Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

NN 34/2014 (18.3.2014.), Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

611

Na temelju članka 142. točke 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) uvjeti i način upotrebe,

b) izvođenje letačkih operacija, i

c) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota

sportsko rekreativnih zrakoplova upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, kao i inozemnih sportsko rekreativnih zrakoplova kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Amaterski građen zrakoplov: zrakoplov koji je barem 51% izgradio amater ili neprofitno udruženje amatera za vlastitu uporabu, u nekomercijalne svrhe,

(2) ATC (Air traffic control): kontrola zračnog prometa,

(3) Avion: zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

(4) Bivši vojni zrakoplov: zrakoplov koji su koristile vojne snage, osim ako to nije zrakoplov tipa za koji je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo preuzela uzorak za konstrukciju,

(5) EASA: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa,

(6) Helikopter: zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više pogonjenih rotora na približno vertikalnim osima,

(7) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo: nadležno tijelo koje obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Agencija),

(8) Indicirana zračna brzina (IAS – Indicated Airspeed): zračna brzina očitana na instrumentu,

(9) Promotivni let: let koji počinje i završava na istom mjestu, a za koji je odobrenim organizacijama za osposobljavanje, u svrhu promocije sportskog i rekreativnog zrakoplovstva, dopušteno primati naknadu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

(10) Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov: zrakoplov registriran u skladu s propisima druge države, a udovoljava uvjetima za kategoriju sportsko rekreativnog zrakoplova kako je utvrđeno ovim Pravilnikom,

(11) Kalibrirana zračna brzina (CAS – Calibrated Airspeed): zračna brzina očitana na instrumentu korigirana za grešku instrumenta i pozicije,

(12) Kandidat: podnositelj zahtjeva za polaganje ispita za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova ili za stjecanje ovlaštenja, kao i za stjecanje odobrenja ispitivač pilota sportsko rekreativnih zrakoplova,

(13) Mikrolaki avion: avion koji nema više od dva sjedala, kojem brzina sloma uzgona ili najmanja stacionarna brzina u konfiguraciji za slijetanje ne premašuje kalibriranu zračnu brzinu (CAS) od 35 čvorova, a njegova najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) nije veća od:

a) 300 kg za kopneni avion s jednim sjedalom,

b) 450 kg za kopneni avion s dva sjedala,

c) 330 kg za amfibijski ili hidroavion s jednim sjedalom,

d) 495 kg za amfibijski ili hidroavion s dva sjedala, uz uvjet da ako leti i kao hidroavion i kao kopneni avion, ima najveću dopuštenu masu uzlijetanja ispod limita za oba slučaja,

e) 472,5 kg za kopneni avion s dva sjedala opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova, ili

f) 315 kg za kopneni avion s jednim sjedalom opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova,

(14) Mikrolaki helikopter: helikopter koji nema više od dva sjedala, a njegova najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) nije veća od:

a) 300 kg za kopneni helikopter s jednim sjedalom,

b) 450 kg za kopneni helikopter s dva sjedala,

c) 330 kg za amfibijski ili hidrohelikopter s jednim sjedalom,

d) 495 kg za amfibijski ili hidrohelikopter s dva sjedala, uz uvjet da ako leti i kao hidro-sportsko rekreativni zrakoplov i kao kopneni helikopter, ima najveću dopuštenu masu uzlijetanja ispod limita za oba slučaja,

e) 472,5 kg za kopneni helikopter s dva sjedala opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova, ili

f) 315 kg za kopneni helikopter s jednim sjedalom opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova,

(15) Motorna jedrilica (TMG – touring motor glider): posebna izvedba jedrilice s ugrađenim motorom i propelerom, koji se ne mogu uvući. Motorna jedrilica mora biti sposobna uzletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu s letačkim priručnikom,

(16) Obnavljanje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti ovlaštenja u svrhu obnavljanja ovlaštenja na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta,

(17) Ovlaštenje: upis u dozvolu ili knjižicu letenja koji određuje dodatna prava s obzirom na dozvolu,

(18) PART-FCL: Aneks I Uredbe Europske komisije br. 1178/2011 kako je izmijenjena i dopunjena, kojim su određeni zahtjevi koji se odnose na stjecanje, izdavanje, produžavanje, obnavljanje dozvola i ovlaštenja letačkog osoblja te zahtjevi za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja,

(19) Povijesni zrakoplov: zrakoplov koji ispunjava niže navedene kriterije:

a) zrakoplov koji nije složen, a čija je:

1. prvobitna konstrukcija nastala prije 1. siječnja 1955., i

2. čija je proizvodnja prestala prije 1. siječnja 1975.; ili

b) zrakoplov od jasnog povijesnog značaja koji se odnosi na:

1. sudjelovanje u važnom povijesnom događaju,

2. značajan korak u razvoju zrakoplovstva, ili

3. značajnu ulogu koju su odigrali u oružanim snagama neke države,

(20) Produženje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi tijekom valjanosti ovlaštenja i kojim se imatelju dopušta daljnje ostvarivanje prava dodijeljenih ovlaštenjem na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta,

(21) Provjera praktične osposobljenosti: provjera osposobljenosti u letu radi stjecanja dozvole ili ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim,

(22) Provjera stručnosti: provjera u letu radi produženja ili obnove valjanosti dozvole ili ovlaštenja, kao i stjecanja hrvatske dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim,

(23) Replika zrakoplova: replika povijesnog zrakoplova ili replika bivšeg vojnog zrakoplova kojem je konstrukcija slična originalnom zrakoplovu,

(24) Složeni zrakoplov na motorni pogon:

a) avion:

1. s certificiranom najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM) većom od 5700 kg,

2. certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest,

3. certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili

4. opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora; ili

b) helikopter certificiran:

1. za najveću dopuštenu masu pri uzlijetanju (MTOM) veću od 3175 kg,

2. za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet, ili

3. za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota; ili

c) zrakoplov s nagibnim rotorom,

(25) Sportsko rekreativni zrakoplov: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji je:

a) amaterski građen zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

b) povijesni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

c) bivši vojni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

d) replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

e) mikrolaki avion,

f) mikrolaki helikopter, ili

g) žiroplan s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg;

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa te kojom se Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ stavljaju izvan snage,

(26) Svjedodžba o plovidbenosti: Svjedodžba o plovidbenosti izdana u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije ili u skladu s propisima države registracije zrakoplova, kojom se utvrđuje sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu,

(27) Učenik: osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole ili ovlaštenja,

(28) Uredba 216/2008: Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa te kojom se Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ) stavljaju izvan snage,

(29) Validacija: administrativni postupak koji se provodi tijekom valjanosti inozemne dozvole ili ovlaštenja i dopušta imatelju ostvarivanje prava dodijeljenih tom inozemnom dozvolom ili ovlaštenjem za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta,

(30) VFR let (VFR flight): let koji se provodi prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules),

(31) Zrakoplov: svaka naprava koja se održava u atmosferi reakcijom zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu, i

(32) Žiroplan: zrakoplov s jednim ili dva sjedala, teži od zraka, koji pokreće motor, a uzgon u letu dobiva poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora bez pogona na približno vertikalnim osima.

DIO 1.
OPĆE ODREDBE O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Uvjeti i način upotrebe

Članak 3.

(1) Sportsko rekreativni zrakoplov smije se upotrebljavati samo u skladu s proizvođačevim uputama za upotrebu.

(2) Sportsko rekreativni zrakoplov ne smije se upotrebljavati za izvođenje komercijalnih operacija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka sportsko rekreativni zrakoplov smije se upotrebljavati za izvođenje letačkih operacija za koje se prima naknada samo u sljedećim slučajevima:

a) kada se provodi osposobljavanje za stjecanje dozvole ili ovlaštenja,

b) kada se provodi provjera praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili provjera u letu za pojedini tip unutar klase,

c) za sudjelovanje na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima,

d) kada se izvode operacije sa svrhom iskakanja padobranaca ili operacije vuče u okviru udruge građana, ili

e) kada odobrena organizacija za osposobljavanje izvodi promotivne letove pri čemu se operacije izvode zrakoplovom kojim se provodi osposobljavanje i kojim upravlja nastavnik letenja, a takvi letovi ne čine više od 10 % ukupnog naleta koji je ostvaren tijekom prethodne kalendarske godine u odobrenoj organizaciji ili 5 sati tijekom kalendarske godine, što je više.

Podjela sportsko rekreativnih zrakoplova

Članak 4.

Sportsko rekreativni zrakoplovi u smislu ovoga Pravilnika dijele se na sljedeće klase:

a) sportsko rekreativni zrakoplovi klase I – avioni kojima se upravlja ponajprije aerodinamičkim komandnim površinama,

b) sportsko rekreativni zrakoplovi klase II – avioni kojima se ponajprije upravlja promjenom težišta,

c) sportsko rekreativni zrakoplovi klase III – žiroplani, i

d) sportsko rekreativni zrakoplovi klase IV – helikopteri.

Pravo upravljanja sportsko rekreativnim zrakoplovom

Članak 5.

(1) Sportsko rekreativnim zrakoplovom smije upravljati pilot koji posjeduje dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Sportsko rekreativnim zrakoplovom smije se upravljati samo u skladu s ograničenjima i pravima koja dodjeljuje dozvola i ovlaštenja.

(3) Pojedinim tipom unutar klase sportsko rekreativnog zrakoplova smije upravljati pilot koji je položio provjeru u letu za taj tip.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sportsko rekreativnim zrakoplovom smije upravljati učenik pod nadzorom nastavnika letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sportsko rekreativnim zrakoplovom klase I smije upravljati pilot koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota aviona izdanu u skladu s PART-FCL-om,

b) dozvolu pilota jedrilice s ovlaštenjem za letenje motornom jedrilicom (TMG), ili

c) nacionalnu dozvolu pilota aviona.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sportsko rekreativnim zrakoplovom klase IV smije upravljati pilot koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota helikoptera izdanu u skladu s PART-FCL-om, ili

b) nacionalnu dozvolu pilota helikoptera.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sportsko rekreativnim zrakoplovom registriranim u skladu s propisima Republike Hrvatske smije upravljati pilot kojem je izdana validacija inozemne dozvole u skladu s ovim Pravilnikom.

Korištenje prava dodijeljenih dozvolom

Članak 6.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena dozvolom pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu ako:

a) je u zadnja 24 mjeseca ostvario ukupan nalet od 10 sati i 20 letova na toj klasi, i

b) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih dozvolom mora:

a) položiti provjeru stručnosti s ispitivačem, ili

b) ostvariti nalet od 3 sata pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu i položiti provjeru stručnosti s ispitivačem, ako je prošlo više od 3 godine od zadnjeg izvršenog leta.

Posebne odredbe za letenje i upravljanje inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u Republici Hrvatskoj

Članak 7.

(1) Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov smije letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja za letenje.

(2) Smatra se da inozemni sportsko rekreativni zrakoplov ima odobrenje za letenje u hrvatskom zračnom prostoru ako udovoljava sljedećim uvjetima:

a) zrakoplov posjeduje valjanu svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova u skladu s propisima države registracije zrakoplova,

b) zrakoplov je opremljen instrumentima i opremom u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika i kako se zahtijeva na ruti leta,

c) za zrakoplov je sklopljen ugovor o osiguranju u skladu s EU propisom koji uređuje obavezna osiguranja za zrakoplove, i

d) zrakoplov se ne koristi za izvođenje operacija za koje se prima naknada, osim u slučaju sudjelovanja na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima.

(3) Inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u hrvatskom zračnom prostoru smije upravljati pilot koji je ovlašten upravljati sportsko rekreativnim zrakoplovom u skladu s primjenjivim zahtjevima države registracije zrakoplova.

Knjižica letenja

Članak 8.

(1) Pilot koji upravlja sportsko rekreativnim zrakoplovom mora voditi zasebnu knjižicu letenja za svaku klasu sportsko rekreativnog zrakoplova na kojoj leti.

(2) Pilot mora zabilježiti detalje o izvršenom letu u knjižicu letenja u formi i na način kako je opisano u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Zapisi u knjižicu letenja moraju biti upisani tintom ili neizbrisivom olovkom čim je prije moguće nakon svakog leta.

(4) Pilot mora potpisom ovjeriti svaku stranicu knjižice letenja u svrhu potvrđivanja istinitosti upisanih podataka.

(5) Ukupan nalet pilota čini zbroj:

a) samostalnog naleta, i

b) naleta pod nadzorom nastavnika u zrakoplovu.

(6) Samostalni nalet upisuje se u knjižicu letenja kada:

a) pilot leti samostalno,

b) učenik leti samostalno,

c) nastavnik letenja tijekom leta provodi osposobljavanje ili nadzor, i

d) ispitivač tijekom leta provodi provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole.

(7) Nalet u svojstvu nastavnika letenja upisuje se u knjižicu letenja kada:

a) nastavnik letenja tijekom leta provodi osposobljavanje ili nadzor, i

b) ispitivač tijekom leta provodi provjeru, izuzev provjere praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole.

DIO 2.
LETAČKE OPERACIJE SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVIMA

Odjeljak 1.
OPĆE ODREDBE

Ograničenje letenja

Članak 9.

Letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom:

a) ograničeno je na VFR letenje danju, i

b) mora se izvoditi na način da se svaka faza leta odvija na području, visinama, brzinama, kao i u okolnostima koje u slučaju nužde osiguravaju sigurno prisilno slijetanje, a da se pritom ne ugrožavaju osobe i imovina na tlu.

Uvjeti za prijevoz putnika

Članak 10.

Pilot smije prevoziti putnike u sportsko rekreativnom zrakoplovu nakon što ostvari ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na pojedinoj klasi.

Obaveza nošenja dokumenata

Članak 11.

(1) Tijekom izvođenja letačkih operacija u sportsko rekreativnom zrakoplovu moraju se nalaziti sljedeći dokumenti:

a) svjedodžba o plovidbenosti,

b) potvrda o registraciji zrakoplova,

c) polica obaveznog osiguranja,

d) dozvola za rad radiostanice,

e) tehnička knjižica zrakoplova,

f) plan leta, kada se zahtijeva posebnim propisom,

g) standardni operativni postupak ili liste provjere iz članka 25. ovoga Pravilnika, kada je primjenjivo,

h) lista provjere (checklist) iz članka 12. ovoga Pravilnika, i

i) druga dokumentacija potrebna za izvođenje letačkih operacija.

(2) Pilot koji upravlja sportsko rekreativnim zrakoplovom tijekom izvođenja letačkih operacija sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) dozvolu pilota,

b) identifikacijski dokument sa slikom,

c) knjižicu letenja, i

d) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka učenik tijekom osposobljavanja mora imati pisano odobrenje nastavnika letenja o osposobljenosti za samostalno letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom.

Lista provjere (checklist)

Članak 12.

(1) Operator mora za svaki sportsko rekreativni zrakoplov napraviti listu provjere (checklist) koja sadrži:

c) normalne procedure, i

d) procedure za slučaj nužde.

(2) Lista provjere (checklist) mora se napraviti na temelju dokumentacije proizvođača, kada je primjenjivo.

Odjeljak 2.
OPERATIVNI POSTUPCI

Pokretanje pogonske grupe i rotora

Članak 13.

Pogonsku grupu sportsko rekreativnog zrakoplova i rotor sportsko rekreativnog zrakoplova smije pokrenuti osoba koja ima pravo upravljanja sportsko rekreativnim zrakoplovom ili osoba ovlaštena za održavanje sportsko rekreativnog zrakoplova.

Simulacije izvanrednih situacija u letu

Članak 14.

Simulacija izvanredne situacije u letu smije se izvoditi samo kada u sportsko rekreativnom zrakoplovu nema putnika.

Opskrba gorivom

Članak 15.

(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova smije započeti letačke operacije samo kada je zrakoplov opskrbljen dovoljnom količinom goriva i ulja koja omogućuje:

a) let do planiranog aerodroma ili površine za slijetanje i dodatnu količinu goriva za najmanje 30 minuta leta na normalnoj visini krstarenja, ili

b) let i dodatnu količinu goriva za najmanje 15 minuta leta na normalnoj visini krstarenja kada se let provodi u okolici aerodroma ili površine za uzlijetanje i slijetanje.

(2) Prilikom računanja potrebne količine goriva za izvođenje letačkih operacija pilot sportsko rekreativnog zrakoplova mora uzeti u obzir:

a) prognozirane meteorološke uvjete,

b) predviđene rute nadležne kontrole zračnog prometa, i

c) bilo koje druge uvjete koji mogu odgoditi slijetanje zrakoplova ili povećati potrošnju goriva.

(3) Zabranjena je opskrba sportsko rekreativnog zrakoplova gorivom tijekom ulaska ili izlaska osoba u zrakoplov ili dok se osobe nalaze u zrakoplovu.

Nadziranje potrošnje goriva

Članak 16.

Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova tijekom izvođenja letačkih operacija mora redovito provjeravati količinu iskoristivog goriva kako bi osigurao da u trenutku slijetanja dodatna količina goriva ne bude manja od propisane ovim Pravilnikom.

Obaveza informiranja putnika

Članak 17.

(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova mora informirati putnike koji će letjeti u sportsko rekreativnom zrakoplovu i osigurati da razumiju kako zrakoplov nije u skladu sa standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova i da lete na vlastitu odgovornost.

(2) Stavak 1. ovoga članka nije primjenjiv na zrakoplove za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.

(3) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova prije leta mora informirati putnike u zrakoplovu o:

a) procedurama za slučaj nužde, i

b) raspoloživosti i mjestu na kojem se nalazi oprema za slučaj opasnosti.

Obaveza upotrebe sigurnosnih pojaseva

Članak 18.

Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova mora osigurati da su sve osobe u zrakoplovu privezane sigurnosnim pojasevima tijekom cijelog leta.

Pušenje u sportsko rekreativnom zrakoplovu

Članak 19.

Pušenje u sportsko rekreativnom zrakoplovu nije dopušteno.

Odjeljak 3.
INSTRUMENTI I OPREMA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 20.

(1) Letačke operacije ne smiju se izvoditi kada je bilo koji instrument, oprema ili bilo koja od njihovih funkcija koja je potrebna za izvođenje planirane letačke operacije neispravna.

(2) Instrumenti i oprema moraju biti jasno vidljivi i lako dostupni pilotu sportsko rekreativnog zrakoplova.

(3) Prenosivi instrumenti ne smiju se koristiti kao zamjena za obavezne instrumente koji su prema specifikacijama proizvođača ugrađeni u zrakoplov.

(4) Oprema za slučaj nužde mora biti lako i brzo dostupna.

Instrumenti i oprema

Članak 21.

(1) Tijekom izvođenja letačkih operacija sportsko rekreativni zrakoplov mora biti opremljen instrumentima i opremom prema specifikacijama proizvođača, a najmanje sredstvima za mjerenje i prikazivanje:

a) magnetskog smjera,

b) barometarske visine,

c) indicirane zračne brzine (IAS),

d) vremena u satima, minutama i sekundama (prihvatljivo je korištenje ručnog sata),

e) klizanja zrakoplova, kada je riječ o sportsko rekreativnom zrakoplovom klase III ili klase IV, i

f) količine goriva tijekom leta.

(3) Iznimno od stavka 1. točke c) ovoga članka sportsko rekreativni zrakoplov klase II koji se ne upotrebljava u svrhu osposobljavanja ne mora biti opremljen sredstvom za mjerenje i prikazivanje indicirane zračne brzine.

(4) Osoba koja leti sportsko rekreativnim zrakoplovom koji nema u potpunosti zatvorenu kabinu mora tijekom izvođenja letačkih operacija na glavi nositi kacigu sa zaštitnim vizirom ili naočalama.

Dodatni zahtjevi za sportsko rekreativni zrakoplov kada se koristi za osposobljavanje ili provjeru

Članak 22.

(1) Sportsko rekreativni zrakoplov kada se upotrebljava za osposobljavanje, provjeru praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti:

a) mora biti upisan u Hrvatski registar civilnih zrakoplova,

b) mora biti opremljen dvostrukim (udvojenim) letnim komandama,

c) ne smije biti opremljen jednostrukim letnim komandama s premještanjem upravljača (swing-over),

d) mora biti opremljen sredstvima za obavljanje verbalne dvosmjerne komunikacije između nastavnika letenja ili ispitivača i učenika ili kandidata, kada je potrebno radi nesmetane komunikacije,

e) mora biti opremljen priborom za pružanje prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN-1112, i

f) mora biti opremljen najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara, vrste i veličine prikladne za vrstu vatre koja se može pojaviti u sportsko rekreativnom zrakoplovu.

(2) Instrumenti i oprema sportsko rekreativnog zrakoplova koji se upotrebljavaju u svrhu osposobljavanja, provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti moraju biti jasno vidljivi i lako dostupni:

a) učeniku ili kandidatu, i

b) nastavniku letenja ili ispitivaču.

(3) Prilikom provođenja osposobljavanja, provođenja provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti dopuštena je upotreba prenosivih instrumenata samo ako su instrumentima opremljeni:

a) učenik ili kandidat, i

b) nastavnik letenja ili ispitivač.

(4) Upotreba amaterski građenih povijesnih zrakoplova za koje nije izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije, bivših vojnih zrakoplova, replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova u svrhu osposobljavanja za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova, provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti nije dopuštena.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka Agencija može prihvatiti upotrebu amaterski građenih helikoptera s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg u svrhu osposobljavanja za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova te za provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti.

Sigurnosni pojasevi

Članak 23.

Svako sjedište sportsko rekreativnog zrakoplova mora biti opremljeno sigurnosnim pojasom učvršćenog u najmanje dvije točke s mogućnošću oslobađanja sigurnosnog pojasa u jednoj točki.

Oprema za letačke operacije iznad vodenih površina

Članak 24.

Pilot zrakoplova mora osigurati da su osobe u zrakoplovu opremljene pojasevima za spašavanje, a djeca mlađa od 24 mjeseca odgovarajućim sustavima za plutanje:

a) ako se letačke operacije izvode iznad vodenih površina na udaljenosti od kopna većoj od doleta s ugašenim motorom, ili

b) ako bi tijekom bilo koje faze letačkih operacija u slučaju nužde moglo doći do slijetanja na vodu.

Odjeljak 4.
OPERACIJE VUČE JEDRILICA, OVJESNIH JEDRILICA ILI TRANSPARENATA I OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

Informiranje osoblja

Članak 25.

Pilot zrakoplova mora, prije svakoga leta ili grupe letova, informirati osobe koje sudjeluju u operacijama vuče ili operacijama sa svrhom iskakanja padobranaca o standardnim operativnim postupcima.

Standardni operativni postupci

Članak 26.

