Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu

NN 38/2014 (26.3.2014.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

669

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja donesenog od nadležnog ureda državne uprave u županijama, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ured) u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

U vrijednosti iznosa naknade za pojedine oblike sekundarne pravne pomoći, utvrđene na temelju ove Uredbe, sadržan je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

II. NAKNADA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 3.

Naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima.

Za 2014. godinu vrijednost boda utvrđuje se u visini od 5,00 kuna.

Članak 4.

PARNIČNI POSTUPAK

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka

50

2. za zastupanje na ročištima

50

3. za zastupanje na ročištima na kojima se raspravljalo
samo o procesnim pitanjima ili se prije raspravljanja o
glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili
prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka

25

4. za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja

15

5. za pravnu pomoć u mirnom rješenju spora

50

Za prvi stupanj donosi se rješenje:

– do 300 bodova za postupke u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji;

– do 300 bodova za postupke iz obiteljskih odnosa, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji;

– do 250 bodova za postupke iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), čime je obuhvaćeno najviše pet pravnih radnji.

PRAVNI LIJEKOVI

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude,
kao i protiv rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda

60

2. za sastavljanje odgovora na žalbu protiv presude te rješenja
u parnicama zbog smetanja posjeda

50

3. za sastavljanje žalbe protiv rješenja i odgovora na žalbu

25

4. za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova

75

5. za odgovore na izvanredne pravne lijekove

50

Za drugi stupanj donosi se rješenje u vrijednosti radnje koja se poduzima u tom postupku.

Ako se rješenje donosi za oba stupnja parničnog postupka, onda se ono izdaje na vrijednost do 360 bodova.

Za izvanredne pravne lijekove donosi se posebno rješenje na vrijednost radnje za koju se donosi.

Članak 5.

OVRŠNI POSTUPAK
(samo u slučajevima ako se radi o postupcima za koje se može odobriti besplatna pravna pomoć)

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedloga
za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za izdavanje
privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga

50

2. za zastupanje na ročištu

50

3. za sastavljanje pravnih lijekova

60

4. za sastavljanje ostalih podnesaka i poduzimanje ostalih radnji u
ovršnom postupku i postupku osiguranja

25

Za ovršni postupak donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Članak 6.

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje podnesaka u izvanparničnim postupcima
(npr. koji se vode radi utvrđivanja izvanbračne zajednice, diobu
zajedničke imovine ili bračne stečevine i dr.)

40

2. za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova

50

3. za zastupanje na ročištu

20

Za izvanparnični postupak donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Članak 7.

UPRAVNI SPOROVI

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje tužbe, odgovora na tužbu, prijedloga za
donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu

50

2. za zastupanje na raspravi

40

3. za sastavljanje pravnih lijekova

60

4. za sastavljanje ostalih podnesaka

40

Za upravne sporove donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji, i to pravne radnje pod točkama 1. i 2. ovoga članka. Ako u upravnom sporu nije predviđeno održavanje rasprave, donosi se rješenje na vrijednost radnje iz točke 1. ovoga članka.

Članak 8.

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka

50

2. za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava

50

Za postupak zaštite prava pred poslodavcem donosi se rješenje u vrijednosti za najviše četiri pravne radnje u vrijednosti do 200 bodova.

Članak 9.

PRAVNI SAVJET

PRAVNE RADNJE

BODOVI

1. pravni savjet

25

Za pravni savjet donosi se rješenje za najviše jednu pravnu radnju u vrijednosti do 25 bodova.

III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA

Članak 10.

Naknada za obavljeno vještačenje utvrđuje se u bodovima.

Za 2014. godinu vrijednost boda utvrđuje se u visini od 1,25 kuna.

Ako je naknada obračunata u satima, vještak je dužan uz račun dostaviti i obrazloženje svake stavke.

Članak 11.

Naknada za vještačenje povjereno pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi, što vrijedi i kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost.

Članak 12.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA SVE SEKCIJE

VRSTA TROŠKA

BODOVI

1. pristup na glavnu raspravu

100

2. izradba pisanog nalaza i mišljenja

150 – 4000

3. interdisciplinarno vještačenje

150

4. vrijednost radnog sata

35

Članak 13.

SEKCIJA GRADITELJSTVA

AKTIVNOSTI

BODOVI

1. izrada nacrta u mjerilu

50 – 300

2. izrada troškovnika s dokaznicom mjera po satu

35

Članak 14.

SEKCIJA MEDICINA

AKTIVNOSTI

BODOVI

A

Klinička medicina


1. pregled osoba i medicinske dokumentacije

140

2. provedba dodatnih pretraga

80

B

Sudska medicina


1. davanja nalaza i mišljenja

160

Članak 15.

SEKCIJA ZA PROMET I VOZILA

AKTIVNOSTI

BODOVI

1. procjena štete na vozilu

170 – 300

2. procjena vrijednosti vozila

100

3. utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila

100 – 250

Članak 16.

Obračun za financijsko-računovodstvenu sekciju, geodetsku sekciju i sve ostale sekcije obavlja se prema članku 12. ove Uredbe.

IV. NAKNADA ZA RAD TUMAČA

Članak 17.

Naknada za obavljeni pisani prijevod obračunava se po normiranom retku od 50 znakova.

Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Članak 18.

VISINA NAKNADE

AKTIVNOST

NAKNADA

1. prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i prijevod s
hrvatskog jezika na strani jezik

2,60 kuna po retku

2. prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim
pismom (arapski, kineski, japanski i sl.)

4,40 kuna po retku

3. prijevod s jednoga stranog jezika na drugi strani jezik

2,60 kuna po retku

4. ovjera teksta

30% na cijenu obavljenog prijevoda

5. hitan prijevod

50% na cijenu obavljenog prijevoda

Članak 19.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik i obratno, kao i s jednoga stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada naknada u iznosu od 80,00 kuna za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/33

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 19. ožujka 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

38 26.03.2014 Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu 38 26.03.2014 Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu