Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvo­dima

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvo­dima

HRVATSKI SABOR

514

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/58

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13.) u članku 3. stavku 4. podstavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U podstavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 30. stavku 10. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 11. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 3.

U članku 31. stavku 3. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 4.

U članku 32. stavku 4. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 10. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 11. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

U stavku 12. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 5.

U članku 33. stavku 4. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 7. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 8. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 6.

U članku 35. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 7.

U članku 53. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za gospodarstvo«.

U podstavku 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

Članak 8.

U članku 58. stavku 1. riječi: »gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »tržišni inspektori ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 9.

U članku 66. stavku 1. podstavku 13. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za gospodarstvo«.

U podstavku 14. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za gospodarstvo«.

Članak 10.

U članku 69. stavku 1. podstavku 5. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

U podstavku 6. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 11.

U članku 70. stavku 1. podstavku 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U podstavku 4. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U podstavku 9. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

U podstavku 10. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/25

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.