuću drugu potvrdu lučke kapetanije na čijem području se odvija linija za brodove koji viju zastavu druge države članice EU,

7. odobrenjem za plovidbu na redovnoj liniji od strane lučke kapetanije sukladno važećim propisima o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe,

8. kopijom Općeg plana broda,

9. tlocrtom garažnog prostora s ucrtanim prostorom za vozila, te označenim visinama u garaži za Ro-Ro putnički brod, sukladno članku 3. stavku 7. ovog Pravilnika.

(2.) Brod na koji se ne primjenjuju odredbe Glave X SOLAS Konvencije kako je izmijenja i dopunjena mora imati uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša kako je to propisano Tehničkim pravilima.

(3) Odobrenje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka izabrani je koncesionar odnosno pružatelj javne usluge prijevoza dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o koncesiji odnosno ugovora o javnoj nabavi, odnosno prije datuma njegove primjene, ako je tako ugovoreno, a u svakom slučaju prije početka odvijanja prijevoza.

Članak 5.

Pored uvjeta propisnih člankom 4. ovog Pravilnika, kada brod kojim upravlja brodar države članice EU nije brod hrvatske države pripadnosti, brodar je dužan dostaviti i:

1. Ispravu izdanu od nadležnih tijela države zastave broda kojom se potvrđuje da je brod sposoban obavljati kabotažu u državi čiju zastavu vije,

2. Potvrdu Ministarstva da brod udovoljava uvjetima za obavljanje kabotaže u Republici Hrvatskoj, propisne posebnim propisom.

Članak 6.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće predmetni postupak odabira odrediti istodobno tehničke uvjete za ukrcaj i prijevoz tereta na pojedinoj klasičnoj brodskoj liniji.

Članak 7.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može prilikom razmatranja ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnoj usluzi provjeriti putem nadležne lučke kapetanije ili stručnog povjerenstva koje imenuje davatelj koncesije odnosno javni naručitelj da li brod ima manevarska svojstva za luke ticanja, minimalnu brzinu određenu za pojedinu liniju i druge uvjete iz odgovarajuće objave kojom je postupak pokrenut.

Članak 8.

(1) Davatelj koncesije može od nadležne lučke kapetanije tijekom trajanja ugovora o javnoj usluzi zatražiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz odluke kojom je brodaru dodijeljeno obavljanje usluge javnog prijevoza kao i uvjeta određenih predmetnim ugovorom.

(2) Troškove provjere iz članka 1. ovog stavka snosi davatelj koncesije odnosno javni naručitelj.

Članak 9.

(1) Davatelj koncesije je dužan je prilikom pokretanja predmetnog postupka za svaku pojedinu liniju utvrditi obvezu osiguranja zamjenskog broda.

(2) Zamjenski brod je brod istih ili približno istih karakteristika kao i brod koji je u ponudi naveden kao glavni brod za obavljanje javnog prijevoza na pojedinoj liniji, te mora ispuniti sve uvjete utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Dozvoljeno odstupanje kapaciteta zamjenskog broda utvrđuje se za svaku pojedinu liniju u odgovarajućoj objavi kojom se pokreće predmetni postupak odabira.

(4) Ugovorom o javnoj usluzi pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja zamjenskog broda te utvrditi maksimalno vrijeme korištenja zamjenskog broda.

Članak 10.

(1) Brodovi građeni u seriji mogu se koristiti kao brodovi za obavljanje prijevoza na liniji umjesto brodova koji su odlukom kojom je brodaru dodijeljeno obavljanje usluge javnog prijevoza, odnosno ugovorom o javnoj usluzi određeni kao osnovni brodovi za obavljanje prijevoza na predmetnoj liniji.

(2) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti i kao zamjenski brodovi za održavanje pojedine linije, za koju je kao zamjenski brod određen drugi brod.

(3) U korištenju broda građenog u seriji iz stavka 1. i 2. ovoga članka brodar je dužan pisanim putem obavijestiti davatelja koncesije.

Članak 11.

(1) Brodar može kao zamjenski brod koristiti i brod drugog brodara uz uvjet da tijelu koje je provelo postupak odabira pružatelja javne usluge obalnog linijskog pomorskog prijevoza dostavi pisani ugovor s brodarom zamjenskog broda o načinu i uvjetima korištenja drugog broda.

(2) Brodar zamjenskog broda iz stavka 1. ovog članka mora imati uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću sukladno ISM Pravilniku.

Članak 12.

(1) U svojoj ponudi za pružanje javne usluge javnog prijevoza ponuditelj može prijaviti jedan brod kao zamjenski brod za više linija, te za jednu liniju može prijaviti više zamjenskih brodova.

(2) Kao zamjenski brod može se koristiti i brod za koji je sklopljen ugovor o javnoj usluzi javnog prijevoza na drugoj liniji pod uvjetom, da brodar ima na raspolaganju još najmanje jedan zamjenski brod.

Članak 13.

Zamjene brodova koje nisu regulirane člancima 10., 11. i 12. ovog Pravilnika mogu se obavljati samo uz odobrenje ili po nalogu tijela koje je provelo postupak odabira pružatelja javne usluge obalnog linijskog pomorskog prijevoza, a pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje prijevoza na određenoj liniji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 130/06., 141/08. i 143/10.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/14

Urbroj: 530-03-2-1-1-14-2

Zagreb, 14. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Prilog broj 1. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA RO-RO PUTNIČKE (TRAJEKTNE) I PUTNIČKE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE
(najveća udaljenost između
polazne i odredišne luke na
liniji) (NM)

MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI (čv)

Ro-Ro
putnički brod

Putnički brod

0 – 2,49

7

8

2,5 – 4,9

8

10

5,0 – 9,9

9

11

10,0 – 19,9

11

13

20,0 – 29,9

13

15

30,0 i više

15

15

Prilog broj 2. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA BRZE BRODOVE

DUŽINA RELACIJE
(najveća udaljenost između
polazne i odredišne luke na liniji) (NM)

MINIMALNA BRZINA
BRODA U LINIJI (čv)

do 11,9

20

12,0-17,9

21

18,0-23,9

23

preko 23,9

25

26 25.02.2014 Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu