Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske

NN 38/2014 (26.3.2014.), Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

678

Na temelju članka 76.a stavka 7. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07., 39/13. i 157/13.) ministar pravosuđa u suradnji s ministrom financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA S PREDMETIMA ODUZETIM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KOJI SU POSTALI VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se načini postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: oduzeti predmeti), tijela nadležna za postupanje s oduzetim predmetima, postupak preuzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, besplatne dodjele i uništavanja oduzetih predmeta, te način raspoređivanja sredstava dobivenih prodajom.

Načini postupanja s oduzetim predmetima

Članak 2.

Tijela nadležna za postupanje s oduzetim predmetima preuzimaju, smještaju, čuvaju, prodaju, besplatno dodjeljuju ili uništavaju oduzete predmete sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Tijela nadležna za postupanje s oduzetim predmetima

Članak 3.

(1) Za postupanje iz članka 2. ovoga Pravilnika nadležan je područni ured Porezne uprave na čijem se području nalazi prekršajno tijelo koje je donijelo pravomoćnu odluku o prekršaju kojom su trajno oduzeti predmeti.

(2) Ako su predmeti oduzeti u prekršajnim postupcima koje je pokrenula Carinska uprava, za postupanje iz članka 2. ovoga Pravilnika nadležan je područni carinski ured na čijem se području nalazi prekršajno tijelo koje je donijelo pravomoćnu odluku o prekršaju kojom su trajno oduzeti predmeti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, s oduzetim predmetima koji u smislu carinskih propisa predstavljaju robu koja nema status robe Europske unije, područni carinski ured postupa sukladno carinskim propisima Europske unije i s njima povezanim carinskim propisima Republike Hrvatske.

(4) U tijelima nadležnim za postupanje s oduzetim predmetima postupak provodi povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi povjerenstva mogu imati zamjenike.

(5) Osobe iz stavka 4. ovoga članka imenuje pročelnik područnog ureda Porezne uprave, odnosno pročelnik područnoga carinskog ureda.

(6) Predsjednik i članovi povjerenstva za rad u povjerenstvu nemaju pravo na naknadu.

Preuzimanje, smještaj i čuvanje oduzetih predmeta

Članak 4.

(1) Prekršajno tijelo koje je donijelo odluku o prekršaju kojom su trajno oduzeti predmeti će odmah po pravomoćnosti odluke dostaviti tijelu nadležnom za postupanje s oduzetim predmetima odluku o prekršaju s klauzulom pravomoćnosti i predati oduzete predmete.

(2) Prekršajno tijelo koje je prije pravomoćnosti odluke o prekršaju kojom se trajno oduzimaju predmeti donijelo naredbu za postupanje s predmetima koji mogu biti od utjecaja na zdravlje i život ljudi te zaštitu prirode i okoliša će odmah po donošenju naredbe dostaviti tijelu nadležnom za postupanje s oduzetim predmetima naredbu i predati oduzete predmete.

(3) Predmetima iz stavka 2. ovoga članka osobito se smatraju životinje, biljke, hrana, druga lako pokvarljiva roba, roba kojoj je propisom ograničen rok uporabe ili roba za koju to zahtijevaju sigurnosni razlozi ili drugi osobito opravdani razlozi.

(4) Povjerenstvo je dužno preuzeti oduzete predmete, osigurati sve što je potrebno za njihov smještaj i poduzeti sve mjere potrebne radi njihovog očuvanja.

(5) O preuzimanju oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik u kojem će popisati oduzete predmete po vrsti, kakvoći, količini, težini, obliku ili drugim svojstvima, na način koji omogućuje pouzdano utvrđenje njihove istovjetnosti.

(6) Zapisnik o preuzimanju oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja u tri primjerka od kojih se jedan dostavlja prekršajnom tijelu, jedan ulaže u odgovarajući spis, a jedan u omot s popisanim oduzetim predmetima.

Procjena vrijednosti oduzetih predmeta

Članak 5.

(1) Procjenu vrijednosti oduzetih predmeta obavlja povjerenstvo.

(2) Ako je radi procjene vrijednosti oduzetih predmeta potrebno stručno znanje kojim povjerenstvo ne raspolaže, povjerenstvo je dužno zatražiti vještački nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili procjenu stalnog sudskog procjenitelja.

(3) Pri procjeni vrijednosti oduzetih predmeta utvrđuje se cijena oduzetih predmeta prema tržišnoj vrijednosti takvih predmeta na domaćem tržištu, uz odbitak poreza na dodanu vrijednost i drugih uobičajenih poslovnih troškova u trgovini, pri čemu se uzima u obzir:

1. oblik i svrha prodaje,

2. stvarno stanje predmeta,

3. usporedba s istim ili sličnim predmetima na domaćem tržištu,

4. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost,

5. okolnost da se predmet prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njene upotrebe,

6. ostale okolnosti koje su od utjecaja na procjenu vrijednosti i utvrđenje cijene oduzetih predmeta.

