Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uni­štenju

NN 34/2014 (18.3.2014.), Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uni­štenju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

610

Na temelju članaka 8., 12., 15. stavka 4., 16., 18. i 23. Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine«, broj 127/13) i sukladno čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13), ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za ishođenje dozvola za promet, skladištenje i potrošnju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navedenih u Dodatku o kemikalijama iz Zakona o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/1995), (u daljnjem tekstu: Konvencija) u svrhe iz članka 3. Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine«, broj 127/13), (u daljnjem tekstu: Zakon) te sadržaj i način objave Popisa 1., 2. i 3. otrovnih kemikalija i njihovih prekursora (Prilog I. ovog Pravilnika) koji podliježu nadzoru prema Konvenciji, kao i detalji priprema za provedbu međunarodnih inspekcija.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra korisnika i krajnjih korisnika otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, kao i zabrane i ograničenja prometa otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima u države koje nisu potpisnice Konvencije.

(3) Pravilnikom se uređuju i rokovi te sadržaj izvješćivanja kako o ostvarenom prometu, proizvodnji, preradi i korištenju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navednih u Popisu 1., 2. i 3. Priloga I tako i o pojedinim organskim kemikalijama i obvezi izvješćivanja kao i izvješća o godišnjim posebnim aktivnostima, vremenski rokovi i način izvješćivanja o posebnim aktivnostima i proizvodnji pojedinih organskih kemikalija koje nisu na Popisu 1., 2. ili 3. Konvencije, ali pripadaju skupini prekidnih organskih kemikalija iz Zakona.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojmovi imaju isto značenje kako je navedeno u Zakonu.

II. REGISTRACIJA ODOBRENIH POSEBNIH AKTIVNOSTI

Registar korisnika i krajnjih korisnika

Članak 3.

(1) Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo) vodi Registar korisnika i krajnjih korisnika otrovnih kemikalija i njihovih prekursora (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Registar je evidencija koja sadrži podatke o svim korisnicima i krajnjim korisnicima otrovnih kemikalija i njihovih prekursora koji su subjekti upisa prema Zakonu.

(3) Registar sadrži sljedeće podatke za svakog korisnika i krajnjeg korisnika:

1. naziv tvrtke ili znanstvene ustanove odnosno fizičke osobe – obrtnika, OIB, matični broj, adresu tvrtke odnosno obrta, brojeve telefona i faksa, adresu elektroničke pošte i druge mjerodavne podatke o korisniku

2. ime i prezime odgovorne osobe korisnika te njezini kontakt podaci (brojevi telefona, faksa, adresa elektroničke pošte)

3. datum obavijesti o aktivnosti

4. o posebnim aktivnostima korisnika uz podatke o izdanim dozvolama

5. o posebnim aktivnostima izvršenim od strane korisnika

6. o krajnjim korisnicima: naziv tvrtke, OIB, matični broj, adresu tvrtke, brojeve telefona i faksa, elektroničke pošte krajnjih korisnika

– podatke o zatraženim i izdatim dozvolama za jednokratni uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 1. Konvencije te jednokratni uvoz i izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 2. i 3. Konvencije ako je dozvoljen uvoz iz trećih zemalja na carinsko područje Europske unije

– datum zahtjeva korisnika za izdavanje dozvole te naziv i sjedište krajnjeg korisnika, namjena robe, trgovački naziv, količina i vrijednost robe koja se izvozi, odnosno uvozi, kemijsko ime, uz strukturnu formulu i koncentraciju, tarifna oznaku, CAS broj, jediničnu cijenu otrovne kemikalije i njihovih prekursora, državu proizvodnje, naziv i adresu proizvođača, oznaku države iz koje se uvozi, odnosno izvozi, naziv i adresu tvrtke od koje se uvozi, odnosno kojoj se izvozi, rok uvoza, odnosno izvoza, granični prijelaz

– podatke o urednosti zahtjeva i dostavljenoj dokumentaciji za zbirku isprava

– broj dozvole i datum izdavanja (krajnjem)korisniku; rok do kojeg je dozvola izdana i produžena

– podatak o zabrani ili ograničenju prometa otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima iz izdate dozvole

– podatke o načinu korištenja dozvole (npr. količine, datum i mjesto pojedinog uvoza, izvoza i prijenosa, podatke o količinama, mjestu i vremenu skladištenja ili potrošnje pojedinih otrovnih kemikalija)

– podatak o ukidanju ili poništavanju dozvole

– podatke o dostavljenom sigurnosno-tehničkom listu sa informacijama o kemijskoj opasnosti i opasnosti za okoliš te mjerama predostrožnosti

– druge podatke potrebne nadležnom tijelu za nadzor prometa otrovnim kemikalijama,

– podatke o dostavljenim godišnjim izvješćima o posebnim aktivnostima i izvješća o pojedinim organskim kemikalijama

– podatke o izvršenim inspekcijama

– izrečene zabrane obavljanja posebnih aktivnosti

– datum i razlog prestanka obavljanja posebnih aktivnosti.

(4) Korisnik i krajnji korisnik dužan je o svakom slučaju promjene okolnosti vezanih uz gospodarenje otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima koje bitno utječu na obavljanje posebnih aktivnosti, pisanim putem obavijestiti Ministarstvo, koje temeljem toga obavlja potrebne upise u Registar i poduzima odgovarajuće mjere.

(5) Registar nije javna evidencija te je dostupan na uvid samo osobama propisanim Zakonom.

(6) Svakom subjektu upisa određuje se registarski broj pod kojim se vodi. Registarski broj se sastoji od slovne oznake KOK (korisnik otrovne kemikalije), oznake rednog broja zahtjeva u tekućoj godini te oznake godine u kojoj je zahtjev podnijet.

(7) Registarskim uloškom smatra se onaj dio registra koji sadrži podatke o jednom korisniku i krajnjem korisniku, subjektu upisa.

(8) Uz svaki registarski uložak vodi se i zbirka isprava.

III. ODOBRENJE POSEBNIH AKTIVNOSTI

Postupak upisa u Registar

Članak 4.

(1) Postupak za upis u Registar pokreće se podnošenjem prijave (Zahtjeva) Ministarstvu. Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Registar te dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posebnih aktivnosti u državi članici Europske unije (Prilog III).

(2) Korisnik koji osnuje trgovačko društvo u drugoj državi članice Europske unije te dobije važeće odobrenje ili drugu potvrdu nadležnog tijela druge države članice smatra se ovlaštenim za obavljanje posebnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pa uz prijavu Ministarstvu dostavlja samo navedeno odobrenje odnosno potvrdu.

(3) Uz prijavu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posebnih aktivnosti podnosi se izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra, odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korištenja opasnih kemikalija, rješenje za obavljanje djelatnosti prometa izdano od ministarstva nadležnog za zdravlje.

(4) Po primitku prijave, Ministarstvo ispituje urednost podnijetog zahtjeva i dostavljenih dokaza za obavljanje djelatnosti prometa i korištenja opasnih kemikalija.

(5) U slučaju nepotpunog zahtjeva za upis podataka Ministarstvo će pozvati podnositelja prijave da u roku od 10 dana dostavi odgovarajuću dokumentaciju. Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, a bez iste se ne može udovoljiti zahtjevu, Ministarstvo će odbiti zahtjev za upis u Registar te izdavanje dozvole za obavljanje posebnih aktivnosti, ukoliko je ista zatražena (jednokratni uvoz ili izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora).

IV. OBJAVA POPISA

Sadržaj i način objave popisa otrovnih kemikalija i njihovih prekursora koje podliježu nadzoru

Članak 5.

(1) Popis otrovnih kemikalija i njihovih prekursora koji podliježu nadzoru prema Zakonu u svrhu provedbe Konvencije sukladno odredbama njezina Dodatka o kemikalijama, sastoji se od Popisa 1., 2. i 3. Priloga I ovog Pravilnika te čini njegov sastavni dio.

(2) Svaki popis iz prethodnog stavka sadrži oznaku kombinirane nomenklature (KN oznaku), naziv tvari i CAS broj te sadrži uputu o obvezi i načinu postupanja sa navedenim tvarima sukladno Konvenciji.

(3) Pravilnik i Popisi iz 1. stavka objavit će se u »Narodnim novinama«.

V. SLUČAJEVI ZABRANE ILI OGRANIČENJA PROMETA OTROVNIM KEMIKALIJAMA I NJIHOVIM PREKURSORIMA

Ograničenje prometa

Članak 6.

(1) Otrovne kemikalije i njihovi prekursori navedeni u Popisu 1., 2. i 3. Priloga I mogu se uvoziti i izvoziti u države stranke Konvencije isključivo u svrhe navedene u članku 3. Zakona.

(2) Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima iz Popisa 1. ovog Pravilnika obavlja se temeljem dozvola za jednokratni uvoz, isključivo između država stranaka Konvencije, bez prava izvoza u treće države.

(3) Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima iz Popisa 2. ovog Pravilnika obavlja se unutar carinskog područja Europske unije bez dozvole za jednokratni uvoz ili izvoz, a temeljem dozvola za jednokratni uvoz ili izvoz isključivo između država stranaka Konvencije ukoliko je dozvoljen promet iz trećih zemalja na carinsko područje Europske unije.

(4) Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima iz Popisa 3. ovog Pravilnika obavlja se unutar carinskog područja Europske unije bez dozvole za jednokratni uvoz ili izvoz, a temeljem dozvola za jednokratni uvoz ili izvoz, ukoliko je dozvoljen promet iz trećih zemalja na carinsko područje Europske unije.

(5) U slučaju iz članka 10. stavak 3. Zakona, državno tijelo nadležno za trgovinsku politiku Ministarstvu, po službenoj dužnosti dostavlja kopiju izvozne dozvole koju je izdalo korisniku dozvole za izvoz.

(6) Prerada i korištenje otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navedenih u Popisu 1. može se odvijati pod sljedećim uvjetima:

– da se otrovne kemikalije i njihovi prekursori upotrebljavaju u istraživačke, medicinske ili farmaceutske svrhe, odnosno u zaštitne svrhe,

– da je količina otrovnih kemikalija i njihovih prekursora onolika koliko je dovoljno da se ispuni svrha iz stavka 1. ovog članka,

– da ukupna količina otrovnih kemikalija i njihovih prekursora u bilo kojem trenutku na teritoriju Republike Hrvatske za navedene svrhe ne prelazi jednu tonu,

– da ukupna količina za navedene svrhe do koje se došlo u bilo kojoj godini proizvodnjom, povlačenjem iz zaliha ili stečena prometom, ne prelazi jednu tonu.

(7) Na zahtjev inozemnog dobavljača, Ministarstvo će izdati potvrdu za otrovne kemikalije i njihove prekursore iz Popisa 1., 2. ili 3., za koje je izdana dozvola jednokratnog uvoza naznačenom korisniku u Republici Hrvatskoj.

Zabrana prometa

Članak 7.

Zabrana prometa otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima odnosi se na zemlje koje nisu potpisnice Konvencije.

Zahtjevi za izdavanje dozvola za promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 1. Konvencije korisnik podnosi u pisanom obliku Ministarstvu najmanje 40 dana prije planiranog uvoza.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni uvoz i izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Popisa 2. i 3. korisnik podnosi u pisanom obliku Ministarstvu najmanje 30 dana prije planiranog uvoza odnosno izvoza, ukoliko je isti dozvoljen.

(3) Zahtjev za izdavanje dozvole za jednokratni promet kemikalija sadrži najmanje sljedeće podatke (Prilog II):

1. naziv korisnika (ime i adresa tvrtke)

2. naziv krajnjeg korisnika (ime i adresa tvrtke, kontakt podaci)

3. naziv otrovnih kemikalija i njihovih prekursora (kemijsko ime, uz strukturnu formulu i koncentraciju)

4. preciznu oznaku namjene otrovnih kemikalija i njihovim prekursora

5. tarifnu oznaku te CAS broj (ako je poznat)

6. količinu (iskazanu težinskom jedinicom)

7. vrijednost otrovnih kemikalija i njihovih prekursora

8. naziv i adresa proizvođača

9. zemlju podrijetla

10. naziv i adresa tvrtke od koje se uvozi odnosno tvrtke kojoj se izvoze otrovne kemikalije i njihovi prekursori

11. naziv graničnog prijelaza uvoza/izvoza

12. zemlja uvoza/izvoza

13. rok planiranog uvoza/izvoza.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole plaća se propisana upravna pristojba.

(5) Uz zahtjev za jednokratni uvoz otrovne kemikalije i njihovih prekursora prilaže se:

– original uplatnica ili druga potvrda o uplati upravne pristojbe

– pisana Izjava krajnjeg korisnika o korištenju uvezene otrovne kemikalije i njihovih prekursora u cijelosti za vlastite potrebe, uz preciznu oznaku namjene otrovnih kemikalija i njihovih prekursora (u kojoj proizvodnji, za koji proizvod) iz Priloga II ovog Pravilnika (Obrazac ZID).

– zahtjevu za uvoz/izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora od naznačenog dobavljača potrebno je priložiti Sigurnosno tehnički list, izdan od označenog proizvođača.

(6) U slučaju nepotpunog zahtjeva za izdavanje dozvole, Ministarstvo će pozvati podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole da u roku od 10 dana dostavi odgovarajuću dokumentaciju.

(7) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dostavi odgovarajuću dokumentaciju po pozivu na uređenje zahtjeva, a bez iste se ne može udovoljiti zahtjevu, Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje posebnih aktivnosti (jednokratni uvoz ili izvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora).

(8) Na pisani zahtjev korisnika, Ministarstvo može u opravdanim slučajevima jednokratno produžiti rok važenja dozvole najduže za 30 dana, ukoliko je zahtjev predan prije isteka roka dozvole.

Izdavanje dozvola

Članak 9.

(1) Dozvole se izdaju za određenu količinu otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, za svaku otrovnu kemikaliju i njezin prekursor, pojedinačno te za svaki pojedinačni uvoz ili izvoz.

(2) Dozvola ne može biti izdana na rok duži od 3 mjeseca.

(3) Dozvole za jednokratni uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora sa Popisa 1. Konvencije, a koje se istodobno nalaze i na popisu robe vojne namjene, izdaju se uz pisanu suglasnost organizacione jedinice Ministarstva nadležne za izdavanje dozvola za robu vojne namjene.

(4) Ministarstvo izdaje izvozne dozvole samo za otrovne kemikalije i njihove prekursore koji nisu na popisu robe dvojne namjene.

(5) Svaka izdana dozvola ima svoj broj, koji se sastoji od registarskog broja subjekta upisa i podbroja izdane dozvole, sa dodatnom oznakom radi li se o uvozu ili izvozu.

Članak 10.

U slučaju kada se dozvola korisnika ukida ili poništava, Ministarstvo o tome po službenoj dužnosti obavještava Ministarstvo financija, Carinsku upravu.

VI. IZVJEŠĆIVANJE

Izvješće o izvršenim godišnjim posebnim aktivnostima

Članak 11.

(1) Korisnik i krajnji korisnik upisan u Registar dužan je najkasnije u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine u pisanom obliku dostaviti Ministarstvu podatke iz Registra posebnih aktivnosti koje vodi, o obavljenim posebnim aktivnostima u prethodnoj kalendarskoj godini (znanstveno istraživanje, proizvodnja, prerada, korištenje ili promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima).

(2) Izvješće o izvršenim godišnjim posebnim aktivnostima sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. podatke o nazivu i sjedištu korisnika sa kontakt podacima odgovornih osoba koje su obavljale posebne aktivnosti

2. vrstu, naziv, trgovački naziv, tarifnu oznaku i CAS broj

3. opis provedenih posebnih aktivnosti

4. vrstu i količinu otrovnih kemikalija i njihovih prekursora s kojima se provode posebne aktivnosti

5. izvješće o količini određene organske kemikalije koja pripada skupini prekidnih organskih kemikalija ako je korisnik proizvodi, kao i podatke o ukupnoj količini proizvedene PSF kemikalije, ukoliko posjeduje PSF postrojenje

6. proizvedene ili dobivene količine

7. potrošene količine uključujući podatke o primateljima (kupcima): naziv, sjedište odgovorne osobe – krajnjeg korisnika

8. količine u zalihama ili u uporabi kod korisnika

9. izvješće o poduzetim mjerama za sprječavanje zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora

10. druge odgovarajuće podatke iz članka 11. Zakona, ovisno o vrsti robe, uključujući i podatke o ostvarenim prijetećim ili ostvarenim incidentima vezanim uz kemijsku opasnost te opasnost za okoliš kao i o poduzetim mjerama predostrožnosti.

(3) Ministarstvo po potrebi može zatražiti i druge podatke te odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za izvršavanje svojih ovlasti.

(4) U slučaju preporuka Organizacije da za posebne skupine ili količine pojedinih organskih kemikalija nije potreban izvješće, popis tih kemikalija objavit će se kao dopuna priloga ovom Pravilniku.

(5) Godišnje izvješće koje se podnosi Organizaciji iz članka 4. podstavka 13. Zakona, sadrži skupne nacionalne podatke za prethodnu kalendarsku godinu o ukupnim količinama svake otrovne kemikalije i njihovih prekursora te prekidne organske kemikalije (DOC/PSF), koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj ili su bile u prometu. Nadalje, izvješće sadrži detaljne podatke o svim prijenosima, uvozu i izvozu otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navedenih u Popisu 1., 2. i 3. koji su izvršeni tijekom prethodne godine.

Obveza dostavljanja podataka (Popis 1., 2. i 3.)

Članak 12.

(1) Korisnik i krajnji korisnik upisan u Registar dužan je najkasnije u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine u pisanom obliku dostaviti podatke o ostvarenom prometu (uvozu, izvozu, prijenosu, prodaji, kupnji, skladištenju), proizvodnji, preradi i korištenju (potrošnji, obradi, uporabi i miješanju) otrovnih kemikalija i njihovih prekursora navedenih u Popisu 1., 2. i 3. Priloga I u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Za otrovne kemikalije i njihove prekursore iz Popisa 1. Priloga I ovog Pravilnika korisnik i krajnji korisnik je dužan dostaviti podatke o proizvodnji, prometu, preradi i korištenju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora za ukupne godišnje količine koje premašuju 10 g čiste otrovne kemikalije u koncentracijama 0,01% po masi ili više, izračunato za čistu tvar.

(3) Za otrovne kemikalije i njihove prekursore iz Popisa 2. Priloga I ovog Pravilnika korisnik i krajnji korisnik je dužan dostaviti podatke o proizvodnji, prometu, preradi i korištenju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora. za ukupne godišnje količine veće od:

a) 1 kg čiste otrovne kemikalije navedene u Popisu 2, Dio A i označene »*«;

b) 100 kg bilo koje druge otrovne kemikalije navedene u Popisu 2, Dio A

u koncentracijama od 10% po masi ili više, izračunato za čistu tvar

(c) Za opasne kemikalije i njihove prekursore iz Popisa 2. dio B, Priloga I ovog Pravilnika, korisnik i krajnji korisnik je dužan dostaviti podatke o prometu, proizvodnji, preradi i korištenju otrovnih kemikalija navedenih za ukupnu godišnju količinu veću od jedne tone čiste otrovne kemikalije u koncentracijama od 30% po masi ili više, izračunato za čistu tvar.

(4) Za otrovne kemikalije i njihove prekursore iz Popisa 3. Priloga I ovog Pravilnika korisnik i krajnji korisnik je dužan dostaviti podatke o proizvodnji, prometu, preradi i korištenju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora za ukupnu godišnju količinu veću od 30 tona čiste otrovne kemikalije u koncentracijama od 30% po masi ili više, izračunato za čistu tvar.

(5) Ministarstvo će korisnicima i krajnjim korisnicima upisanim u Registar u svrhu dostave odgovarajućih podataka o izvršenim godišnjim aktivnostima dostaviti odgovarajuće zahtjeve, koji se popunjeni vraćaju Ministarstvu.

Obveza dostavljanja podataka (DOC/PSF)

Članak 13.

(1) Za prekidne organske kemikalije definirane člankom 4. podstavak 5. Zakona, koje nisu uključene u Popise 1., 2. i 3. Priloga I ovog Pravilnika (nepopisane prekidne organske kemikalije), korisnik i krajnji korisnik je dužan Ministarstvu dostaviti podatke o proizvodnji najkasnije u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine u pisanom obliku ukoliko godišnje proizvodi:

a) više od 200 tona prekidnih organskih kemikalija u obliku tvari;

b) više od 30 tona PSF kemikalija u obliku tvari; u tvornicama koje obuhvaćaju jedno ili više postrojenja za sintezu;

(2) Obveza izvješćivanja iz prethodnog stavka ne odnosi se na eksplozive ili ugljikovodike sukladno preporuci Organizacije.

(3) Izvješće o proizvodnji prekidnih organskih kemikalija (DOC/PSF) sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) naziv, sjedište i OIB pravne ili fizičke osobe koja proizvodi PSF ili prekidne organske kemikalije u obliku tvari te opis glavne djelatnosti proizvođača

b) točna adresa i oznaka mjesta pogona gdje se PSF ili prekidne organske kemikalije u obliku tvari proizvode

c) broj pogona u pojedinom objektu koji proizvode PSF ili prekidne organske kemikalije u obliku tvari

d) podaci o ukupnoj količini proizvodnje PSF ili prekidne organske kemikalije u obliku tvari

e) druge podatke na zahtjev Ministarstva, ovisno o vrsti prekidne organske kemikalije.

(4) Ministarstvo će korisnicima i krajnjim korisnicima upisanim u Registar u svrhu dostave odgovarajućih podataka o izvršenim godišnjim aktivnostima dostaviti odgovarajuće upitnike, koji se popunjeni vraćaju Ministarstvu.

VII. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 14.

(1) Inspekcijski nadzor koji provodi inspektor Ministarstva u pogledu gospodarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima uređen je posebnim zakonom.

(2) Inspekcijski nadzor međunarodne inspekcije obavlja inspekcijski tim sastavljen od inspektora i inspekcijskih asistenata Organizacije.

Predmet inspekcijskog nadzora

Članak 15.

(1) Predmet inspekcijskog nadzora su objekti i oprema koja se koristi za proizvodnju, preradu, skladištenje i potrošnju otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, prekidnih organskih kemikalija DOC/PSF, evidencije i dokumentacija korisnika i krajnjih korisnika te postupci osoba koje sudjeluju u tim procesima ili prometuju otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima.

(2) Nadzor obuhvaća provjeru podataka koje korisnik dostavlja Ministarstvu, a odnosi se na točnost svih podataka, evidencija i dokumentacije korisnika i krajnjeg korisnika, posebno provjeru podataka o provođenju mjera za sprječavanje zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, podataka o dozvoljenim i stvarnim količinama uvezenih i izvezenih otrovnih kemikalija i njihovih prekursora te njihovom skladištenju i potrošnji odnosno prometu.

Prava i obveze odgovorne osobe korisnika

Članak 16.

(1) Odgovorna osoba korisnika i/ili krajnjeg korisnika koji izvršava posebne aktivnosti u Republici Hrvatskoj na mjestu nadzora dužan je:

a) dopustiti provedbu inspekcije

b) na uvid dostaviti podatke, informacije i potrebne dokumente koje od njega zahtijevaju inspektori;

c) pomoći inspektorima pri uzimanju uzoraka

d) osigurati inspektorima profesionalno kvalificiranu pratnju koja ima odgovarajuće ovlasti za davanje podataka.

(2) Odgovorna osoba korisnika i /ili/krajnjeg korisnika na mjestu obavljanja nadzora ima pravo:

a) biti nazočna pri obavljanju inspekcije

b) zahtijevati poštivanje postupaka potrebnih za čuvanje tajnosti podataka

Priprema i provedba međunarodne inspekcije

Članak 17.

(1) Međunarodni inspekcijski pregled može biti redovan ili izvanredan.

(2) Redovnim inspekcijskim pregledom utvrđuje se obavljaju li se aktivnosti s predmetom nadzora sukladno obvezama koje proizlaze iz Konvencije i prema dostavljenim godišnjim izvješćima.

(3) Izvanrednim inspekcijskim pregledom odobrenim od Izvršnog vijeća Organizacije istražuje se osnovanost sumnje u vezi mogućnosti nepoštivanja Konvencije, a na zahtjev druge države stranke Konvencije.

(4) Ulazak međunarodne inspekcije se smatra stupanje inspektora na tlo Republike Hrvatske a završetak inspekcije se smatra odlazak inspektora sa tla Republike Hrvatske.

Obveze Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju i troškovi međunarodne inspekcije

Članak 18.

(1) Međunarodne inspekcije prate predstavnici Nacionalnog povjerenstva (predstavnici ministarstava i tijela državne uprave, organizacija i ustanova) koji su odgovorni za pripremu i neometanu provedbu inspekcije (u daljnjem tekstu: prateći tim).

(2) Predsjednik Nacionalnog povjerenstva iz reda članova povjerenstva određuje članove i voditelja pratećeg tima, po postupku propisanom Poslovnikom o radu Povjerenstva.

(3) Obveze Nacionalnog povjerenstva u pripremi međunarodne inspekcije su sljedeće:

a) osigurati suradnju i koordinaciju predstavnika tijela nadležnih za unutarnje poslove i predstavnika tijela za vanjske i europske poslove u izvršenju potrebnih radnji u svrhu pripreme dolaska međunarodne inspekcije na ulaznoj graničnoj točki,

b) u suradnji s predstavnikom Ministarstva i nadziranog tijela osigurati u mjestu nadzora potrebne informacije, savjete i upute za predstojeću posjetu međunarodne inspekcije,

c) izraditi plan provođenja međunarodne inspekcije koji sadrži popis članova pratećeg tima i njihove kontakte te detalje posjete od ulaska inspekcijskog tima do završetka inspekcije,

d) osigurati potreban prijevoz za međunarodne inspektore i njihovu opremu prilikom obilaska mjesta nadzora,

e) u mjestu nadzora osigurati boravak i smještaj članova međunarodne inspekcije i pratećeg tima u dogovoru s nadziranim tijelom,

f) u suradnji s predstavnikom tijela nadležnog za unutarnje poslove omogućiti sigurnost inspekcijskog tima od ulaska do završetka međunarodne inspekcije.

(4) Troškovi koji nastanu tijekom priprema i provođenja međunarodne inspekcije, svako tijelo državne uprave uključeno u provedbu inspekcije, pokriva iz sredstava državnog proračuna kojima upravlja.

Obveze i prava pratećeg tima

Članak 19.

(1) Obveze pratećeg tima u pripremi međunarodne inspekcije su sljedeće:

a) preuzeti praćenje međunarodne inspekcije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku te tijekom cijelog boravka, na način koji odgovara njihovu diplomatskom statusu i ovlastima,

b) osigurati neometanu provedbu inspekcije i pristup pojedinim objektima na mjestu nadzora,

c) osigurati potrebnu razinu zaštite podataka,

d) na zahtjev odgovorne osobe nadziranog tijela osigurati odgovarajuću razinu tajnosti za svaki dokument čiju provjeru zahtjeva međunarodna inspekcija,

e) osigurati prisutnost predstavnika nadziranog tijela u provedbi međunarodnog inspekcijskog nadzora.

(2) Prateći tim ima pravo uvida i davanja primjedbi na preliminarno izvješće međunarodnog inspekcijskog tima po završetku preliminarnog izvješća.

Obveze nadziranog tijela

Članak 20.

(1) Obveze nadziranog tijela su:

a) aktivno sudjelovati u pripremama za predstojeću posjetu međunarodne inspekcije,

b) pripremiti podatke za pripremni sastanak s inspekcijskim i pratećim timom, prema dogovorenim uputama s predstavnicima Nacionalnog povjerenstva,

c) osigurati neometanu provedbu međunarodne inspekcije,

d) surađivati s pratećim timom i pomoći mu u pripremama za obavljanje međunarodne inspekcije (prema traženju pratećeg tima pripremiti podatke, informacije i dokumente potrebne za obavljanje međunarodne inspekcije),

e) upoznati predstavnike međunarodne inspekcije i pratećeg tima sa sigurnosnim zahtjevima i zahtjevima zaštite na radu na mjestu nadzora,

f) dopustiti uzimanje uzoraka i analize na licu mjesta, ako postoje nejasnoće koje se drugačije ne mogu razjasniti,

g) omogućiti uvid u evidenciju i dokumentaciju,

h) dopustiti fotografiranje predmeta nadzora pratećem timu, ukoliko je to potrebno za svrhe izrade analize,

i) osigurati predstavnicima međunarodne inspekcije i pratećem timu kontakt s osobljem ovlaštenim za pružanje informacija (prateći tim nadziranog tijela),

j) osigurati odgovarajući radni prostor pod nadzorom za smještaj inspekcijskog tima i njihove opreme tijekom provođenja inspekcije na mjestu nadzora,

h) osigurati efikasno provođenje međunarodne inspekcije tijekom obilaska.