(1) Operacije vuče ili operacije sa svrhom iskakanja padobranaca smiju se izvoditi samo u skladu sa standardnim operativnim postupcima za predmetni sportsko rekreativni zrakoplov.

(2) Za svaki sportsko rekreativni zrakoplov kojim se namjeravaju izvoditi operacije vuče ili operacije sa svrhom iskakanja padobranaca operator mora:

a) identificirati opasnosti, provesti procjenu rizika i utvrditi potrebne mjere ublažavanja rizika s ciljem sigurnog izvođenja operacija, i

b) napraviti standardne operativne postupke temeljem procjene rizika.

(3) Standardni operativni postupci mogu biti napravljeni u formi liste provjere.

(4) Pri identifikaciji opasnosti i procjeni rizika mora se uzeti u obzir najmanje:

a) opseg i složenost aktivnosti,

b) zrakoplov i opremu,

c) iskustvo posade,

d) performanse zrakoplova, i

e) normalne postupke i postupke za slučaj nužde.

(5) Operator prije započinjanja izvođenja operacija vuče ili operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora dostaviti Agenciji procjenu rizika i standardne operativne postupke ili liste provjera.

DIO 3.
DOZVOLE I OVLAŠTENJA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

Odjeljak 1.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 27.

(1) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje dozvole i ovlaštenja, produženje ili obnavljanje valjanosti ovlaštenja, validaciju inozemne dozvole i ovlaštenja te za izdavanje odobrenja ispitivač pilota sportsko rekreativnog zrakoplova podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je propisala Agencija.

(2) Osobi koja dokaže udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom Agencija će izdati dozvolu ili ovlaštenje, produžiti ili obnoviti valjanost ovlaštenja, validirati inozemnu dozvolu ili izdati odobrenje ispitivač pilota sportsko rekreativnog zrakoplova.

(3) Uvjeti za stjecanje dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase sportsko rekreativnog zrakoplova, dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s PART-FCL-om, nacionalne dozvole ili dozvole i ovlaštenja pilota jedrilice propisani su Dodacima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Osposobljavanje

Članak 28.

(1) Osposobljavanje za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova smije provoditi odobrena organizacija za osposobljavanje prema odobrenom programu osposobljavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija vuče ili za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca smije, prema odobrenom programu osposobljavanja, provoditi pilot koji posjeduje ovlaštenje nastavnik letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Agencija može prihvatiti osposobljavanje od strane proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova za stjecanje ovlaštenja za:

a) uzlijetanje s vodenih površina,

b) izvođenje operacija vuče, ili

c) izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

Provjera u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova

Članak 29.

(1) Provjeru u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova smije provoditi:

a) nastavnik letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom, ili

b) osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja te je za to ovlaštena od proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Provjera u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova jednosjeda provodi se:

a) radiotelefonskom komunikacijom s tla, ili

b) metodom praćenja iz zraka sa zrakoplovom sličnih aerodinamičkih osobina i performansi.

(3) Položena provjera u letu za pojedini tip unutar klase mora se upisati u knjižicu letenja i sadržavati sljedeće:

a) datum provjere,

b) tip sportsko rekreativnog zrakoplova, i

c) osobne podatke osobe koja je provodila provjeru (ime i prezime, broj dozvole).

(4) Po položenoj provjeri u letu za pojedini tip unutar klase osoba iz stavka 1. ovoga članka mora ovjeriti provjeru u knjižici letenja.

(5) Ispitivač ili nastavnik letenja ima pravo upisati sposobnost za upravljanje pojedinim tipom unutar klase u vlastitu knjižicu letenja po principu samoobuke (selfstudy) na temelju dokumentacije proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova, a koja uključuje nalet u trajanju od najmanje 1 sata.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja za pojedinu klasu temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase

Članak 30.

Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase propisani su u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s PART-FCL-om, nacionalne dozvole ili dozvole i ovlaštenja pilota jedrilice

Članak 31.

Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s PART-FCL-om, valjane nacionalne dozvole ili valjane dozvole i ovlaštenja pilota jedrilice propisani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja

Članak 32.

(1) Uvjeti za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane inozemne dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova su:

a) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje dozvole, kako je propisano ovim Pravilnikom,

b) ispit iz predmeta zrakoplovni propisi,

c) valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti prema posebnom propisu kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja, i

d) provjera stručnosti s ispitivačem.

(2) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za klasu sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane inozemne dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova su:

a) dozvola pilota za klasu sportsko rekreativnog zrakoplova izdana u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,

b) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom, i

c) provjera stručnosti s ispitivačem.

Validacija inozemne dozvole i ovlaštenja

Članak 33.

(1) Imatelju valjane inozemne dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova Agencija može validirati dozvolu i ovlaštenje ako dokaže da je ostvario ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje dozvole ili ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom.

(2) Validaciju inozemne dozvole Agencija izdaje na godinu dana ili do isteka valjanosti inozemne dozvole i/ili ovlaštenja, što je kraće.

Odjeljak 2.
DOZVOLA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

Uvjeti za stjecanje dozvole

Članak 34.

(1) Kandidat za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje,

b) položiti ispit za stjecanje dozvole koji se sastoji od teorijskog ispita, i

c) položiti provjeru praktične osposobljenosti koje organizira i provodi Agencija.

(2) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje dozvole kandidat mora biti star najmanje 16 godina.

Opće odredbe za osposobljavanje

Članak 35.

(1) Prije prvog samostalnog leta učenik mora biti star najmanje 15 godina.

(2) Osposobljavanje maloljetne osobe ne smije započeti prije nego što se organizaciji za osposobljavanje pilota sportsko rekreativnog zrakoplova dostavi pisana suglasnost roditelja odnosno staratelja.

(3) Učenik smije letjeti samostalno samo ako:

a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja,

b) posjeduje pisano odobrenje nastavnika za samostalno letenje, i

c) se samostalno letenje provodi pod nadzorom nastavnika letenja na tlu.