(4) O procjeni vrijednosti oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik.

(5) Iznos troškova iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje povjerenstvo odlukom. Troškovi se namiruju prvenstveno iz cijene ostvarene prodajom.

II. PRODAJA ODUZETIH PREDMETA

Način prodaje oduzetih predmeta

Članak 6.

(1) Oduzeti predmeti prodaju se:

1. putem nadmetanja usmenom javnom dražbom, elektroničkom javnom dražbom ili javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,

2. iznimno neposrednom pogodbom.

(2) Na oblik prodaje navedene u stavku 1. ovoga članka, utječe utvrđena cijena oduzetih predmeta i očekivanje da će se oduzeti predmeti prodati po cijeni višoj od utvrđene.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, neposrednom pogodbom mogu se prodati:

1. oduzeti predmeti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika,

2. oduzeti predmeti koji imaju komercijalnu vrijednost samo kao sirovina ili otpad, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

3. otpad i ostatak nakon okončanja postupka domaće proizvodnje, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

4. oduzeti predmeti ako njihova prodaja nije uspjela putem nadmetanja.

Ponuditelji

Članak 7.

(1) U postupku prodaje oduzetih predmeta kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost samo ako je predmet prodaje nekomercijalne naravi, koji je po svojoj vrsti i količini pogodan za pojedinačnu osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u postupku prodaje kao zastupnik ili punomoćnik osobe iz stavka 1. ovoga članka, mora uz identifikacijsku ispravu priložiti ovlaštenje za zastupanje.

Oglas o prodaji

Članak 8.

(1) O postupku prodaje putem nadmetanja povjerenstvo na internetskim stranicama tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetima objavljuje oglas o prodaji, te po ocjeni i u dnevnom tisku, najmanje osam dana prije dana određenog za prodaju.

(2) U oglasu o prodaji putem nadmetanja moraju biti navedeni uvjeti prodaje:

1. predmet prodaje,

2. početna prodajna cijena,

3. dan, sat i mjesto održavanja javne dražbe, odnosno otvaranja pisanih ponuda,

4. visina i način polaganja jamčevine,

5. određenje osoba koje mogu sudjelovati kao ponuditelji,

6. dan, sat i mjesto gdje je moguće pogledati predmet prodaje,

7. adresa za dostavu i rok za podnošenje pisanih ponuda,

8. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod otvaranja pisanih ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora tijekom otvaranja pisanih ponuda,

9. kriterij za izbor pisane ponude,

10. rok za obavještavanje ponuditelja o izboru pisane ponude,

11. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja predmeta,

12. uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o postupku prodaje,

13. druge podatke bitne za uspješnu provedbu prodaje (prodaja po modelu viđeno-kupljeno, navod da se predmet prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, i sl.).

(3) Povjerenstvo će u uvjetima prodaje putem nadmetanja odrediti da će se oduzeti predmet prodati i ponuditeljima koji ponude nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako ponuditelji koji su ponudili veću cijenu ne plate cijenu u propisanom roku.

Jamčevina

Članak 9.

(1) U postupku prodaje putem nadmetanja kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno platile jamčevinu.

(2) Jamčevina iznosi 10% procijenjene vrijednosti oduzetog predmeta, a plaća se na posebno otvoren račun tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetima.

(3) Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja postupka prodaje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.

Prodaja putem nadmetanja

Članak 10.

(1) Postupak prodaje putem nadmetanja održat će se i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

(2) Na početku nadmetanja povjerenstvo će upoznati ponuditelje da svojom prisutnošću potvrđuju prihvat oglašenih uvjeta prodaje te da imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka dražbe, odnosno završetka postupka odabira ponuda.

(3) Predmet prodaje putem nadmetanja prodat će se ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu.

(4) Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s prisutnim davateljima tih ponuda.

(5) Na prvoj javnoj dražbi oduzeti predmet ne može se prodati za cijenu nižu od utvrđene cijene oduzetog predmeta.

(6) Ako prva javna dražba ne uspije, pristupa se drugoj javnoj dražbi. Druga javna dražba objavljuje se na isti način kao i prva, s tim da u oglasu mora biti izričito naznačeno kako se radi o drugoj javnoj dražbi.

(7) Na drugoj javnoj dražbi oduzeti predmet ne smije se prodati ispod polovine utvrđene cijene oduzetog predmeta.

Elektronička javna dražba

Članak 11.

Povjerenstvo može ovlastiti osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji da u ime i za račun tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetima provede postupak elektroničke javne dražbe.