(2) Obveze nadziranog tijela provode odgovorne osobe koje su imenovane u prateći tim nadziranog tijela koji na mjestu nadzora imaju pravo:

a) biti prisutni prilikom provođenja međunarodne inspekcije;

b) zahtijevati da prilikom obavljanja međunarodne inspekcije, inspektori i njihovi asistenti te prateći tim poštuju sigurnosne i zaštitne mjere na mjestu nadzora;

c) zahtijevati od pratećeg tima iz članka 20. ovog Pravilnika poštivanje postupaka zaštite tajnosti podataka;

d) zadržati za potrebe daljnjih analiza uzorke istovjetne onim uzorcima koji su uzeti tijekom uzorkovanja prilikom međunarodne inspekcije;

e) biti prisutan pri analizi uzoraka, ukoliko se analiza provodi na mjestu nadzora

f) biti upoznat s preliminarnim izvješćem i sa završnim izvješćem međunarodnog inspekcijskog tima.

Obveze Ministarstva

Članak 21.

Obveze Ministarstva tijekom provedbe međunarodne inspekcije su:

a) organizirati neometano provođenje međunarodne inspekcije;

b) osigurati koordinaciju između Nacionalnog povjerenstva i nadziranog tijela;

c) osigurati prisustvo svojih predstavnika tijekom priprema i provođenja međunarodne inspekcije.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Korisnici koji su ostvarili promet opasnim kemikalijama i njihovih prekursorima tijekom prethodne godine, obvezni su do 28. veljače tekuće godine, podnijeti zahtjev za upis u Registar te dostaviti odgovarajuće podatke za sastavljanje godišnjeg izvješća iz članka 11. ovog Pravilnika.

Ministarstvo će upisanim korisnicima u svrhu dostave odgovarajućih podataka iz prethodnog stavka dostaviti odgovarajuće upitnike, koji se popunjeni vraćaju pošiljatelju.

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 526-03-01-02-02/2-14-3

Zagreb, 6. ožujka 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG I

POPIS OTROVNIH KEMIKALIJA I NJIHOVIH PREKURSORA KOJE PODLIJEŽU NADZORU PREMA KONVENCIJI O ZABRANI, RAZVIJANJU, PROIZVODNJI, GOMILANJU I KORIŠTENJU KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJA

Popis 1. Konvencije

Napomene:

1. S otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 1. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VI. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 1. Konvencije, binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čiji su te kemikalije sastavni dio, uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te kemikalije, obavlja se temeljem dozvola, isključivo između država – stranaka Konvencije bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

3. Svaki promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 1. Konvencije, kao i njihovim smjesama (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čiji su sastavni dio) uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te kemikalije, treba biti najavljen najmanje 40 dana prije datuma namjeravanog prijenosa Ministarstvu koji Tehničkom tajništvu Organizacije dostavlja podatke najmanje 30 dana prije namjeravanog prijenosa.

KN oznaka (oznaka kombinirane nomenklature)

Naziv tvari

CAS broj


A. Otrovne kemikalije:1./ O-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonofluoridati:Na primjer:


2931 90 90

O-izopropil metilfosfonofluoridat (sarin)

107-44-8

2931 90 90

O-pinakolil metilfosfonofluoridat (soman)

96-64-0

2931 90 90

ostali O-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonofluoridati2./ O-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocianidati:Na primjer:


2931 90 90

O-etil N,N-dimetil fosforamidocianidat (tabun)

77-81-6

2931 90 90

ostali O-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidocianidati3./ O-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soliNa primjer:


2930 90 99

O-etil-S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (VX)

50782-69-9

2930 90 99

ostali O-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli4./ sumporni iperiti:


2990 90 99

2-kloretilklormetilsulfid

2625-76-5

2930 90 99

bis (2-kloretil) sulfid (iperit BOt)

505-60-2

2930 90 99

bis (2-kloretiltio) metan

63869-13-6

2930 90 99

1,2-bis (2-kloretiltio) etan (seskviiperit)

3563-36-8

2930 90 99

1,3-bis (2-kloretiltio)-n-propan

63905-10-2

2930 90 99

1,4-bis (2-kloretiltio)-n-butan

142868-93-7

2930 90 99

1,5-bis (2-kloretiltio)-n-pentan

142868-94-8

2930 90 99

bis (2-kloretiltiometil) eter

63918-90-1

2930 90 99

bis (2-kloretiltioetil) eter (O-iperit)

63918-89-8

2930 90 99

ostali sumporni iperiti5./ luiziti:


2931 90 90

2-klorvinildiklorarsin (luizit 1)

541-25-3

2931 90 90

bis(2-klorvinil) klorarsin (luizit 2)

40334-69-8

2931 90 90

tris(2-klorvinil)arsin (luizit 3)

40334-70-1

2931 90 90

ostali luiziti6./ nitroiperiti:


2921 19 99

bis(2-kloretil)etilamin (HN1)

538-07-8

2921 19 99

bis(2-kloretil)metilamin (HN2)

51-75-2

2921 19 99

tris(2-kloretil)amin (HN3)

555-77-1

3002 90 90

7./. saksitoksin

35523-89-8

3002 90 90

8./ ricin

9009-86-3


B. Prekursori:9./ alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonildifluoridi:Na primjer:


2931 90 20

metilfosfonildifluorid (DF)

676-99-3

2931 90 90

ostali alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonildifluoridi10./ O-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli:Na primjer:


2931 90 90

O-etil O-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit (QL)

57856-11-8

2931 90 90

ostali O-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli


2931 90 90

11./ O-izopropil metilfosfonokloridat (klorsarin)

1445-76-7

2931 90 90

12./ O-pinakolil metilfosfonokloridat (klorsoman)

7040-57-5

3824 90 97

sve mješavine (binarne i multikomponentne) koje sadrže jednu ili više tvari s Popisa 1. Konvencije


Popis 2. Konvencije

Napomene:

1. S otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 2. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VII. verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 2. Konvencije, kao i njihovim smjesama (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) uključujući i robe, koje u bilo kojem obliku sadržavaju te tvari (kemikalije), a čiji su sastavni dio u koncentraciji od 1% ili većoj za otrovne kemikalije s Popisa 2A ili 2A* te u koncentraciji većoj od 30% za prekursore s Popisa B, obavlja se unutar carinskog područja Europske unije bez dozvole za jednokratni uvoz ili izvoz, a temeljem dozvola, ukoliko je dozvoljen uvoz iz trećih zemalja na carinsko područje Europske unije, isključivo između država – stranka Konvencije.

KN oznaka (oznaka kombinirane nomenklature)

Naziv tvari

CAS broj


A. Otrovne kemikalije:


2930 90 99

1./ O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (amiton) i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli

78-53-5

2903 39 90

2./ 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetil)-1-propen (PFIB)

382-21-8

2933 39 99

3./ 3-kvinuklidinil benzilat (BZ)*

6581-06-2


B. Prekursori:4./ tvari (kemikalije), osim onih navedenih u Popisu 1. Konvencije, što sadrže atom fosfora na koji je vezana jedna metilna, etilna, n-propilna ili izopropilna skupina, ali ne i daljnji atomi ugljika:Na primjer:


2931 90 10

dimetil metilfosfonat

756-79-6

2931 90 30

metilfosfonil diklorid

676-97-1

2931 90 90

fosfonil kiselina, metil-, poliglikol ester

294675-51-7

2931 90 40

(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil metil metilfosfonat

41203-81-0

2931 90 40

bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil]metilfosfonat

42595-45-9

2931 90 40

butil metilfosfinat

6172-80-1

2931 90 90

metilfosfonos diklorid

676-83-5

2931 90 40

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid

68957-94-8

2931 90 40

dietil etilfosfonat

78-38-6

2931 90 40

natrijev 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat

84962-98-1

2931 90 40

dimetil propilfosfonat

18755-43-6

2930 90 99 ili

2931 90 90

ostale tvari (kemikalije), osim onih navedenih u Popisu 1. Konvencije, što sadrže atom fosfora na koji je vezana jedna metilna, etilna n-propilna ili izopropilna skupina, ali ne i daljnji atomi ugljikaIznimke (osim):


2930 90 99

O-etil-S-fenil etilfosfonotiolotionat (fonofos)

944-22-9

2929 90 00

5./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidni dihalogenidi


2929 90 00

6./ dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidati


2812 10 99

7./ arsenov triklorid

7784-34-1

2918 19 50

8./ 2,2-difenil-2-hidroksioctena kiselina (benzilna kiselina)

76-93-7

2933 39 99

9./ kvinuklidin-3-ol

1619-34-7


10./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil-2-kloridi i njihove protonirane soli:Na primjer:


2921 19 60

2-(N,N-diizopropilamino) etil klorid hidroklorid

4261-68-1

2921 19 60

2-(N,N-dimetilamino) etil klorid hidroklorid

4584-46-7

2921 19 60

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid

869-24-9

2921 19 99

ostali N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil-2-kloridi i njihove protonirane sol11./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-ol i njihove protonirane soli:Na primjer:


2922 19 30

2-(N,N-diizopropilamino) etanol

96-80-0

2922 19 85

ostali N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-ol i njihove protonirane soliIznimke (osim):


2922 19 85

N,N-dimetil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

108-01-0

2922 19 85

N,N-dietil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

100-37-8


12./ N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli:Na primjer:


2930 90 60

2-(N,N-dietilamino) etantiol

100-38-9

2930 90 99

ostali N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli


2930 90 20

13./ bis (2-hidroksietil) sulfid; (tiodiglikol)

111-48-8

2905 19 00

14./ 3,3-dimetilbutan-2-ol: (pinakolil alkohol)

464-07-3


sve mješavine (binarne i multikomponentne) koje sadrže jednu ili više tvari s Popisa 2 Konvencije, u koncentraciji sukladno napomeniNa primjer:


3824 90 87

polimer od mješavine dimetil metilfosfonata, oksirana ((CH2)2O) i fosforovog oksida (P2O5)

70715-06-9

3824 90 87

mješavina CAS brojeva 41203-81-0 i CAS 42595-45-9

170836-68-7

2931 90 40

mješavina: 50% metilfosfonil kiselina / 50% (aminoiminometil) urea

84402-58-4

3824 90 97

ostale mješavine (binarne i multikomponentne) koje sadrže jednu ili više tvari s Popisa 2 Konvencije, u koncentraciji sukladno napomeni


Popis 3. Konvencije

Napomene:

1. S otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 3. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VIII. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima navedenim u Popisu 3. Konvencije, kao i njihovim smjesama (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) čiji su sastavni dio u koncentraciji od 30% ili većoj, obavlja se unutar carinskog područja Europske unije bez dozvole za jednokratni uvoz ili izvoz, a temeljem dozvola, ukoliko je dozvoljen uvoz iz trećih država na carinsko područje Europske unije, isključivo između država – stranka Konvencije.