Program osposobljavanja

Članak 36.

Osposobljavanje učenika za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente:

a) teorijskog osposobljavanja, i

b) praktičnog osposobljavanja.

Teorijsko osposobljavanje

Članak 37.

(1) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti:

a) opće predmete za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova:

1. zrakoplovni propisi i ATC postupci,

2. ljudske sposobnosti i ograničenja,

3. meteorologija,

4. radiotelefonska komunikacija, i

5. navigacija; i

b) predmete specifične za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova:

1. teorija letenja (aerodinamika i mehanika leta),

2. operativni postupci pri letenju sportsko rekreativnim zrakoplovom,

3. planiranje leta i performanse, i

4. poznavanje sportsko rekreativnog zrakoplova – konstrukcije i sustavi, oprema za slučaj opasnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti samo specifične predmete za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova za imatelja dozvole pilota:

a) sportsko rekreativnog zrakoplova koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova neke druge klase,

b) aviona izdane u skladu s PART-FCL-om ili imatelja nacionalne dozvole pilota aviona koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase II, klase III ili klase IV,

c) helikoptera izdane u skladu s PART-FCL-om ili imatelja nacionalne dozvole pilota helikoptera koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II ili klase III, i

d) jedrilice koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II, klase III ili klase IV.

Praktično osposobljavanje

Članak 38.

(1) Praktično osposobljavanje pilota:

a) sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase III i klase IV mora sadržavati najmanje 30 sati osposobljavanja u letu, što uključuje najmanje:

1. 10 sati pod nadzorom nastavnika u zraku,

2. 6 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika s tla, i

3. 60 letova; i

b) sportsko rekreativnog zrakoplova klase II mora sadržavati najmanje 17 sati osposobljavanja u letu, što uključuje najmanje:

1. 5 sati pod nadzorom nastavnika u zraku,

2. 6 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika s tla, i

3. 50 letova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukupan nalet i broj letova u skladu s odobrenim programom razlika za osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova mora ostvariti imatelj:

a) dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova neke druge klase,

b) dozvole pilota aviona izdane u skladu s PART-FCL-om ili nacionalne dozvole pilota aviona koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase II, klase III ili klase IV,

c) nacionalne dozvole pilota helikoptera koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II ili klase III, i

d) dozvole pilota jedrilice koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II, klase III ili klase IV.

Teorijski ispit

Članak 39.

(1) Teorijski ispit mora obuhvatiti provjeru znanja iz:

a) općih predmeta za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova, i

b) predmeta specifičnih za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Kandidat je položio teorijski ispit ako je točno odgovorio na najmanje 75 % pitanja postavljenih za svaki pojedini predmet.

(3) Kandidat koji ne položi najviše dva predmeta teorijskog ispita smije jednom ponoviti polaganje tih predmeta.

(4) Kandidat koji nije položio teorijski ispit iz četiri uzastopna pokušaja prije sljedećeg pristupanja provjeri mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji prema pisanoj preporuci ispitivača.

(5) Kandidatu koji dokaže da je položio teorijski ispit za stjecanje dozvole u skladu s PART-FCL-om priznat će se u cijelosti ispiti iz općih predmeta kao i specifični predmeti, kako je primjenjivo za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova pojedine klase ako od datuma polaganja ispita nije prošlo više od 24 mjeseca.

(6) Ispiti iz općih predmeta za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova priznat će se u cijelosti kandidatu koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota izdanu u skladu s PART-FCL-om,

b) nacionalnu dozvolu pilota aviona ili helikoptera, ili

c) dozvolu pilota jedrilice.

Izdavanje dozvole

Članak 40.

(1) Dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova izdaje Agencija na obrascu iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

Odjeljak 3.
OVLAŠTENJE NASTAVNIK LETENJA SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 41.

(1) Prije početka osposobljavanja za ovlaštenje nastavnik letenja na odgovarajućoj klasi sportsko rekreativnog zrakoplova pilot mora ispuniti sljedeće uvjete:

a) biti star najmanje 18 godina,

b) posjedovati dozvolu pilota za tu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova,

c) ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na toj klasi sportsko rekreativnog zrakoplova, i

d) položiti pismenu provjeru znanja iz predmeta za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova koju provodi organizacija za osposobljavanje.

(2) U svrhu udovoljavanja zahtjevu iz točke c) stavka 1. ovoga članka priznaje se nalet i letovi ostvareni i na zrakoplovima na koje se primjenjuje Uredba 216/2008 za:

a) sportsko rekreativne zrakoplove klase I kad su nalet i letovi ostvareni na avionima, ili

b) sportsko rekreativne zrakoplove klase IV kad su nalet i letovi ostvareni na helikopterima.

(3) Kandidat za stjecanje ovlaštenja nastavnik letenja mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje, i

b) položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

Osposobljavanje

Članak 42.

(1) Osposobljavanje učenika za stjecanje nastavnik letenja mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente:

a) teorijskog osposobljavanja, i

b) praktičnog osposobljavanja.

(2) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti:

a) temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (pedagogija),

b) didaktiku i umijeća nastavnika,

c) psihologiju poučavanja i učenja,

d) metodiku letačkog osposobljavanja,

e) organizaciju i sigurnost letenja, i

f) ljudske mogućnosti i ograničenja.

(3) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 10 sati osposobljavanja u letu.

(4) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja nastavnik letenja za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova smije provoditi nastavnik letenja koji je obavio najmanje 100 sati praktičnog osposobljavanja na pojedinoj klasi.

Provjera praktične osposobljenosti

Članak 43.

Tijekom provjere praktične osposobljenosti ispitivač mora provoditi provjeru sa sjedišta namijenjenog pilotu.

Izdavanje, produženje i obnavljanje valjanosti ovlaštenja

Članak 44.

(1) Kandidatu koji ispuni uvjete za stjecanje ovlaštenja nastavnik letenja Agencija će u dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova upisati ovlaštenje nastavnik letenja.

(2) Ovlaštenje nastavnik letenja izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

(3) Zahtjev za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja smatra se podnesenim u skladu s ovim Pravilnikom ako se Agenciji podnese unutar 90 dana prije datuma isteka ovlaštenja.

(4) Za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja moraju biti ispunjena najmanje dva od tri sljedeća uvjeta:

a) u razdoblju valjanosti ovlaštenja ostvariti ukupan nalet od 5 sati i 20 letova u ulozi nastavnika letenja na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova za koju se traži produženje ovlaštenja,

b) prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja, ili

c) položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja s ispitivačem unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.

(5) Imatelj ovlaštenja nastavnik letenja koji ne položi provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja tijekom valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem dok ne položi provjeru.

(6) Za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja kandidat mora unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva ispuniti sljedeće uvjete:

a) prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja, i

b) položiti provjeru stručnosti za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja s ispitivačem.

Seminar obnove znanja za nastavnike letenja

Članak 45.

(1) Seminar obnove znanja za nastavnike letenja smije provoditi odobrena organizacija za osposobljavanje, ovlaštena za provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnik letenja.

(2) Seminar ne smije trajati manje od 6 školskih sati i mora obuhvatiti najmanje sljedeće cjeline:

a) metodika letačke obuke:

1. suvremeni procesi učenja i poučavanja te inovacije,

2. obnova znanja u primjeni metoda poučavanja na zemlji i u zraku; i

b) sigurnost letenja i izučavanje iskustava u karakterističnim događajima,

c) ljudske mogućnosti i ograničenja, i

d) vježbe prezentacije poučavanja karakterističnih priprema za letenje učenika.

(3) Organizacija za osposobljavanje obavezna je izdati potvrdu svakom sudioniku seminara nakon provedenog seminara obnove znanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Agencija će priznati seminar obnove znanja za nastavnike letenja u skladu s PART-FCL-om.

Odjeljak 4.
OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 46.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine letenja mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje, i

b) položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

(3) Provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine nije potrebna ako kandidat dostavi sljedeće dokaze o osposobljavanju od proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova:

a) potvrdu proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova o završenom osposobljavanju,

b) presliku dozvole i odgovarajućeg ovlaštenja pilota koji je proveo osposobljavanje, i

c) potvrdu proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova kojom ovlašćuje pilota za provođenje osposobljavanja.

Osposobljavanje

Članak 47.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 8 sati naleta i 20 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu.

Izdavanje ovlaštenja

Članak 48.

Kandidatu koji ispuni uvjete za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine Agencija će u dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova upisati ovlaštenje bez ograničenja roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 49.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 10 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine.

(2) Ako pilot sportsko rekreativnog zrakoplova ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine mora obaviti 5 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu.

Odjeljak 5.
OVLAŠTENJE ZA VUČU JEDRILICA, OVJESNIH JEDRILICA ILI TRANSPARENATA

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 50.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenje za vuču jedrilica, ovjesnih jedrilica ili transparenata na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za vuču mora završiti teorijsko i praktično osposobljavanje.

Osposobljavanje

Članak 51.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za vuču mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 10 letova operacija vuče, od kojih najmanje 5 letova mora biti izvedeno pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu.

(3) Operacije vuče tijekom praktičnog osposobljavanja mora izvoditi pilot s valjanom dozvolom pilota jedrilice ili ovjesne jedrilice:

a) s valjanim ovlaštenjem nastavnika letenja, ili

b) koji je ostvario ukupan nalet jedrilicom odnosno ovjesnom jedrilicom od 150 sati.

Upis ovlaštenja

Članak 52.

(1) Ovlaštenje za vuču u knjižicu letenja upisuje i ovjerava organizacija ili ovlaštena osoba koja je provela osposobljavanje, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv ovlaštenja,

b) datum završetka osposobljavanja,

c) tip zrakoplova kojim se provodilo osposobljavanje, i

d) osobne podatke osobe koja je provodila osposobljavanje (ime i prezime, broj dozvole).

(2) Ovlaštenje nema ograničenje roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 53.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za vuču samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 5 letova operacija vuče.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za vuču mora obaviti 5 letova operacija vuče pod nadzorom nastavnika letenja.

Odjeljak 6.
OVLAŠTENJE ZA IZVOĐENJE OPERACIJA SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 54.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora završiti teorijsko i praktično osposobljavanje.

Osposobljavanje

Članak 55.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

(3) Padobranske operacije tijekom praktičnog osposobljavanja mora izvoditi padobranac s valjanom dozvolom i valjanim ovlaštenjem nastavnika padobranaca.

Upis ovlaštenja

Članak 56.

(1) Ovlaštenje za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca u knjižicu letenja upisuje i ovjerava organizacija ili ovlaštena osoba koja je provela osposobljavanje, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv ovlaštenja,

b) datum završetka osposobljavanja,

c) tip zrakoplova kojim se provodilo osposobljavanje, i

d) osobne podatke osobe koja je provodila osposobljavanje (ime i prezime, broj dozvole).

(2) Ovlaštenje nema ograničenje roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 57.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora, pod nadzorom nastavnika letenja, obaviti 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca s valjanom dozvolom i valjanim ovlaštenjem nastavnika padobranaca.

Odjeljak 7.
ISPITIVAČ PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 58.

Agencija odobrava ispitivača pilota sportsko rekreativnih zrakoplova koji u njezino ime provodi provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti.

Određivanje potrebnog broja ispitivača

Članak 59.