Zapisnik o prodaji putem nadmetanja

Članak 12.

(1) O postupku prodaje putem nadmetanja povjerenstvo sastavlja zapisnik u koji upisuje podatke o predmetu prodaje, o utvrđenoj cijeni za predmet, sudionicima javne prodaje, danim ponudama te postignutoj cijeni i kupcu predmeta.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, osoba koja je tijekom postupka izjavila prigovor iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika, te ako je prodaja uspjela i kupac.

(3) Nakon što osobe iz stavka 2. ovoga članka potpišu zapisnik, nadmetanje se smatra završenim. Iznimno, nadmetanje će se smatrati završenim i ako osoba iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika iz neopravdanog razloga nije potpisala zapisnik.

(4) Zapisnik o prodaji putem nadmetanja objavljuje se na oglasnoj ploči tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetim odmah po završetku nadmetanja. Objavljeni zapisnik mora biti istaknut na oglasnoj ploči najmanje tri dana.

Rok za odlučivanje o prigovoru

Članak 13.

O izjavljenom prigovoru odlučuje čelnik tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetima u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora.

Prodaja putem neposredne pogodbe

Članak 14.

(1) U postupku prodaje neposrednom pogodbom oduzeti predmeti ne mogu se prodati ispod polovine utvrđene cijene.

(2) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i povjerenstva, s druge strane. Povjerenstvo prodaje oduzete predmete u ime i za račun Republike Hrvatske.

Prava i obveze kupca

Članak 15.

(1) Kupac mora uplatiti ukupnu cijenu na posebno otvoren račun tijela nadležnog za postupanje s oduzetim predmetima u roku od 15 dana od zaključenja postupka prodaje.

(2) Nije dopušteno obročno plaćanje cijene.

(3) Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Kupac ne može preuzeti predmet dok ne plati cijenu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Jamčevina se ne vraća kupcu ako u propisanom roku ne plati cijenu, a povjerenstvo će postupiti sukladno odredbi članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, odnosno ako za to nisu ispunjene pretpostavke, ponoviti postupak prodaje oduzetog prodmeta.

III. RAPOREĐIVANJE SREDSTAVA DOBIVENIH PRODAJOM

Obračun i raspodjela

Članak 16.

(1) Sredstva ostvarena prodajom oduzetih predmeta, umanjena za troškove postupka, prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Iznosi jamčevine iz članka 9. stavak 4. i članka 13. stavak 5. ovoga Pravilnika smatraju se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) Povjerenstvo je dužno o sredstvima ostvarenim prodajom sastaviti obračun najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Obračunati prihodi za prethodni mjesec iz stavka 3. ovoga članka uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske do 20. dana u mjesecu.

IV. BESPLATNA DODJELA ODUZETIH PREDMETA

Članak 17.

(1) Oduzeti predmeti mogu se besplatno dodijeliti ako se posupak prodaje nije uspio provesti i ako je to u javnom interesu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka predmeti iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika mogu se besplatno dodijeliti i prije provedbe postupka prodaje i ako je to u javnom interesu.

Članak 18.

Oduzeti predmeti mogu se besplatno dodijeliti, ako je to u javnom interesu:

1. tijelima državne vlasti ako su ti predmeti pogodni za obavljanje njihove djelatnosti,

2. jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama koje obavljaju odgovarajuću djelatnost ako su ti predmeti koji predstavljaju predmete povijesne, arheološke, etnografske, kulturne, umjetničke ili znanstvene vrijednosti ili su pogodni za obavljanje humanitarne, socijalne, druge društvene ili općekorisne djelatnosti.

Članak 19.

Odluku o besplatnoj dodjeli oduzetih predmeta iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika čija procijenjena vrijednost ne prelazi 80.000,00 kuna donosi povjerenstvo. Odluku o besplatnoj dodjeli drugih predmeta donosi ministar financija na prijedlog povjerenstva.

V. UNIŠTAVANJE ODUZETIH PREDMETA

Opasni predmeti

Članak 20.

Ako oduzeti predmeti predstavljaju izravnu opasnost za zdravlje i život ljudi te zaštitu prirode i okoliša i nije ih moguće čuvati na odgovarajući način uništit će se na neškodljiv način pod nadzorom nadležnog tijela sukladno posebnim propisima.

Postupanje s predmetima koji nisu prodani ili dodijeljeni

Članak 21.

Ako se oduzeti predmeti ne prodaju ili ne dodijele besplatno, uništiti će se.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 22.

Postupci u tijeku dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/390

Urbroj: 514-05-01-01/14-06

Zagreb, 28. veljače 2014.

Ministar pravosuđa

Orsat Miljenić, v. r.