KN oznaka (oznaka kombinirane nomenklature)

Naziv tvari

CAS broj


A. Otrovne kemikalije:


2812 10 94

1./ fosgen (karbonil diklorid, karbonil klorid)

75-44-5

2853 00 50

2./ cijanoklorid (klorcijan)

506-77-4

2811 19 20

3./ vodikov cijanid (cijanovodik, cijanovodična kiselina)

74-90-8

2904 90 40

4./ triklornitrometan (klorpikrin)

76-06-2


B. Prekursori:


2812 10 11

5./ fosforov oksitriklorid (fosforil triklorid, fosforov oksiklorid)

10025-87-3

2812 10 15

6./ fosforov triklorid

7719-12-2

2812 10 16

7./ fosforov pentaklorid

10026-13-8

2920 90 30

8./ trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

121-45-9

2920 90 40

9./ trietil fosfit

122-52-1

2920 90 20

10./ dimetil fosfit (dimetil fosfonat)

868-85-9

2920 90 50

11./ dietil fosfit (dietil fosfonat)

762-04-9

2812 10 91

12./ disumporov diklorid (sumporov monoklorid)

10025-67-9

2812 10 93

13./ sumporov diklorid

10545-99-0

2812 10 95

14./ tionil diklorid (tionil klorid)

7719-09-7

2922 19 10

15./ etildietanolamin

139-87-7

2922 19 20

16./ metildietanolamin

105-59-9

2922 13 10

17./ trietanolamin

102-71-6

3824 90 97

sve mješavine (binarne i multikomponentne) koje sadrže jednu ili više tvari s Popisa 3 Konvencije, u koncentraciji sukladno napomeniPRILOG II

Obrazac ZID

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
JEDNOKRATNE DOZVOLE
ZA PROMET OTROVNIM
KEMIKALIJAMA I NJIHOVIM
PREKURSORIMA

(popuniti čitko tiskanim slovima)

Popunjava Ministarstvo:

Datum podnošenja zahtjeva,

Klasifikacijska oznaka

Urudžbeni broj:

Popunjava podnositelj zahtjeva:

1. OSNOVNI PODACI

Naziv korisnika (ime i adresa tvrtke, kontakt podaci-adresa i e-mail)

                               

Naziv krajnjeg korisnika (ime i adresa tvrtke, kontakt podaci-adresa i e-mail)


Naziv otrovne kemikalije i njihovih prekursora ( kemijsko ime, uz strukturnu formulu i koncentraciju)


Preciznu oznaku namjene


Tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature te CAS broj (ako je poznat)


Količinu (iskazanu težinskom jedinicom)


Vrijednost


Naziv i adresa proizvođača


Zemlja proizvodnje


Naziv i adresa dobavljača (s oznakom kontakt podataka)


Naziv graničnog prijelaza uvoza/izvoza


Zemlja uvoza/izvoza


Ime i adresa tvrtke od koje se uvozi/izvozi


Rok planiranog uvoza/izvoza


2. IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA

Ovim izjavljujemo pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da će tvrtka/pravni subjekt

______________________________________________________________________________________________

____________ (ime, adresa, poštanski broj, grad), kao KRAJNJI KORISNIK otrovne kemikalije i njezinih prekursora

_________________________________ (naziv otrovne kemikalije i njezinih prekursora (kemijsko ime i empirijska formula),

tarifne oznake _________________________________________________, kupljene od tvrtke_______________________

_______________ (ime, adresa, poštanski broj, grad, država), u količini od ______________ (jedinica mase), temeljem Ugovora/

Fakture br. _______ od  ____________ (datum), istu u cijelosti uporabiti isključivo za vlastite potrebe _____________________

______________________(navesti uporabu)  na lokaciji ________________________ (navesti potpunu adresu lokacije krajnje uporabe).

Ujedno potvrđujemo da će gore navedena otrovna kemikalija i njihovi prekursori biti uporabljeni samo u svrhe koje nisu zabranjene Zakonom
o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine –
Međunarodni ugovori«, broj 4/95).

U slučaju bilo kakvih odstupanja u ispunjavanju obveza iz ove Izjave, pismeno ćemo se obratiti Ministarstvu gospodarstva, u svrhu iznalaženja
zajedničkog rješenja.

Za KRAJNJEG KORISNIKA:

Službeni potpis odgovorne osobe (ovjeren pečatom tvrtke)
(dodatno čitko ispisano ime, prezime i funkcija/položaj potpisnika)

Datum:

                                                                                                                 Potpis i pečat odgovorne osobe

3. PRILOZI UZ ZAHTJEV:

1. Dokaz o uplati propisane upravne pristojbe

2. Sigurnosno tehnički list izdan od označenog proizvođača

3. Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korištenja opasnih kemikalija, odnosno rješenje za obavljanje djelatnosti prometa izdano od ministarstva nadležnog za zdravlje*

4. Izjava krajnjeg korisnika o korištenju uvezene robe u cijelosti za vlastite potrebe, uz preciznu oznaku namjene tvari (u kojoj proizvodnji, za koji proizvod)

5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra (ne stariji od 6 mjeseci)

*Za korisnika koji prvi puta traži Jednokratnu dozvolu za promet otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima


PRILOG III

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KORISNIKA I KRAJNJIH KORISNIKA

1. PODACI O KORISNIKU (TVRTKA ILI ZNANSTVENA USTANOVA ODNOSNO FIZIČKA OSOBA – OBRTNIK)

Naziv korisnika (tvrtka ili znanstvena ustanova odnosno fizička osoba – obrtnik)


OIB

                                 

Matični broj


Adresa


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


Ime i prezime odgovorne osobe korisnika, status


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


Ime i prezime odgovorne osobe korisnika, status (u radu s kemikalijama)


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


2. PODACI O KRAJNJIM KORISNICIMA (TVRTKA ILI ZNANSTVENA USTANOVA ODNOSNO FIZIČKA OSOBA – OBRTNIK)

Naziv krajnjeg korisnika (tvrtka ili znanstvena ustanova odnosno fizička
osoba – obrtnik)

                               

OIB


Matični broj


Adresa


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


Ime i prezime odgovorne osobe krajnjeg korisnika, status


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


Ime i prezime odgovorne osobe krajnjeg korisnika, status (u radu s kemikalijama)


Broj telefona


Broj telefaksa


Adresa elektroničke pošte


34 18.03.2014 Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uni­štenju 34 18.03.2014 Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uni­štenju