Agencija određuje broj ispitivača temeljem:

a) broja sportsko rekreativnih zrakoplova pojedine klase upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova,

b) broja imatelja dozvola za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova,

c) broja imatelja ovlaštenja za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova, i

d) teritorijalne raspoređenosti pilota i ispitivača.

Odobrenje ispitivač

Članak 60.

(1) Kandidat za izdavanje odobrenja ispitivač pilota sportsko rekreativnih zrakoplova mora:

a) posjedovati dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova, valjano ovlaštenje nastavnik letenja i druga ovlaštenja za provođenje provjera, i

b) ostvariti ukupan nalet od 100 sati u svojstvu nastavnika letenja na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova za koju traži odobrenje ispitivača.

(2) Odobrenje ispitivač izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

(3) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može pod određenim uvjetima i na određeni rok izdati odobrenje ispitivač kandidatu koji ne udovoljava svim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Agencija će ukinuti odobrenje ispitivaču ako utvrdi da ispitivač ne provodi provjere, administraciju provjera i izvještavanje o provedenim provjerama na način prihvatljiv Agenciji.

Obaveze ispitivača

Članak 61.

(1) Ispitivač je obavezan:

a) administrirati izvršene provjere,

b) izvješćivati Agenciju o provedenim provjerama, i

c) izvješćivati organizaciju za osposobljavanje o provedenim provjerama, ako je primjenjivo.

(2) Ispitivač ne smije provoditi provjeru:

a) kandidata kojeg je kao nastavnik letenja osposobljavao za stjecanje dozvole ili ovlaštenja za koje se provodi provjera, i

b) u slučajevima kada postoji mogućnost sukoba interesa.

(3) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može odobriti provođenje provjere ispitivaču koji je provodio osposobljavanje kao nastavnik letenja.

Odjeljak 8.
PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI, PROVJERE STRUČNOSTI I PROVJERE U LETU ZA POJEDINI TIP UNUTAR KLASE

Opće odredbe

Članak 62.

(1) Provjera se mora provoditi prema odgovarajućoj listi provjere koju propisuje i objavljuje Agencija.

(2) Let mora trajati najmanje 60 minuta.

(3) Provjera je podijeljena u sekcije koje omogućuju provjeru kandidata ili pilota za pripremu i izvođenje leta.

(4) Sekcija se smatra položenom ako su položene sve stavke sekcije.

(5) Kandidat ili pilot koji ne položi samo jednu sekciju provjere smije jednom ponovo polagati tu sekciju.

(6) Osoba koja provodi provjeru mora prekinuti provedbu provjere ako je ugrožena sigurnost ili je moguće ugrožavanje sigurnosti daljnjim provođenjem provjere. Ako je provjera prekinuta zbog ugrožavanja sigurnosti, smatra se da kandidat ili pilot nije zadovoljio provjeru.

(7) Ako kandidat ili pilot zatraži prekid provedbe provjere iz razloga koje osoba koja provodi provjeru smatra opravdanim, na sljedećoj provjeri ocjenjuju se samo sekcije koje u prethodnoj provjeri nisu bile provedene u cijelosti.

(8) Ako kandidat ili pilot odbija nastaviti provedbu provjere iz razloga koje osoba koja provodi provjeru ne smatra opravdanim, smatrat će se da nije zadovoljio provjeru.

Dodatni zahtjevi za provjeru praktične osposobljenosti

Članak 63.

(1) Organizacija za osposobljavanje obavezna je na zahtjev ispitivača dati na uvid zapise o osposobljavanju kandidata.

(2) Provjera praktične osposobljenosti mora se provoditi na tipu sportsko rekreativnog zrakoplova kojim je provedeno osposobljavanje kandidata.

(3) Kandidat koji nije položio provjeru praktične osposobljenosti iz dva uzastopna pokušaja prije sljedećeg pristupanja provjeri mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji prema pisanoj preporuci ispitivača.

DIO 4.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 64.

(1) Dozvole i ovlaštenja pilota mikrolakih zrakoplova izdanih u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08) valjani su do datuma isteka.

(2) Nema vremenskog ograničenja za zamjenu dozvola i ovlaštenja izdanih u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08) za dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnih zrakoplova.

(3) Organizacije za osposobljavanje moraju se uskladiti s ovim Pravilnikom najkasnije 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Osposobljavanje u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08) smatra se provedenim u skladu s ovim Pravilnikom ako je završeno najkasnije 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Ispit za stjecanje dozvole u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08) smatra se provedenim u skladu s ovim Pravilnikom ako se položi najkasnije 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Dodaci

Članak 65.

(1) Dodaci 1., 2., 3. i 4. objavljeni su u ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1.: Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu temeljem dozvole ili ovlaštenja neke druge klase,

b) Dodatak 2.: Uvjeti za stjecanje dozvole pilota ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem dozvole izdane u skladu s PART-FCL-om, nacionalne dozvole ili dozvole pilota jedrilice,

c) Dodatak 3.: Obrazac dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova, i

d) Dodatak 4.: Obrazac knjižice letenja.

Stupanje na snagu

Članak 66.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/23

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


DODATAK 1. – DODATAK 3.


DODATAK 4.

OBRAZAC KNJIŽICE LETENJA

Knjižica letenja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. osobne podatke: ime i prezime, broj dozvole pilota,

2. detalji o izvršenom letu:

– datum leta,

– mjesto i vrijeme uzlijetanja/slijetanja,

– tip (izvedba, model, varijacija tipa),

– registracija zrakoplova,

– dužnost tijekom leta (pilot, učenik, nastavnik, ispitivač),

– svrha leta,

– ukupno vrijeme leta (od trenutka pokretanja do trenutka zaustavljanja motora),

– broj letova,

– nalet (ukupan nalet, samostalan nalet, nalet pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu i nalet u svojstvu nastavnika), i

– napomene (provjere i dr.).

34 18.03.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova 34 18.03.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova